Quyết định 164/QĐ-TTg 2022 chủ trương đầu tư Dự án Hiện đại hóa thủy lợi tỉnh Gia Lai

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 164/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “HIỆN ĐẠI HÓA THỦY LỢI THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH GIA LAI”, VAY VỐN ADB

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 212/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 01 năm 2022, 213/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 01 năm 2022.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai” (Dự án), với các nội dung sau:

1. Cơ quan chủ quản Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

2. Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

3. Mục tiêu Dự án:

- Mục tiêu tổng quát: Tăng cường khả năng thích ứng với hạn hán, lũ lụt và chống chịu với biến đi khí hậu, nâng cao hiệu quả thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững thông qua đầu tư hiện đại hóa thủy lợi, nâng cao hiệu quả của dịch vụ quản lý tưới, kỹ thuật tưới và hoạt động của hệ thống công trình thủy lợi.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng tưới tiêu hiện đại thích ứng biến đổi khí hậu;

+ Áp dụng các biện pháp quản lý nước hiệu quả ở nội đồng.

4. Quy mô và nội dung đầu tư của Dự án: Dự án gồm 02 hợp phần:

- Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng tưới tiêu hiện đại thích ứng biến đổi khí hậu:

+ Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, huyện Ia Pa, thị xã Ayun Pa.

+ Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Ia M’Lah, huyện Krông Pa.

- Hợp phần 2: Áp dụng các biện pháp quản lý nước nội đồng:

+ Xây dựng khung quản lý nước cho các tiểu dự án của Hợp phần 1, mở rộng xây dựng khung cho toàn tỉnh;

+ Xây dựng sổ tay hướng dẫn (O&M), đào tạo phổ biến kỹ thuật tưới nội đồng, gói kỹ thuật về canh tác nông nghiệp.

5. Dự án nhóm: B.

6. Thời gian thực hiện Dự án: Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2026.

7. Địa điểm thực hiện Dự án: Các huyện: Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa; thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

8. Tổng vốn đầu tư Dự án: 18,999 triệu USD, tương đương 440,036 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn vay ưu đãi (OCR) của ADB: 13,731 triệu USD, tương đương 318,031 tỷ đồng.

- Vốn viện trợ không hoàn lại: 0,3 triệu USD, tương đương 6,948 tỷ đồng.

- Vốn đối ứng: 115,064 tỷ đồng, tương đương 4,968 triệu USD.

9. Cơ chế tài chính trong nước:

- Vốn vay ưu đãi (OCR) của ADB: Ngân sách trung ương cấp phát 70%, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vay lại 30%.

- Vốn viện trợ không hoàn lại: Ngân sách trung ương cấp phát 100%.

- Vốn đối ứng: Ngân sách tỉnh Gia Lai bố trí 100%.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung Báo cáo kết quả thẩm định số 213/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 01 năm 2022.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật về hồ sơ Dự án.

- Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của các cơ quan liên quan để lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

- Thực hiện thủ tục bổ sung danh mục và bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm giai đoạn 2021-2025 cho Dự án theo quy định pháp luật đầu tư công.

- Chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn đối ứng, bảo đảm thực hiện Dự án hiệu quả, đúng tiến độ và theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Ngoại giao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- TTg, PTTgTT Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: KHĐT, TC, TN&MT, NN&PTNT, TP, NG;
- UBND tỉnh Gia Lai;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, NN, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

thuộc tính Quyết định 164/QĐ-TTg

Quyết định 164/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án "Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai", vay vốn ADB
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:164/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:08/02/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Hơn 18 triệu USD cho Dự án Hiện đại hóa thủy lợi tỉnh Gia Lai

Ngày 08/02/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 164/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư Dự án "Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai", vay vốn ADB.

Theo đó, nhà tài trợ của Dự án là Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và cơ quan chủ quản Dự án là UBND tỉnh Gia Lai. Mục tiêu cụ thể của Dự án là xây dựng cơ sở hạ tầng tưới tiêu hiện đại thích ứng biến đổi khí hậu; áp dụng các biện pháp quản lý nước hiệu quả ở nội đồng. Dự án gồm 02 hợp phần, cụ thể: hợp phần 1 là Nâng cao cơ sở hạ tầng tưới tiêu hiện đại thích ứng biến đổi khí hậu và hợp phần 2 là Áp dụng các biện pháp quản lý nước nội đồng.

Ngoài ra, thời gian thực hiện Dự án từ tháng 06/2022 đến tháng 06/2026. Địa điểm thực hiện Dự án là các huyện Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa; thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư cho Dự án là 18,999 triệu USD, tương đương 440,036 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ưu đãi (OCR) của ADB là 13,731 triệu USD; vốn viện trợ không hoàn lại là 0,3 triệu USD và vốn đối ứng là 115,064 tỷ đồng, tương đương 4,968 triệu USD.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định164/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi