Quyết định 2321/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
--------------
Số: 2321/QĐ-BNN-TCTL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT
 THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
---------------------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 1392/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch triển khai xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai.
Điều 2. Kinh phí xây dựng Nghị định do đơn vị chủ trì soạn thảo đảm bảo, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ liên tịch ban hành hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, PC, TCTL (VT, PCTTr, ĐĐ_5b).
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát
 
 
KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU
CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP
VÀ QUẢN LÝ QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2321/QĐ-BNN-TCTL ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
 
 

STT
Nội dung công việc
Sản phẩm
Phân công
Thời gian
Ghi chú
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
Bắt đầu
Hoàn thành
I
Công tác xây dựng Nghị định
1
Xây dựng và trình Bộ ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định; Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập.
Quyết định Ban hành kế hoạch xây dựng Nghị định; Quyết định thành lập BST, TBT.
TCTL
Vụ Pháp chế
8/2013
9/2013
 
2
Tổng kết việc thực hiện Nghị định số 50/CP ngày 10/05/1997 của Chính phủ ban hành qui chế thành lập và hoạt động của quỹ phòng chống lụt bão của địa phương; Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương.
Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định 50/CP và tổng kết thi hành Nghị định 14/2010/NĐ-CP.
TCTL
Các cơ quan, đơn vị liên quan
9/2013
10/2013
 
3
Xây dựng đề cương Nghị định.
Dự thảo đề cương Nghị định
TCTL
Các cơ quan, đơn vị liên quan
9/2013
9/2013
 
4
Xây dựng dự thảo Nghị định;
Xây dựng báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định.
Dự thảo lần 1;
Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của Nghị định lần 1.
TCTL, BST, TBT
Các cơ quan, đơn vị liên quan
9/2013
10/2013
 
5
Tổ chức Họp xin ý kiến BST, TBT về dự thảo Nghị định và báo cáo đánh giá tác động.
Báo cáo tổng hợp ý kiến
TCTL
Các cơ quan, đơn vị liên quan
10/2013
10/2013
 
6
Chỉnh sửa dự thảo Nghị định và báo cáo đánh giá tác động trên cơ sở tiếp thu ý kiến của BST, TBT.
Dự thảo lần 2;
Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của Nghị định lần 2.
TCTL, BST, TBT
Các cơ quan, đơn vị liên quan
10/2013
11/2013
 
7
Tổ chức lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương, trang thông tin điện tử Chính phủ về dự thảo Nghị định và báo cáo đánh giá tác động.
Tổng hợp ý kiến góp ý Bộ, ngành, địa phương.
TCTL
Các cơ quan, đơn vị liên quan
11/2013
1/2014
 
8
Xây dựng Bản thuyết minh chi tiết; dự thảo Tờ trình Chính phủ.
Bản thuyết minh chi tiết;
Dự thảo Tờ trình Chính phủ.
TCTL, BST, TBT
Các cơ quan, đơn vị liên quan
11/2013
12/2013
 
9
Hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Nghị định trên cơ sở tiếp thu ý kiến Bộ, ngành, địa phương; trang Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ NN&PTNT.
Hồ sơ Dự thảo lần 3
TCTL, BST, TBT
Các cơ quan, đơn vị liên quan
12/2013
2/2014
 
II
Trình các cơ quan có thẩm quyền
 
 
 
 
 
 
1
Gửi Bộ Tư pháp thẩm định
Hồ sơ Dự thảo lần 3
TCTL
Vụ Pháp chế
2/2014
2/2014
 
2
Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp
Hồ sơ Dự thảo lần 4
TCTL, BST, TBT
Các cơ quan, đơn vị liên quan
2/2014
3/2014
 
3
Trình Chính phủ hồ sơ dự thảo Nghị định
 
TCTL
VPCP
3/2014
3/2014
 

thuộc tính Quyết định 2321/QĐ-BNN-TCTL

Quyết định 2321/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2321/QĐ-BNN-TCTLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Đức Phát
Ngày ban hành:08/10/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi