Quyết định 272/QĐ-TTg 2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 272/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng02 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ
------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Bộ luật Hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối c
ao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
-
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
Ngày 27 tháng 11 năm 2015, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự năm 2015) và Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sau đây gọi là Nghị quyết số 109/2015/QH13).
Để triển khai thi hành Bộ luật kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU
1. Mục đích:
a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;
b) Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 trên phạm vi cả nước.
2. Yêu cầu:
a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc;
b) Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch;
c) Có lộ trình cụ thể bảo đảm thi hành Bộ luật Hình sự trong giai đoạn chuyển tiếp để bảo đảm sau ngày 01 tháng 7 năm 2016, Bộ luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi cả nước;
d) Việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên và tập trung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong năm 2016.
1. Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án
a) Cơ quan thực hiện:
- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân tiến hành:
+ Rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý để xem xét khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các Điểm d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 và đình chỉ điều tra đối với bị can đó;
+ Rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 mà cơ quan, đơn vị mình đang quản lý và lập hồ sơ trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt cho họ, đồng thời, gửi danh sách các đối tượng được đề nghị miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia để cập nhật thông tin xóa án tích đương nhiên vào Lý lịch tư pháp của người bị kết án đó.
- Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thi hành án dân sự, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, các Sở Tư pháp tiến hành:
+ Rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 và làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt tiền cho họ;
+ Rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó và cấp Phiếu lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu.
- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương và các Viện kiểm sát tiến hành:
+ Rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý điều tra, truy tố mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các Điểm d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 và đình chỉ vụ án đối với bị can đó;
+ Phối hợp với cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc rà soát các vụ án đang trong quá trình khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các Điểm d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 để đình chỉ điều tra đối với họ.
- Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo, hướng dẫn các Tòa án tiến hành:
+ Rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý xét xử mà bị cáo thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các Điểm d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 và đình chỉ vụ án đối với bị cáo đó;
+ Rà soát các đối tượng người bị kết án đang được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án mà thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 và lập hồ sơ trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc làm thủ tục miễn chấp hành hình phạt tù cho họ theo thẩm quyền, đồng thời, thông báo danh sách các đối tượng đã được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 cho Sở Tư pháp nơi Tòa án mình có trụ sở để cập nhật thông tin xóa án tích đương nhiên vào Lý lịch tư pháp của người bị kết án đó.
+ Phối hợp với các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự trong việc lập hồ sơ trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc làm thủ tục miễn chấp hành hình phạt cho các đối tượng người bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 mà các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự đang quản lý hoặc đang theo dõi thi hành án.
b) Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Bộ luật Hình sự năm 2015 được công bố (ngày 09/12/2015) và hoàn thành trước ngày 29/02/2016.
2. Biên soạn tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn
a) Biên soạn tài liệu quán triệt chung, phổ biến, giới thiệu Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13; tài liệu tập huấn chuyên sâu chung về Bộ luật Hình sự, bảo đảm sự đầy đủ, thống nhất về nội dung của tài liệu tập huấn chuyên sâu.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp:
+ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
+ Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ này.
- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 02 năm 2016.
b) Trên cơ sở tài liệu tập huấn chuyên sâu chung, các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan có thể biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu riêng cho từng nhóm đối tượng cụ thể.
- Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.
- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 02 - đầu tháng 03 năm 2016.
3. Tổ chức quán triệt, tập huấn báo cáo viên, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13
a) Tổ chức quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015.
- Cơ quan thực hiện:
+ Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, đặc biệt là các nội dung mới của Bộ luật cho đại diện các Bộ, ngành hữu quan, đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và cấp tỉnh.
Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành hữu quan, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
+ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự với hình thức thích hợp trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.
+ Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự trong hệ thống các cơ quan, tổ chức của mình.
- Thời gian thực hiện:
+ Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015: Trong tháng 02 năm 2016.
+ Tổ chức quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự ở các Bộ, ngành, cơ quan tổ chức hữu quan và địa phương: Từ tháng 02 đến tháng 04 năm 2016.
b) Tổ chức tập huấn báo cáo viên về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13, tập trung vào những nội dung mới, cơ bản của Bộ luật.
- Tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn cho báo cáo viên pháp luật Trung ương và cấp tỉnh, đại diện của Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành liên quan, đại diện của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư.
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
+ Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Trong tháng 03 năm 2016.
- Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương.
+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện.
+ Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Trong tháng 03 và tháng 04 năm 2016.
c) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13.
- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 tại các Bộ, ngành, địa phương với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể để bảo đảm công tác tuyên truyền phải đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Bộ luật Hình sự năm 2015, nhất là những nội dung mới để nghiêm chỉnh chấp hành.
+ Cơ quan thực hiện: Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp.
+ Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các cơ quan, tổ chức khác tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 trong cơ quan, tổ chức, ngành mình; phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành hữu quan trong việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13.
+ Thời gian thực hiện: Trong Quý I và Quý II năm 2016.
- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 trên các phương tiện thông tin đại chúng.
+ Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 trên các phương tiện thông tin đại chúng.
+ Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng khác ở Trung ương và địa phương xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13, nhất là những nội dung mới của Bộ luật, đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015.
+ Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử của mình xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13.
+ Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý III năm 2016.
4. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13
a) Cơ quan thực hiện:
- Bộ Công an tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng cán bộ làm công tác điều tra, thi hành án hình sự trong Công an nhân dân.
- Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn chuyên sâu cho quân nhân trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng quân nhân làm công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân.
- Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trong ngành trực tiếp làm nhiệm vụ điều tra, phục vụ điều tra tội phạm.
- Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự, trợ giúp pháp lý; phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Bộ, ngành hữu quan trong việc tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ luật sư, giám định viên, cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật, giám định, định giá tài sản, đấu giá tài sản và các đối tượng khác về những nội dung có liên quan của Bộ luật Hình sự.
- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, cán bộ làm công tác xét xử, phục vụ xét xử; đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ các luật sư.
- Các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức khác tùy tình hình và yêu cầu nhiệm vụ có thể tổ chức tập huấn chuyên sâu cho từng nhóm đối tượng cụ thể.
b) Thời gian thực hiện: Trong Quý II năm 2016.
5. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Bộ luật
a) Cơ quan thực hiện:
- Bộ Công an rà soát Luật Thi hành án hình sự và các văn bản thi hành Luật; các văn bản quy phạm pháp luật khác trong lĩnh vực quản lý của mình có nội dung liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 để tự mình hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Bộ luật.
- Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý của mình có nội dung liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 để tự mình hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Bộ luật.
- Bộ Tư pháp rà soát các Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) để đề nghị bãi bỏ; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý của mình có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để tự mình hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Bộ luật; tổng hợp kết quả rà soát của các Bộ, ngành và xây dựng Báo cáo về Kết quả rà soát trình Thủ tướng Chính phủ.
- Các Bộ, ngành khác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý của mình có nội dung liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 để tự mình hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Bộ luật.
- Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành hoặc cùng các Bộ, ngành khác ban hành có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để tự mình hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Bộ luật.
b) Thời gian hoàn thành:
- Các Bộ, ngành: Gửi kết quả rà soát về Bộ Tư pháp trước 31 tháng 3 năm 2016 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, trên cơ sở kết quả rà soát, tiến hành sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới thuộc trách nhiệm của mình trước 30 tháng 6 năm 2016.
- Bộ Tư pháp: Trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo về Kết quả rà soát trước 30 tháng 4 năm 2016.
6. Rà soát hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và chương trình, sách giáo khoa môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định mới của Bộ luật
- Cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp báo cáo: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan thực hiện: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành hữu quan hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, các trường trung học phổ thông thuộc quyền quản lý của mình tiến hành:
+ Rà soát và sửa đổi, bổ sung các giáo trình, tài liệu của mình có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định mới của Bộ luật;
+ Hướng dẫn giảng viên, giáo viên giảng dạy môn Pháp luật, Giáo dục công dân cập nhật ngay những nội dung quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 khi giảng dạy các bộ môn có liên quan trong khi chưa sửa đổi, bổ sung giáo trình, tài liệu.
- Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận, các cơ quan, tổ chức khác chủ quản các cơ sở giáo dục đào tạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ này.
- Thời gian thực hiện:
+ Việc hướng dẫn của Bộ, ngành và hướng dẫn giảng viên, giáo viên cập nhật thông tin mới về Bộ luật Hình sự năm 2015 trong giảng dạy: Trong tháng 02 năm 2016.
+ Việc rà soát giáo trình, tài liệu: Trong Quý I và đầu Quý II năm 2016.
III. TCHỨC THỰC HIỆN
1. Các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan và Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương mình ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 về Bộ Tư pháp trước 30/9/2016 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập thì kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.
2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp được phân công thực hiện các nhiệm vụ quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách năm 2016 đã được phê duyệt; dự toán bổ sung kinh phí thực hiện Kế hoạch và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện.
Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các Bộ, ngành và địa phương.
3. Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện . Kế hoạch này./.

thuộc tính Quyết định 272/QĐ-TTg

Quyết định 272/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:272/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:19/02/2016Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hình sự
TÓM TẮT VĂN BẢN

Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 
Ngày 19/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 272/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.
Tại Kế hoạch, Thủ tướng yêu cầu Tòa án nhân dân tối cao rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý xét xử mà bị cáo thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 và đình chỉ vụ án đối với bị cáo đó; rà soát các đối tượng người bị kết án đang được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án mà thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 và lập hồ sơ trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc làm thủ tục miễn chấp hành hình phạt tù cho họ theo thẩm quyền, đồng thời, thông báo danh sách các đối tượng đã được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 cho Sở Tư pháp nơi Tòa án mình có trụ sở để cập nhật thông tin xóa án tích đương nhiên vào Lý lịch tư pháp của người bị kết án đó.
Đồng thời, phối hợp với các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự trong việc lập hồ sơ trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc làm thủ tục miễn chấp hành hình phạt cho các đối tượng người bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 mà các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự đang quản lý hoặc đang theo dõi thi hành án…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 272/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi