Quyết định 634/QĐ-LĐTBXH Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động Thương binh Xã hội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

_______

Số: 634/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021

 

                                                              

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2115/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Căn cứ danh mục cơ sở dữ liệu ngành được phê duyệt:

- Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ được phân công chủ trì chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu.

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu trình UBND tỉnh, thành phố xây dựng, điều chỉnh các cơ sở dữ liệu thuộc các lĩnh vực của ngành tại địa phương phù hợp, hiệu quả, tránh chồng lấn, trùng lắp với các cơ sở dữ liệu ngành đã được phê duyệt.

- Giao Trung tâm Thông tin định kỳ chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, điều chỉnh, bổ sung, trình Bộ ban hành danh mục cơ sở dữ liệu ngành để thống nhất triển khai, thực hiện từ Trung ương tới địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Cổng Thông tin điện tử của Bộ LĐTBXH;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp chỉ đạo thực hiện);

- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Bá Hoan

 

 

 

 

 
 
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

_______________

 

 

 

 

 

DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số 634/QĐ-LĐTBXH ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

________________________

 

STT

 

Tên cơ sở dữ liệu

Mục đích, nội dung cơ sở dữ liệu

Đơn vị cập nhật dữ liệu

Phân loại dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ

Đơn vị chủ trì

I

Lĩnh vực lao động, tiền lương

1

Cơ sở dữ liệu tổ chức của người lao động tại cơ sở

Thông tin tổ chức của người lao động thành lập tại doanh nghiệp (quy định tại Điều 172 Bộ luật Lao động 2019).

Sở LĐTBXH/ Doanh nghiệp

Dữ liệu mở

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

2

Cơ sở dữ liệu thực hiện chính sách lao động, việc làm của doanh nghiệp

Thông tin thực hiện chính sách lao động, việc làm của doanh nghiệp:

- Thông tin cơ bản của doanh nghiệp;

- Thông tin thực hiện chính sách về lao động;

- Thông tin thực hiện chính sách về quan hệ lao động;

- Thông tin thực hiện chính sách về việc làm;

- Thông tin thực hiện chính sách về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tin thực hiện chính sách về bảo hiểm xã hội;

- Thông tin thực hiện chính sách về an toàn, vệ sinh lao động.

Sở LĐTBXH /

BQL KCN KCX / Doanh nghiệp

Dữ liệu mở

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương chủ trì;

Cục Việc làm, Cục An toàn lao động và Vụ BHXH phối hợp

II

Lĩnh vực việc làm

3

Cơ sở dữ liệu cung lao động

Thông tin cơ bản của người dân từ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc.

UBND xã/phường

Dữ liệu mặc định

Cục Việc làm

4

Cơ sở dữ liệu lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thông tin cơ bản của lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thông tin về cấp giấy phép và việc làm của lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Sở LĐTBXH/

BQL KCN KCX / Doanh nghiệp

Dữ liệu theo yêu cầu đặc thù

Cục Việc làm

5

Cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thông tin giải quyết hưởng BHTN:

- Thông tin cơ bản của lao động;

- Thông tin tư vấn giới thiệu việc làm;

- Thông tin hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Thông tin hỗ trợ học nghề;

- Thông tin hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Sở LĐTBXH / Doanh nghiệp

Dữ liệu mặc định

Cục Việc làm

III

Lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

6

Cơ sở dữ liệu người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thông tin cơ bản của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thông tin về hợp đồng, việc làm của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Sở LĐTBXH /

Doanh nghiệp / Tổ chức

Dữ liệu theo yêu cầu đặc thù

Cục Quản lý Lao động ngoài nước

7

Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thông tin doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bộ LĐTBXH/ Doanh nghiệp

Dữ liệu mở

Cục Quản lý Lao động ngoài nước

IV

Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động

8

Cơ sở dữ liệu tổ chức kiểm định thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thông tin cơ bản tổ chức kiểm định; thông tin hoạt động kiểm định của tổ chức.

Bộ LĐTBXH/ Sở LĐTBXH

Dữ liệu mở

Cục An toàn lao động

9

Cơ sở dữ liệu thiết bị, máy móc được kiểm định

Thông tin thiết bị, máy móc được kiểm định.

Sở LĐTBXH/ tổ chức kiểm định

Dữ liệu mở

Cục An toàn lao động

10

Cơ sở dữ liệu kiểm định viên

Thông tin kiểm định viên trong các tổ chức kiểm định.

Sở LĐTBXH/ tổ chức kiểm định

Dữ liệu mở

Cục An toàn lao động

11

Cơ sở dữ liệu tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Thông tin cơ bản tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; thông tin hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của tổ chức.

Sở LĐTBXH / tổ chức huấn luyện

Dữ liệu mở

Cục An toàn lao động

12

Cơ sở dữ liệu tai nạn lao động

Thông tin vụ tai nạn lao động và người bị tai nạn lao động trong vụ tai nạn.

Sở LĐTBXH/ Doanh nghiệp

Dữ liệu theo yêu cầu đặc thù

Cục An toàn lao động

V

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

13

Cơ sở dữ liệu cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thông tin cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

- Thông tin cơ bản của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tin cơ sở vật chất;

- Thông tin giáo viên, cán bộ quản lý;

- Thông tin hoạt động đào tạo, chương trình đào tạo;

- Thông tin kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tin khác.

Sở LĐTBXH / Cơ sở GDNN

Dữ liệu mở

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

14

Cơ sở dữ liệu học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp

Thông tin học sinh, sinh viên:

- Thông tin cơ bản của học sinh, sinh viên;

- Thông tin quá trình đào tạo;

- Thông tin tìm việc và việc làm sau tốt nghiệp;

- Thông tin văn bằg, chứng chỉ kỹ năng nghề.

Cơ sở GDNN

Dữ liệu mặc định

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

VI

Lĩnh vực người có công

15

Cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ

Thông tin liệt sĩ; thông tin thân nhân liệt sĩ; thông tin mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ.

Cục NCC /

Sở LĐTBXH

Dữ liệu theo yêu cầu đặc thù

Cục Người có công

16

Cơ sở dữ liệu ADN của liệt sĩ và thân nhân

Thông tin ADN của các liệt sĩ chưa rõ tên; thông tin ADN của các thân nhân liệt sĩ chưa tìm được. Thông tin này phục vụ cho việc xác định liệt sĩ chưa rõ tên.

Cục NCC/đơn vị giám định

Dữ liệu theo yêu cầu đặc thù

Cục Người có công

17

Cơ sở dữ liệu người hưởng chính sách ưu đãi người có công

Thông tin cơ bản của người hưởng chính sách; thông tin chế độ, mức hưởng; thông tin tình hình chi trả hàng tháng.

Cục NCC /

Sở LĐTBXH

Dữ liệu theo yêu cầu đặc thù

Cục Người có công

VII

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

18

Cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội

Thông tin cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở thực hiện trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội; trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trợ giúp người cai nghiện, người bị mua bán trở

Sở LĐTBXH /

Cơ sở TGXH

Dữ liệu mặc định

Cục Bảo trợ xã hội chủ trì;

Cục Phòng chống tệ nạn xã hội và Cục Trẻ em phối hợp

19

Cơ sở dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội

Thông tin đối tượng trợ giúp xã hội:

- Thông tin cơ bản của đối tượng trợ giúp xã hội;

- Thông tin của đối tượng trợ giúp xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

- Thông tin của đối tượng trợ giúp xã hội tại cộng đồng.

Sở LĐTBXH/ Cơ sở TGXH/ Xã/phường/Phòng LĐTBXH/ người đại diện

Dữ liệu mặc định

Cục Bảo trợ xã hội

20

Cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thông tin của hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Người đăng ký/người xét duyệt hộ nghèo / Xã/Phường / Phòng LĐTBXH

Dữ liệu mặc định

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

21

Cơ sở dữ liệu người khuyết tật

Thông tin cơ bản của người khuyết tật; thông tin hưởng chính sách đối với người khuyết tật; thông tin nạn nhân bom mìn.

Xã/phường / Phòng LĐTBXH / Người khuyết tật / tổ chức NKT

Dữ liệu mặc định

Cục Bảo trợ xã hội

22

Cơ sở dữ liệu người làm công tác xã hội

Thông tin người làm công tác xã hội hoạt động trong các lĩnh vực bảo trợ xã hội; chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ người nghiện ma túy, người bị mua bán trở về:

- Thông tin của nhân viên công tác xã hội;

- Thông tin của tình nguyện viên công tác xã hội.

Sở LĐTBXH/cơ sở trợ giúp/tổ chức/ nhân viên

Dữ liệu mặc định

Cục Bảo trợ xã hội chủ trì;

Cục Phòng chống tệ nạn xã hội và Cục Trẻ em phối hợp

VIII

Lĩnh vực trẻ em

23

Cơ sở dữ liệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Thông tin cơ bản của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; thông tin trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Sở LĐTBXH

Dữ liệu theo yêu cầu đặc thù

Cục Trẻ em

IX

Lĩnh vực thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin

 

24

Cơ sở dữ liệu báo cáo hành chính

Thông tin báo cáo hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực của ngành theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019.

Sở LĐTBXH

Dữ liệu mở

Văn phòng Bộ chủ trì; Trung tâm Thông tin phối hợp

             
 

 

thuộc tính Quyết định 634/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 634/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:634/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Bá Hoan
Ngày ban hành:02/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Ngày 02/6/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra Quyết định 634/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động Thương binh và Xã hội.

Cụ thể, Danh mục gồm 24 cơ sở dữ liệu sau đây: Cơ sở dữ liệu tổ chức của người lao động tại cơ sở; Cơ sở dữ liệu lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Cơ sở dữ liệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;…

Bên cạnh đó, căn cứ danh mục cơ sở dữ liệu ngành được phê duyệt các đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ được phân công chủ trì chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu. Trung tâm Thông tin định kỳ chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, điều chỉnh, bổ sung, trình Bộ ban hành danh mục cơ sở dữ liệu ngành để thống nhất triển khai, thực hiện từ Trung ương tới địa phương.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định634/QĐ-LĐTBXH tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi