Thông tư 05/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc tính mức lương hưu đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu theo quy định tại Quyết định số 287/2006/QĐ-TTg ngày 27/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 05/2007/TT-BLĐTBXH NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN VIỆC TÍNH MỨC LƯƠNG HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH HẢI QUAN NGHỈ HƯU THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 287/2006/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

            Căn cứ Quyết định số 287/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết phụ cấp thâm niên đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 1993 đến ngày 30 tháng 11 năm 2007, có thời gian công tác  trong ngành Hải quan trước ngày 01 tháng 12 năm 2002 chưa được tính đủ khoản phụ cấp thâm niên Hải quan theo quy định tại Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ để tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.
2. Công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu trước ngày 01 tháng 12 năm 2002 được hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 236/HĐBT ngày 18 tháng 9 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), đã được tính hưởng phụ cấp thâm niên Hải quan vào tiền lương để tính lương hưu hàng tháng không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư này.
II. CÁCH TÍNH MỨC LƯƠNG HƯU
            Mức lương hưu của đối tượng quy định tại khoản 1, Mục I Thông tư này được tính trên mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, bao gồm cả phụ cấp thâm niên Hải quan như sau:
1. Tính mức lương hưu tại thời điểm nghỉ hưu được bổ sung phụ cấp thâm niên.
            Mức lương hưu tại thời điểm nghỉ hưu được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trong 5 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu mà chưa được tính đủ khoản phụ cấp thâm niên Hải quan thì nay được tính bổ sung thêm khoản phụ cấp thâm niên hàng tháng theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ.
Khoản phụ cấp thâm niên bổ sung tính theo số năm công tác trong ngành Hải quan và mức tiền lương tháng đã hưởng và đóng bảo hiểm xã hội trong 5 năm cuối cùng đã được ghi trong hồ sơ hưu trí của mỗi người.
2. Điều chỉnh mức lương hưu trên cơ sở mức lương hưu tại thời điểm nghỉ hưu đã được tính bổ sung thêm phụ cấp thâm niên.
 Mức lương hưu tại thời điểm nghỉ hưu đã được tính theo quy định tại khoản 1 nêu trên được điều chỉnh theo quy định tại các văn bản về điều chỉnh lương hưu qua từng thời kỳ tuỳ theo thời điểm nghỉ hưu theo các văn bản sau:
- Nghị định số 06/CP ngày 21/01/1997 của Chính phủ về việc giải quyết tiền lương và trợ cấp năm 1997 đối với công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức; lực lương vũ trang; cán bộ xã, phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội;
- Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước;
- Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí;
- Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương;
- Nghị định số 208/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội;
- Nghị định số 117/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội;
- Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;
- Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc;
- Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.
            Ví dụ:
Ông Nguyễn Văn A, kiểm tra viên chính Hải quan nghỉ hưu ngày 01 tháng 01 năm 1999, có 40 năm công tác trong ngành Hải quan, diễn biến tiền lương trong 5 năm cuối chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên Hải quan là:
- Từ 01/01/1994 đến 31/12/1995: hưởng lương hệ số 4,85
- Từ 01/01/1996 đến 31/12/1998: hưởng lương hệ số 5,13
Mức lương hưu của ông A được điều chỉnh như sau:
a) Tính mức lương hưu tại thời điểm nghỉ hưu được bổ sung phụ cấp thâm niên.
Mức tiền lương khi nghỉ hưu tại thời điểm tháng 01/1999 được tính trên mức tiền lương tối thiểu 144.000 đồng/tháng.
Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trong 5 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu có bổ sung khoản phụ cấp thâm niên Hải quan của ông A được tính lại như sau:
- Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/1994 đến 31/12/1994 (12 tháng) được tính bổ sung khoản phụ cấp thâm niên Hải quan:
4,85 x 144.000 đồng x 1,36 x 12 tháng = 11.397.888 đồng
- Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/1995 đến 31/12/1995 (12 tháng) được tính bổ sung khoản phụ cấp thâm niên Hải quan:
4,85 x 144.000 đồng x 1,37 x 12 tháng = 11.481.696 đồng
- Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/1996 đến 31/12/1996 (12 tháng) được tính bổ sung khoản phụ cấp thâm niên Hải quan:
5,13 x 144.000 đồng x 1,38 x 12 tháng = 12.233.203 đồng
- Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/1997 đến 31/12/1997 (12 tháng) được tính bổ sung khoản phụ cấp thâm niên Hải quan:
5,13 x 144.000 đồng x 1,39 x 12 tháng = 12.321.850 đồng
- Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/1998 đến 31/12/1998 (12 tháng) được tính bổ sung khoản phụ cấp thâm niên Hải quan:
5,13 x 144.000 đồng x 1,40 x 12 tháng = 12.410.496 đồng
Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 60 tháng cuối là: 11.397.888 đồng + 11.481.696 đồng + 12.233.203 đồng + 12.321.850 đồng + 12.410.496 đồng = 59.845.133 đồng.
Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội có phụ cấp thâm niên Hải quan của ông A là:
59.845.133 đồng : 60 tháng = 997.419 đồng/tháng
Lương hưu của ông A tại thời điểm nghỉ hưu 01 tháng 01 năm 1999 đã được bổ sung phụ cấp thâm niên là:
997.419 đồng/tháng x 75% = 748.064 đồng/tháng
b) Điều chỉnh mức lương hưu trên cơ sở mức lương hưu tại thời điểm nghỉ hưu đã được tính bổ sung thêm phụ cấp thâm niên.
Mức lương hưu của ông A tại thời điểm nghỉ hưu 01 tháng 01 năm 1999 đã được tính bổ sung thêm phụ cấp thâm niên, được điều chỉnh như sau:
- Từ ngày 01/01/2000, mức lương hưu được điều chỉnh tăng 25% theo quy định tại Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ;
- Từ ngày 01/01/2001, mức lương hưu được điều chỉnh tăng 16,7% theo quy định tại Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ;
- Từ ngày 01/01/2003, mức lương hưu được điều chỉnh tăng 38,1% theo quy định tại Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ;
- Từ ngày 01/10/2004, mức lương hưu được điều chỉnh tăng 10% theo quy định tại Nghị định số 208/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;
- Từ ngày 01/10/2005, mức lương hưu được điều chỉnh tăng 8% theo quy định tại Nghị định số 117/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 và tăng 20,7% theo quy định tại Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ;
- Từ ngày 01/10/2006, mức lương hưu được điều chỉnh tăng 8% theo quy định tại Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 và tăng 28,6% theo quy định tại Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ;
Mức lương hưu hàng tháng ông A được hưởng kể từ ngày 01/01/2007 là:
748.064 đồng/tháng x 1,25 x 1,167 x 1,381 x 1,1 x 1,08 x 1,207 x 1,08 x 1,286 = 3.001.247 đồng/tháng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện việc tính và chi trả mức hưởng lương hưu hàng tháng đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu theo quy định tại Quyết định số 287/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư này, cụ thể:
a) Thực hiện tính và chi trả mức lương hưu đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu có thời gian chưa được tính  bổ sung phụ cấp thâm niên Hải quan;
b) Hướng dẫn, kiểm tra hệ thống bảo hiểm xã hội trong việc tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư này.
2. Tổng Cục Hải quan có trách nhiệm lập danh sách số đối tượng đã nghỉ hưu được tính bổ sung phụ cấp thâm niên Hải quan gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam; hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố cung cấp hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố đối với những trường hợp có vướng mắc về thâm niên.
3. Cách tính hưởng phụ cấp thâm niên Hải quan (kể cả người đã hưởng phụ cấp  thâm niên quân đội, công an, cơ yếu chuyển ngành sang Hải quan) được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Thông tư số 40/2003/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên Hải quan.
4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo; mức lương hưu được tính theo quy định tại Thông tư này áp dụng từ ngày 01/01/2007.
5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để có hướng dẫn bổ sung kịp thời./.

   BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hằng

Thuộc tính văn bản
Thông tư 05/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc tính mức lương hưu đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu theo quy định tại Quyết định số 287/2006/QĐ-TTg ngày 27/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 05/2007/TT-BLĐTBXH Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 04/04/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Hải quan , Chính sách
Tóm tắt văn bản
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 05/2007/TT-BLĐTBXH

NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN VIỆC TÍNH MỨC LƯƠNG HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH HẢI QUAN NGHỈ HƯU THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 287/2006/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

            Căn cứ Quyết định số 287/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết phụ cấp thâm niên đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 

1. Công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 1993 đến ngày 30 tháng 11 năm 2007, có thời gian công tác  trong ngành Hải quan trước ngày 01 tháng 12 năm 2002 chưa được tính đủ khoản phụ cấp thâm niên Hải quan theo quy định tại Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ để tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.

            2. Công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu trước ngày 01 tháng 12 năm 2002 được hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 236/HĐBT ngày 18 tháng 9 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), đã được tính hưởng phụ cấp thâm niên Hải quan vào tiền lương để tính lương hưu hàng tháng không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư này.

 

II. CÁCH TÍNH MỨC LƯƠNG HƯU

 

            Mức lương hưu của đối tượng quy định tại khoản 1, Mục I Thông tư này được tính trên mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, bao gồm cả phụ cấp thâm niên Hải quan như sau:

1. Tính mức lương hưu tại thời điểm nghỉ hưu được bổ sung phụ cấp thâm niên.

            Mức lương hưu tại thời điểm nghỉ hưu được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trong 5 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu mà chưa được tính đủ khoản phụ cấp thâm niên Hải quan thì nay được tính bổ sung thêm khoản phụ cấp thâm niên hàng tháng theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ.

Khoản phụ cấp thâm niên bổ sung tính theo số năm công tác trong ngành Hải quan và mức tiền lương tháng đã hưởng và đóng bảo hiểm xã hội trong 5 năm cuối cùng đã được ghi trong hồ sơ hưu trí của mỗi người.

2. Điều chỉnh mức lương hưu trên cơ sở mức lương hưu tại thời điểm nghỉ hưu đã được tính bổ sung thêm phụ cấp thâm niên.

 Mức lương hưu tại thời điểm nghỉ hưu đã được tính theo quy định tại khoản 1 nêu trên được điều chỉnh theo quy định tại các văn bản về điều chỉnh lương hưu qua từng thời kỳ tuỳ theo thời điểm nghỉ hưu theo các văn bản sau:

- Nghị định số 06/CP ngày 21/01/1997 của Chính phủ về việc giải quyết tiền lương và trợ cấp năm 1997 đối với công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức; lực lương vũ trang; cán bộ xã, phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội;

- Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước;

- Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí;

- Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương;

- Nghị định số 208/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội;

- Nghị định số 117/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội;

- Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;

- Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc;

- Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.

            Ví dụ:

            Ông Nguyễn Văn A, kiểm tra viên chính Hải quan nghỉ hưu ngày 01 tháng 01 năm 1999, có 40 năm công tác trong ngành Hải quan, diễn biến tiền lương trong 5 năm cuối chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên Hải quan là:

- Từ  01/01/1994 đến 31/12/1995: hưởng lương hệ số 4,85

- Từ 01/01/1996 đến 31/12/1998: hưởng lương hệ số 5,13

Mức lương hưu của ông A được điều chỉnh như sau:

a) Tính mức lương hưu tại thời điểm nghỉ hưu được bổ sung phụ cấp thâm niên.

Mức tiền lương khi nghỉ hưu tại thời điểm tháng 01/1999 được tính trên mức tiền lương tối thiểu 144.000 đồng/tháng.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trong 5 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu có bổ sung khoản phụ cấp thâm niên Hải quan của ông A được tính lại như sau:

- Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ  01/01/1994 đến 31/12/1994 (12 tháng) được tính bổ sung khoản phụ cấp thâm niên Hải quan:

4,85 x 144.000 đồng x 1,36 x 12 tháng = 11.397.888 đồng

- Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ  01/01/1995 đến 31/12/1995 (12 tháng) được tính bổ sung khoản phụ cấp thâm niên Hải quan:

4,85 x 144.000 đồng  x 1,37 x 12 tháng = 11.481.696 đồng

- Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/1996 đến 31/12/1996 (12 tháng) được tính bổ sung khoản phụ cấp thâm niên Hải quan:

5,13 x 144.000 đồng  x 1,38 x 12 tháng  = 12.233.203 đồng

- Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/1997 đến 31/12/1997 (12 tháng) được tính bổ sung khoản phụ cấp thâm niên Hải quan:

5,13 x 144.000 đồng  x 1,39 x 12 tháng  = 12.321.850 đồng

- Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/1998 đến 31/12/1998 (12 tháng) được tính bổ sung khoản phụ cấp thâm niên Hải quan:

5,13 x 144.000 đồng  x 1,40 x 12 tháng  = 12.410.496 đồng

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 60 tháng cuối là:  11.397.888 đồng + 11.481.696 đồng + 12.233.203 đồng + 12.321.850 đồng + 12.410.496  đồng = 59.845.133 đồng.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội có phụ cấp thâm niên Hải quan của ông A là:

     59.845.133 đồng : 60 tháng  = 997.419 đồng/tháng

Lương hưu của ông A tại thời điểm nghỉ hưu 01 tháng 01 năm 1999 đã được bổ sung phụ cấp thâm niên là:

    997.419 đồng/tháng     x       75%       =        748.064 đồng/tháng

b) Điều chỉnh mức lương hưu trên cơ sở mức lương hưu tại thời điểm nghỉ hưu đã được tính bổ sung thêm phụ cấp thâm niên.

Mức lương hưu của ông A tại thời điểm nghỉ hưu 01 tháng 01 năm 1999 đã được tính bổ sung thêm phụ cấp thâm niên, được điều chỉnh như sau:

- Từ ngày 01/01/2000, mức lương hưu được điều chỉnh tăng 25% theo quy định tại Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ;

- Từ ngày 01/01/2001, mức lương hưu được điều chỉnh tăng 16,7% theo quy định tại Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ;

- Từ ngày 01/01/2003, mức lương hưu được điều chỉnh tăng 38,1% theo quy định tại Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ;

- Từ ngày 01/10/2004, mức lương hưu được điều chỉnh tăng 10% theo quy định tại Nghị định số 208/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;

- Từ ngày 01/10/2005, mức lương hưu được điều chỉnh tăng 8% theo quy định tại Nghị định số 117/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 và tăng 20,7% theo quy định tại Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ;

- Từ ngày 01/10/2006, mức lương hưu được điều chỉnh tăng 8% theo quy định tại Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 và tăng 28,6% theo quy định tại Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ;

Mức lương hưu hàng tháng ông A được hưởng kể từ ngày 01/01/2007 là:

748.064 đồng/tháng x 1,25 x 1,167 x 1,381 x 1,1 x 1,08 x 1,207 x 1,08 x 1,286 = 3.001.247 đồng/tháng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện việc tính và chi trả mức hưởng lương hưu hàng tháng đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu theo quy định tại Quyết định số 287/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư này, cụ thể:

a) Thực hiện tính và chi trả mức lương hưu đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu có thời gian chưa được tính  bổ sung phụ cấp thâm niên Hải quan;

b) Hướng dẫn, kiểm tra hệ thống bảo hiểm xã hội trong việc tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Tổng Cục Hải quan có trách nhiệm lập danh sách số đối tượng đã nghỉ hưu được tính bổ sung phụ cấp thâm niên Hải quan gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam; hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố cung cấp hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố đối với những trường hợp có vướng mắc về thâm niên.

3. Cách tính hưởng phụ cấp thâm niên Hải quan (kể cả người đã hưởng phụ cấp  thâm niên quân đội, công an, cơ yếu chuyển ngành sang Hải quan) được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Thông tư số 40/2003/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên Hải quan.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo; mức lương hưu được tính theo quy định tại Thông tư này áp dụng từ ngày 01/01/2007.

            5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để có hướng dẫn bổ sung kịp thời./.

 

   BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hằng

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!