Quyết định 6940/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của viên chức quản lý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 6940/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2013 CỦA

VIÊN CHỨC QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Theo đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 1263/DKVN-HĐTV ngày 23 tháng 5 năm 2014 về việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của Bộ máy Quản lý và Điều hành Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công văn số 1676/DKVN-HĐTV ngày 26 tháng 7 năm 2014 về việc xác định lại quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 theo yêu cầu tại Công văn số 2176/LĐTBXH-LĐTL ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ thỏa thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2176/LĐTBXH-LĐTL ngày 25 tháng 6 năm 2014 về việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 đối với viên chức quản lý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tương ứng với các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh thực hiện như sau:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2013: (Triệu đồng)

- Tổng doanh thu                                                : 46.427.251

- Tổng thu - Tổng chi phí (chưa có lương)            : 29.154.743

- Lợi nhuận (đã loại trừ yếu tố khách quan)          : 28.958.788

- Nộp ngân sách                                                : 36.430.146

- Năng suất lao động (Tr.đồng/năm)                     : 53.495

2. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của viên chức quản lý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là 8.368 triệu đồng (có biểu chi tiết kèm theo). Trong đó:

- Quỹ tiền lương của 07 viên chức quản lý 04 tháng đầu năm (gồm thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc) là: 1.744 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương của viên chức quản lý 08 tháng cuối năm (kể cả Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng) là: 6.624 triệu đồng.

Điều 2. Căn cứ vào quỹ tiền lương thực hiện năm 2013, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện quyết toán, phân phối tiền lương cho viên chức quản lý theo quy định. Trường hợp có sự thay đổi về kết quả sản xuất, kinh doanh và tài chính thì quỹ lương thực hiện được điều chỉnh theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Tổng cục Năng lượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTBXH (để theo dõi);
- Lưu: VT/TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG
----------

 

 

 

QUỸ TIỀN LƯƠNG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 6940/QĐ-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Mức lương cơ bản (Tr.đ)

Quỹ lương viên chức quản lý 4 tháng đầu năm (triệu đồng)

Ghi chú

1

Phùng Đình Thực

Chủ tịch HĐTV

9,10

 

 

2

Đỗ Văn Hậu

Tổng giám đốc

8,50

 

 

3

Vũ Khánh Trường

TVHĐTV

8,20

 

 

4

Nguyễn Thanh Liêm

TVHĐTV

8,20

 

 

5

Phan Đình Đức

TVHĐTV

8,00

 

 

6

Nguyễn Xuân Thắng

TVHĐTV

8,20

 

 

7

Đinh Văn Sơn

TVHĐTV

7,90

 

 

 

Cộng

 

 

1,744

 

 

 

QUỸ TIỀN LƯƠNG 8 THÁNG CUỐI NĂM 2013 ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 6940/QĐ-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Mức lương cơ bản (Tr.đ)

Hệ số tiền lương tăng thêm (hệ số)

Thời gian (th)

Số tháng làm việc

Quỹ lương viên chức quản lý 8 tháng cuối năm

1

Phùng Đình Thực

Chủ tịch HĐTV

36

0,5

12

8,00

432

2

Đỗ Văn Hậu

Tổng giám đốc

35

0,5

12

8,00

420

3

Vũ Khánh Trường

TVHĐTV

32

0,5

12

8,00

384

4

Nguyễn Thanh Liêm

TVHĐTV

32

0,5

12

8,00

384

5

Phan Đình Đức

TVHĐTV

32

0,5

12

8,00

384

6

Nguyễn Xuân Thắng

TVHĐTV

32

0,5

12

8,00

384

7

Đinh Văn Sơn

TVHĐTV

32

0,5

11

8,00

384

8

Lê Minh Hồng

Phó TGĐ

32

0,5

12

8,00

384

9

Nguyễn Tiến Dũng

Phó TGĐ

32

0,5

12

8,00

384

10

Nguyễn Quốc Khánh

Phó TGĐ

32

0,5

12

8,00

384

11

Nguyễn Quốc Thập

Phó TGĐ

32

0,5

12

8,00

384

12

Nguyễn Sinh Khang

Phó TGĐ

32

0,5

12

8,00

384

13

Nguyễn Xuân Sơn

Phó TGĐ

32

0,5

12

8,00

384

14

Nguyễn Vũ Trường Sơn

Phó TGĐ

32

0,5

12

8,00

384

15

Nguyễn Hùng Dũng

Phó TGĐ

32

0,5

8

8,00

384

16

Lê Mạnh Hùng

Phó TGĐ

32

0,5

3

3,00

144

17

Nguyễn Thị Bình

Phó TGĐ

32

0,5

7

3,00

144

18

Phạm Thị Thu Hà

Phó TGĐ

32

0,5

7

3,00

144

19

Ninh Văn Quỳnh

Kế toán trưởng

29

0,5

12

8,00

348

 

Cộng

 

612

 

204

 

6.624

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi