Thông tư 299/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ đối với quân nhân quy định tại Nghị định số 89/2003/NĐ-CP ngày 5/8/2003 của Chính phủ

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 299/2003/TT-BQP
NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
CHẾ ĐỘ NGHỈ DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE ĐỐI VỚI
QUÂN NHÂN QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 89/2003/NĐ-CP
NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ quy định Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 89/NĐ-CP ngày 5/8/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ; Sau khi thống nhất với Bộ Lao động Thương binh và xã hội (tại Công văn số 4178/LĐTBXH-BHXH ngày 24/11/2003) và Bộ Tài chính (tại Công văn số 11265 TC/HCSN ngày 29/10/2003), Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 

Đối tượng áp dụng chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 89/NĐ-CP trong quân đội gồm:

1. Sĩ quan

2. Quân nhân chuyên nghiệp.

3. Hạ sĩ quan, binh sĩ.

 

II. ĐIỀU KIỆN, THỜI GIAN VÀ MỨC HƯỞNG

 

1. Điểu kiện hưởng

a. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hàng năm được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe khi có một trong ba điều kiện sau:

a.1. Có đủ 3 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà bị suy giảm sức khỏe.

a.2. Sau khi điều trị nội trú hoặc ngoại trú do ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà chưa phục hồi sức khỏe.

a.3. Nữ quân nhân hưởng lương yếu sức khỏe sau khi nghỉ thai sản.

b. Hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc diện hưởng sinh hoạt phí được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe khi có một trong hai điều kiện sau:

b.1. Bị tai nạn lao động, sau khi điều trị tai nạn lao động mà sức khỏe chưa phục hồi.

b.2. Bị mắc bệnh nghề nghiệp, sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa hồi phục.

2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

a. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có một trong ba điều kiện quy định tại điểm a Khoản 1 Mục II nêu trên thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 đến 10 ngày trong một năm tại đơn vị (tính cả ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung), tùy thuộc vào mức độ suy giảm sức khỏe của đối tượng.

b. Hạ sĩ quan, binh sĩ sinh hoạt phí có một trong hai điều kiện quy định tại Điều b khoản 1. Mục II nêu trên thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 đến 10 ngày trong một năm tại đơn vị (tính cả ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ), tùy thuộc vào mức độ suy giảm sức khỏe của đối tượng.

c. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe không bị trừ vào thời gian nghỉ phép hàng năm và được hưởng tiền lương (đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp) hoặc sinh hoạt phí (đối với hạ sĩ quan, binh sĩ).

3. Mức chi phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

a. Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp:

- Mức chi phí 80.000 đồng/ngày/người, áp dụng đối với người nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại các đoàn an dưỡng trong và ngoài quân đội hoặc các cơ sở tập trung do đơn vị tổ chức. Mức chi này bao gồm: ăn, ở, đi lại và thuốc chữa bệnh thông thường.

- Mức 50.000 đồng/ngày/người, áp dụng đối với người nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình hoặc tại đơn vị; nữ quân nhân sau khi nghỉ thai sản.

b. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ: Mức chi 30.000 đồng/ngày/người để bổ sung vào bữa ăn hàng ngày tại đơn vị.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Trách nhiệm của đơn vị cấp Trung đoàn và tương đương trở lên

a. Để thực hiện chế độ công bằng, hợp lý, căn cứ vào quy định tại các Mục I, II nêu trên, Thủ trưởng đơn vị cấp Trung đoàn và tương đương trở lên, nếu trực tiếp quản lý quân nhân, chỉ đạo các cơ quan chức năng; chính sách tài chính, Cán bộ, Quân lực do cơ quan Chính sách chủ trì, phối hợp với cơ quan Quân y, Hội đồng quân nhân, Hội phụ nữ (nếu có) xem xét, quyết định những quân nhân đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe như sau:

- Trên cơ sở khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại đơn vị để xác định những người có đủ 3 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên bị suy giảm sức khỏe cần phải nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

- Căn cứ vào hồ sơ bệnh án, ý kiến của cơ sở y tế điều trị để xác định những quân nhân sau khi điều trị do ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe còn yếu cần nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

- Đối với nữ sĩ quan, nữ quân nhân chuyên nghiệp sau khi nghỉ thai sản (hoặc sẩy thai) thì Hội đồng quân nhân, Hội phụ nữ (nếu có) xem xét, quyết định.

b. Thủ trưởng đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên ký danh sách quân nhân của đơn vị đề nghị trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm gửi phòng (ban) Chính sách đầu mối Bộ Quốc phòng. Trưởng phòng (ban) Chính sách xét duyệt, báo cáo thủ trưởng Cục Chính trị ký quyết định chung cho quân nhân đơn vị đó. Trên cơ sở quyết định của Thủ trưởng Cục chính trị, căn cứ vào danh sách, các đơn vị cấp tiền, tổ chức cho quân nhân nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (mẫu số 01/BHXH-DS kèm theo).

- Các đơn vị chủ động liên hệ với các đoàn an dưỡng trong quân đội để tổ chức cho đối tượng có nhu cầu đi nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

c. Trường hợp đơn vị không chi hết số kinh phí được cấp trong năm cho chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe thì số tiền còn lại được chuyển sang năm sau, nếu chi vượt quá thì không được cấp bù mà phải trích bổ sung từ nguồn quỹ của đơn vị.

d. Hàng năm, đơn vị có trách nhiệm quyết toán kinh phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe với cơ quan Tài chính cấp trên theo đúng quy định hiện hành.

2. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Quân đội

a. Cục chính sách - Tổng cục Chính trị:

Chủ trì, phối hợp với Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng lập dự toán kinh phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe hàng năm với Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cơ sở kế hoạch thu bảo hiểm xã hội của Bộ Quốc phòng. Căn cứ vào kinh phí để thực hiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp cho Bộ Quốc phòng (không vượt quá 0,6% tổng quỹ tiền lương thực đóng bảo hiểm xã hội hàng năm của quân đội, được trích trong nguồn 5% tính trên tổng quỹ tiền lương thực đóng bảo hiểm xã hội của quân đội chi cho 3 chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp), căn cứ vào kế hoạch thu bảo hiểm xã hội và tình hình cụ thể của các đơn vị đầu mối Bộ Quốc phòng, cục chính sách chủ trì, phối hợp với Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng phân bổ kinh phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị đầu mối Bộ Quốc phòng tạm ứng kinh phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe để đơn vị chủ động tổ chức cho quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe của các đơn vị.

b. Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng

- Tiếp nhận và quản lý nguồn kinh phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo đúng quy định quản lý tài chính hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Chính sách – Tổng Cục chính trị chỉ đạo, quản lý việc quyết toán kinh phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe hàng năm với các đơn vị đầu mối Bộ Quốc phòng và với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đúng nguyên tắc, chế độ tài chính, bảo đảm kịp thời, đầy đủ quyền lợi cho người được hưởng.

 

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

2. Những hướng dẫn về việc thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Quốc Phòng để nghiên cứu, giải quyết.


MẪU SỐ: 01/BHXH-DS

 

Đơn vị đầu mối BQP

Đơn vị: ..................

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP NGHỈ DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE TỪ QUỸ BHXH

Đợt.... Năm.....

 

STT

Họ tên

Cấp bậc, chức vụ

Thời gian đóng BHXH

Tình trạng sức khỏe

Mức trợ cấp (đồng)

Người nhận tiền ký

Số ngày

Mức tiền

Tổng số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƠ QUAN TÀI CHÍNH

CƠ QUAN CHÍNH SÁCH

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 299/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ đối với quân nhân quy định tại Nghị định số 89/2003/NĐ-CP ngày 5/8/2003 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 299/2003/TT-BQP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Văn Rinh
Ngày ban hành: 29/12/2003 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Chính sách , An ninh quốc gia
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!