Quyết định 69/QĐ-BTTTT 2023 Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực năm 2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 69/QĐ-BTTTT

Quyết định 69/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:69/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Tâm
Ngày ban hành:27/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ toàn bộ 31 văn bản quy phạm

Ngày 27/01/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 69/QĐ-BTTTT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ toàn bộ 31 văn bản quy phạm bao gồm: Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011; Nghị định 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017; Nghị định 118/2017/NĐ-CP ngày 26/10/2017; Nghị định 02/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018; Nghị định 03/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018; Nghị định 34/2020/NĐ-CP ngày 17/03/2020; Quyết định 51/2007/QĐ-TTg ngày 12/04/2007; Quyết định 56/2007/QĐ-TTg ngày 03/05/2007;…

Bên cạnh đó, Danh mục 15 văn bản hết hiệu lực một phần gồm: Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011; Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020; Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020; Quyết định 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013; Thông tư 18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010; Thông tư 16/2013/TT-BTTTT ngày 10/03/2013; Thông tư 11/2015/TT-BTTTT ngày 05/5/2015; Thông tư 25/2015/TT-BTTTT ngày 09/9/2015;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 69/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
_______

Số: 69/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022 (Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND, Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp thông tin và truyền thông;
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Tâm

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-BTTTT ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị định

43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Bị thay thế bởi:

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 26/7/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

15/8/2022

2

Nghị định

17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bị thay thế bởi:

Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26/7/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

26/7/2022

3

Nghị định

118/2017/NĐ-CP ngày 26/10/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

Bị thay thế bởi:

Nghị định số 87/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

01/11/2022

4

Nghị định

02/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Bị thay thế bởi:

Nghị định số 60/2022/NĐ-CP ngày 08/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

08/9/2022

5

Nghị định

03/2018/NĐ-CP ngày 04/1/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam

Bị thay thế bởi:

Nghị định số 92/2022/NĐ-CP ngày 10/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài tiếng nói Việt Nam

10/11/2022

6

Nghị định

34/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Truyền hình Việt Nam

Bị thay thế bởi:

Nghị định số 60/2022/NĐ-CP ngày 08/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

08/9/2022

7

Quyết định

51/2007/QĐ-TTg ngày 12/4/2007

phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010

Bị bãi bỏ bởi:

Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

12/12/2022

8

Quyết định

56/2007/QĐ-TTg ngày 03/5/2007

phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010

Bị bãi bỏ bởi:

Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

12/12/2022

9

Quyết định

75/2007/QĐ-TTg ngày 28/05/2007

phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Bị bãi bỏ bởi:

Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

12/12/2022

10

Quyết định

50/2009/QĐ-TTg ngày 03/4/2009

Ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi:

Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

12/12/2022

11

Quyết định

55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016

về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Bị thay thế bởi:

Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

15/02/2022

12

Quyết định

02/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017

Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Bị thay thế bởi:

Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg ngày 29/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

15/02/2022

13

Thông tư

25/2011/TT-BTTTT ngày 26/9/2011

quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam

Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 25/2021/TT-BTTTT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tem bưu chính

01/3/2022

14

Thông tư

02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012

Quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Hết hiệu lực bởi:

Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính

01/6/2022

15

Thông tư

23/2012/TT-BTTTT ngày 19/12/2012

quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về tem bưu chính

Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 25/2021/TT-BTTTT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tem bưu chính

01/3/2022

16

Thông tư

08/2014/TT-BTTTT ngày 30/7/2014

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 12/2021/TT-BTTTT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)”

01/5/2022

17

Thông tư

49/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo

Bị thay thế bởi:

Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo

15/12/2022

18

Thông tư

01/2017/TT-BTTTT ngày 16/02/2017

Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 19/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

02/02/2022

19

Thông tư

03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Bị thay thế bởi:

Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

01/10/2022

20

Thông tư

10/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017

quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm

Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 25/2021/TT-BTTTT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tem bưu chính

01/3/2022

21

Thông tư

15/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017

Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

Bị thay thế bởi:

Thông tư số 03/2022/TT-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thông

15/8/2022

22

Thông tư

40/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017

Sửa đổi Thông tư 25/2015/TT- BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 30/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

15/02/2022

23

Thông tư

45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin

15/8/2022

24

Thông tư

07/2018/TT-BTTTT ngày 15/5/2018

Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 32/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

18/02/2022

25

Thông tư

10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

Bị thay thế bởi:

Thông tư số 04/2022/TT-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thông tin và truyền thông

15/8/2022

26

Thông tư

06/2019/TT-BTTTT ngày 19/7/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

07/02/2022

27

Thông tư

11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020

Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 16/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

01/7/2022

28

Thông tư

29/2020/TT-BTTTT ngày 28/10/2020

Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin

15/8/2022

29

Thông tư

01/2021/TT-BTTTT ngày 14/5/2021

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 16/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mt an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

01/7/2022

30

Thông tư liên tịch

06/2016/TTLT- BTTTT-BNV ngày 10/3/2016

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Bị thay thế bởi:

Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

15/9/2022

31

Thông tư liên tịch

11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

Bị thay thế bởi Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

10/10/2022

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị định

47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính

- Khoản 4 Điều 2

- Điều 3; Điều 5

- Khoản 1, 2 Điều 4

- Điểm g khoản 3 Điều 6;

- Điểm c khoản 2 Điều 7;

- Điểm c khoản 2 Điều 12;

- Khoản 2 Điều 13;

- Khoản 5 Điều 15;

- Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

- Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X

Bị sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ bởi:

Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính

01/6/2022

2

Nghị định

119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

- Điều 1

- khoản 2, điểm d và đ khoản 4 Điều 2

- khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a, b, c, m, n khoản 3 Điều 3

- khoản 1 Điều 4

- khoản 4, khoản 5, điểm a khoản 6 Điều 5

- điểm e khoản 1, điểm a khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 6

- khoản 1, 2, 3, 4 Điều 7

- khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, điểm a, b khoản 10 Điều 8

- khoản 1 Điều 10

- khoản 1, 4 Điều 16

- Điểm e khoản 3, khoản 7 Điều 17

- Khoản 1 Điều 19

- Điểm a khoản 2, khoản 7 Điều 20

- Điều 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, khoản 1 Điều 41

- Điều 34 và 43

Bị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ bởi: Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

27/01/2022

3

Nghị định

15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

- Khoản 1 Điều 1

- Điểm a, d khoản 2 Điều 2

- Khoản 3 Điều 3

- Khoản 2 Điều 4

- Khoản 1, 2, điểm c khoản 6 Điều 5

- khoản 1, khoản 2, điểm c khoản 3, điểm a khoản 5 Điều 6

- khoản 7 Điều 15

- Khoản 6 Điều 16

- Khoản 3 Điều 24

- Điểm b khoản 4, điểm b khoản 9 Điều 25

- Khoản 3 Điều 40

- Điểm a khoản 1 Điều 46

- khoản 1 Điều 51

- Điểm g khoản 3 Điều 53

- Điểm b và c khoản 6 Điều 55

- Khoản 5 Điều 57

- điểm c khoản 2, khoản 7 Điều 58

- điểm a khoản 2, khoản 4 Điều 59

- Điểm b khoản 1 Điều 61

- Điểm b khoản 3 Điều 74

- Khoản 2 Điều 84

- Điểm a khoản 3, khoản 5 Điều 92

- Điểm c khoản 3, điểm b khoản 6, khoản 7, điểm b khoản 9 Điều 94

- Điểm i khoản 3, khoản 4, khoản 5, điểm b khoản 6 Điều 95

- điểm c khoản 2, điểm c khoản 5 Điều 96

- điểm a khoản 1 Điều 98

- Điểm đ khoản 1, điểm b khoản 4 Điều 100

- Điều 101

- Điểm d khoản 5 Điều 104

- Điều 114, Điều 115, Điều 116, Điều 117, Điều 118, Điều 119, Điều 120, Điều 121, khoản 2 Điều 122.

- Điểm a khoản 6 Điều 15;

- Khoản 3 Điều 17;

- Khoản 4 Điều 22;

- Khoản 3 Điều 37;

- Khoản 7 Điều 42;

- Khoản 4 Điều 48;

- Khoản 4 Điều 57;

- Điểm d, đ khoản 8 Điều 103

Bị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ bởi: Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

27/01/2022

4

Quyết định

71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

- Điểm a khoản 1 Điều 5

- Khoản 2 Điều 5

- Khoản 4 Điều 1 Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định

- Khoản 1, 2, 3 Điều 9 Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung bởi:

Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg ngày 29/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

15/02/2022

5

Thông tư

18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

- Khoản 10, 12, 13, 16 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 23/2021/TT-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT và Thông tư số 29/2011/TT-BTTTT

01/7/2022

- Mục 2.1, 2.2, 2.3 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện cho các thiết bị đầu cuối viễn thông, Ký hiệu QCVN 22:2010/BTTTT quy định tại khoản 21 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 13/2021/TT-BTTTT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin”

01/7/2022

6

Thông tư

16/2013/TT-BTTTT ngày 10/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

- khoản 3 Điều 1

Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 14/2021/TT-BTTTT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác”

01/7/2022

7

Thông tư

11/2015/TT-BTTTT ngày 05/5/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp

- khoản 4 Điều 1;

- khoản 1 Điều 3;

- điểm d khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 4

- Phụ lục 5

Sửa đổi, bổ sung và thay thế bởi: Thông tư số 17/2021/TT-BTTTT ngày 02/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2015/TT-BTTTT ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp

01/6/2022

8

Thông tư

25/2015/TT-BTTTT ngày 09/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

- điểm b khoản 1, điểm a, b khoản 2 Điều 7

- Điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 8

- Điểm b khoản 1 Điều 9

- Điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 10

- điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 11

- khoản 2, 3 Điều 12

- điểm c khoản 1 Điều 15

- khoản 1 Điều 18

- khoản 1 Điều 19

- khoản 1 Điều 25

- điểm a, b khoản 1 Điều 30

Sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 30/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Thông tư 25/2015/TT- BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

15/02/2022

9

Thông tư

29/2011/TT-BTTTT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

- khoản 6, 7, 8, 9 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 23/2021/TT-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT và Thông tư số 29/2011/TT-BTTTT

01/7/2022

10

Thông tư

09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử

Phụ lục I

Sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử

02/02/2022

11

Thông tư

22/2014/TT-BTTTT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch kho số viễn thông

- khoản 6, 9, 11, 14,15, 16 Điều 3

- điểm b khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 10

- điểm b khoản 1, điểm b khoản 3 Điều 11

- Điểm a, b khoản 4, điểm a, b khoản 5, điểm b, c khoản 6 Điều 13

- điểm a, b khoản 2 Điều 14

- Phụ lục 1,2, 3, 4

- khoản 10 Điều 10, khoản 2 Điều 11

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ bởi: Thông tư số 27/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch kho số viễn thông

15/02/2022

12

Thông tư

24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

- khoản 15,16,17,18 Điều 2;

- Điều 5,6;

- khoản 2 Điều 8;

- khoản 3,6,7, Điều 10;

- Điều 11,12;

- khoản 1 Điều 13;

- Điều 14,16;

- khoản 1 Điều 15;

- khoản 1 Điều 20;

- Điều 22, 23;

- khoản 3 Điều 24;

- khoản 1 Điều 25;

- Điều 26;

- khoản 4,6 Điều 28;

- khoản 5 Điều 29

- Phụ lục 03, 10, 11

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ bởi: Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

07/02/2022

13

Thông tư

46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

- khoản 2, 3 Điều 3

- khoản 2, 3 Điều 4

- khoản 2, 3 Điều 5

- khoản 2, 3 Điều 6

- khoản 2, 3 Điều 7

- khoản 2, 3 Điều 8

- khoản 2, 3 Điều 9

- khoản 2, 3 Điều 10

- khoản 2, 3 Điều 11

- khoản 2, 3 Điều 12

- khoản 2, 3 Điều 13

- khoản 2, 3 Điều 14

- khoản 2, 3 Điều 15

- khoản 2, 3 Điều 16

- khoản 2, 3 Điều 17

- khoản 2, 3 Điều 18

Được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 46/2017/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

15/8/2022

14

Thông tư

13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

- Điều 6,

- Khoản 2 Điều 7

- khoản 5, 6 Điều 8

- khoản 3 Điều 9

- Điều 10

- Phụ lục I, II

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bởi:

Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT ngày 20/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư sửa đổi 13/2018/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

15/9/2022

15

Thông tư

18/2020/TT-BTTTT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

- Khoản 1, khoản 3 Điều 2

- Các nội dung khác liên quan đến băng tần 2300-2400 MHz

Bãi bởi bởi:

Thông tư số 29/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

15/02/2022

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi