Quyết định 335/QĐ-TTg 2020 thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 335/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

----------

THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ như sau:
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là thành viên Ban Chỉ đạo thay Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo phân công công tác.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTgCP;

VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KSTT (02). NTQ.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trương Hòa Bình

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực