Thông tư 21/2011/TT-BTTTT sửa đổi hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------------------

Số: 21/2011/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2011

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 13/2008/TT-BTTTT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ Ở TRONG NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2002/QĐ-BVHTT NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN BAN HÀNH QUY CHẾ XUẤT BẢN BẢN TIN, TÀI LIỆU, TỜ RƠI; PHÁT HÀNH THÔNG CÁO BÁO CHÍ; ĐĂNG, PHÁT BẢN TIN TRÊN MÀN HÌNH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, PHÁP NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 13/2008/TT-BTTTT và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT, như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT:
1. Sửa đổi điểm b, e khoản 3 mục II như sau:
“b) Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với Giấy phép hoạt động báo chí.
e) Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với Thẻ nhà báo của người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú.”
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 mục II về trình tự giải quyết việc đề nghị đặt văn phòng đại diện của cơ quan báo chí như sau:
“Trong thời gian năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính hợp lệ và hướng dẫn cơ quan báo chí hoàn thiện hồ sơ.
Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết để cơ quan báo chí được thành lập và tổ chức các hoạt động của cơ quan đại diện tại địa phương. Trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.”
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:
“Cơ quan, tổ chức muốn xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử phải làm thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Hồ sơ nộp cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.”
2. Sửa đổi hai (02) biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT bằng hai (02) biểu mẫu mới ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể:
"a) Biểu mẫu số 1 - Tờ khai xin cấp giấy phép xuất bản bản tin sửa đổi thành Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin.
b) Biểu mẫu số 2 - Đơn xin cấp giấy phép xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí sửa đổi thành Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.”
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011.
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP Trung ương và các Ban Đảng;
- VP Quốc hội và các UB của Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án ND Tối cao; Viện Kiểm sát ND Tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND và Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Các cơ quan báo chí;
- Công báo; Cổng TTĐT CP; Website Bộ TT&TT;
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT; Cục BC, (MHG800).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

………, ngày … tháng … năm 20…

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN

Kính gửi: ................................................

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………… Fax: .................................................

Website: ……………………………………………. Email: .............................................

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo:

Giấy phép/Quyết định thành lập số: ………………….. Cấp ngày: ................................

Cơ quan cấp giấy phép: ................................................................................................

Số đăng ký kinh doanh (nếu có): ..................................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin:

Họ và tên: ………………………. Sinh ngày: ...................................................................

Quốc tịch: .......................................................................................................................

Chức danh: ....................................................................................................................

Số CMND (hoặc hộ chiếu) số: .......................................................................................

Nơi cấp: .........................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:................................................................................................................

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (kèm theo sơ yếu lý lịch) ...........................................

3. Tên cơ quan chủ quản (nếu có): .............................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: .............................................................

4. Tên bản tin: ..............................................................................................................

5. Địa điểm xuất bản bản tin: ......................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: .............................................................

6. Nội dung thông tin và mục đích thông tin: ............................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

7. Đối tượng phục vụ: .................................................................................................

8. Phạm vi phát hành: .................................................................................................

9. Thể thức xuất bản: ..................................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản: .........................................................................................................

- Khuôn khổ: ..................................................................................................................

- Số trang: ......................................................................................................................

- Số lượng: ....................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: .....................................................................................................

10. Nơi in: ....................................................................................................................

11. Phương thức phát hành (qua bưu điện, tự phát hành): ......................................

......................................................................................................................................

12. Số người tham gia thực hiện nội dung bản tin:

Tổng số: …………………………… Nam:  ……………………….. Nữ: ...........................................

STT

Họ và tên

Công việc

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Tài chính:

- Số kinh phí một kỳ xuất bản: ...................................................................................

- Nguồn kinh phí: .......................................................................................................

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định trong giấy phép xuất bản và các quy định của pháp luật Việt Nam về nội dung thông tin và hoạt động của bản tin.

Văn bản kèm theo

………………………..

…………………………

Người đại diện theo pháp luật
của cơ quan, tổ chức

(Ký tên, đóng dấu)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------

………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN TÀI LIỆU, TỜ RƠI;
PHÁT HÀNH THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kính gửi: .........................................................

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………… Fax: ...............................................

Website: ……………………………………………. Email: ..........................................

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo:

Giấy phép/Quyết định thành lập số: ………………….. Cấp ngày: .............................

Cơ quan cấp giấy phép: ............................................................................................

Số đăng ký kinh doanh (nếu có): ..............................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là người chịu trách nhiệm xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí:

Họ và tên: ………………………. Sinh ngày: ................................................................

Quốc tịch: .....................................................................................................................

Chức danh: ..................................................................................................................

Số CMND (hoặc hộ chiếu) số: .....................................................................................

Nơi cấp: .......................................................................................................................

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:.................................................................................

3. Tên cơ quan chủ quản (nếu có): ...........................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: ..........................................................

4. Tên (trích yếu) tài liệu, tờ rơi; thông cáo báo chí: .............................................

.....................................................................................................................................

5. Nội dung thông tin và mục đích thông tin: .........................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

6. Đối tượng phục vụ: ..............................................................................................

7. Phạm vi phát hành: ..............................................................................................

8. Thể thức xuất bản: ...............................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản, phát hành: ....................................................................................

- Khuôn khổ: ...............................................................................................................

- Số trang: ..................................................................................................................

- Số lượng: ................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: .................................................................................................

9. Nơi in: ..................................................................................................................

10. Phương thức phát hành (qua bưu điện, tự phát hành): ..................................

..................................................................................................................................

11. Tài chính:

- Số kinh phí: ............................................................................................................

- Nguồn kinh phí: ......................................................................................................

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định trong giấy phép xuất bản và các quy định của pháp luật Việt Nam về nội dung thông tin và hoạt động xuất bản, phát hành tài liệu, tờ rơi; thông cáo báo chí.

Văn bản kèm theo:

………………………..

…………………………

Người đại diện theo pháp luật
của cơ quan, tổ chức 

(Ký tên, đóng dấu)

thuộc tính Thông tư 21/2011/TT-BTTTT

Thông tư 21/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:21/2011/TT-BTTTTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Đỗ Quý Doãn
Ngày ban hành:13/07/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Ngoại giao , Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Sửa quy định cấp phép cho cơ quan đại diện báo chí 
Ngày 13/07/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/1//2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí. 
Theo đó, trong thành phần hồ sơ thành lập cơ quan đại diện, Giấy phép hoạt động báo chí và Thẻ nhà báo của người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú chỉ cần nộp bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí mà không cần phải nộp bản công chứng như quy định trước đây. 
Thời gian để Sở Thông tin và Truyền thông xem xét giải quyết để cơ quan báo chí được thành lập và tổ chức hoạt động của cơ quan đại diện tại địa phương vẫn được giữ nguyên là 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. Tuy nhiên, Thông tư bổ sung thêm quy trình trước khi giải quyết hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông có thêm 05 ngày làm việc để kiểm tra tính hợp lệ và hướng dẫn cơ quan báo chí hoàn thiện hồ sơ. 
Ngoài ra, Thông tư còn sửa đổi bổ sung Điều 10 và 02 biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài. 
Cụ thể, cơ quan, tổ chức muốn xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử phải làm thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép; hồ sơ nộp cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông. 
Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2011.

Xem chi tiết Thông tư21/2011/TT-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Circular 21/2011/TT-BTTTT PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi