Quyết định 1085/QĐ-TTg 2016 về thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1085/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CỦA CHÍNH PHỦ

--------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo;
2. Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo;
3. Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo;
4. Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên;
nhayÔng Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp là thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp theo phân công công tác theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 460/QĐ-TTg.nhay
5. Ông Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên;
6. Ông Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;
8. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên;
9. Ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên;
10. Ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;
11. Ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên;
13. Ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;
nhayÔng Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo phân công công tác theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định 460/QĐ-TTg.nhay
15. Bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên;
16. Ông Đỗ Đức Duy, Thứ trưởng thường trực Bộ Xây dựng, Ủy viên;
nhayÔng Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng thay thế Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng do yêu cầu nhiệm vụ công tác của Bộ Xây dựng theo quy định tại Điều 1 Quyết định 743/QĐ-TTg.nhay
18. Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;
19. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên;
20. Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;
21. Ông Phạm Minh Huân; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên;
22. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên;
23. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên;
24. Ông Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, Ủy viên;
25. Ông Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên;
26. Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên;
27. Ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Ủy viên;
28. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên;
29. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên;
30. Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, Ủy viên thư ký.
Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; bãi bỏ Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định trước đây trái với Quyết định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (3b). M

THỦ TƯỚNG
Nguyễn
Xuân Phúc

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực