Quyết định 873/QĐ-BXD 2022 Chương trình khung huấn luyện nghiệp vụ về ATLĐ sử dụng trong thi công xây dựng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 873/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Chương trình khung huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình khung huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng (chi tiết có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1658/QĐ-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Chương trình khung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

 

 

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG SỬ DỤNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 873/QĐ-BXD ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

Cung cấp cho các học viên có đủ kiến thức khi tham gia công tác kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng.

Kết thúc khóa học, học viên tham dự kỳ sát hạch đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn.

1.2. Yêu cầu

Để cung cấp kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực hành kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng cho các học viên, các cơ sở đào tạo cần phải đảm bảo:

- Bố trí phòng học để tổ chức huấn luyện và sát hạch lý thuyết;

- Có đầy đủ trang thiết bị, nhà xưởng để tổ chức thực hành, sát hạch thực hành cho học viên phù hợp quy trình kiểm định thuộc các nội dung khóa học;

- Giảng viên, tài liệu, giáo trình huấn luyện và bộ đề sát hạch phù hợp theo chương trình huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn.

2. Chương trình khung huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn

2.1. Phần lý thuyết

- Lý thuyết chung;

- Lý thuyết về đối tượng kiểm định;

- Sát hạch lý thuyết.

TT

Môn học

Nội dung

Mục tiêu

Số tiết

1

Lý thuyết chung

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kiểm định kỹ thuật an toàn

Học viên nắm được các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn

4

Giới thiệu TCVN 7301- 1:2008 An toàn máy - Đánh giá rủi ro

Học viên nắm được quy trình đánh giá rủi ro để từ đó xác định được các mối nguy hiểm của thiết bị đến công việc kiểm định để từ đó đề ra các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong phạm vi cho phép

12

Nhận biết tình trạng nguy hiểm, vùng nguy hiểm và các mối nguy hiểm trong quá trình kiểm định để xác định các biện pháp giảm thiểu rủi ro

Tài liệu liên quan đến sử dụng thiết bị phục vụ kiểm định

Học viên nắm được lý thuyết liên quan đến sử dụng thiết bị phục vụ kiểm định kỹ thuật an toàn

2

Lý thuyết về đối tượng kiểm định (1)

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các cơ cấu, bộ phận và thiết bị an toàn của đối tượng kiểm định

Học viên nắm được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của đối tượng kiểm định

8

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với đối tượng kiểm định

Học viên nắm được trình tự, nội dung thực hiện các bước kiểm định và xử lý kết quả kiểm định

3

Sát hạch lý thuyết

4

 

2.2. Phần thực hành

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị phục vụ kiểm định;

- Thực hành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối tượng kiểm định ;

- Sát hạch thực hành.

TT

Nội dung

Mục tiêu

Số tiết

1

Hướng dẫn sử dụng thiết bị phục vụ kiểm định

Học viên nắm được cách sử dụng thiết bị phục vụ kiểm định

4

2

Thực hành kiểm định và xử lý kết quả theo quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với đối tượng kiểm định; lập báo cáo kết quả kiểm định (2)

Học viên nắm được trình tự thực hiện các bước, nội dung các bước thực hiện kiểm định và xử lý kết quả kiểm định

8

3

Sát hạch thực hành (3)

4

 

 

 

-------------------------

1 Thời lượng học (số tiết) quy định tại mục này tương ứng với 01 đối tượng kiểm định.

2 Thời lượng học (số tiết) quy định tại mục này tương ứng với 01 đối tượng kiểm định.

3 Thời lượng học (số tiết) quy định tại mục này tương ứng với 01 đối tượng kiểm định.

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 873/QĐ-BXD

Quyết định 873/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Chương trình khung huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:873/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quang Hùng
Ngày ban hành:06/10/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

BXD ban hành Chương trình khung huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn

Ngày 06/10/2022, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 873/QĐ-BXD về việc phê duyệt Chương trình khung huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng.

Theo đó, Chương trình khung huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn gồm: phần lý thuyết và phần thực hành.

Cụ thể, phần lý thuyết gồm: lý thuyết chung (hệ thống văn bản QPPL liên quan đến kiểm định kỹ thuật; giới thiệu TCVN 7301-1:2008 An toàn máy – Đánh giá rủi ro …); lý thuyết về đối tượng kiểm định (cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các cơ cấu, bộ phận và thiết bị an toàn của đối tượng kiểm định; quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với đối tượng kiểm định) và sát hạch lý thuyết.

Ngoài ra, phần thực hành gồm: hướng dẫn sử dụng thiết bị phục vụ kiểm định; thực hành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối tượng kiểm định và sát hạch thực hành.

Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo cần phải đảm bảo: bố trí phòng học để tổ chức huấn luyện và sát hạch lý thuyết; có đầy đủ trang thiết bị, nhà xưởng để tổ chức thực hành, sát hạch thực hành cho học viên phù hợp quy trình kiểm định thuộc các nội dung khóa học; giảng viên, tài liệu, giáo trình huấn luyện và bộ đề sát hạch phù hợp theo chương trình huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định873/QĐ-BXD tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi