Quyết định 1651/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt quyết toán dự án đê điều hoàn thành năm 2009

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------
Số: 1651/QĐ-BNN-TC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN ĐÊ ĐIỀU HOÀN THÀNH NĂM 2009
------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ Về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định về đấu thầu; Nghị định số 58/2008/NĐ-CP, ngày 05/5/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 22/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2009 thành phố Hà Nội;
Xét tờ trình số 41/SNN-TCKT ngày 17/3/2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc phê duyệt quyết toán Dự án tu bổ đê điều thường xuyên hoàn thành năm 2009 thành phố Hà Nội;
Căn cứ biên bản thẩm tra số liệu quyết toán vốn đầu tư XDCB Đê điều hoàn thành năm 2009 của tổ tư vấn ngày 06/8/2010 (Đập Đáy);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án đê điều hoàn thành.
Tên dự án: Tu bổ đê điều thường xuyên – Đập Đáy
Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội (Ban quản lý công trình phân lũ sông Đáy Hà Nội)
Địa điểm xây dựng: Đập đáy
Thời gian khởi công, hoàn thành: Năm 2009
Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Nguồn vốn đầu tư:
Đơn vị tính: Đồng
Nguồn
Được duyệt
Thực hiện
1
2
3
Tổng số
 
 
Vốn Ngân sách Nhà nước TW
2.000.000.000
1.982.235.000
2. Chi phí đầu tư (có phụ lục chi tiết kèm theo):
Đơn vị tính: Đồng
Nội dung
Tổng dự toán được duyệt
Chi phí đầu tư được quyết toán
1
2
3
Tổng số
1.982.255.897
1.977.902.000
- Xây dựng
1.831.752.000
1.827.419.000
- Thiết bị
0
0
- Chi phí khác
150.503.897
150.483.000
3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
Đơn vị: Đồng
Nội dung
Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý
Công trình (HMCT) Giao đơn vị khác quản lý
1
2
3
4
5
Tổng số
 
 
 
 
1- Tài sản cố định
1.977.902.000
 
 
 
2- Tài sản lưu động
 
 
 
 
Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
1.1. Ban quản lý công trình phân lũ sông Đáy Hà Nội (Cơ quan đại diện chủ đầu tư) được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình
Đơn vị: Đồng
Nguồn
Số tiền
Ghi chú
1
2
3
Tổng số
 
 
Vốn Ngân sách Nhà nước TW
1.977.902.000
 
1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày thẩm tra phê duyệt quyết toán 06/8/2010 là:
- Tổng nợ phải thu: 4.333.000 đồng
- Tổng nợ phải trả: Không
1.3. Ban quản lý công trình phân lũ sông Đáy Hà Nội có trách nhiệm thu hồi số kinh phí phải thu: 4.333.000 đồng của nhà thầu nộp ngân sách
2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:
Được phép ghi tăng tài sản:
Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
Tài sản cố định (đồng)
Tài sản lưu động (đồng)
Chi tiết theo nguồn vốn
1
2
3
4
Ban quản lý công trình phân lũ sông Đáy Hà Nội
1.977.902.000
 
Trung ương
Ban quản lý công trình phân lũ sông Đáy Hà Nội có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình để đảm bảo an toàn chống lũ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch; Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão; Ban quản lý công trình phân lũ sông Đáy Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư);
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- Kho bạc Nhà nước Hà Đông;
- Lưu: VT, TC (02 bản).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNHNgô Anh Tuấn
 
PHỤ LỤC CHI TIẾT
DỰ ÁN TU BỔ ĐÊ ĐIỀU THƯỜNG XUYÊN NĂM 2009 THÀNH PHỐ HÀ NỘI – ĐẬP ĐÁY (VỐN TW)
Kèm theo Quyết định số 1651/QĐ-BNN-TC ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đơn vị tính: Đồng

STT
Hạng mục công trình
Tổng mức đầu tư theo QĐ số 195/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 22/1/2010
Giá trị đơn vị đề nghị quyết toán
Kho bạc cấp phát
Kết quả thẩm tra
Chi phí đầu tư được quyết toán
Chênh lệch
Công nợ
Giảm chi phí
Thu hồi số đã cấp
Phải thu
Phải trả
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
 
Tổng cộng (A+B)
1.982.255.897
1.982.235.000
1.982.235.000
1.977.902.000
1.977.902.000
(4.333.000)
4.333.000
4.333.000
0
A
Chi phí xây dựng
1.831.752.000
1.831.752.000
1.831.752.000
1.827.419.000
1.827.419.000
(4.333.000)
4.333.000
4.333.000
0
1
Cải tạo và gia cố bể tiêu năng số 5, số 6 và số 7 công trình đập Đáy, huyện Đan Phượng
1.559.864.000
1.559.864.000
1.559.864.000
1.559.864.000
1.559.864.000
0
0
0
0
2
Cải tạo, sửa chữa và gia cố cầu công tác số 6, số 9 công trình Vân Cốc
271.888.000
271.888.000
271.888.000
267.555.000
267.555.000
(4.333.000)
4.333.000
4.333.000
0
B
Chi phí khác
150.503.897
150.483.000
150.483.000
150.483.000
150.483.000
0
0
0
0
1
Chi phí Ban quản lý dự án
36.364.140
36.364.000
36.364.000
36.364.000
36.364.000
0
0
0
0
2
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
114.139.757
114.119.000
114.119.000
114.119.000
114.119.000
0
0
0
0
1
Thiết kế
75.310.251
75.310.200
75.310.200
75.310.200
75.310.200
0
0
0
0
2
Thẩm định TK BVTC và dự toán
4.730.837
4.731.000
4.731.000
4.731.000
4.731.000
0
0
0
0
3
Giám sát thi công xây dựng
34.098.669
34.077.800
34.077.800
34.077.800
34.077.800
0
0
0
0
 

thuộc tính Quyết định 1651/QĐ-BNN-TC

Quyết định 1651/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt quyết toán dự án đê điều hoàn thành năm 2009
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1651/QĐ-BNN-TCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Anh Tuấn
Ngày ban hành:21/10/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Kế toán-Kiểm toán , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi