Quyết định 3835/QĐ-BKHCN Danh mục văn bản hết hiệu lực của Bộ KHCN năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3835/QĐ-BKHCN

Quyết định 3835/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3835/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hoàng Giang
Ngày ban hành:29/12/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ KHCN công bố 24 VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ lĩnh vực quản lý Nhà nước

Ngày 29/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định 3835/QĐ-BKHCN về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 24 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ bao gồm: Thông tư 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư 30/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư 23/2007/TT-BKHCN; Thông tư 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 về việc quy định giải thưởng Chất lượng quốc gia;…

Bên cạnh đó, Danh mục 07 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ gồm: Nghị định 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; Nghị định 87/2014/NĐ-CP ngày 22/09/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam;…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3835/QĐ-BKHCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 3835/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của BKhoa học và Công nghệ năm 2020

__________

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- C
ác Thứ trưởng;
- Văn phòng Ch
ính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Ch
tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- T
òa án nhân dân ti cao;
- Viện Kiểm s
át nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- C
ng Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Giang

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢNNHÀ NƯỚC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3835/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản. Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1.

Thông  tư

23/2007/TT-BKHCN; ngày 28/9/2007

Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

01/8/2020

2.

Thông tư

30/2011/TT-BKHCN; ngày 15/11/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư s23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

3.

Thông tư

12/2010/TT-BKHCN; ngày 30/7/2010

Quy định về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ trưng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định vđo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bcơ sở pha chế khí tại Việt Nam

15/3/2020

4.

Thông tư

15/2013/TT-BKHCN; ngày 12/7/2013

Sa đổi, bổ sung khon 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về qun lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

5.

Thông tư

17/2011/TT-BKHCN; ngày 30/6/2011

Quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ- CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia

01/8/2020

6.

Thông tư

07/2012/TT-BKHCN; ngày 02/4/2012

Sửa đi khoản 2 Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng Cht lượng Quốc gia

7.

Thông tư

03/2011/TT-BKHCN; ngày 20/4/2011

Hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát trin tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/4/2020

8.

Thông tư

07/2011/TT-BKHCN; ngày 27/6/2011

Hướng dẫn quản lý chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015.

9.

Thông tư

21/2011/TT-BKHCN; ngày 22/9/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm ct bê tông

Hết hiệu lực bi Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông”

01/01/2020

10.

Thông tư

22/2011/TT-BKHCN; ngày 22/9/2011

Quy định về việc quản lý cht lượng đối với dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bng 450/750V.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/4/2020

11.

Thông tư

10/2012/TT-BKHCN; ngày 12/4/2012

Về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (QCVN 8:2012/BKHCN)

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 14/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mhóa lỏng (LPG)”.

01/01/2020

12.

Thông tư

04/2014/TT-BKHCN; ngày 08/4/2014

Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất

Được thay thế bi Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất

25/01/2020

13.

Thông tư

15/2014/TT-BKHCN; ngày 13/6/2014

Quy định trình tự, thủ tục giao quyn shữu, quyn sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát trin công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Hết hiệu lc bởi Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành khoản 1 Điu 41 Nghđịnh số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc trin khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

30/9/2020

14.

Thông tư

38/2014/TT-BKHCN; ngày 16/12/2014

Quy định vđánh giá tổ chức khoa học và công nghệ

Hết hiệu lc bi Thông tư số 18/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tchức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

10/02/2020

15.

Thông tư

31/2014/TT-BKHCN; ngày 06/11/2014

Quy đnh một số điu của Nghị định s78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

B bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một s văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/4/2020

16.

Thông tư

18/2015/TT-BKHCN; ngày 12/10/2015

Quy định thi đua, khen thưng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Được thay thế bởi Thông tư số 16/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tặng Cờ thi đua, Bng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kniệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”

10/02/2020

17.

Thông tư

23/2015/TT-BKHCN; ngày 13/11/2015

Quy định vic nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một svăn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/4/2020

18.

Thông tư

11/2016/TT-BKHCN; ngày 28/6/2016

Hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí

Hết hiệu lực bởi Thông tư s 20/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam

15/3/2020

19.

Quyết định

1649/2000/QĐ-BKHCNMT; ngày 12/9/2000

Về việc ban hành quy định xét duyệt, quyết định xuất cảnh, nhập cảnh đi với cán bộ, công chức, nhân viên của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/4/2020

20.

Quyết định

22/2005/QĐ-BKHCN; ngày 27/12/2005

Về việc ban hành “Quy chế xét tặng Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ”

21.

Quyết định

32/2007/QĐ-BKHCN; ngày 31/12/2007

Ban hành quy định về việc kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế.

22.

Quyết định

09/2008/QĐ-BKHCN; ngày 01/8/2008

Ban hành quy định vquản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết mới phát sinh ở địa phương.

23.

Chthị

13/2006/CT-BKHCN; ngày 07/6/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh các nguồn phóng xạ.

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

24.

Thông tư

15/2019/TT-BKHCN; ngày 15/11/2019

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không g

Ngưng hiệu lực bởi Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không g

23/9/2020

Tổng số: 24 văn bn

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị định

40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Điều 5, 6, khoản 1 Điều 7, Điều 10, 15, 16, khoản 2 Điều 17, khoản 1 Điu 18, Điều 19, 20, 23, khoản 5 Điều 24, Điều 25

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

15/4/2020

2.

Nghị định

87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nưc ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

Điều 3; khoản 1 Điều 5; Điều 6; điểm e khoản 2 Điều 10; khoản 2, 7 Điều 14

 

3.

Thông tư

32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao

Điểm a, c, d, đ, e khoản 1 Điều 2; điểm a, d, đ khoản 1 Điều 3; khoản 1, 2 Điều 7; cụm từ (đơn vị) “Văn phòng Chứng nhận hoạt động công nghệ cao và doanh nghiệp khoa học và công nghệ” tại nội dung Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9; các biểu mẫu

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2020/TT-BKHCN ngày 28/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sn xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao

15/11/2020

4.

Thông tư

13/2013/TT-BKHCN ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Điều 1

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chun kỹ thut quốc gia về thép làm cốt bê tông"

01/01/2020

Điều 2

Hết hiệu lc bởi Thông tư số 14/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lng (LPG)"

01/01/2020

5.

Thông tư

23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đi với phương tiện đo nhóm 2

Điều 3, 4, 25, 28, 29

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đi với phương tiện đo nhóm 2

01/01/2020

6.

Thông tư liên tịch

24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Điểm d, đ khoản 3 Điu 4; điểm d, d khoản 3 Điều 5; điểm d khoản 3 Điều 6; điểm d, d khoản 3 Điều 8; điểm d, đ khoản 3 Điu 9; điểm d khoản 3 Điều 10

Được sửa đổi, bổ sung bi số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

05/3/202

 

7.

Thông tư

09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy him là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Các quy định hướng dẫn Nghị định s104/2009/NĐ- CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bị thay thế bởi Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 ca Chính phủ quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa

01/6/2020

Tổng số: 07 văn bản

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi