Quyết định 47/QĐ-HĐTVTTHC của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính phê duyệt Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2011 của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
----------------
Số: 47/QĐ-HĐTVTTHC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG
TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
---------------
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-VPCP ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-VPCP ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2011 của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các thành viên của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Tổ Thư ký và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
CHỦ TỊCH
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Nguyễn Xuân Phúc

 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011
Ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-HĐTVTTHC ngày 11 tháng 7 năm 2011
của Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính
 

TT
Nội dung hoạt động
Thời gian
Chủ trì
Phối hợp
Kết quả hoạt động
I
Kiện toàn Hội đồng tư vấn và bộ máy giúp việc
1
Xây dựng kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm của HĐTV
Tháng 7
Phó Chủ tịch thường trực HĐTV
 
Quyết định của Chủ tịch Hội đồng phê duyệt kế hoạch hoạt động của HĐTV
2
Tổ chức họp HĐTV kết hợp Lễ ra mắt HĐTV
Tháng 7
Chủ tịch HĐTV
Cục KSTTHC
Họp HĐTV lần đầu kết hợp Lễ ra mắt (được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan truyền thông)
3
Xây dựng dự toán ngân sách hoạt động của HĐTV
Tháng 7
Phó Chủ tịch thường trực HĐTV
Cục KSTTHC
Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt dự toán ngân sách của HĐTV
4
Xây dựng kế hoạch hoạt động của từng thành viên trên cơ sở kế hoạch hoạt động chung của HĐTV
Tháng 7
Thành viên HĐTV
 
Kế hoạch hoạt động của từng thành viên (24) (trên cơ sở phân công cụ thể và các thành viên chủ trì đề xuất các nội dung thực hiện), bao gồm các nội dung chính sau
 
 
 
 
 
- Thu thập ý kiến về các TTHC sẽ rà soát thông qua các hình thức như khảo sát, tổ chức gặp mặt người dân/doanh nghiệp;
 
 
 
 
 
- Thành lập các nhóm công tác,
 
 
 
 
 
- Tổ chức nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách TTHC;
 
 
 
 
 
- Xác định các TTHC và nhóm vấn đề về TTHC tập trung rà soát trong năm 2011 và các năm tiếp theo (nếu có); tổ chức rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa;
 
 
 
 
 
- Các hình thức truyền thông hỗ trợ cho hoạt động cải cách TTHC.
5
- Thành lập nhóm công tác do các thành viên HĐTV trực tiếp chỉ đạo.
Tháng 7 - Tháng 8
Thành viên HĐTV
 
Các nhóm công tác theo từng lĩnh vực rà soát được thành lập (thành viên chủ chốt là các chuyên gia được huy động từ cơ quan nơi thành viên HĐTV công tác, trưởng nhóm công tác do thành viên HĐTV thành lập nhóm chỉ định)
6
- Xây dựng tài liệu giới thiệu về HĐTV
Tháng 7 - Tháng 8
Phó Chủ tịch thường trực HĐTV
Cục KSTTHC
Tài liệu giới thiệu về HĐTV (tiếng Việt - tiếng Anh), gồm:
 
 
 
 
 
- Giới thiệu về HĐTV;
 
 
 
 
 
- Giới thiệu chung về kiểm soát TTHC
7
Xây dựng tài liệu nghiệp vụ cho các nhóm công tác
Tháng 7 - Tháng 8
Phó Chủ tịch thường trực HĐTV
Cục KSTTHC
Bộ tài liệu tập huấn bao gồm:
- Hướng dẫn tra cứu và kiểm tra TTHC trên CSDL quốc gia
- Cách thức tập hợp, xứ lý phản ánh kiến nghị về các quy định hành chính
- Hướng dẫn rà soát theo biểu mẫu
- Hướng dẫn về tính toán chi phí tuân thủ
- Hướng dẫn về đánh giá tác động chính sách
8
Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho Tổ thư ký và các nhóm công tác, gồm:
Tháng 8- tháng 9
Phó Chủ tịch thường trực HĐTV
Cục KSTTHC
- Tổ chức tập huấn tập trung, 01 cuộc tại Hà Nội, 01 cuộc tại TP Hồ Chí Mình cho tổng số 1 khoảng 100 người.
 
- Giới thiệu về HĐTV
 
- Hướng dẫn các nội dung theo tài liệu tập huấn đã xây dựng .
II
Hoạt động chuyên môn
9
Tập hợp phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính về cơ chế, chính sách, TTHC, thu thập bằng chứng thực tế về khó khăn, vướng mắc khi tuân thủ các quy định này, đề xuất phương án giải quyết
Tháng 7 - Tháng 12
Thành viên HĐTV
 
Báo cáo tổng hợp (định kỳ hàng tháng) về các khó khăn, vướng mắc đối với các quy định hành chính về cơ chế, chính sách, TTHC và đề xuất phương án giải quyết gửi Cục KSTTHC.
10
Xem xét TTHC, văn bản về TTHC trên CSDL quốc gia về TTHC và TTHC được niêm yết tại nơi giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức để phát hiện những TTHC mà các Bộ, ngành, địa phương chưa kịp thời công bố công khai, công bố thiếu chính xác cũng như sự khác biệt giữa TTHC được công khai tại nơi niêm yết với TTHC trong CSDL quốc gia
Tháng 7 - Tháng 12
Thành viên HĐTV
 
ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi Cục KSTTHC.
11
Giám sát, đánh giá về tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC
Tháng 7 - Tháng 12
Phó Chủ tịch HĐTV
 
Báo cáo đánh giá của HĐTV về tình thực thực hiện công tác kiểm soát TTHC của các bộ, ngành, địa phương gửi Cục KSTTHC
12
Tham gia đóng góp ý kiến về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC theo đề nghị của Cục KSTTHC, VPCP
Tháng 7 - Tháng 12
Thành viên HĐTV
 
ý kiến tham gia băng văn bản được gửi lại cho Cục KSTTHC
13
Cử chuyên gia tham gia các buổi họp tham vấn của Cục KSTTHC đối với quy định về TTHC đã ban hành hoặc dự kiến ban hành
Tháng 7 - Tháng 12
Thành viên HĐTV
 
Cử chuyên gia tham gia các buổi họp tham vấn
14
Tổ chức nghiên cứu, rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa những TTHC đã lựa chọn theo kế hoạch
Tháng 7 - Tháng 12
Thành viên HĐTV
 
- Tổ chức các buổi họp, hội thảo phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC hoặc rà soát TTHC;
- Báo cáo đề xuất sáng kiến cải cách TTHC hoặc kiến nghị đơn giản hóa TTHC (kèm theo Biểu mẫu rà soát và Báo cáo rà soát) gửi Cục KSTTHC và Tổ thư ký HĐTV để tập hợp chung.
III
Hoạt động truyền thông
15
Xây dựng kế hoạch và chương trình phối hợp truyền thông với các Hiệp hội/tổ chức
Tháng 7 - Tháng 8
Phó Chủ tịch thường trực HĐTV
Thành viên HĐTV
Kế hoạch truyền thông 6 tháng cuối năm 2011 của HĐTV
16
Tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông năm 2011 của HĐTV
Tháng 7 - Tháng 12
Phó Chủ tịch thường trực HĐTV
Thành viên HĐTV
- Xây dựng chương trình truyền hình
- Tổ chức họp báo
- Xây dựng và xuất bản 01 ấn phẩm về hoạt động của HĐTV
17
Cập nhật thông tin về hoạt động của HĐTV trên trang tin thutuchanhchinh.vn
Tháng 7 - Tháng 12
Phó Chủ tịch thường trực HĐTV
Thành viên HĐTV
Định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất theo sự kiện.
18
Phối hợp với Cục KSTTHC xây dựng bản tin hàng quý
Tháng 7 - Tháng 12
Phó Chủ tịch thường trực HDTV
Cục KSTTHC
2 bản tin quý trong 6 tháng cuối năm 2011
19
Tạo kết nối với các trang tin của các Hiệp hội/tổ chức thành viên HĐTV
Tháng 7 - Tháng 12
Thành viên HĐTV
 
Kết nối 2 chiều
IV
Các hoạt động khác
20
Họp định kỳ HĐTV
Tháng 7 - Tháng 12
Chủ tịch HĐTV
 
Họp hàng quý
21
Báo cáo hoạt động của HTĐTV
Tháng 7 - Tháng 12
Phó Chủ tịch thường trực
 
Báo cáo hàng quý

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi