Quyết định 31/QĐ-VPCP 2022 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 31/QĐ-VPCP

Quyết định 31/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:31/QĐ-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Sơn
Ngày ban hành:27/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch kiểm soát TTHC và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ 2022

Ngày 27/01/2022, Văn phòng Chính phủ đã ra Quyết định 31/QĐ-VPCP về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ trong tháng 01/2022 như sau: Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy định về Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh; Thẩm tra Phương án, cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá, giám sát, đo lường chất lượng giải quyết thủ tục hành chính;…

Bên cạnh đó, kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2022 cho Văn phòng Chính phủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Giao Cục Kiểm soát thủ tục hành chính theo dõi, đôn đốc các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 31/QĐ-VPCP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_____

Số: 31/QĐ-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NĂM 2022

________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-VPCP ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 652/QĐ-VPCP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2021-2025;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2022.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2022 cho Văn phòng Chính phủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Giao Cục Kiểm soát thủ tục hành chính theo dõi, đôn đốc các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

Điều 4. Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Phó TTgCP, Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP;
- Lưu: VT, KSTT (2), VH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 31/QĐ-VPCP ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

 

Số TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

Bắt đầu

Hoàn thành

 

I

NHÓM NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ VỀ CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

1

Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 03/2022

Quyết định của TTgCP được ban hành.

2

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy định về Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 03/2022

Quyết định của TTgCP được ban hành.

3

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định phê duyệt Phương án phân cấp trong giải quyết TTHC.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 03/2022

Phương án được phê duyệt.

4

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về đánh giá chất lượng quản trị công trong cải cách quy định kinh doanh và thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại các bộ, ngành, địa phương dựa trên dữ liệu và theo thời gian thực.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 03/2022

Quyết định của TTgCP được ban hành.

5

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương được đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 03/2022

Quyết định của TTgCP được ban hành.

6

Hoàn thiện, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư sửa đổi một số điều tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/20218 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và hướng dẫn Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 03/2022

Thông tư được ban hành.

7

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 06/2022

Quyết định của TTgCP được ban hành.

8

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Kế hoạch thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 06/2022

Quyết định của TTgCP được ban hành.

9

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đề xuất phương án đơn giản hoá theo hướng thực hiện liên thông TTHC theo sự kiện đời sống, kinh doanh.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 06/2022

Quyết định của TTgCP được ban hành.

10

Thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC của các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các Vụ, Cục thuộc VPCP

Cục Kiểm soát TTHC; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Báo cáo thẩm tra của VPCP.

11

Thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia, an toàn thông tin, an ninh mạng, công nghiệp công nghệ thông tin.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Báo cáo thẩm tra của VPCP.

II

NHÓM NHIỆM VỤ VỀ CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ về:

+ Công tác kiểm soát TTHC, thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

+ Thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh;

+ Triển khai các nhiệm vụ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP;

+ Triển khai phương án phân cấp trong giải quyết TTHC;

+ Thống kê, rà soát, chuẩn hóa, công bố các TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Chương trình, kế hoạch được xây dựng, triển khai; các hoạt động hướng dẫn, đôn đốc được thực hiện.

2

Tổ chức giao ban định kỳ hoặc đột xuất với các bộ, ngành, địa phương về: tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC và đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tình hình, kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh và việc thực hiện TTHC; tình hình, kết quả triển khai phương án phân cấp trong giải quyết TTHC và công tác thống kê, rà soát, chuẩn hóa, công bố các TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Các hội nghị giao ban được triển khai.

3

Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các bộ, ngành, địa phương về công tác cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thống kê, rà soát, chuẩn hóa, công bố các TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Các hội nghị tập huấn được triển khai.

4

Kiểm tra việc thực hiện các công tác: cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, việc triển khai phương án phân cấp trong giải quyết TTHC và thống kê, rà soát, chuẩn hóa, công bố các TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 04/2022

Tháng 12/2022

Kế hoạch kiểm tra được ban hành và triển khai.

5

Tổng hợp, báo cáo TTgCP định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện các công tác: cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh và việc thực hiện TTHC, triển khai phương án phân cấp trong giải quyết TTHC và thống kê, rà soát, chuẩn hóa, công bố các TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Báo cáo trình TTgCP.

6

Thẩm tra Phương án, cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành liên quan.

Tháng 01/2022

Tháng 09/2022

Văn bản thẩm tra của VPCP.

7

Theo dõi, đánh giá kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh và việc thực hiện TTHC tại bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực thi Phương án, cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được TTgCP phê duyệt.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành liên quan.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Các hoạt động hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá được triển khai.

8

Công bố, công khai kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ trên Cổng Thông tin điện tử CP.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành liên quan.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Số liệu được công khai trên Cổng TTĐTCP.

9

Rà soát độc lập, tham vấn ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 03/2022

Báo cáo đề xuất, kiến nghị trình BTCN, trình TTgCP.

10

Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá, giám sát, đo lường chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 06/2022

Bộ chỉ số được ban hành, áp dụng.

11

Xây dựng các tài liệu hướng dẫn triển khai Quyết định 468/QĐ-TTgNghị định 107/2021/NĐ-CP.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Bộ tài liệu hướng dẫn được ban hành.

12

Tổ chức sơ kết tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg và Nghị định 107/2021/NĐ-CP.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Báo cáo sơ kết của VPCP được ban hành.

13

Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC và Vụ Đổi mới DN.

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

PAKN được tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý; Kết quả trả lời PAKN được công khai.

14

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến cải cách TTHC và quy định liên quan; đề xuất nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Các cuộc họp, khảo sát được triển khai; Báo cáo trình BTCN/trình TTgCP.

III

NHÓM NHIỆM VỤ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

1

Phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp DVC trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, gồm: Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; Hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP và nhà cung cấp.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Các hệ thống thông tin được phát triển và hoàn thiện.

2

Tổ chức sơ kết 03 năm tình hình thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 03/2022

Báo cáo sơ kết của VPCP được ban hành.

3

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai việc kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử và việc kết nối, liên thông Trục liên thông văn bản quốc gia với các phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành, địa phương phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; việc triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường mạng.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Các hoạt động hướng dẫn, đôn đốc được triển khai; các Hệ thống thông tin được kết nối, liên thông.

4

Xây dựng tài liệu hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện TTHC theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tài liệu hướng dẫn chuẩn hóa danh mục tài liệu, quy trình, mã số của giấy tờ số hóa để chia sẻ giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Công an; các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Tháng 01/2022

Tháng 02/2022

Tài liệu hướng dẫn được ban hành.

5

Thực hiện kết nối, tích hợp hệ thống xác thực định danh điện tử của Bộ Công an với Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ định danh, xác thực, tạo lập tài khoản điện tử của cá nhân trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Công an; các bộ, ngành, địa phương liên quan

Tháng 01/2022

Tháng 03/2022

Các hệ thống thông tin được kết nối, tích hợp.

6

Theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực, định danh và giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống đánh giá việc giải quyết TTHC của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương

Tháng 01/2022

Tháng 06/2022

Công tác theo dõi, giám sát, đánh giá được triển khai.

7

Tiếp tục triển khai tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Các dịch vụ công được tích hợp trên Cổng DVCQG theo kế hoạch.

8

Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai/ nhân rộng Hệ thống thông tin họp và xử lý công việc tại các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Hoạt động hướng dẫn, đôn đốc được thực hiện, bảo đảm 50% địa phương triển khai hệ thống.

9

Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện TTHC theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Các hệ thống được tích hợp, chia sẻ thông tin.

10

Hướng dẫn, đôn đốc tình hình triển khai và tổ chức kết nối, liên thông Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ với các Hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương hình thành Hệ thống báo cáo quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương và nhà cung cấp.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Các hoạt động hướng dẫn, đôn đốc được triển khai; các Hệ thống thông tin được kết nối, liên thông.

11

Xây dựng công cụ phân tích, đánh giá, hỗ trợ ra quyết định và theo dõi, đánh giá, đo lường hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội Quốc hội giao, Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP và nhà cung cấp.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Công cụ phân tích, đánh giá được xây dựng.

12

Tổ chức kết nối thông tin, dữ liệu giữa Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của CP, TTgCP với các Hệ thống thông tin, CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành của các Bộ, ngành, địa phương theo Quyết định 1498/QĐ-TTg ngày 11/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục kết nối với các Trung tâm điều hành, Hệ thống camera giám sát, Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận một cửa của các Bộ, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Các Hệ thống thông tin, CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, các Trung tâm điều hành, …được kết nối, liên thông với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của CP, TTgCP.

13

Tổ chức thí điểm họp trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương tại Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của CP, TTgCP theo các nhóm vấn đề: (1) Giải ngân vốn đầu tư công; (2) Làm việc về KTXH với các địa phương; (3) Làm việc với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước về thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cho doanh nghiệp; (4) Diễn tập phòng thủ dân sự;...

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị có liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Các cuộc họp trực tuyến được tổ chức.

14

Thu thập, tổng hợp, cập nhật, hoàn thiện Kho thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gồm: các chỉ số kinh tế - xã hội trong nước, quốc tế; dữ liệu thông tin thống kê; các thông tin phân tích dự báo kinh tế - xã hội; các báo cáo, các bài viết, bài phát biểu, nội dung phục vụ chất vấn trước quốc hội; thông tin trực tuyến, thông tin hàng ngày...

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP và nhà cung cấp.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Thông tin, dữ liệu,… được cập nhật thường xuyên; các báo cáo KT- XH đồ họa trực quan được thiết kế, in ấn, cung cấp, hiển thị kịp thời tại các phiên họp.

15

Phát triển phân hệ phục vụ quản lý rà soát phân cấp TTHC trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP và nhà cung cấp.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Phân hệ được xây dựng và triển khai.

16

Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Các hoạt động được triển khai theo kế hoạch.

17

Phát triển, hoàn thiện Hệ thống phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu theo dõi về thực hiện nhiệm vụ do CP, TTgCP giao kết nối, liên thông với các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan, các bộ, ngành, địa phương và nhà cung cấp.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Hệ thống được phát triển, hoàn thiện.

18

Nâng cấp Trang tin điện tử tổng hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát TTHC

Đơn vị liên quan và nhà cung cấp.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Trang thông tin được nâng cấp.

19

Nâng cấp, phát triển Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Vụ Hành chính và các đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Hệ thống được nâng cấp, phát triển.

20

Xây dựng Hệ thống lưu trữ điện tử và số hóa tại Văn phòng Chính phủ.

Vụ Hành chính

Cục Kiểm soát TTHC và đơn vị liên quan.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Hệ thống được xây dựng và triển khai.

21

Xây dựng Hệ thống theo dõi trực tiếp các cuộc họp, Hệ thống ghi âm tập trung của các phòng họp tại trụ sở Văn phòng Chính phủ.

Trung tâm Tin học

Cục Kiểm soát TTHC và đơn vị liên quan

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Hệ thống được xây dựng và triển khai.

22

Xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát hoạt động của hệ thống mạng máy tính và các ứng dụng NoC.

Trung tâm Tin học

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Hệ thống được xây dựng và đưa vào sử dụng.

23

Triển khai thử nghiệm hệ thống bảo mật phục vụ gửi tài liệu mật giữa Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương sử dụng các giải pháp ngành Cơ yếu.

Trung tâm Tin học

Ban Cơ yếu CP, và đơn vị liên quan của VPCP.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Báo cáo BTCN về kết quả triển khai thử nghiệm.

24

Nâng cấp Hệ thống Cổng thông tin nội bộ Văn phòng Chính phủ.

Trung tâm Tin học

Đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Hệ thống thử nghiệm được triển khai.

25

Triển khai hệ thống Giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (Security Operations Center - SOC); hệ thống Quản lý tài khoản đặc quyền tập trung (Privileged Identity Management - PIM); hệ thống Phân tích an toàn thông tin, an ninh mạng (Security Analytics); hệ thống Giám sát tự động các cuộc tấn công thay đổi nội dung trang tin điện tử (Web Monitoring); hệ thống tường lửa thế hệ mới bảo vệ site dự phòng; hệ thống bảo vệ thông tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước.

Trung tâm Tin học

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Các Hệ thống được xây dựng và triển khai.

26

Thuê dịch vụ CNTT phần mềm thương mại, phần mềm nội bộ và quản trị, vận hành, phát triển hệ thống ứng dụng Cổng TTĐT Chính phủ.

Cổng Thông tin điện tử CP

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP và nhà cung cấp

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Hệ thống Cổng và một số hệ thống thành phần được nâng cấp, mở rộng.

27

Thuê dịch vụ CNTT dùng riêng cho hệ thống thư điện tử công vụ Chính phủ.

Cổng Thông tin điện tử CP

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Hệ thống được nâng cấp theo kế hoạch.

28

Nâng cấp, phát triển Hệ thống quản lý dữ liệu phục vụ công tác chuẩn bị biên tập tài liệu phục vụ Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Vụ Thư ký - Biên tập

Cục Kiểm soát TTHC và đơn vị liên quan.

Tháng 01/2022

Tháng 10/2022

Phần mềm được nâng cấp, phát triển.

29

Hoàn thiện phần mềm theo dõi văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Pháp lệnh.

Vụ Pháp luật

Cục Kiểm soát TTHC và đơn vị liên quan.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Phần mềm được nâng cấp theo kế hoạch.

30

Xây dựng Hệ thống quản lý lịch họp và giấy mời điện tử.

Vụ Tổng hợp

Cục Kiểm soát TTHC và đơn vị liên quan.

Tháng 01/2022

Tháng 09/2022

Hệ thống được xây dựng và triển khai.

31

Xây dựng Hệ thống Quản lý nhân sự của Văn phòng Chính phủ.

Vụ Tổ chức cán bộ

Cục Kiểm soát TTHC và đơn vị liên quan.

Tháng 01/2022

Tháng 03/2022

Hệ thống được xây dựng và triển khai.

32

Xây dựng phần mềm kế toán tổng hợp của Văn phòng Chính phủ và các đơn vị dự toán thuộc VPCP.

Vụ Kế hoạch tài chính

Cục Kiểm soát TTHC và đơn vị liên quan.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Phần mềm được xây dựng và triển khai.

33

Nâng cấp hệ thống Theo dõi tình hình xử lý đơn, thư, khiếu nại tố cáo.

Vụ I

Cục Kiểm soát TTHC và đơn vị liên quan.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Phần mềm được nâng cấp.

34

Rà soát, bổ sung yêu cầu thuê dịch vụ truyền hình hội nghị trực tuyến của Văn phòng Chính phủ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ với địa phương.

Cục Quản trị

Trung tâm Tin học và đơn vị liên quan.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Bổ sung yêu cầu vào nội dung thuê dịch vụ truyền hình hội nghị

35

Xây dựng Hệ thống phần mềm quản trị tại Văn phòng Chính phủ.

Ban Quản lý dự án CNTT của VPCP

Cục Quản trị và đơn vị liên quan.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Hệ thống được xây dựng và triển khai.

36

Tiếp tục triển khai thủ tục thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với các hệ thống thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ điện tử.

Ban Quản lý dự án CNTT của VPCP

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; nhà cung cấp dịch vụ.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Hợp đồng thuê dịch vụ CNTT được ký kết.

III

NHÓM NHIỆM VỤ KHÁC LIÊN QUAN

1

Công tác thường trực Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ

1.1

Xây dựng, trình ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC và tổ chức triển khai sau khi Kế hoạch được phê duyệt.

Cục Kiểm soát TTHC

Thành viên HĐTV và cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Kế hoạch được ban hành; các hoạt động được triển khai.

1.2

Chuẩn bị nội dung và tổ chức các hội nghị đối thoại giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và cải thiện môi trường kinh doanh.

Cục Kiểm soát TTHC

Thành viên HĐTV và cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Các hội nghị đối thoại được triển khai.

1.3

Chuẩn bị nội dung và tổ chức các hội nghị tập huấn cho các thành viên của Hội đồng về kỹ năng phân tích, đánh giá, góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; cho ý kiến về phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cục Kiểm soát TTHC

Thành viên HĐTV và cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 06/2022

Tháng 12/2022

Các hội nghị tập huấn được triển khai.

1.4

Phối hợp hoàn thiện, công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2021 (ACPI 2021).

Cục Kiểm soát TTHC

Thành viên HĐTV và đơn vị liên quan

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Báo cáo Chỉ số được công bố.

1.5

Phối hợp, hoàn thiện Báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất cải cách cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Cục Kiểm soát TTHC

Thành viên HĐTV và cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Báo cáo đề xuất trình TTgCP.

2

Công tác truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC và chuyển đổi số

2.1

Theo dõi, tổng hợp, đề xuất phương án xử lý thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác cải cách, kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ điện tử; tình hình, kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Báo cáo trình BTCN.

2.2

Thực hiện tuyên truyền và tổ chức đoàn báo chí đi thực tế về cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển đổi số để tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội trên các phương tiện truyền thông và Trang Thông tin tổng hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị thuộc VPCP và cơ quan, đơn vị liên quan.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Tin, bài, phóng sự được tuyên truyền; các sản phẩm truyền thông được thiết kế, xây dựng; các chuyên trang, chuyên mục, sổ tay tuyên truyền về cải cách, kiểm soát TTHC, chuyển đổi số; các đoàn báo chí đi thực tế được triển khai.

3

Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh và xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số với các đối tác đã ký Bản ghi nhớ hợp tác.

Cục Kiểm soát TTHC

Vụ QHQT, Vụ TCCB và các đơn vị có liên quan.

Tháng 01/2022

Tháng 12/2022

Các hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai.

4

Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 12/2022

Tháng 12/2022

Báo cáo tổng kết và Hội nghị tổng kết được triển khai.

 

 

BẢNG TỔNG HỢP TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NĂM 2022

 

I. TỔNG HỢP CHUNG

Dự thảo Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2022 được Cục Kiểm soát TTHC xây dựng và gửi xin ý kiến các Vụ, Cục, đơn vị liên quan và thành viên của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ. Đến nay, đã có 12 Vụ, Cục, đơn vị và 11/15 thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cho ý kiến.

Về cơ bản các ý kiến đều nhất trí như dự thảo kế hoạch. Ngoài ra, có một số ý kiến đề nghị bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch tại mục II Bảng tổng hợp.

II. TỔNG HỢP CHI TIẾT TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý

Số TT

Đơn vị/cá nhân góp ý

Ý kiến góp ý

Tiếp thu, giải trình

01

Vụ Kế hoạch tài chính

- Về nội dung: Đơn vị chủ trì căn cứ yêu cầu công việc xây dựng kế hoạch, nội dung báo cáo lãnh đạo Văn phòng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về kinh phí: Đối với các nội dung triển khai cần kinh phí để thực hiện, đề nghị đơn vị được giao báo cáo Lãnh đạo VPCP phê duyệt chủ trương và xây dựng dự toán ngân sách của đơn vị gửi Vụ KTHC tổng hợp báo cáo Lãnh đạo VPCP xem xét, quyết định gửi Bộ Tài chính thẩm định cấp kinh phí.

Tiếp thu.

02

Vụ Tổ chức cán bộ

Cơ bản nhất trí với dự thảo KH (Có tham gia tại trang 9 Phụ lục); đề nghị rà soát để phù hợp với Kế hoạch CCHC của VPCP giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp thu. Đã tiến hành rà soát, hoàn thiện lại dự thảo Kế hoạch.

03

Vụ Kinh tế tổng hợp

Cơ bản thống nhất với Kế hoạch. Đề nghị bổ sung thêm kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021 khi báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm để làm rõ những nội dung cần bổ sung, đưa vào Kế hoạch năm 2022.

Bảo lưu. Lý do: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ về công tác kiểm soát TTHC và xây dựng CPĐT trong năm 2021 đã được Cục tổng hợp, báo cáo gửi Vụ TCCB đưa vào báo cáo chung về kết quả công tác năm 2021 của VPCP, do đó không bổ sung nội dung này vào báo cáo BTCN tại phiếu trình này.

04

Vụ Hành chính

- Đề nghị cân nhắc việc của đơn vị nào thì giao cho đơn vị đó chủ trì. Thí dụ hệ thống e-Cabinet nên giao Vụ Tổng hợp chủ trì (mục 7 nhóm III) để đơn vị có trách nhiệm và nắm vững nội dung, vấn đề triển khai khi cần thiết sẽ giao BQLDA thực hiện.

- Mục 3 Hệ thống QLVB và HSCV và lưu trữ, số hóa nên giao Vụ HC chủ trì; việc hướng dẫn các Bộ, ngành đối với Hệ thống QLVB và HSCV cũng vậy.

- Nhất trí với các nhiệm vụ còn lại.

Bảo lưu. Lý do: Cục Kiểm soát TTHC là đầu mối triển khai các hệ thống thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ điện tử. Vì vậy, giao Cục là đơn vị chủ trì, các đơn vị liên quan thuộc VPCP phối hợp là cần thiết đối với các nhiệm vụ cần nhiều đơn vị phối hợp triển khai, như: Hệ thống e-Cabinet, Hệ thống QLVB và HSCV,…

Đối với các nhiệm vụ khác, Cục thống nhất như ý kiến của Vụ HC, việc của đơn vị nào thì giao cho đơn vị đó chủ trì.

05

Vụ Pháp luật

Đề nghị rà soát, cân nhắc giảm bớt công việc cụ thể trong Kế hoạch để bảo đảm tính khả thi, điều kiện nguồn lực của Văn phòng Chính phủ.

Tiếp thu. Đã tiến hành rà soát, hoàn thiện lại dự thảo Kế hoạch.

06

Cục Quản trị

Cơ bản thống nhất dự thảo Kế hoạch. Đối với việc xây dựng hệ thống phần mềm quản trị tại VPCP, BTCN đã ban hành QĐ số 652/QĐ-VPCP ngày 11/11/2021 giao BQLDACNTT chủ trì; Cục Quản trị phối hợp (kèm theo). Đề nghị Cục KSTTHC điều chỉnh nội dung này theo phân công của BTCN tại QĐ số 652 nêu trên.

Tiếp thu. Đã tiến hành điều chỉnh, hoàn thiện lại dự thảo Kế hoạch.

07

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

- Để thống nhất với tên hạng mục đã được đăng ký dự toán năm 2022, tại Mục 27, Phần III “Nâng cấp Hệ thống Thư điện tử Chính phủ”, đề nghị sửa thành “Thuê dịch vụ CNTT dùng riêng cho hệ thống thư điện tử công vụ Chính phủ”.

- Tại Mục 28, Phần III “Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và một số hệ thống thành phần (Báo điện tử Chính phủ, Hệ thống bản đồ hành chính,…)”, đề nghị sửa thành “Thuê dịch vụ CNTT phần mềm thương mại, phần mềm nội bộ và quản trị, vận hành, phát triển hệ thống ứng dụng Cổng TTĐT Chính phủ”.

- Ngoài ra, tại Mục 29, Phần III, đề nghị đưa hạng mục “Nâng cấp hệ thống quản lý, xuất bản Công báo điện tử nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” ra khỏi kế hoạch năm 2022. Nhiệm vụ này cần được nghiên cứu cho phù hợp với tình hình thực tế, sẽ triển khai vào thời gian thích hợp.

Tiếp thu. Đã tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện lại dự thảo Kế hoạch.

08

Trung tâm Tin học

Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Kế hoạch và có ý kiến như sau:

- Để đảm bảo Kế hoạch đạt hiệu quả, tại Mục III nhóm nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, đề nghị bỏ 03 nhiệm vụ (số thứ tự: 22, 23, 24) và đề nghị thay thế, bổ sung 02 nhiệm vụ sau:

+ Triển khai thử nghiệm hệ thống bảo mật phục vụ gửi tài liệu mật giữa Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương sử dụng các giải pháp ngành Cơ yếu; đơn vị chủ trì: TTTH; cơ quan đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc VPCP, Ban Cơ yếu Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương; thời gian: bắt đầu tháng 01/2022, hoàn thành tháng 12/2022; sản phẩm dự kiến hoàn thành: Báo cáo kết quả triển khai thử nghiệm.

+ Nâng cấp Hệ thống Cổng thông tin nội bộ Văn phòng Chính phủ.

Đơn vị chủ trì: TTTH; cơ quan đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc VPCP; thời gian: bắt đầu tháng 01/2022, hoàn thành tháng 12/2022; sản phẩm dự kiến hoàn thành: Hệ thống thử nghiệm được triển khai.

Tiếp thu. Đã tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện lại dự thảo Kế hoạch.

09

Đ/c Trần Khả Toàn, Vụ trưởng Vụ TCCB

Cơ bản thống nhất với dự thảo KH. Đề nghị bỏ nhiệm vụ xây dựng Hệ thống phần mềm kiểm tra trắc nghiệm các quy chế, quy định tại VPCP (nhiệm vụ số 34, mục III- nhóm nhiệm vụ về chuyển đổi số) ra ngoài dự thảo KH.

Tiếp thu. Đã tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện lại dự thảo Kế hoạch.

10

Đ/c Phạm Thúy Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ PL

Đề nghị Cục KSTTHC rà soát các nhiệm vụ cụ thể, chỉ quy định những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến KSTTHC và chuyển đổi số, không đưa vào các nhiệm vụ khác để tránh trùng lặp, bảo đảm tính khả thi (góp ý cụ thể tại dự thảo).

Tiếp thu. Đã tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện lại dự thảo Kế hoạch.

11

Đ/c Phạm Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ KTTH

Cơ bản thống nhất với dự kiến KH năm 2022 của VPCP. Nếu được, quá trình báo cáo BTCN xem xét, phê duyệt, đề nghị làm rõ hơn mối quan hệ của KH với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại NQ01 và NQ02. Đề nghị cân nhắc, bổ sung thêm trách nhiệm của Cục KSTTHC trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo các tiến độ thực hiện KH này.

Tiếp thu. Đã tiến hành bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện lại dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch và nội dung phiếu trình.

12

Đ/c Tô Văn Tuấn, Phó Giám đốc Cổng TTĐTCP

Nhất trí với dự thảo Kế hoạch, tuy nhiên tại Điều 3 của dự thảo Quyết định, đề nghị bổ sung Ban Quản lý dự án CNTT của VPCP.

Bảo lưu. Lý do: Ban Quản lý dự án CNTT của VPCP là đơn vị thuộc VPCP, vì vậy không cần thiết bổ sung vào Điều 3 của dự thảo Quyết định.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi