Quyết định 2435/QĐ-BQP 2022 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực xe - máy quân sự

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2435/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực xe - máy quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 169/2021/TT-BQP ngày 23/12/2021 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Thông tư số 170/2021/TT-BQP ngày 23/12/2021 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng quy định về đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Tng cục Kỹ thuật tại Tờ trình s 4362/TTr-TCKT ngày 17/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xe - máy quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bãi bỏ 20 thủ tục hành chính lĩnh vực xe - máy quân sự được quy định tại Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công bố Bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.
Điều 3. Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ Quốc phòng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- Cục Xe - M
áy/TCKT;
- Vụ Pháp chế BQP;
- Cổng TTĐT BQP (để đ
ăng tải);
- Lưu: VT, THBĐ, CCHC (02). Tr.88.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Huy Vịnh

DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC XE - MÁY THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

(Kèm theo Quyết định số 2435/QĐ-BQP ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

STT

Số hồ sơ thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG (CƠ QUAN BỘ QUỐC PHÒNG VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ QUYẾT ĐỊNH)

 

1

1.001482

Thủ tục đăng ký xe có nguồn gốc viện trợ trước ngày 31/12/1989

Thông tư số 169/2021/TT-BQP ngày 23/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng (Thông tư số 169/2021/TT-BQP)

Xe - Máy

Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

2

1.001481

Thủ tục đăng ký xe do Bộ Quốc phòng trang bị

Thông tư số 169/2021/TT-BQP

Xe - Máy

Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

3

1.001480

Thủ tục đăng ký xe do đơn vị tự mua

Thông tư số 169/2021/TT-BQP

Xe - Máy

Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

4

1.001479

Thủ tục đăng ký xe điều động giữa các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng

Thông tư số 169/2021/TT-BQP

Xe - Máy

Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

5

1.001478

Thủ tục đăng ký xe cơ quan, đơn vị mua bằng vốn tự có, bán lại cho cơ quan, đơn vị khác trong Bộ Quốc phòng

Thông tư số 169/2021/TT-BQP

Xe - Máy

Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

6

1.001476

Thủ tục đăng ký xe điều động nội bộ của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

Thông tư số 169/2021/TT-BQP

Xe - Máy

Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

7

1.001474

Thủ tục đăng ký xe được cho, tặng; xe được viện trợ; xe nhập khẩu phmậu dịch, xe là quà biếu hoặc xe nhập khẩu là tài sản di chuyển

Thông tư số 169/2021/TT-BQP

Xe - Máy

Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

8

1.001472

Thủ tục đăng ký xe cải tạo

Thông tư số 169/2021/TT-BQP

Xe - Máy

Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

9

1.001468

Thủ tục đăng ký xe sau sửa chữa thay thế động cơ cùng loại

Thông tư số 169/2021/TT-BQP

Xe - Máy

Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

10

1.001433

Thủ tục cấp lại, cấp đổi biển số, giấy chứng nhận

Thông tư số 169/2021/TT-BQP

Xe - Máy

Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

11

2.000767

Cấp Giấy phép xe tập lái

Thông tư số 170/2021/TT-BQP ngày 23/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng (Thông tư số 170/2021/TT-BQP)

Xe - Máy

Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

12

1.008284

Cấp đổi Giấy phép lái xe tập lái

Thông tư số 170/2021/TT-BQP

Xe - Máy

Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

13

1.001585

Cấp Giấy phép dạy lái xe

Thông tư số 170/2021/TT-BQP

Xe - Máy

Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

14

1.002530

Cấp đổi Giấy phép dạy lái xe

Thông tư số 170/2021/TT-BQP

Xe - Máy

Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

15

2.001068

Cấp biển Tập lái

Thông tư số 170/2021/TT-BQP

Xe - Máy

Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

16

1.002514

Cấp mới Giấy phép lái xe

Thông tư số 170/2021/TT-BQP

Xe - Máy

Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

17

1.008285

Cấp đổi Giấy phép lái xe đến hạn đổi, giấy phép lái xe quá hạn sử dụng dưới 3 tháng

Thông tư số 170/2021/TT-BQP

Xe - Máy

Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

18

1.002493

Cấp đổi Giấy phép lái xe bị hỏng hoặc sai thông tin

Thông tư số 170/2021/TT-BQP

Xe - Máy

Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

19

1.002471

Cấp đổi Giấy phép lái xe dân sự sang giấy phép lái xe quân sự

Thông tư số 170/2021/TT-BQP

Xe - Máy

Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

20

1.002479

Cấp lại Giấy phép lái xe

Thông tư số 170/2021/TT-BQP

Xe - Máy

Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 2435/QĐ-BQP

Quyết định 2435/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực xe - máy quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2435/QĐ-BQP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Huy Vịnh
Ngày ban hành: 03/07/2022 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bãi bỏ 20 thủ tục hành chính lĩnh vực xe - máy quân sự

Ngày 03/7/2022, Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định 2435/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực xe - máy quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Bộ Quốc phòng bãi bỏ 20 thủ tục hành chính lĩnh vực xe - máy quân sự bao gồm: Thủ tục đăng ký xe có nguồn gốc viện trợ trước ngày 31/12/1989; Thủ tục đăng ký xe do Bộ Quốc phòng trang bị; Thủ tục đăng ký xe do đơn vị tự mua; Thủ tục đăng ký điều động giữa các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng; Thủ tục đăng ký xe cơ quan, đơn vị mua bằng vốn tự có, bán lại cho cơ quan, đơn vị khác trong Bộ Quốc phòng;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2435/QĐ-BQP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi