Quyết định 79/QĐ-BTC 2023 văn bản QPPL đã hết hiệu lực toàn bộ, một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Số: 79/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2022

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngà31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngà14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2022 (Danh mục I) và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2022 (Danh mục II) (Danh mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- L
ãnh đạo Bộ Tài chính;
-
VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- TANDTC, VKSNDTC, KTNN;
- Cục DTNNKV, KBNN, Cục thuế, S
TC, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng Th
ông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT. PC
(10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Thành Hưng

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO TRÌNH CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH HOẶC BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính)

 

STT

Tên loại văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lc, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiu lực, ngưng hiu lực

Ghi chú

I

NGHỊ ĐỊNH

1

Quyết định

153-HĐBT

13/12/1983

Quyết định số 153-HĐBT ngày 13/12/1983 của Hội đng Bộ trưởng về việc thành lập Ủy ban vận động mua công trái

Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 110/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

30/12/2022

 

2

Quyết định

159-HĐBT

30/10/1987

Quyết định số 159-HĐBT ngày 30/10/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành phần Ủy ban trung ương vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc

Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 110/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

30/12/2022

 

3

Nghị định

51/2010/NĐ-CP

14/05/2010

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

01/07/2022

 

4

Nghị định

45/2011/NĐ-CP

17/06/2011

Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

01/01/2017

 

5

Nghị định

86/2013/NĐ-CP

29/07/2013

Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Được thay thế theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

12/02/2022

 

6

Nghị định

92/2013/NĐ-CP

13/08/2013

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thhành một số điều có hiệu lc từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 110/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

15/12/2021

 

7

Nghị định

04/2014/NĐ-CP

17/01/2014

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

01/07/2022

 

8

Nghị định

140/2016/NĐ-CP

10/10/2016

Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 14 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ

01/03/2022

 

9

Nghị định

175/2016/NĐ-CP

30/12/2016

Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Được thay thế theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 43 Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

12/02/2022

 

10

Nghị định

149/2017/NĐ-CP

26/12/2017

Nghị định số 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 125/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2022 - 2027

30/12/2022

 

11

Nghị định

150/2017/NĐ-CP

26/12/2017

Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hip định Thương mại tự do gia một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018-2022

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 113/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các quốc gia thành viên giai đoạn 2022 - 2027

30/12/2022

 

12

Nghị định

153/2017/NĐ-CP

27/12/2017

Nghị định số 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018-2022

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 118/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2022 - 2027

30/12/2022

 

13

Nghị định

154/2017/NĐ-CP

27/12/2017

Nghị định số 154/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi Lê giai đoạn 2022 - 2027

30/12/2022

 

14

Nghị định

155/2017/NĐ-CP

27/12/2017

Nghị định số 155/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 124/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu thuế nhập khu ưu đãi đặc bit của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đi tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2022 - 2028

30/12/2022

 

15

Nghị định

156/2017/NĐ-CP

27/12/2017

Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ Biu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thhiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giađoạn 2022 - 2027

30/12/2022

 

16

Nghị định

157/2017/NĐ-CP

27/12/2017

Nghị định số 157/2017/NĐ-CP, ngày 27/12/2017 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 119/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022 - 2027

30/12/2022

 

17

Nghị định

158/2017/NĐ-CP

27/12/2017

Nghị đnh số 158/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di- lân giai đoạn 2018-2022

Hết hiệu lc theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 121/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2022 - 2027

30/12/2022

 

18

Nghị định

159/2017/NĐ-CP

27/12/2017

Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - n Độ giai đoạn 2018-2022

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 122/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - n Độ giai đoạn 2022 - 2027

30/12/2022

 

19

Nghị định

160/2017/NĐ-CP

27/12/2017

Nghị định số 160/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đi tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bn giai đoạn 2018-2023.

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2022 - 2028.

30/12/2022

 

20

Nghị định

119/2018/NĐ-CP

12/09/2018

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khbán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

01/07/2022

 

21

Nghị định

20/2019/NĐ-CP

21/02/2019

Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ

01/03/2022

 

22

Nghị định

57/2019/NĐ-CP

26/06/2019

Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/06/2019 của Chính phủ Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 - 2027

30/12/2022

 

23

Nghị định

07/2020/NĐ-CP

05/01/2020

Nghị định số 07/2020/NĐ-CP ngày 05/01/2020 của Chính phủ Biểu thuế nhp khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giađoạn 2019-2022

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 123/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giađoạn 2022 - 2027

30/12/2022

 

24

Nghị định

39/2020/NĐ-CP

03/04/2020

Nghị định số 39/2020/NĐ-CP ngày 03/04/2020 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020 - 2023

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 114/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2022 - 2027

30/12/2022

 

25

Nghị định

70/2020/NĐ-CP

28/06/2020

Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/06/2020 của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020

Hết hiệu lc do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Đến hết ngày 31/12/2020

 

26

Nghị định

111/2020/NĐ-CP

18/09/2020

Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020 của Chính phủ Biểu thuế xut khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 116/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu giai đoạn 2022 - 2027

30/12/2022

 

27

Nghị định

114/2020/NĐ-CP

25/09/2020

Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghquyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đi với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Hết hiệu lực do hết thời hạn có hiệu lc đã được quy định trong văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

(Khoản 1 Điều 4 quy định: “Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 116/2020/QH14 có hiệu lực thi hành và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020”)

01/01/2021

 

28

Nghị định

44/2021/NĐ-CP

31/03/2021

Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Hết hiệu lực do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

(Khoản 1 Điều 3 quy định: “Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 và năm 2021”)

01/01/2022

 

29

Nghị định

53/2021/NĐ-CP

21/05/2021

Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021 của Chính phủ Biểu thuế xut khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021 -2022

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 117/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2022-2027

30/12/2022

 

30

Nghị định

90/2021/NĐ-CP

19/10/2021

Nghị định số 90/2021/NĐ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phBiểu thuế nhập khu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Ngh đnh s 127/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023

30/12/2022

 

31

Nghị định

103/2021/NĐ-CP

26/11/2021

Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Hết hiệu lực do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Đến hết ngày 31/05/2022

 

32

Nghị định

15/2022/NĐ-CP

28/01/2022

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội vchính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Hết hiệu lực do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

(Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định:

Điều 1 Nghị định này được áp dụng ktừ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Điều 2 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.)

Đến hết ngày 31/12/2022

 

33

Nghị định

21/2022/NĐ-CP

10/03/2022

Nghị định số 21/2022/NĐ-CP ngày 10/03/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đốtác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 - 2027

30/12/2022

 

34

Nghị định

32/2022/NĐ-CP

21/05/2022

Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/05/2022 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lp ráp trong nước

Hết hiệu lực do hết thời hạn có hiệu lc đã được quy định trong văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Đến hết ngày 31/12/2022

 

35

Nghị định

34/2022/NĐ-CP

28/05/2022

Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2022

Hết hiệu lực do hết thời hạn có hiệu lđã được quy định trong văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Đến hết ngày 31/12/2022

 

II

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1

Quyết định

08/2000/QĐ-TTg

17/01/2000

Quyết định số 08/2000/QĐ-TTg ngày 17/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bthiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ

Được bãi btheo quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một svăn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

12/12/2022

 

2

Quyết định

21/2012/QĐ-TTg

10/05/2012

Quyết định số 21 /2012/QĐ-TTg ngày 10/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vn điều lệ tại doanh nghiệp

01/04/2022

 

3

Quyết định

56/2014/QĐ-TTg

06/10/2014

Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg ngày 06/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước

Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 90/2022/NĐ-CP ngày 28/10/2022 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước

15/12/2022

 

4

Quyết định

22/2019/QĐ-TTg

26/06/2019

Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/05/2022 của Thủ tướng Chính phủ vthực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

24/06/2022

 

5

Quyết định

03/2021/QĐ-TTg

25/01/2021

Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 06 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/05/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách htrợ bảo hiểm nông nghiệp

24/06/2022

 

III

THÔNG TƯ

1

Thông tư

71/2006/TT-BTC

09/08/2006

Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21 Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/09/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi t chc lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

01/11/2022

 

2

Thông tư

124/2007/TT-BTC

26/10/2007

Thông tư số 124/2007/TT-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Thông tư s 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá

01/07/2022

 

3

Thông tư

81/2007/TT-BTC

11/07/2007

Thông tư số 81/2007/TT-BTC ngày 11/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế Bộ Tài chính đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Thông tư số 52/2022/TT-BTC ngày 12/08/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

01/10/2022

 

4

Thông tư

109/2007/TT-BTC

10/09/2007

Thông tư số 109/2007/TT-BTC ngày 10/09/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ phi chính phủ nước ngoài không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

20/05/2022

 

5

Thông tư

113/2007/TT-BTC

24/09/2007

Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/09/2007 của Bộ trưởnBộ Tài chính sđổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Hết hiệu lực theo quy định tạđiểm a khoản 2 Điều 21 Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/09/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nộdung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chc lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

01/11/2022

 

6

Thông tư

37/2010/TT-BTC

18/03/2010

Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chng từ khu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

01/07/2022

 

7

Thông tư

191 /2010/TT-BTC

01/12/2010

Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 của Bộ trưng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chng từ.

01/07/2022

 

8

Thông tư

225/2010/TT-BTC

31/12/2010

Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

Được thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Thông tư s 23/2022/TT-BTC ngày 06/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

20/05/2022

 

9

Thông tư

32/2011/TT-BTC

14/03/2011

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ng dịch vụ;

Hết hiệu lc theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 11 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

01/07/2022

 

10

Thông tư

142/2011/TT-BTC

20/10/2011

Thông tư số 142/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi

Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 66/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 142/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi

Sau 45 ngày kể từ ngày ban hành Thông tư số 66/2022/ TT-BTC

 

11

Thông tư

184/2012/TT-BTC

25/10/2012

Thông tư số 184/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư số 57/2022/TT-BTC ngày 16/09/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phvề quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều tệ tại doanh nghiệp

31/10/2022

 

12

Thông tư

117/2013/TT-BTC

23/08/2013

Thông tư s 117/2013/TT-BTC ngày 23/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm s2 thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 63/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bThông tư số 117/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đi với vốn tín dụng của Ngân hàng Đu tư Châu Âu cho hai Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngm s2 thành phố Hồ Chí Minh và Thông tư số 105/2015/TT-BTC ngày 08/07/2015 sa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 117/2013/TT-BTC ngày 23/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm s2 thành phố Hồ Chí Minh

20/11/2022

 

13

Thông tư

138/2013/TT-BTC

09/10/2013

Thông tư số 138/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị định s85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp

Được thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Thông tư s 40/2022/TT-BTC ngày 29/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

15/08/2022

 

14

Thông tư

178/2013/TT-BTC

02/12/2013

Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định s10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cđịnh

30/07/2022

 

15

Thông tư

11/2014/TT-BTC

17/01/2014

Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Được thay thế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

08/08/2022

 

16

Thông

39/2014/TT-BTC

31/03/2014

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (được sửa đổi, bsung bởi Thông tư s 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính);

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 11 Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

01/07/2022

 

17

Thông tư

146/2014/TT-BTC

06/10/2014

Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế Bộ Tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế Bộ Tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

01/02/2022 và áp dụng từ năm tài chính 2022

 

18

Thông tư

74/2015/TT-BTC

15/05/2015

Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí t chc thực hiện bồi thường, h tr, tái định cư khi Nhà nước thu hi đất

Được thay thế theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hi đất

20/11/2022

 

19

Thông tư

105/2015/TT-BTC

08/07/2015

Thông tư số 105/2015/TT-BTC ngày 08/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 117/2013/TT-BTC ngày 23/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm s2 thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 63/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 117/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với vn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh và Thông tư số 105/2015/TT-BTC ngày 08/07/2015 sa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 117/2013/TT-BTC ngày 23/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dn cơ chế tài chính và giải ngân đối với vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đon Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngm số 2 thành phố H Chí Minh

20/11/2022

 

20

Thông tư

148/2015/TT-BTC

15/09/2015

Thông tư số 148/2015/TT-BTC ngày 15/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nội dung và mức chi thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin

Hết hiệu lc theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư s 44/2022/TT-BTC ngày 21/07/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

05/09/2022

 

21

Thông tư

172/2016/TT-BTC

27/10/2016

Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Được bãi btheo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mc thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chng chỉ hành nghề kiến trúc sư

08/08/2022

 

22

Thông tư

270/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện

Được thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 01/2022/TT-BTC ngày 11/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện

25/02/2022

 

23

Thông tư

272/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chng khoán

Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông số 25/2022/TT-BTC ngày 28/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

01/07/2022

 

24

Thông tư

284/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trng thủy sản

Được bãi btheo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 112/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản

01/02/2022

 

25

Thông tư

301/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định vlệ phí trước bạ

01/03/2022

 

26

Thông tư

303/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Btrưởng Bộ Tài chính hướng dn về in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tin phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 11 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chng từ

01/07/2022

 

27

Thông tư

305/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư s

Được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư số 19/2022/TT-BTC ngày 23/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chng thư số

01/06/2022

 

28

Thông tư

329/2016/TT-BTC

26/12/2016

Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đu tư xây dựng

Được thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Thông tư s 50/2022/TT-BTC ngày 11/08/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phquy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2022 sa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

01/10/2022

 

29

Thông tư

340/2016/TT-BTC

29/12/2016

Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020

Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư s124/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính, qun lý, sử dụng kinh phí Chương trình Hỗ trphát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

14/02/2022

 

30

Thông tư

15/2017/TT-BTC

15/02/2017

Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vng giai đoạn 2016-2020

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/07/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

01/08/2022

 

31

Thông tư

37/2017/TT-BTC

27/04/2017

Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư s39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

Hết hiệu lc theo quy định tại điểm h khoản 3 Điều 11 Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một sđiều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định v hóa đơn, chng từ

01/07/2022

 

32

Thông tư

43/2017/TT-BTC

12/05/2017

Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Hết hiệu lc theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/08/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngun ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

15/08/2022

 

33

Thông tư

57/2017/TT-BTC

02/06/2017

Thông tư số 57/2017/TT-BTC ngày 02/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, b sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một sđiều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Được thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

08/08/2022

 

34

Thông tư

59/2017/TT-BTC

13/06/2017

Thông tư số 59/2017/TT-BTC ngày 13/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

Được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư số 02/2022/TT-BTC ngày 11/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện

11/01/2022

 

35

Thông tư

62/2017/TT-BTC

19/06/2017

Thông tư số 62/2017/TT-BTC ngày 19/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đđiều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư số 02/2022/TT-BTC ngày 11/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện

11/01/2022

 

36

Thông tư

65/2017/TT-BTC

27/06/2017

Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 08/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

(Điều 2 Thông tư số 72/2022/TT-BTC quy định: trong thời gian ngưng hiệu lc của Thông tư s 31/2022/TT-BTC (từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 29/12/2022) thì Thông tư số 65/2017/TT-BTC và Thông tư số 09/2019/TT-BTC tiếp tục có hiệu lực thi hành)

30/12/2022

 

37

Thông tư

72/2017/TT-BTC

17/07/2017

Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chđầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Được bãi btheo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

24/01/2022

 

38

Thông tư

90/2017/TT-BTC

30/08/2017

Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ca tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21 Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/09/2022 của Bộ trưởng BTài chính hướng dẫn một số nội dung vcơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi t chc lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

01/11/2022

 

39

Thông tư

97/2017/TT-BTC

27/09/2017

Thông tư số 97/2017/TT-BTC ngày 27/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kim soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ

Được thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư s105/2021/TT-BTC ngày 25/11/2021 của Bộ trưng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nm giữ 100% vốn điều lệ

15/01/2022

 

40

Thông tư

103/2017/TT-BTC

05/10/2017

Thông tư số 103/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/07/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

01/08/2022

 

41

Thông tư

116/2017/TT-BTC

25/10/2017

Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đi vi hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Thông tư số 06/2022/TT-BTC ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

24/03/2022

 

42

Thông tư

117/2017/TT-BTC

06/11/2017

Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng

Hết hiệu lc theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư s62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp da vào cơ sở cai nghiện ma túy bt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ scai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

19/11/2022

 

43

Thông tư

145/2017/TT-BTC

29/12/2017

Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 21 Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/09/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một snội dung v cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi t chc lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

01/11/2022

 

44

Thông tư

07/2018/TT-BTC

21/01/2018

Thông tư số 07/2018/TT-BTC ngày 21/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư s 17/2022/TT-BTC ngày 08/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”

25/04/2022

 

45

Thông tư

09/2018/TT-BTC

25/01/2018

Thông tư số 09/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trng thủy sản

Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 112/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản

01/02/2022

 

46

Thông tư

13/2018/TT-BTC

06/02/2018

Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 43/2022/TT-BTC ngày 19/07/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

05/09/2022

 

47

Thông tư

17/2018/TT-BTC

09/02/2018

Thông tư số 17/2018/TT-BTC ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 ca Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thng kiểm tra trạng thái chng thư s

Được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 19/2022/TT-BTC ngày 23/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

01/06/2022

 

48

Thông tư

69/2018/TT-BTC

08/08/2018

Thông tư số 69/2018/TT-BTC ngày 08/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cphần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Được thay thế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 Thông tư s 05/2022/TT-BTC ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cphần hóa và chuyn nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ

01/04/2022

 

49

Thông tư

101/2018/TT-BTC

14/11/2018

Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21/07/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

05/09/2022

 

50

Thông tư

103/2018/TT-BTC

14/11/2018

Thông tư số 103/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”

Hết hiệu lc theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư s41/2022/TT-BTC ngày 05/07/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện

01/01/2023

 

51

Thông tư

124/2018/TT-BTC

20/12/2018

Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện htrợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện

Hết hiệu lc theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

19/11/2022

 

52

Thông tư

06/2019/TT-BTC

28/01/2019

Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bsung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 07 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chđầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

24/01/2022

 

53

Thông tư

08/2019/TT-BTC

30/01/2019

Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bsung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Hết hiệu lc theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Thông tư s53/2022/TT-BTC ngày 12/08/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

15/08/2022

 

54

Thông tư

09/2019/TT-BTC

15/02/2019

Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

(Điều 2 Thông tư s72/2022/TT-BTC quy định: trong thời gian ngưng hiệu lực của Thông tư số 31/2022/TT-BTC (từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 29/12/2022) thì Thông tư s 65/2017/TT-BTC và Thông tư số 09/2019/TT-BTC tiếp tục có hiệu lực thi hành.)

30/12/2022

 

55

Thông tư

20/2019/TT-BTC

09/04/2019

Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Được bãi btheo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ

01/03/2022

 

56

Thông tư

35/2019/TT-BTC

12/06/2019

Thông tư số 35/2019/TT-BTC ngày 12/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Thông tư số 06/2022/TT-BTC ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty Lưu ký và trừ chứng khoán Việt Nam

24/03/2022

 

57

Thông tư

50/2019/TT-BTC

08/08/2019

Thông tư số 50/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chc năng mua, bán, xử lý nợ

Được thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 27 Thông tư số 05/2022/TT-BTC ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn tái cơ cu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyn nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nm giữ 100% vn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ

01/04/2022

 

58

Thông tư

55/2019/TT-BTC

21/08/2019

Thông tư số 55/2019/TT-BTC ngày 21/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước

Được thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư s07/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn bàn giao, tiếp nhn, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

01/04/2022

 

59

Thông tư

73/2019/TT-BTC

21/10/2019

Thông tư số 73/2019/TT-BTC ngày 21/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

01/05/2022

 

60

Thông tư

77/2019/TT-BTC

11/11/2019

Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Thông tư s 29/2022/TT-BTC ngày 03/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự tr

18/07/2022

 

61

Thông tư

68/2019/TT-BTC

30/09/2019

Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Hết hiệu lực thi hành theo quy định tại điểm i khoản 3 Điều 11 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

01/07/2022

 

62

Thông tư

15/2020/TT-BTC

23/03/2020

Thông tư số 15/2020/TT-BTC ngày 23/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu;

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Thông tư s 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tthuốc lá

01/07/2022

 

63

Thông tư

88/2020/TT-BTC

30/10/2020

Thông tư s88/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 09 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dch vụ

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm k khoản 3 Điều 11 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

01/07/2022

 

64

Thông tư

90/2020/TT-BTC

11/11/2020

Thông tư số 90/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định các biểu mẫu sử dụng đxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 77/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 90/2020/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định các biu mẫu sử dụng để xử pht vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

26/12/2022

 

65

Thông tư

120/2021/TT-BTC

24/12/2021

Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo g khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hết hiệu lực do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản theo quy định tại khoản Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Đến hết ngày 30/06/2022

 

66

Thông tư

72/2022/TT-BTC

30/11/2022

Thông tư số 72/2022/TT-BTC ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngưng hiệu lực của Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ngưng hiệu lực theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 72/2022/TT-BTC ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngưng hiệu lực của Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Hết hiệu lực do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 29/12/2022

 

67

Thông tư

59/2022/TT-BTC

29/09/2022

Thông tư số 59/2022/TT-BTC ngày 29/09/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải

Hết hiệu lực do hết thời hạn có hiệu lc đã được quy định trong văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Đến hết ngày 31/12/2022

 

IV

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

1

Quyết định

30/2001/QĐ-BTC

13/04/2001

Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chi thuế

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

01/07/2022

 

2

Quyết định

83/2005/QĐ-BTC

28/11/2005

Quyết định số 83/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 34/2022/TT-BTC ngày 10/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định số 83/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tiêu chun Giám đốc Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

01/08/2022

 

3

Quyết định

59/2007/QĐ-BTC

11/07/2007

Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 27/2022/TT-BTC ngày 11/05/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phátriển hợp tác xã

01/07/2022

 

V

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1

Thông tư liên tịch

121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

12/08/2010

Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 12/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

19/11/2022

 

2

Thông tư liên tịch

48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH

26/04/2013

Thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giađoạn 2012-2020

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Thông tư số 03/2022/TT-BTC ngày 12/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tàchính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục hi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người ri nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030

01/03/2022

 

3

Thông tư liên tịch

99/2014/TTLT-BTC-BGTVT

29/07/2014

Thông tư liên tịch số 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 29/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định Bảng giá tài sản hạ tầng đường bộ

Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư s 35/2022/TT-BTC ngày 16/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định

30/07/2022

 

4

Thông tư liên tịch

101/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL

30/07/2014

Thông tư liên tịch số 101/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013 - 2020

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, qung bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

09/04/2022

 

5

Thông tư liên tịch

129/2014/TTLT-BTC-BNV

05/09/2014

Thông tư liên tịch số 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05/09/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định việc qun lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam”

Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 28/2022/TT-BTC ngày 17/05/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch s 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam”

01/07/2022

 

6

Thông tư liên tịch

148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH

08/10/2014

Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định qun lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

19/11/2022

 

7

Thông tư liên tịch

163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL

12/11/2014

Thông tư liên tịch số 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung và mức chtừ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

09/04/2022

 

8

Thông tư liên tịch

220/2015/TTLT-BTC-BNV

31/12/2015

Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 04/2022/TT-BTC ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện

15/03/2022

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO TRÌNH CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH HOẶC BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
(Kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ghi chú

I

NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định

98/2013/NĐ-CP

28/08/2013

Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/08/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

- Sửa đổi tên Điều 3

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 19

- Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 33

- Sa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 52

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bo hiểm, kinh doanh xsố; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

01/01/2022

 

Bỏ cụm từ “được sử dụng để” và “sử dụng để” tại điểm b khoản 2 Điều 3; điểm b khoản 1, điểm d khoản 3 Điều 33; điểm a khoản 6 Điều 36; điểm b khoản 1, điểm c khoản 2, điểm d khoản 3 Điều 52

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sửa đi, bsung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xsố; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lp

2

Nghị định

209/2013/NĐ-CP

18/12/2013

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

- Sửa đổi, bsung khoản 3, khoản 4 Điều 4

- Sa đổi, bsung khoản 3 Điều 8

- Sa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định s49/2022/NĐ-CP ngày 29/07/2022 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sa đổi, bsung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP

12/09/2022

 

3

Nghị định

12/2015/NĐ-CP

12/01/2015

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một sđiều của các Nghị định về thuế

Bãi bkhoản 12 Điều 5

Theo quy định tại khoản 4 Điều 59 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

01/07/2022

 

4

Nghđịnh

91/2015/NĐ-CP

13/10/2015

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ vđầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Sửa đổi quy định nộp tiền thu từ chuyn nhượng vốn nhà nước, tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp cấp 1 về Quỹ Htrợ sp xếp và phát triển doanh nghiệp thành nộp về ngân sách nhà nước tại khoản 1 Điều 39

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý sử dụng nguồn thu từ chuyn đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chsở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp

01/04/2022

 

5

Nghị định

119/2015/NĐ-CP

13/11/2015

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

- Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 4 Điều 3

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 4

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định s20/2022/NĐ-CP ngày 10/03/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phquy định bảo hiểm bt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

01/07/2022

 

- Bãi bỏ khoản 6 Điều 3

- Bãi bkhoản 1 Điều 18

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/03/2022 của Chính phủ sa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

6

Nghị định

144/2016/NĐ-CP

01/11/2016

Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một s cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nng

- Sửa đi tên gọi Điều 9

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 40/2022/NĐ-CP ngày 20/06/2022 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành ph Đà Nng

15/08/2022

 

- Bãi bỏ khoản 3 Điều 5

- Bãi bỏ Điều 8

- Bãi bỏ khoản 3 Điều 9

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 40/2022/NĐ-CP ngày 20/06/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nng

7

Nghị định

175/2016/NĐ-CP

30/12/2016

Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Bãi bỏ khoản 13, khoản 14, khoản 15 Điều 1

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 62 Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng

01/01/2022

 

8

Nghị định

03/2017/NĐ-CP

16/01/2017

Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ v kinh doanh casino

Bãi bỏ Chương VII

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 62 Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng

01/01/2022

 

9

Nghị định

06/2017/NĐ-CP

24/01/2017

Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ vkinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Bãi bỏ Chương VII

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 62 Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng

01/01/2022

 

10

Nghị định

10/2017/NĐ-CP

09/02/2017

Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bsung khoản 4 Điều 4 Nghđịnh số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Bãi bĐiều 2

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/07/2022 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP

12/09/2022

 

11

Nghị định

126/2017/NĐ-CP

16/11/2017

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vn điều lệ thành công ty cổ phần

Sa đổi quy định nộp tiền thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước, tiền thu từ cphần hóa doanh nghiệp cấp 1 về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp thành nộp về ngân sách nhà nước tại khoản 2, khoản 4, khoản 6 Điều 21; khoản 1 Điều 33; khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 39

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ vquản lý sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, ngun thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vn chủ sở hữu ln hơn vn điều lệ tại doanh nghiệp

01/04/2022

 

Bãi bỏ quy định nộp tiền thu từ bán cphần của doanh nghiệp cấp 2 về Qu Htrợ sp xếp và phát triển doanh nghiệp tại khoản 4 Điều 44

Theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý sử dụng nguồn thu từ chuyển đi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp

12

Nghị định

41/2018/NĐ-CP

12/03/2018

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong kế toán, kiểm toán độc lập

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 6

- Sa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 70

- Sa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 71

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sa đi, bsung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

01/01/2022

 

- Bỏ cụm từ “có giá trị không vượt quá mức tin phạt quy định tại điểm b khoản này” tại cuối điểm c Điều 71

- Bỏ cụm từ “đối với cá nhân” tại điểm b khoản 3 Điều 71

Theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kim toán độc lập

13

Nghị định

151/2018/NĐ-CP

07/11/2018

Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về sa đổi, bổ sung một số Nghđịnh quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Bãi bỏ Điều 6

Theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

12/02/2022

 

14

Nghị định

63/2019/NĐ-CP

11/07/2019

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Chính phủ quy định xphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

- Sửa đổi, bổ sung Điều 3

- Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4

- Sửa đổi, bổ sung Điều 5

- Sửa đi, bổ sung điểm c khoản 1, điểm c khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 30

- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 51

- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1, điểm c khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 52

- Sa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 53

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 56

- Sa đổi điểm a khoản 3 Điều 63

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bo him, kinh doanh xổ s; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

01/01/2022

 

- Bỏ cụm từ “có giá trị không vượt quá mức phạt tiền quy định tại điểm b khoản này” tại cuối điểm c khoản 1 Điều 29

- Sa cụm từ “Qucó nguồn gốc từ ngân sách nhà nước” thành “Quỹ tài chính ngoài ngân sách” tại Điều 32

Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

15

Nghị định

57/2020/NĐ-CP

25/05/2020

Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phvề Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mc thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định s125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghđịnh số 122/2016/NĐ-CP

Sửa đổi mc thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 quy định tại Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại khoản 1 Điều 2

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 51/2022/NĐ-CP ngày 08/08/2022 của Chính phủ sa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đi với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sa đổi, bsung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP

08/08/2022

 

16

Nghị định

123/2020/NĐ-CP

19/10/2020

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Sửa đổi, bổ sung Mu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/06/2022 của Chính phủ sửa đổi, bsung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về chính sách miễn, gim thuế theo Nghị quyết s43/2022/QH15 của Quốc hi về chính sách tài khóa, tin tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

20/06/2022

 

17

Nghị định

125/2020/NĐ-CP

19/10/2020

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

- Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 8

- Sa đổi, bsung khoản 2 Điều 22

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 26

- Sa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 42

- Sửa đổi, bổ sung Điều 43

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bo him, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thc hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

01/01/2022

 

- Sửa cụm từ “vi phạm nhiều lần” thành “vi phạm hành chính nhiu lần” tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 3 Điều 5

- Bãi bỏ khoản 3 Điều 8

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính ph sa đổi, bsung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

18

Nghị định

126/2020/NĐ-CP

19/10/2020

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều của Luật Quản lý thuế

- Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c, điểm g khoản 6 Điều 8

Theo quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

30/10/2022 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021

 

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 11

- Thay thế Mu số 04-1/CC Phụ lục III

Theo quy định tại khoản 6, khoản 9 Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

30/10/2022

19

Nghị định

128/2020/NĐ-CP

19/10/2020

Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4

- Sửa đổi, bổ sung Điều 29

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 30

- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 31

- Sửa đổi, bổ sung đoạn mở đầu khoản 4; tên khoản 6; điểm b, điểm c khoản 6; khoản 9; điểm đ, điểm e khoản 10 Điều 32

- Sửa đổi, bsung khoản 1 Điều 33

- Sa đổi, bsung Điều 34

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phsửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xsố; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

01/01/2022

 

Bỏ cụm từ “có giá trị không vượt quá mc tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này” tại điểm c khoản 1 Điều 28

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chng lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

20

Nghị định

140/2020/NĐ-CP

30/11/2020

Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ vchuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ vđầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP

Sửa đổi quy định nộp tiền thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước, tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp cấp 1 về Quỹ Hỗ trợ sp xếp và phát triển doanh nghiệp thành nộp về ngân sách nhà nước tại khoản 9, khoản 20 Điều 1

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý sử dụng nguồn thu từ chuyển đi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vn nhà nước và chênh lệch vốn chsở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp

01/04/2022

 

21

Nghị định

153/2020/NĐ-CP

31/12/2020

Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trưng trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

- Sa đổi khoản 4 Điều 4

- Sửa đổi khoản 2 Điều 5

- Sa đổi điểm a khoản 4 Điều 6

- Sửa đổi, bổ sung Điều 7

- Sửa đổi Điều 8

- Sa đổi khoản 2 Điều 10

- Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 11

- Sửa đổi khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 12

- Sửa đổi khoản 1 Điều 13

- Sa đi, bổ sung Điều 14

- Sửa đổi, bổ sung Điều 15

- Sửa đổi, bsung Điều 16

- Sửa đi khoản 1 Điều 19

- Sửa đổi, bsung khoản 1 Điều 20

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 21

- Sa đổi khoản 2 Điều 29

- Sửa đổi khoản 1 Điều 30

- Sửa đổi khoản 2 Điều 31

- Sa đổi Điều 32

- Sửa đi Điều 33

- Sa đổi Điều 35

- Sửa đổi Điều 36

- Sửa đổi Điều 37

- Sửa đổi khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 38

- Sa đổi Điều 39

- Sửa đổi, bsung khoản 2 Điều 40

- Sửa đổi, bổ sung Điều 42

- Bãi bỏ khoản 7 Điều 4

Theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bsung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

16/09/2022

 

22

Nghị định

156/2020/NĐ-CP

31/12/2020

Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chng khoán và thị trường chứng khoán

- Sa đổi khoản 1 Điều 1

- Sa đổi, bổ sung điểm c khoản 1; điểm a khoản 2; điểm a, điểm i, điểm k, điểm n khoản 3 Điều 4

- Sa đổi, bổ sung Điều 5

- Sửa đổi, bổ sung Điều 6

- Sa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7

- Sa đổi, bổ sung điểm c khoản 1; điểm c khoản 2; điểm b, điểm c, điểm d khoản 3; điểm a, điểm b khoản 4; điểm b khoản 5; điểm a, điểm c, điểm đ, điểm e khoản 9 Điều 8

- Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 5 Điều 9

- Sửa đi, bsung điểm b khoản 4; điểm a khoản 8 Điều 10

- Sa đổi, bổ sung điểm b khoản 2, khoản 4 Điều 11

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, điểm c khoản 6 Điều 12

- Sa đi, bổ sung khoản 2 Điều 14

- Sửa đi, bổ sung Điều 15

- Sửa đổi tên Điều 16; điểm b, điểm đ khoản 2 Điều 16

- Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm k, khoản 1; điểm b khoản 2; điểm b, điểm c khoản 3 Điều 17

- Sa đổi, bổ sung Điểm 21

- Sửa đổi, bổ sung Điều 22

- Sửa đổi, bổ sung Điều 23

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 6, khoản 7 Điều 24

- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2, điểm đ khoản 3 Điều 26

- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1; điểm d, điểm h khoản 2; điểm b, điểm đ, điểm l khoản 4 Điều 27

- Sa đổi điểm a khoản 1 Điều 28

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 30

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1; điểm a khoản 3; khoản 4 Điều 31

- Sa đổi, b sung khoản 3, khoản 7, khoản 8 Điều 32

- Sa đổi, bổ sung Điều 33

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 Điều 34

- Sa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 35

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 38

- Sửa đổi, bổ sung đoạn mở đầu khoản 2; đoạn mở đầu khoản 3; điểm a, điểm đ khoản 3; khoản 6; điểm a khoản 7 Điều 39

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2, khoản 5, khoản 6 Điều 42

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 43

- Sa đi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 44

- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 45

- Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1, điểm d khoản 2, điểm d khoản 3 Điều 47

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 48

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 49

- Sửa đổi, bổ sung Điều 50

- Sa đi, bổ sung khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 51

- Thay cụm từ “trong thời hạn” bằng cụm từ “có thời hạn” tại khoản 7 Điều 10, khoản 5 Điều 17, khoản 2 Điều 20, điểm a khoản 7 Điều 26, điểm b khoản 6 Điều 27, khoản 5 Điều 34, khoản 2 Điều 35, khoản 2 Điều 36, khoản 5 Điều 40, khoản 7 Điều 45, điểm a, điểm b khoản 3 Điều 46

- Bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 8

- Bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 29

Theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

01/01/2022

 

23

Nghị định

15/2022/NĐ-CP

28/01/2022

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/06/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

20/06/2022

 

II

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1

Quyết định

157/2007/QĐ-TTg

27/09/2007

Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

- Sa đổi khoản 2 Điều 2

- Sửa đổi khoản 1 Điều 5

- Sửa đổi khoản 2 Điều 9

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bsung một số điều ca Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 09 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

19/05/2022

 

- Bãi bỏ Điều 10

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 09 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

III

THÔNG TƯ

1

Thông tư

153/2014/TT-BTC

20/10/2014

Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế xem xét, thẩm tra, chp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ

- Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy chế

- Sa đi, bổ sung Điều 2 Quy chế

- Sửa đổi, bsung Điều 3 Quy chế

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 8 Điều 4 Quy chế

- Sa đổi, bổ sung Điều 5 Quy chế

- Sa đổi, bổ sung Điều 6 Quy chế

- Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy chế

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 9 Quy chế

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư s 09/2022/TT-BTC ngày 14/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, b sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

01/04/2022

 

- Thay thế cụm từ “xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ” bng cụm từ “thẩm định, chấp thuận chủ trương các khoản vay nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước nm giữ 100% vốn điều lệ”

- Thay thế cụm từ “xem xét, thẩm tra, chấp thuận khoản vay nước ngoài”, “thẩm định, chấp thuận khoản vay nước ngoài”, “xem xét, chấp thuận khoản vay nước ngoài”, “thẩm tra, chấp thuận khoản vay nước ngoài” bng cụm từ “thẩm định, chấp thuận chủ trương khoản vay nước ngoài”

- Bãi bỏ khoản 1, khoản 7 Điều 4 Quy chế

- Bãi bỏ Điều 7 Quy chế

- Bãi bkhoản 3, điểm b khoản 4 Điều 9 Quy chế

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 09/2022/TT-BTC ngày 14/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vn điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

2

Thông tư

143/2015/TT-BTC

11/09/2015

Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

- Sa đi, bổ sung điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 3

- Sa đổi, bổ sung Điều 5

- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 7

- Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 8

- Sửa đi, bsung Điều 10

Theo quy định lại Điều 1 Thông tư s 45/2022/TT-BTC ngày 27/07/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mi

10/09/2022

 

- Bãi bĐiều 4

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 45/2022/TT-BTC ngày 27/07/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

3

Thông tư

58/2016/TT-BTC

29/03/2016

Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lc lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tchức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

- Sửa đổi, bổ sung Điều 1

- Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1; điểm d, điểm đ, điểm g, điểm h khoản 2; điểm d khoản 3 Điều 2

- Sa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3

- Sửa đổi, bổ sung Điều 5

- Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 8

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 5 Điều 10

- Sửa đi, bổ sung khoản 2 Điều 11

- Sửa đổi, bổ sung Điều 24

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 25

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

14/11/2022

 

4

Thông tư

109/2016/TT-BTC

30/06/2016

Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tng điều tra thống kê quốc gia

- Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3

- Sửa đổi, bổ sung Mu số 01

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 27/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu s 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia

08/08/2022

 

5

Thông tư

138/2016/TT-BTC

16/09/2016

Thông tư số 138/2016/TT-BTC ngày 16/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyn viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, thăm quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài

Bãi bkhoản 3 Điều 4

Theo quy định tại khoản 1 Phụ lục kèm theo Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định vhình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính

22/12/2022

 

6

Thông tư

140/2016/TT-BTC

19/09/2016

Thông tư số 140/2016/TT-BTC ngày 19/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mc thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a

Bãi bkhoản 3 Điều 3

Theo quy định tại khoản 2 Phụ lục kèm theo Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định vhình thc, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính

22/12/2022

 

7

Thông tư

142/2016/TT-BTC

26/09/2016

Thông tư s 142/2016/TT-BTC ngày 26/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Bãi bỏ khoản 1 Điều 4

Theo quy định tại khoản 3 Phụ lục kèm theo Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính

22/12/2022

 

8

Thông tư

143/2016/TT-BTC

26/09/2016

Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành tập Văn phòng đại diện của tchức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Bãi bỏ khoản 1 Điều 5

Theo quy định tại khoản 4 Phụ lục kèm theo Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định v hình thc, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính

22/12/2022

 

9

Thông tư

144/2016/TT-BTC

04/10/2016

Thông tư số 144/2016/TT-BTC ngày 04/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học

Bãi bỏ khoản 2 Điều 5

Theo quy định tại khoản 5 Phụ lục kèm theo Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính

22/12/2022

 

10

Thông tư

146/2016/TT-BTC

06/10/2016

Thông tư số 146/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam