Quyết định 5966/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ CÔNG THƯƠNG
------------------
Số: 5966/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH
 QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 5131/QĐ-BCT ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015;
Xét đề nghị của Công đoàn Công Thương Việt Nam tại Công văn số 371/T0C-CĐCT ngày 13 tháng 8 năm 2013 và Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện 02 nhiệm vụ năm 2012 được giao tại Quyết định số 5131/QĐ-BCT ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 đến tháng 12 năm 2013, cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp quản lý, tổ chức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các quy định hiện hành.
Điêu 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, ATMT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 
PHỤ LỤC
CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2012 GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 BỘ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 5966/QĐ-BCT ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
 
 
Đơn vị: Triệu đồng

TT
Tên dự án, nhiệm vụ
Mục tiêu
Nội dung chính
Sản phẩm dự kiến
Kinh phí
Thời gian gia hạn
Đơn vị thực hiện
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Rà soát, đánh giá hiện trạng để đề xuất kế hoạch xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, cơ khí luyện kim, hóa chất, điện phù hợp với tình hình thực tế và Dự thảo 01 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn
Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, cơ khí luyện kim, hóa chất, điện
- Thu thập, đánh giá hiện trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đang áp dụng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, cơ khí luyện kim, hóa chất, điện.
- Đề xuất danh mục về kế hoạch biên soạn các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn.
- Tổ chức xây dựng 01 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn
- Tổ chức các hội thảo lấy ý kiến
- Báo cáo đánh giá hiện trạng các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, cơ khí luyện kim, hóa chất, điện.
- Danh mục và kế hoạch xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản, cơ khí luyện kim, hóa chất, điện.
- 01 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn
500
Tháng 12/2013
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
2
Biên soạn bộ tài liệu và tổ chức huấn luyện thí điểm về kỹ thuật an toàn cho các đối tượng làm việc trong lĩnh vực sản xuất hóa chất
Nâng cao nhận thức về an toàn cho các đối tượng làm việc trong lĩnh vực sản xuất hóa chất
- Tổ chức thu thập đánh giá hiện trạng các tài liệu huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và thu thập các tài liệu để phục vụ việc biên soạn bộ tài liệu huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất hóa chất.
- Tổ chức biên soạn bộ tài liệu huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất hóa chất.
- Tổ chức các hội thảo chuyên đề.
- Tổ chức huấn luyện thí điểm.
- Bộ tài liệu huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.
- Báo cáo kết quả huấn luyện thí điểm
400
Tháng 12/2013
Công đoàn Công Thương Việt Nam
IV
TỔNG
 
 
 
900
 
 

Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng.
Thuộc tính văn bản
Quyết định 5966/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 5966/QĐ-BCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 22/08/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!