Quyết định 314/QĐ-BXD 2019 kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của Bộ Xây dựng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 314/QĐ-BXD

Quyết định 314/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Đề án Văn hóa công vụ
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:314/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành:25/04/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ 2020, BXD kiểm tra việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ hàng năm

Ngày 25/4/2019, Bộ Xây dựng ra Quyết định 314/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Đề án Văn hóa công vụ.

Theo đó, để thực hiện Đề án Văn hóa công vụ, Bộ Xây dựng tiến hành thực hiện các công việc sau:

- Quản triệt và triển khai các nhiệm vụ Đề án Văn hóa công việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trước ngày 30/6/2019.

- Đánh giá việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc; rà soát, sửa đổi quy chế làm việc của cơ quan Bộ phù hợp với quy định của cấp trên trước ngày 31/12/2019.

- Rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến văn hóa công vụ thuộc thẩm quyền của mình trước ngày 30/6/2020.

- Tuyên truyền, bồi dưỡng văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan trực thuộc Bộ hàng năm.

- Kiểm tra việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị năm 2020 và hàng năm…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này dẫn chiếu tới Chỉ thị 03/CT-BXD về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Xem chi tiết Quyết định 314/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

S: 314/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ

------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tưng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Đán Văn hóa công vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trư
ng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
- Công đoàn Xây dựng Việt Nam;

- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thị Mỹ Linh

 

 

KẾ HOẠCH CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-BXD ngày 25/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Đán Văn hóa công vụ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

2. Xác định rõ các nội dung nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức quán triệt và triển khai các nhiệm vụ Đề án Văn hóa công vụ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Thực hiện: Lãnh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng thực hiện trước ngày 30/6/2019.

2. Đánh giá việc thực hiện các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Thực hiện: Lãnh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng thực hiện và báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 30/6/2019.

3. Tổng hp kết quả đánh giá việc thực hiện các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng; rà soát, sửa đổi quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng phù hợp với những quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn của Bộ Nội vụ về văn hóa công vụ.

Thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện trước ngày 30/12/2019.

4. Rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến văn hóa công vụ trong phạm vi thẩm quyền.

Thực hiện: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

5. Tuyên truyền, bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Thực hiện: Báo Xây dựng, Trung tâm Thông tin, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và Đô thị; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng thực hiện hàng năm.

6. Kiểm tra việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng thực hiện trong năm 2020 và hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng, theo phân công phụ trách, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch theo các nhiệm vụ được phân công.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo thực hiện nội dung Kế hoạch này và xây dựng, triển khai kế hoạch hành động của đơn vị để thực hiện văn hóa công vụ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả của đơn vị về Bộ Xây dựng theo quy định.

3. Giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ theo quy định./.

 

                                                                    

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi