Quyết định 5131/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc giao các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
---------------
Số: 5131/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH
QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
---------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 140/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 4883/QĐ-BCT ngày 23 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2012 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Giao các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Công Thương trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2.
1. Giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổ chức phê duyệt đề cương, dự toán các nhiệm vụ, ký kết hợp đồng, kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu sản phẩm, thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật.
2. Thủ trưởng các đơn vị được giao thực hiện các nhiệm vụ có trách nhiệm ký kết hợp đồng, lập đề cương, dự toán kinh phí chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2013.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3555/QĐ-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, ATMT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng
 

thuộc tính Quyết định 5131/QĐ-BCT

Quyết định 5131/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc giao các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5131/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành:05/09/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phân công thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động
Ngày 05/09/2012, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ra Quyết định số 5131/QĐ-BCT về việc giao các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2012 - 2015.
Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trước ngày 30/09/2012, cụ thể: Cụ Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm rà soát, đánh giá hiện trạng để đề xuất kế hoạch xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong lĩnh vực khai khoáng, cơ khí, hóa chất, với mục tiêu phải đưa ra 01 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn. Đồng thời, xây dựng bộ tài liệu huấn luyện nghiệp vụ an toàn trong lĩnh vực tồn chứa, nạp khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cán bộ và kiểm định viên kỹ thuât an toàn.
Bên cạnh đó, nhiệm vụ cụ thể cũng được giao cho các đơn vị khác như: Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp, Trung tâm kiểm định công nghiệp I, Viện Luyện kim đen… có trách nhiệm biên soạn bộ tài liệu và tổ chức huấn luyện thí điểm về kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực quản lý của mình; Viện Khoa học và công nghệ mỏ - Vinacomin, Trung tâm hỗ trợ Kỹ thuật an toàn công nghiệp… có trách nhiệm xây dựng hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng dụng khẩn cấp trong các lĩnh vực khai thác than hầm lò, sản xuất vật liệu nổ công nghiệp…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3555/QĐ-BCT ngày 22/06/2012.

Xem chi tiết Quyết định 5131/QĐ-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi