Quyết định 1417/QĐ-BTNMT 2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 499/NQ-UBTVQH15

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

________

Số: 1417/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Văn bản số 2236/VPCP-QHĐP ngày 11 tháng 4 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện trước ngày 20 tháng 8 hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó TTg CP Lê Văn Thành (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu: VT, PC.HTg.

BỘ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2022

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

(Kèm theo Quyết định số 1417/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

_______________

TT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Tổng cục Quản lý đất đai

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ TNMT

Năm 2022

2

Xây dựng, thực hiện dự án điều tra, đánh giá đất đai (có chính sách hỗ trợ người dân phục hồi đất hoang hóa, đất bị thoái hóa do ảnh hưởng của quá trình sản xuất)

Tổng cục Quản lý đất đai

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ TNMT

Năm 2023

3

Xây dựng hồ sơ địa chính và hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (cập nhật dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất); kết nối liên thông thế thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Tổng cục Quản lý đất đai

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ TNMT

Năm 2025

4

Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các chỉ tiêu sử dụng đất đã được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ cho từng địa phương, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, tỷ lệ che phủ rừng và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước

Tổng cục Quản lý đất đai

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ TNMT

Giai đoạn 2022 - 2030

5

Tăng cường phân công, phân cấp đi đôi với kiểm tra, kiểm soát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý Nhà nước về đất đai, nhất là trong khâu lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng cục Quản lý đất đai

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ TNMT

Trong năm 2022

6

Xây dựng nền dữ liệu ảnh viễn thám phục vụ công tác quản lý đất đai

Cục Viễn thám quốc gia

Tổng cục quản lý đất đai

Hàng năm

7

Theo dõi, giám sát một số loại hình sử dụng đất bằng công nghệ viễn thám

Cục Viễn thám quốc gia

Tổng cục quản lý đất đai

Hàng năm

8

Giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Cục Viễn thám quốc gia

Tổng cục quản lý đất đai

Hàng năm

9

Giám sát hiện trạng đất nông, lâm trường theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ

Cục Viễn thám quốc gia

Tổng cục quản lý đất đai

Hàng năm

10

Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng lãng phí đất đai, đất được giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng, hành vi cố ý gây ô nhiễm, làm hủy hoại đất, thoái hóa đất

Tổng cục quản lý đất đai

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ TNMT

Hàng năm

11

Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí, định mức, quy định về suất đầu tư trên một đơn vị diện tích để bảo đảm quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất đai

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Tổng cục Quản lý đất đai, các bộ liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Giai đoạn 2023 - 2025

12

Thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; tập trung kiểm soát chặt chẽ các nguồn nước thải, khí thải, chất thải rắn công nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Tổng cục Môi trường

Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 -2025

13

Xây dựng chính sách khuyến khích sử dụng công nghệ xanh

Tổng cục Môi trường

Các địa phương, đơn vị liên quan

14

Xây dựng, trình ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, hướng dẫn xử lý rác thải để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện

Tổng cục Môi trường

Các địa phương, đơn vị liên quan

Trong năm 2022

15

Hoàn thành và trình phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng cục Môi trường

Các địa phương, đơn vị liên quan

Trong năm 2022

16

Hoàn thành và trình phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng cục Môi trường

Các địa phương, đơn vị liên quan

Trong năm 2022

17

Hoàn thành và trình phê duyệt Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng cục Môi trường

Các địa phương, đơn vị liên quan

Trong năm 2022

18

Thu hút đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực (kể cả nguồn lực xã hội hóa) cho công tác thu gom, xử lý nước thải và chất thải rắn sinh hoạt (rác thải)

Tổng cục Môi trường

Vụ Kế hoạch - Tài chính, các bộ, ngành, địa phương có liên quan

Giai đoạn 2022 -2025

19

Tăng cường năng lực quan trắc, dự báo, cảnh báo về môi trường

Tổng cục Môi trường

Các bộ, ngành, địa phương có liên quan

Trong năm 2022 và hàng năm

20

Thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật thu gom, xử lý nước thải và rác thải

Tổng cục Môi trường

Các địa phương, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 -2025

21

Chú trọng giải pháp, phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nhựa, chất thải y tế, nhất là chất thải lây nhiễm phát sinh từ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 (Nhiệm vụ phối hợp với Bộ Y tế)

Tổng cục Môi trường

Các địa phương, đơn vị liên quan

Trong năm 2022

22

Ưu tiên sử dụng công nghệ xử lý, tái chế thân thiện môi trường, công nghệ xử lý chất thải rắn thu hồi năng lượng, giảm dần việc xử lý chất thải bằng phương pháp chôn lấp

Tổng cục Môi trường

Các địa phương,

đơn vị liên quan

Trong năm 2022

23

Nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường; tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; tăng cường phối hợp với Bộ Công an, các địa phương đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường

Tổng cục Môi trường

Các địa phương, Bộ Công an, các đơn vị có liên quan

Theo kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt

24

Triển khai kế hoạch, biện pháp cụ thể với sự tham gia liên ngành và địa phương để giải quyết tình trạng ô nhiễm lưu vực sông Nhuệ - Đáy, sông Bắc Hưng Hải

Tổng cục Môi trường

Các bộ, ngành, địa phương có liên quan

Giai đoạn 2022 - 2030

25

Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách, phù hợp để thu hút đầu tư đẩy nhanh việc cải tạo, phục hồi các lưu vực sông ô nhiễm

Tổng cục Môi trường

Các đơn vị có liên quan

Giai đoạn 2022 - 2023

26

Triển khai Đề án cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét các khu vực miền núi trung du Việt Nam phục vụ quy hoạch di dời các điểm, khu dân cư, các cơ sở sản xuất ra khỏi các vùng, khu vực có nguy cơ thiên tai, tai biến địa chất, sạt lở, sụt lún

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Các cơ quan có liên quan

Hàng năm

27

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia; việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Thanh tra Bộ, Tổng cục Quản lý đất đai

Các cơ quan có liên quan

Hàng năm

28

Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025

Tổng cục Quản lý đất đai

Các cơ quan có liên quan

Hàng năm

29

Hoàn thiện và trình ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trình Chính phủ ban hành

Thanh tra Bộ

Tổng cục Môi trường, các cơ quan có liên quan

Năm 2022

30

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, nhất là trong lĩnh vực quản lý rác thải, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Các cơ quan có liên quan

Hàng năm

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 1417/QĐ-BTNMT

Quyết định 1417/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 499/NQ-UBTVQH15 ngày 28/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1417/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:01/07/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 01/7/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định 1417/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vất tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, Kế hoạch có 30 nhiệm vụ như sau: xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi); xây dựng hồ sơ địa chính và hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (cập nhật dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất); kết nối liên thông hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia;…

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng lãng phí đất đai, đất được giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng, hành vi cố ý gây ô nhiễm, làm hủy hoại đất, thoái hóa đất; thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; tập trung kiểm soát chặt chẽ nguồn nước thải, khí thải, chất thải rắn công nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1417/QĐ-BTNMT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi