Thông tư 42/2010/TT-BLĐTBXH bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng nghề

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------------------

Số: 42/2010/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ BỔ NHIỆM, CÔNG NHẬN, BỔ NHIỆM LẠI, CÔNG NHẬN LẠI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VÀ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ.

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Nguyên tắc bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại
1. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm.
2. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của trường/trung tâm và khả năng của cán bộ.
3. Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của trường/trung tâm.
4. Hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm, công nhận phải được xem xét để bổ nhiệm lại, công nhận lại hoặc không bổ nhiệm lại, không công nhận lại.
5. Hiệu trưởng trường được bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Dạy nghề và điều kiện theo quy định tại Điều 4, khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 13 của Thông tư này.
6. Giám đốc trung tâm được bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Dạy nghề và điều kiện theo quy định tại Điều 5, khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 13 của Thông tư này.
Chương II
ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM, CÔNG NHẬN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VÀ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
Điều 4. Điều kiện bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề
Điều 5. Điều kiện bổ nhiệm, công nhận giám đốc trung tâm dạy nghề
Chương III
TRÌNH TỰ, HỒ SƠ, THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM, CÔNG NHẬN, BỔ NHIỆM LẠI, CÔNG NHẬN LẠI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VÀ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
nhayCác quy định về trình tự, hồ sơ, thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại giám đốc trung tâm dạy nghề quy định tại Chương này hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXHnhay
nhayCác quy định về điều kiện, trình tự, hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề quy định tại Chương này hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 3 Điều 53 Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXHnhay
nhayCác quy định về điều kiện, trình tự, hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường trung cấp nghề quy định tại Chương này hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 3 Điều 53 Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXHnhay
Mục I. TRÌNH TỰ, HỒ SƠ, THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ, GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG LẬP
Điều 6. Trình tự bổ nhiệm
1. Trường/trung tâm có nhu cầu bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc phải trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, nói rõ yêu cầu cần phải bổ nhiệm.
2. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, lãnh đạo trường/trung tâm đề xuất nhân sự cụ thể theo trình tự sau:
a) Đối với nguồn nhân sự tại chỗ
- Hội đồng trường/tập thể lãnh đạo trung tâm thảo luận, lựa chọn và đề xuất phương án nhân sự căn cứ vào nguồn cán bộ trong quy hoạch hoặc ý kiến giới thiệu của cán bộ chủ chốt trường/trung tâm, có thể giới thiệu từ 01 đến 03 người để lựa chọn.
- Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu trường/trung tâm chủ trì để trao đổi, thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm; thông báo danh sách người được lãnh đạo giới thiệu; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác, nhận xét, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển của người được giới thiệu đề nghị bổ nhiệm.
Hội nghị lấy ý kiến cán bộ chủ chốt về việc bổ nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín, theo mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này (phiếu tín nhiệm có giá trị tham khảo, không phải là căn cứ duy nhất để bổ nhiệm). Hội nghị bầu ban kiểm phiếu, gồm 03 người không phải là những người được lấy phiếu tín nhiệm. Ban kiểm phiếu có trưởng ban và 02 thành viên. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ chữ ký của trưởng ban và 02 thành viên.
- Tổ chức hội nghị liên tịch do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu trường/trung tâm chủ trì gồm: bí thư Đảng uỷ (hoặc bí thư Chi bộ), tập thể lãnh đạo trường/trung tâm thảo luận và biểu quyết. Người được đề nghị bổ nhiệm phải được đa số thành viên trong hội nghị tán thành.
b) Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác
- Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) giới thiệu nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh bổ nhiệm.
- Đại diện cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh làm việc với cấp uỷ và lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác để tìm hiểu, xác minh lý lịch của cán bộ và trao đổi, thống nhất ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm với cơ quan, đơn vị nơi cán bộ đó đang công tác.
- Căn cứ kết quả tìm hiểu, xác minh lý lịch cán bộ và ý kiến của cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác, cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến của cấp uỷ cơ quan để thống nhất về việc bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc; thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết.
- Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị người có thẩm quyền xem xét và quyết định bổ nhiệm.
c) Đối với hiệu trưởng/giám đốc đầu tiên của trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề mới thành lập
Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm quy định tại khoản 1 Điều 45, khoản 1 Điều 46 của Luật Dạy nghề và điều kiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của Thông tư này, cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn, đề nghị người có thẩm quyền quy định tại Điều 8 của Thông tư này xem xét quyết định bổ nhiệm.
Điều 7. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm
Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm là 01 bộ, bao gồm:
1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ
a) Tờ trình đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt, theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Biên bản hội nghị liên tịch đề nghị bổ nhiệm, theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này;
d) Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm tự khai theo mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu 1 ban hành kèm theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị bổ nhiệm kèm theo;
đ) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm đối với người được đề nghị bổ nhiệm, theo mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư này;
e) Ý kiến nhận xét của cấp uỷ hoặc chính quyền địa phương nơi người được đề nghị bổ nhiệm cư trú.
2. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác hoặc bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc đầu tiên của trường/trung tâm mới thành lập
a) Tờ trình đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, theo mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm tự khai theo mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu 1 ban hành kèm theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị bổ nhiệm kèm theo;
c) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác, theo mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư này;
d) Ý kiến nhận xét của cấp uỷ hoặc chính quyền địa phương nơi người được đề nghị bổ nhiệm cư trú.
Điều 8. Thời hạn, thẩm quyền quyết định bổ nhiệm
Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị bổ nhiệm, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) ra quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm trực thuộc.
Mục II. TRÌNH TỰ, HỒ SƠ VÀ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ, GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TƯ THỤC
Điều 9. Lựa chọn hiệu trưởng, giám đốc
1. Đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề tư thục, hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng trường quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Dạy nghề và khoản 2 Điều 4 của Thông tư này, lựa chọn hiệu trưởng đề nghị người có thẩm quyền quy định tại Điều 11 của Thông tư này công nhận.
2. Đối với trung tâm dạy nghề tư thục do tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, công nhận giám đốc trung tâm quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Dạy nghề, khoản 2 Điều 5 của Thông tư này, lựa chọn giám đốc đề nghị người có thẩm quyền quy định tại Điều 11 của Thông tư này công nhận.
Điều 10. Hồ sơ đề nghị công nhận
Hồ sơ đề nghị công nhận là 01 bộ, bao gồm:
1. Công văn của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận, theo mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Biên bản họp của hội đồng quản trị trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm, theo mẫu số 9 ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị tự khai vận dụng theo mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú) và các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận kèm theo.
Điều 11. Thời hạn và thẩm quyền công nhận
1. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề tư thục của Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường; đề nghị công nhận giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục của tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc là cá nhân sở hữu trung tâm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề tư thục/giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn.
2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng nghề tư thục của Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng nghề tư thục.
Mục III. ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, HỒ SƠ, THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM LẠI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VÀ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG LẬP
Điều 12. Bổ nhiệm lại
1. Điều kiện bổ nhiệm lại
Hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm được xem xét bổ nhiệm lại, khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ;
b) Đạt chuẩn chức danh hiệu trưởng/giám đốc quy định tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;
c) Trường/trung tâm có nhu cầu;
d) Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;
đ) Hiệu trưởng/giám đốc được xem xét bổ nhiệm lại phải đủ một nhiệm kỳ, trường hợp tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác mà được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
2. Trình tự bổ nhiệm lại
a) Hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm được bổ nhiệm lại phải làm bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ;
b) Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt do lãnh đạo trường/trung tâm chủ trì để trao đổi, thảo luận về điều kiện bổ nhiệm lại; nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của hiệu trưởng/giám đốc trong thời gian giữ chức vụ.
Hội nghị lấy ý kiến cán bộ chủ chốt về việc bổ nhiệm lại bằng cách bỏ phiếu kín, theo mẫu số 15 ban hành kèm theo Thông tư này. Hội nghị bầu ban kiểm phiếu, gồm 03 người không phải là những người được lấy phiếu tín nhiệm. Ban kiểm phiếu có trưởng ban và 02 thành viên. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ chữ ký của trưởng ban và 02 thành viên.
c) Tổ chức hội nghị liên tịch do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu trường/trung tâm chủ trì gồm: bí thư Đảng uỷ (hoặc bí thư Chi bộ), tập thể lãnh đạo trường/trung tâm thảo luận và biểu quyết. Người được đề nghị bổ nhiệm lại phải được đa số thành viên trong hội nghị tán thành.
3. Hồ sơ bổ nhiệm lại
Hồ sơ bổ nhiệm lại là 01 bộ, bao gồm:
a) Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ, theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ, theo mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt, theo mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư này;
d) Biên bản hội nghị liên tịch đề nghị bổ nhiệm lại, theo mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư này;
đ) Công văn (tờ trình) của lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm, theo mẫu số 14 ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Thời hạn, thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại
Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị bổ nhiệm lại, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định bổ nhiệm lại hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm trực thuộc.
5. Hiệu trưởng/giám đốc không được bổ nhiệm lại
Hiệu trưởng/giám đốc khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không đủ điều kiện để được bổ nhiệm lại thì người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm ra quyết định bố trí, phân công công tác khác.
Mục IV. ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, HỒ SƠ, THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN LẠI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VÀ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TƯ THỤC
Điều 13. Công nhận lại
1. Điều kiện công nhận lại
a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ;
b) Đạt chuẩn chức danh hiệu trưởng/giám đốc quy định tại thời điểm xem xét công nhận lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;
c) Trường/trung tâm có nhu cầu;
d) Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.
2. Trình tự công nhận lại
a) Hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm được công nhận lại phải làm bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ;
b) Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm nhận xét, đánh giá và đề nghị người có thẩm quyền công nhận lại hoặc không công nhận lại.
3. Hồ sơ công nhận lại
Hồ sơ công nhận lại là 01 bộ, bao gồm:
a) Công văn (tờ trình) của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc, theo mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ, theo mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Bản nhận xét, đánh giá của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/ tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm, theo mẫu số 18 ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Thời hạn và thẩm quyền công nhận lại
a) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị công nhận lại hiệu trưởng trường trung cấp nghề tư thục của Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường; đề nghị công nhận giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục của tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc là cá nhân sở hữu trung tâm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận lại hiệu trưởng trường trung cấp nghề tư thục/giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn;
b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề tư thục của Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề tư thục.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết định số 59/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại, miễn nhiệm, thôi công nhận, từ chức hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.
2. Căn cứ quy định tại Thông tư này, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan trung ương các Tổ chức chính trị - xã hội có cơ sở dạy nghề; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, Giám đốc trung tâm dạy nghề và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, những vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc (nếu có) cần phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCCB, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

(1)

(2)

-------------------------

Số: …./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị bổ nhiệm đ/c ………… giữ chức hiệu trưởng/giám đốc

Kính gửi: [tên người có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc]

 

I. Nêu nhu cầu bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc; tóm tắt về việc thực hiện quy trình nhân sự và căn cứ vào quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc để đề xuất giới thiệu nhân sự cụ thể.

 • - Chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao, định hướng phát triển của trường/trung tâm:
 • Nhu cầu cán bộ đáp ứng yêu cầu của trường/trung tâm (nêu rõ lý do cần thiết phải bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc).
 • Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm.

II. Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc và kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm .................. đề nghị [người có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc] …………… xem xét, bổ nhiệm ông/bà …………………… giữ chức vụ hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm .....................

Tóm tắt về nhân sự đề nghị bổ nhiệm:

 • Họ và tên: .................................................................
 • Ngày, tháng, năm sinh: .................................................
 • Quê quán: ......................, Dân tộc: ..........................
 • Chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể: ........................................
 • Đơn vị hiện đang công tác: ........................................................

- Trình độ văn hoá, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học .......): ................................

 • Tóm tắt quá trình công tác:

TT

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...

+

……

…….

……………………………………………………

+

……

…….

……………………………………………………

 • Tóm tắt nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của hiệu trưởng/giám đốc đề nghị bổ nhiệm:

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống:

+ Năng lực công tác:

+ Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu:

 • Kết quả lấy phiếu tín nhiệm:

+ Hội nghị cán bộ chủ chốt của trường/trung tâm: Số phiếu đồng ý ........ phiếu/ ....... phiếu ( .......%). Số phiếu không đồng ý: ......phiếu/ ...... phiếu ( ...%).

+ Hội nghị liên tịch của trường, trung tâm: Số phiếu đồng ý ........ phiếu/ ....... phiếu ( .......%). Số phiếu không đồng ý: ...... phiếu/ ...... phiếu ( ...%).

(Hồ sơ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kèm theo)

Trường, trung tâm ..... đề nghị [tên cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc] ………….. xem xét, quyết định bổ nhiệm ông/bà ……………… giữ chức hiệu trưởng/giám đốc ……… ./.

 

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • ……;
 • Lưu VT, ….

(3)

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm.

(2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc.

(3) Chức danh người đại diện lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc.


 

Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

(1)

(2)

------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT

V/v giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng/giám đốc

 

I. Thời gian, địa điểm

 • Thời gian: Bắt đầu từ ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm
 • Địa điểm: tại ………………......................

​​II. Thành phần

 • Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):
 • Số lượng được triệu tập:
 • Có mặt: ……/…. Vắng mặt: ..…/ …. (lý do): ……..…………….......
 • Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………….. chức danh ………………………….
 • Thư ký Hội nghị: đ/c ……………...…… chức danh ………………………....

III. Nội dung

 1. Người đứng đầu trường/trung tâm trao đổi, thảo luận về:

 - Nhu cầu bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc, ý kiến phê duyệt về chủ trương bổ nhiệm;

 - Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc; thông báo quy hoạch cán bộ, quy trình bổ nhiệm, danh sách những người được giới thiệu đề nghị bổ nhiệm;

 - Tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác, nhận xét, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển.

 1. Ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị bổ nhiệm.
 2. Kết quả giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm: Kết quả (kết quả bỏ phiếu giới thiệu xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):
 • Số phiếu phát ra: .............. phiếu
 • Số phiếu thu về: ............... phiếu
 • Số phiếu hợp lệ: ............... phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: ........... phiếu

- Số phiếu đồng ý giới thiệu đề nghị bổ nhiệm ông/bà .......... giữ chức vụ ………... : ............. phiếu/ ……. phiếu ( ……. %).

- Số phiếu không đồng ý giới thiệu đề nghị bổ nhiệm ông/bà ......... giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc ................: ..…... phiếu/ ……. phiếu ( …….%).

(Có biên bản kiểm phiếu giới thiệu đề nghị bổ nhiệm kèm theo)

 Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua.

 Hội nghị kết thúc vào ….. giờ …. ngày ….. tháng …. năm ….. ./.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

 

 

(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

 

 

(ký, ghi rõ họ tên)

 

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm.

(2) Tên trường, trung tâm đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc.

 

Mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

(1)

(2)

--------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH

V/v giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc

 

I. Thời gian, địa điểm

 • Thời gian: Bắt đầu từ ….. giờ …. ngày ….. tháng …. năm
 • Địa điểm: tại ………………...........................

II. Thành phần

 • Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):
 •  Số lượng được triệu tập:
 • Có mặt: ……/…. Vắng mặt: ..…/ …. (lý do): ……..…………….......
 • Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………….. chức danh ………………………….
 • Thư ký Hội nghị: đ/c ……………...……chức danh ………………………....

III. Nội dung

 1. Nêu nhu cầu bổ nhiệm cán bộ; Tóm tắt quy trình thực hiện nhân sự; Quy hoạch cán bộ; Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc, kết quả giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của trường/trung tâm.
 2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị bổ nhiệm.
 3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự giới thiệu đề nghị bổ nhiệm:

Kết quả:

 • Số phiếu phát ra: ............... phiếu
 • Số phiếu thu về: ................ phiếu
 • Số phiếu hợp lệ: ................ phiếu
 • Số phiếu không hợp lệ: ........... phiếu
 • Số phiếu đồng ý giới thiệu: ..…. phiếu/ ……. phiếu ( …….%)
 • Số phiếu không đồng ý giới thiệu: …… phiếu/ ….... phiếu ( .....%)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

 Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua.

 Hội nghị kết thúc vào ….. giờ …. ngày ….. tháng …. năm ….. ./.

 

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

 

(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

 

(ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm.

(2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc.

 

Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

PHIẾU TÍN NHIỆM

Giới thiệu nhân sự bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc

................................

 

STT

Họ và tên

(xếp theo vần A, B, C ...)

Năm sinh

Chức vụ,

đơn vị công tác

hiện tại

Đồng ý

giới thiệu

Không đồng ý giới thiệu

1

     

2

     

3

     

...

     

 

 Đồng chí đồng ý hoặc không đồng ý thì đánh dấu X vào cột tương ứng

 

(không phải ký tên)

 

Mẫu số 5: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

(1)

(2)

-------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

…….., ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

 

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM

(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm)

 

I- Sơ lược về lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc

1- Họ và tên:

2- Ngày, tháng, năm sinh; ngày vào Đảng, ngày chính thức.

3- Trình độ: chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ.

4- Quá trình công tác: những việc, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay.

II- Nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu; triển vọng

1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách.

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật.

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

 e) Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở trường, trung tâm; vấn đề đoàn kết, quy tụ cán bộ.

 3- Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội

 III- Kết luận chung

 1- Về đảm bảo tiêu chuẩn hiệu trưởng/giám đốc

 2- Khả năng hoàn thành nhiệm vụ

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

(3)

 

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm.

(2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc.

(3) Người đại diện lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc.

 

Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

 

(1)

(2)

-----------------------------

Số: …./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

 

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị bổ nhiệm đ/c ………… giữ chức hiệu trưởng/giám đốc

Kính gửi: [tên người có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc]

 

I. Nêu nhu cầu bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc; tóm tắt về việc thực hiện quy trình nhân sự và căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc để đề xuất giới thiệu nhân sự cụ thể.

II. Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc và kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm ................................... đề nghị [người có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc] …………...………… xem xét, bổ nhiệm ông/bà ……………………… giữ chức vụ hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm ......................

Tóm tắt về nhân sự đề nghị bổ nhiệm:

 • Họ và tên: ...............................................................
 • Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................
 • Quê quán: ....................................., Dân tộc: ....................
 • Chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể: ..............................
 • Đơn vị hiện đang công tác: .................................................

- Trình độ văn hoá, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học .......): .......................................

 • Tóm tắt quá trình công tác:

TT

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...

+

……

…….

…………………………………………………………

+

……

…….

…………………………………………………………

 • Tóm tắt nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của hiệu trưởng/giám đốc đề nghị bổ nhiệm:

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống:

+ Năng lực công tác:

+ Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu:

 • Kết quả lấy ý kiến cấp uỷ cơ quan về việc bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc:

(Hồ sơ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kèm theo)

Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị [tên cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc] ………….. xem xét, quyết định bổ nhiệm ông/bà ……………… giữ chức hiệu trưởng/giám đốc ………./.

 

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • ……;
 • Lưu VT, ….

(3)

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp của cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

(2) Tên cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

(3) Chức danh người đại diện lãnh đạo cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Mẫu số 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

 

(1)

(2)

----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

 

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

NƠI CÁN BỘ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM ĐANG CÔNG TÁC

 

I- Sơ lược về lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc

1- Họ và tên:

2- Ngày, tháng, năm sinh; ngày vào Đảng, ngày chính thức.

3- Trình độ: chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ.

4- Quá trình công tác: những việc, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay.

II- Nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu; triển vọng

1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách.

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật.

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

 e) Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở cơ quan, đơn vị đang công tác; vấn đề đoàn kết, quy tụ cán bộ.

 3- Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký tên, đóng dấu)

(3)

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác.

(2) Tên cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác.

(3) Người đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác.

 

Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

(1)

-----------------------

Số: …./……

V/v: Công nhận hiệu trưởng/giám đốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

 

Kính gửi: [tên người có thẩm quyền công nhận hiệu trưởng/giám đốc]

 

I. Nêu lý do đề xuất công nhận hiệu trưởng/giám đốc; tóm tắt về việc thực hiện quy trình lựa chọn công nhận hiệu trưởng/giám đốc.

...........................................................................................................................................................................................

II. Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện công nhận hiệu trưởng/giám đốc và kết quả thực hiện quy trình lựa chọn công nhận hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm ................................... đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận hiệu trưởng/giám đốc]…………...………… xem xét, công nhận ông/bà ……………………… giữ chức danh hiệu trưởng/giám đốc ..........................................

Tóm tắt về nhân sự đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc:

 • Họ và tên: ..................................................................................................................
 • Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................
 • Quê quán: ....................................., Dân tộc: ............................................................

- Trình độ văn hoá, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học .......): ...................................

 • Tóm tắt quá trình công tác:

TT

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...

+

……

…….

…………………………………………………………………………...

+

……

…….

………………………………………………………………………….

(Hồ sơ hồ sơ đề nghị công nhận kèm theo)

Hội đồng quản trị, cá nhân sở hữu trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm ..... đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận hiệu trưởng/giám đốc] ………….. xem xét, quyết định công nhận ông/bà ……………… giữ chức danh hiệu trưởng/giám đốc./.

 

 

 

 

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • ……;
 • Lưu VT, ….

(2)

 

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

(1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm.

(2) Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, cá nhân sở hữu trường đề nghị công nhận hiệu trưởng/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm, cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị công nhận giám đốc.

 

Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

(1)

----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

 

BIÊN BẢN HỌP

(Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm)

V/v đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc

 

I. Thời gian, địa điểm

 • Thời gian: Bắt đầu từ ….. giờ …. ngày ….. tháng …. năm
 • Địa điểm: tại ………………...............................................................................

II. Thành phần

 • Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):
 • Số lượng được triệu tập:
 • Có mặt: ……/…. Vắng mặt: ..…/…. (lý do): ……..…………….......
 • Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………….. chức danh ………………………….
 • Thư ký Hội nghị: đ/c ……………...……chức danh ………………………....

III. Nội dung

 1. Nêu lý do công nhận hiệu trưởng/giám đốc; Tóm tắt quy trình lựa chọn hiệu trưởng/giám đốc; Điều kiện, tiêu chuẩn công nhận hiệu trưởng/giám đốc.

 2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc.

 3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc:

Kết quả:

 • Số phiếu phát ra: .............. phiếu
 • Số phiếu thu về: ............... phiếu
 • Số phiếu hợp lệ: ............... phiếu
 • Số phiếu không hợp lệ: ........... phiếu.
 • Số phiếu đồng ý đề nghị công nhận: ..…. phiếu/ ……. phiếu ( ……. %)
 • Số phiếu không đồng ý đề nghị công nhận: …… phiếu/ ….... phiếu ( ..... %)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

 Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua.

 Hội nghị kết thúc vào ….. giờ …. ngày ….. tháng …. năm ….. ./.

 

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

 

(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

 

(ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm.

 

Mẫu số 10: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

(1)

----------------------------

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

 

Họ và tên:

Năm sinh:

Đơn vị công tác:

Chức vụ:

1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám đốc

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

3- Kết quả công tác về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của trường/trung tâm trong thời gian cá nhân giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc./.

 

 ..............., ngày ....... tháng ...... năm 20 ....

 Người tự nhận xét, đánh giá

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

(1) Tên trường/trung tâm nơi hiệu trưởng/giám đốc đang công tác.

 

Mẫu số 11: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

(1)

(2)

--------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

 

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ)

 

I- Sơ lược về lý lịch hiệu trưởng/giám đốc

1- Họ và tên:

2- Ngày, tháng, năm sinh; ngày vào Đảng, ngày chính thức.

3- Trình độ: chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ.

4- Quá trình công tác: những việc, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay.

II- Nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu; triển vọng

1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách (tập trung trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám đốc, căn cứ vào đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm và phân tích chất lượng đảng viên).

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật.

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

e) Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở trường/trung tâm; vấn đề đoàn kết, quy tụ cán bộ.

3- Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội

III- Kết luận chung

1- Về đảm bảo tiêu chuẩn hiệu trưởng/giám đốc

2- Khả năng hoàn thành nhiệm vụ

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

(3)

 

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm.

(2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc.

(3) Người đại diện lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc.

 

Mẫu số 12: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

(1)

(2)

------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT

V/v đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc

 

I. Thời gian, địa điểm

 • Thời gian: Bắt đầu từ ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm
 • Địa điểm: tại ………………...............................................................................

II. Thành phần

 • Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):
 • Số lượng được triệu tập:
 • Có mặt: ……/…. Vắng mặt: ..…/…. (lý do): ……..…………….......
 • Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………….. chức danh ………………………….
 • Thư ký Hội nghị: đ/c ……………...……chức danh ………………………....

III. Nội dung

1. Nêu nhu cầu bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc; Tóm tắt quy trình thực hiện nhân sự; Điều kiện bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc.

2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị bổ nhiệm lại.

3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại:

Kết quả:

 • Số phiếu phát ra: .............. phiếu
 • Số phiếu thu về: ............... phiếu
 • Số phiếu hợp lệ: ............... phiếu
 • Số phiếu không hợp lệ: ............... phiếu.
 • Số phiếu đồng ý đề nghị bổ nhiệm lại: ..…. phiếu/ ……. phiếu ( …….%)
 • Số phiếu không đồng ý đề nghị bổ nhiệm lại: …… phiếu/ ….... phiếu ( .....%)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua.

Hội nghị kết thúc vào ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm ….. ./.

 

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

 

(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

 

(ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm.

(2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc.

 

Mẫu số 13: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

(1)

(2)

------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH

V/v đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc

 

I. Thời gian, địa điểm

 • Thời gian: Bắt đầu từ ….. giờ …. ngày ….. tháng …. năm
 • Địa điểm: tại ………………...............................................................................

II. Thành phần

 • Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):
 •  Số lượng được triệu tập:
 • Có mặt: ……/… Vắng mặt: ..…/…. (lý do): ……..…………….......
 • Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………….. chức danh ………………………….
 • Thư ký Hội nghị: đ/c ……………...……chức danh ………………………....

III. Nội dung

1. Nêu nhu cầu bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc; Tóm tắt quy trình thực hiện nhân sự; Điều kiện bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc, kết quả giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của trường/trung tâm.

2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị bổ nhiệm lại.

3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại:

Kết quả:

 • Số phiếu phát ra: ............... phiếu
 • Số phiếu thu về: ................ phiếu
 • Số phiếu hợp lệ: ................ phiếu
 • Số phiếu không hợp lệ: ........... phiếu
 • Số phiếu đồng ý đề nghị bổ nhiệm lại: ..…. phiếu/ ……. phiếu ( …….%)
 • Số phiếu không đồng ý đề nghị bổ nhiệm lại: …… phiếu/ ….... phiếu ( .....%)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

 Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua.

 Hội nghị kết thúc vào ….. giờ …. ngày ….. tháng …. năm ….. ./.

 

 

 

 

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

 

(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

 

(ký, ghi rõ họ tên)

 

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm.

(2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc.

 

Mẫu số 14: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

(1)

(2)

--------------------------

Số: …./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

 

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị bổ nhiệm lại đ/c … giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc ………

 

Kính gửi: [tên người có thẩm quyền bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc]

 

I. Nêu lý do bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc; tóm tắt về việc thực hiện quy trình nhân sự và căn cứ vào điều kiện bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc để đề xuất giới thiệu nhân sự cụ thể.

 

 

II. Căn cứ vào điều kiện bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc và kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm ......................... đề nghị [tên người có thẩm quyền bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc] …………...].

Tóm tắt về nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại:

 • Họ và tên: .................................
 • Ngày, tháng, năm sinh: ....................
 • Quê quán: ....................................., Dân tộc: ...............................
 • Chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể: ....................................
 • Đơn vị hiện đang công tác: ....................................................
 • Trình độ văn hoá, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học .......): ......................................................
 • Tóm tắt quá trình công tác:

TT

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...

+

……

…….

………………………………………………………………………….

+

……

…….

…………………………………………………………………………..

- Tóm tắt nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của hiệu trưởng/giám đốc đề nghị bổ nhiệm lại (tập trung trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám đốc, căn cứ vào đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm và phân tích chất lượng đảng viên).

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống:

+ Năng lực công tác:

+ Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu:

 • Kết quả lấy phiếu tín nhiệm:

+ Hội nghị cán bộ chủ chốt của trường/trung tâm: Số phiếu đồng ý ........ phiếu/ ....... phiếu ( .......%). Số phiếu không đồng ý: ...... phiếu/ ...... phiếu ( ...%).

+ Hội nghị liên tịch của trường/trung tâm: Số phiếu đồng ý ........ phiếu/ ....... phiếu ( .......%). Số phiếu không đồng ý: ...... phiếu/ ...... phiếu ( ...%).

 

(Hồ sơ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại kèm theo)

Trường/trung tâm ..... đề nghị [người có thẩm quyền bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc] ………….. xem xét, quyết định bổ nhiệm lại ông/bà ……………… giữ chức hiệu trưởng/giám đốc ……… ./.

 

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • ……;
 • Lưu VT, ….

(3)

 

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm.

(2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc.

(3) Người đại diện lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc.

 

Mẫu số 15: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

PHIẾU TÍN NHIỆM

Giới thiệu nhân sự bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc

Trường/trung tâm ................................

 

 

 • Họ và tên:
 • Năm sinh:
 • https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Images/Original/2019/01/29/image020_2901131633.gifĐồng ý giới thiệu:
 • https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Images/Original/2019/01/29/image020_2901131633.gif Không đồng ý giới thiệu:

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Images/Original/2019/01/29/image020_2901131633.gif Đồng chí đồng ý hoặc không đồng ý thì đánh dấu X vào ô tương ứng

(không phải ký tên)
 

Mẫu số 16: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

(1)

------------------------------

Số: …./……

V/v: Công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

 

Kính gửi: [tên người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc]

 

I. Nêu lý do công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc; tóm tắt về việc thực hiện quy trình nhân sự và căn cứ vào điều kiện công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc để đề xuất giới thiệu nhân sự cụ thể.

...........................................................................................................................................................................................

II. Căn cứ vào điều kiện công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc và kết quả thực hiện quy trình lựa chọn công nhận lại hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm ................................... đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc]…………...………… xem xét, công nhận lại ông/bà ……………………… giữ chức danh hiệu trưởng/giám đốc .........................................

Tóm tắt về nhân sự đề nghị công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc:

 • Họ và tên: .................................
 • Ngày, tháng, năm sinh: ....................
 • Quê quán: ....................................., Dân tộc: ...............................
 • Trình độ văn hoá, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học .......): ......................................................
 • Tóm tắt quá trình công tác:

TT

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...

+

……

…….

………………………………………………………………………….

+

……

…….

…………………………………………………………………………..

(Hồ sơ hồ sơ đề nghị công nhận lại kèm theo)

- Tóm tắt nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của hiệu trưởng/giám đốc đề nghị công nhận lại, cụ thể:

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống:

+ Kết quả hoạt động của trường/trung tâm trong thời gian cá nhân giữ chức danh hiệu trưởng/giám đốc:

+ Năng lực lãnh đạo, quản lý:

+ Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu:

 Hội đồng quản trị, cá nhân sở hữu trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm ........... đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc] ………….. xem xét, quyết định công nhận lại ông/bà ……………… giữ chức danh hiệu trưởng/giám đốc./.

 

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • ……;
 • Lưu VT, ….

(2)

 

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

(1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm.

(2) Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, cá nhân sở hữu trường đề nghị công nhận lại hiệu trưởng/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm, cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị công nhận lại giám đốc.

 

Mẫu số 17: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

(1)

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

 

Họ và tên:

Năm sinh:

Đơn vị công tác:

Chức vụ:

1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám đốc

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác.

3- Kết quả công tác về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của trường/trung tâm trong thời gian cá nhân giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc./.

 

 ..............., ngày ....... tháng ...... năm 20 ....

 Người tự nhận xét, đánh giá

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

(1) Tên trường/trung tâm nơi hiệu trưởng/giám đốc đang công tác.

Mẫu số 18: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

(1)

-------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

 

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

(của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm)

 

I- Sơ lược về lý lịch hiệu trưởng/giám đốc

1- Họ và tên:

2- Ngày, tháng, năm sinh; ngày vào Đảng, ngày chính thức.

3- Trình độ: chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ.

4- Quá trình công tác: những việc, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay.

II- Nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu

1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách (tập trung trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám đốc).

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật.

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác.

e) Tín nhiệm trong trường/trung tâm.

3- Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội

III- Kết luận chung

1- Về đảm bảo điều kiện công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc

2- Khả năng hoàn thành nhiệm vụ

(3)

 

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

(1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm.

(3) Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, cá nhân sở hữu trường đề nghị công nhận lại hiệu trưởng/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm, cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị công nhận lại giám đốc.

thuộc tính Thông tư 42/2010/TT-BLĐTBXH

Thông tư 42/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:42/2010/TT-BLĐTBXHNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Ngọc Phi
Ngày ban hành:31/12/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ ngày 15/02/2021, Thông tư này hết hiệu lực một phần bởi Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH.

Xem chi tiết Thông tư 42/2010/TT-BLĐTBXH tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi