Quyết định 8044/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 8044/QĐ-BCT

Quyết định 8044/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:8044/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành:10/09/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
Số: 8044/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI “NGÀY PHÁP LUẬT” NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2014
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 trong ngành Công Thương.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng; các Viện, Trung tâm, Báo, Tạp chí; các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty; các Trường thuộc Bộ (sau đây gọi là các đơn vị thuộc Bộ) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Đỗ Thắng Hải

 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT” NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2014 TRONG NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 8044 /QĐ-BCT ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người.
Năm 2013, việc tổ chức lần đầu tiên ngày Pháp luật đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật chung trong xã hội.
Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp (sửa đổi), Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Do đó, việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014 cần được gắn với việc tích cực phát huy giá trị hiệu lực, hiệu quả của Hiến pháp, đưa các quy định của Hiến pháp đi vào đời sống.
Để việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014 được triển khai thống nhất và đạt kết quả thiết thực, theo quy định của Điều 7 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và trên cơ sở ý kiến thống nhất của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 trong ngành Công Thương như sau:
I .MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục tổ chức Ngày Pháp luật một cách thiết thực, hiệu quả theo đúng quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng, theo dõi, tổ chức thi hành pháp luật.
- Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định... quan trọng mới ban hành, liên quan thiết thực đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và của nhân dân, đồng thời giúp người dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
- Tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.
2. Yêu cầu
- Ngày Pháp luật phải được tổ chức sâu rộng, chú trọng triển khai tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
- Phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013; khắc phục những hạn chế, tồn tại và xác định các hoạt động triển khai phù hợp trong năm 2014, đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, phù hợp với từng đơn vị.
Việc triển khai Ngày Pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.
II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2014 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Chủ đề
“Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
2. Khẩu hiệu
- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;
- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;
- “Tuân theo Hiến pháp và pháp luật là góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”;
- “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và xây dựng xã hội Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”;
- “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức”;
- “Tôn trọng, bảo vệ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân”;
- “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”;
- Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2014
1. Nội dung
1.1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật;
1.2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; tuyên truyền, phổ biến những luật, pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua trong năm 2014; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; về vệ sinh an toàn thực phẩm; về bình đẳng giới; về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và những lĩnh vực khác phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.
1.3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, trọng tâm là các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp; nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; trợ giúp pháp lý, hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
1.4. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong xây dựng, thực thi, phổ biến giáo dục pháp luật.
2. Hình thức
2.1. Tăng thời lượng trên các chuyên trang, chuyên mục; đăng tin, bài, ảnh và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật, về Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (Cổng Thông tin điện tử của Bộ, Trang thông tin điện tử của các đơn vị; Báo, Tạp chí; chú trọng phát huy vai trò của mạng internet...);
2.2. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2014 qua hệ thống áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng...;
2.3. Tổ chức phổ biến pháp luật thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật; tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý...;
2.4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tình hình thi hành pháp luật năm 2014;
Các cơ quan, đơn vị tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình để triển khai Ngày Pháp luật đảm bảo hiệu quả. Riêng trong ngày 09 tháng 11 năm 2014, các đơn vị tập trung thực hiện một trong các hình thức như: tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội nghị, hội thảo về Ngày Pháp luật và các nội dung liên quan tới chủ đề Ngày Pháp luật.
3. Thời gian
Tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2014 trong thời gian 2 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2014, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 3 đến ngày 9/11/2014.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ tùy theo đặc điểm từng đơn vị, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để triển khai Ngày Pháp luật đảm bảo hiệu quả.
2. Các Cục, Tổng cục; các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty; các Trường thuộc Bộ, trên cơ sở Kế hoạch của Bộ, xây dựng Kế hoạch của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện theo các nội dung tại mục I, II, III nêu trên.
3. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, các Báo, Tạp chí tăng thời lượng, số lượng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, ảnh, các thông điệp, đối thoại, trả lời phỏng vấn ... về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.
4. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật trong ngành Công Thương; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức các Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, chú trọng các văn bản thuộc các lĩnh vực đang được xã hội quan tâm; các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính mới được ban hành, nhằm thi hành nghiêm chỉnh Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
- Chủ trì, phối hợp với các Tập đoàn, Tổng công ty, tổ chức các buổi tọa đàm (hoặc bằng các hình thức phù hợp khác) nhằm trao đổi kinh nghiệm về công tác pháp chế giữa các Tập đoàn, Tổng công ty..
- Tổ chức đánh giá về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật năm 2014; đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thực thi pháp luật.
5. Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế để bố trí kinh phí thực hiện những nhiệm vụ trong Kế hoạch.
V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Các đơn vị thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản, gửi về Bộ Công Thương (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 15 tháng 11 năm 2014 và qua địa chỉ email: [email protected].
2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật của Bộ Công Thương gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 02 tháng 12 năm 2014./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi