Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, thời điểm hưởng lương hưu đối với TH không còn hồ sơ gốc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
________

Số: 37/2021/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (sau đây được viết là Nghị định số 108/2021/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo him xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc.

Điều 1. Đối tượng áp dụng
1. Các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 108/2021/NĐ-CP hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2022.
2. Các đối tượng quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 108/2021/NĐ-CP nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 (bao gồm những người đã nghỉ hưởng trợ cấp mất sức lao động trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, sau đó được tiếp tục hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng và Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động), sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 2.500.000 đồng/tháng.
3. Người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Điều 2. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này được tăng thêm 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12 năm 2021. Cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 01 năm 2022

=

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 12 năm 2021

x 1,074

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh cụ thể như sau:

a) Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh

=

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước điều chỉnh

+ 200.000 đồng/tháng

b) Đối với người có mức lương hưu, trợ bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ trên 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh

= 2.500.000 đồng/tháng

Điều 3. Sửa đổi khoản 17 Điều 1 Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
“17. Thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 của Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là thời điểm ghi trong văn bản giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.”
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng có liên quan tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng tại Thông tư này.
2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng quy định tại Nghị định số 108/2021/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này; lập báo cáo theo mẫu kèm Thông tư này gửi Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Quy định tại Điều 2 Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
2. Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND, Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cơ quan Trung ương của các Hội, đoàn thể;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;

- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;

- Lưu VT, PC, BHXH.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung

PHỤ LỤC

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HẰNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2021/NĐ-CP

(Kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Đối tượng

Số người hưởng chế độ (người)

Mức hưởng bình quân tháng 12/2021 (đồng/tháng)

Mức hưởng bình quân tăng thêm (đồng/tháng)

Tổng kinh phí tăng thêm do điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP (triệu đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. Hưu trí BHXH bắt buộc:

+ Trong đó: Nguồn NSNN bảo đảm Nguồn quỹ BHXH

2. Mất sức lao động

3. Trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg

5. Công nhân cao su

6. Cán bộ xã, phường, thị trấn

7. Hưu trí BHXH tự nguyện (kể cả trợ cấp hằng tháng từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang)

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH

Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:37/2021/TT-BLĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành:31/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Bảo hiểm
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tăng 7,4% mức lương hưu của NLĐ hưởng lương hưu trước 01/01/2022

Ngày 31/12/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc.

Theo đó, từ ngày 01/01/2022, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng) tăng 7,4% so với mức của tháng 12/2021, đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng (1); cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng (2); và người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng (3) trước 01/01/2022.

Cụ thể, mức lương hưu, trợ cấp với đối tượng trên bằng (=) mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp tháng 12/2021 nhân (x) 1,074.

Bên cạnh đó, từ ngày 01/01/2022, với các đối tượng (1) và (3) hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trước 01/01/1995, mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng với người có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống sẽ tăng thêm 200.000 đồng/tháng; với người có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 – dưới 2.500.000 đồng/người/tháng sẽ là 2.500.000 đồng/tháng.

Thời gian hưởng lương hưu với trường hợp không còn hồ sơ gốc quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 2 của Nghị định số 89/2020/NĐ-CP là thời điểm ghi trong văn bản giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/03/2022.

Xem chi tiết Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF LABOR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
________

No. 37/2021/TT-BLDTBXH

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
________________________

Hanoi, December 31, 2021

 

CIRCULAR

Guiding the adjustment of pension, social insurance allowance and monthly allowance, the time to enjoy pension for cases without original dossiers

__________

 

Pursuant to the Government’s Decree No. 14/2017/ND-CP dated February 17, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs;

Pursuant to the Government’s Decree No. 108/2021/ND-CP dated December 07, 2021, prescribing the adjustment of pension, social insurance allowance and monthly allowance (hereinafter referred to as the Decree No. 108/2021/ND-CP);

Pursuant to the Government’s Decree No. 89/2020/ND-CP dated August 04, 2020, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Vietnam Social Security.

Pursuant to the Government’s Decree No. 115/2015/ND-CP dated November 11, 2015, detailing a number of articles of the Law on Social Insurance on compulsory social insurance;

At the request of the Director of the Department of Social Insurance;

The Minister of Labor, Invalids and Social Affairs promulgates the Circular guiding the adjustment of pension, social insurance allowance and monthly allowance, the time to enjoy pension for cases without original dossiers.
 

Article 1. Subjects of application

1. The subjects specified at Points a, b and c, Clause 1, Article 1 of the Decree No. 108/2021/ND-CP that receive pensions, social insurance allowances and monthly allowances before January 01, 2022.

2. The subjects specified at Points a and c, Clause 1, Article 1 of the Decree No. 108/2021/ND-CP who have retired and received social insurance allowance and monthly allowance before January 01, 1995 (including persons who have retired and received monthly working capacity loss allowance before January 1, 1995, and then continue to enjoy the allowance under the Prime Minister’s Decision No. 91/2000/QD-TTg dated August 4, 2000 on the allowance for persons who have reached the end of working age at the time of discontinuation of enjoyment of monthly allowance for the loss of working capacity, the Prime Minister’s Decision No. 613/QD-TTg dated May 6, 2010 prescribing monthly allowance for those who have from full 15 years to less than 20 years of actual working and the time limit for receiving working capacity loss allowance has expired), and have the pensions, social insurance allowances and monthly allowances of less than VND 2,500,000/month after they are adjusted as prescribed in Clause 1, Article 2 of this Circular.

3. Employees who no longer have original documents showing their working periods in the state sector before January 01, 1995 as prescribed at Point b, Clause 3, Article 2 of the Government’s Decree No. 89/2020/ND-CP dated August 04, 2020, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Vietnam Social Security.

Article 2. Adjustment of pension, social insurance allowance and monthly allowance

1. From January 01, 2022, the amount of pensions, social insurance allowances and monthly allowances payable to the subjects prescribed in Clause 1, Article 1 of this Circular shall increase by 7.4% compared to the amount of December 2021. Specifically:

Pension, social insurance allowance and monthly allowance from January 2022

=

Pension, social insurance allowance and monthly allowance on December 2021

x 1.074

 

2. From January 01, 2022, the amount of pensions, social insurance allowances and monthly allowances payable to the subjects prescribed in Clause 2, Article 1 of this Circular shall be adjusted as follows:

a) For persons who are receiving a pension, social insurance allowance or monthly allowance of VND 2,300,000/person/month or fewer:

Pensions, social insurance allowances and monthly allowances after adjustment

=

Pensions, social insurance allowances and monthly allowances before adjustment

+ VND 200,000/month

 

b)  For persons who are receiving a pension, social insurance allowance or monthly allowance of from over VND 2,300,000/person/month to under VND 2,500,000/person/month:

Pensions, social insurance allowances and monthly allowances after adjustment

= VND 2,500,000/month

 

Article 3. To amend Clause 17, Article 1 of the Circular No. 06/2021/TT-BLDTBXH dated July 07, 2021 of the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 59/2015/TT-BLDTBXH dated December 29, 2015 of the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Social Insurance on compulsory social insurance

“17. The time to enjoy pension for cases without original dossiers prescribed at Point b, Clause 3, Article 2 of the Government’s Decree No. 89/2020/ND-CP dated August 04, 2020, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Vietnam Social Security is the time recorded in the written settlement of the Vietnam Social Security.”

Article 4. Organization of implementation

1. People’s Committees of provinces and centrally run cities shall be responsible for directing the Departments of Labor, Invalids and Social Affairs and related functional agencies to disseminate, inspect and urge the implementation of regulations on adjustment of pension, social insurance allowance and monthly allowance in this Circular.

2. Vietnam Social Insurance shall implement adjustment of pension, social insurance allowance and monthly allowance prescribed in the Decree No. 108/2021/ND-CP and guidance in this Circular; make report according to the form attached to this Circular and send it to the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs and the Ministry of Finance before June 30, 2022.

Article 5. Effect

1. This Circular takes effect on March 15, 2022. The provisions of Article 2 of this Circular shall be implemented from January 01, 2022.

2. The Circular No. 10/2019/TT-BLDTBXH dated June 28, 2019 of the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs, guiding the amendment of pension, social insurance allowance and monthly allowance to the subjects prescribed in Clauses 1, 2, 3 and 8, Article 1 of the Government’s Decree No. 44/2019/ND-CP dated May 20, 2019 ceases to be effective from the effective date of this Circular.

Any problems arising in the course of implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs for prompt study and settlement./.

 

The Minister

Dao Ngoc Dung

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Circular 37/2021/TT-BLDTBXH DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Circular 37/2021/TT-BLDTBXH PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan
văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi