Quyết định 1451/QĐ-TTg 2017 Dự án bảo tồn các cây Xích Tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên Tử

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1451/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: CHĂM SÓC, BẢO TỒN CÁC CÂY XÍCH TÙNG CỔ TẠI RỪNG QUỐC GIA YÊN TỬ, THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 14 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu rừng quốc gia Yên tử và Dự án đầu tư Khu rừng quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt;

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án mở rộng và phát triển Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 6262/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2017; Báo cáo kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4487/BC-BKHĐT ngày 02 tháng 6 năm 2017,

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Chăm sóc, bảo tồn các cây Xích Tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quản lý với các nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

a) Bảo vệ, phục hồi và bảo tồn được loài Xích Tùng cổ tại Rừng Quốc gia Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tham quan học tập cho cán bộ, học sinh, sinh viên các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước.

b) Góp phần tôn tạo, bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị đa dạng sinh học, giá trị thẩm mỹ của cảnh quan thiên nhiên, giá trị đặc biệt về văn hóa - lịch sử tại khu Di tích Yên Tử, đồng thời tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, giáo dục bảo vệ môi trường và phục vụ tham quan du lịch, lễ hội truyền thống.

c) Tăng độ che phủ rừng, cải thiện môi trường sinh thái, điều hòa khí hậu, góp phần tăng cường chức năng phòng hộ, đảm bảo nguồn sinh thủy các hồ chứa trong khu vực, phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất các ngành nông, công nghiệp, dịch vụ cho khu vực và làm đẹp cảnh quan môi trường.

2. Quy mô đầu tư:

a) Đầu tư chăm sóc 237 cây Xích Tùng cổ (cắt tỉa cành chết khô, xử lý sâu bệnh, cắt dây leo, phát quang tạo không gian dinh dưỡng...).

b) Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng vườn ươm thực vật đã có: Lắp dựng khu nhà lưới 300 m2 (khung thép, hệ thống tưới nước, che lưới đen, máy bơm); khu ươm cây 2.000 m2 (tạo luống ươm, đường nội bộ, hệ thống nước tưới), khu dưỡng cây 17.700 m2; hệ thống cổng sắt và tường rào mặt trước vườn ươm (cổng và tường rào), còn lại 03 mặt vườn ươm là hàng rào cột bê tông + dây thép gai.

c) Gieo ươm giống cây Xích Tùng: Gieo ươm thành công 300 cây giống (cây 5 năm tuổi).

d) Sưu tầm và chăm sóc cây tái sinh tự nhiên: Thu gom bứng tỉa, đưa về vườn ươm để nuôi dưỡng, chăm sóc cây tái sinh tự nhiên tại Rừng quốc gia Yên Tử phục vụ cho công tác phục hồi nguyên trạng các cây Xích Tùng ở Rừng quốc gia Yên Tử (60 cây).

đ) Trồng thay thế những cây Xích Tùng cổ đã chết: Trồng thay thế 50 cây (trồng và chăm sóc trong 4 năm).

3. Dự án nhóm A.

4. Tổng mức đầu tư: 26.255 triệu đồng (Hai mươi sáu tỷ, hai trăm năm mươi lăm triệu đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác; trong đó:

- Ngân sách Tỉnh: 13.000 triệu đồng;

- Ngân sách thành phố Uông Bí và các nguồn huy động hợp pháp khác: 13.255 triệu đồng.

6. Địa điểm thực hiện Dự án: Rừng quốc gia Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

7. Thời gian thực hiện Dự án: 2017 - 2021.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2017: Chuẩn bị đầu tư;

- Năm 2018 - 2021: Thực hiện đầu tư.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện trình tự, thủ tục quyết định đầu tư Dự án: Chăm sóc, bảo tồn các cây Xích Tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

b) Tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Di sản văn hóa, Luật Bảo vệ và phát triển rừng và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan; bảo đảm chất lượng, đúng đối tượng đầu tư, tiến độ thực hiện và mục tiêu đầu tư.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, PL;
- Lưu: VT, NN (2b).KN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

 

thuộc tính Quyết định 1451/QĐ-TTg

Quyết định 1451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Chăm sóc, bảo tồn các cây Xích Tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên Tử, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1451/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:25/09/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bảo tồn cây Xích Tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên tử

Ngày 25/09/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1451/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Chăm sóc, bảo tồn các cây Xích Tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên Tử, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Quyết định nêu rõ, sẽ đầu tư 26.255 triệu đồng để chăm sóc 237 cây Xích Tùng cổ (cắt tỉa cành chết khô, xử lý sâu bệnh, cắt dây leo, phát quang tạo không gian dinh dưỡng…); nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng vườn ươm thực vật đã có; Gieo ươm thành công 300 cây giống Xích Tùng; Sưu tầm và chăm sóc cây tái sinh tự nhiên; Trồng thay thế 50 cây Xích Tùng cổ đã chết.
Theo Quyết định này, việc đầu tư Dự án nhằm mục tiêu bảo vệ, phục hồi và bảo tồn được loài Xích Tùng cổ; phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tham quan học tập cho cán bộ, học sinh, sinh viên các Viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước; Góp phần tôn tạo, bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị đa dạng sinh học, giá trị thẩm mỹ của cảnh quan thiên nhiên; Tăng độ che phủ rừng, cải thiện môi trường sinh thái, điều hòa khí hậu, góp phần tăng cường chức năng phòng hộ…
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1451/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi