Quyết định 2237/QĐ-BTP thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công BTP

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
BỘ TƯ PHÁP

-------------

Số: 2237/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công,

Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tư pháp

------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của      Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịc vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tư pháp (tại địa chỉ https://dichvucong.moj.gov.vn).

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1603/QĐ-BTP ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để biết);

- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo thực hiện);

- Lưu: VT, VP (TH&KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ côngHệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tư pháp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2237/QĐ-BTP ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

Stt

Tên thủ tục hành chính

Mức độ trực tuyến hiện nay

Lộ trình nâng cấp lên mức 4

Lĩnh vực

Đơn vị

giải quyết

 1.  

Đăng ký thế chấp bằng tài sản là động sản khác

4

 

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

 1.  

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản là động sản khác có bảo lưu quyền sở hữu

4

 

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

 1.  

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký bằng tài sản là động sản khác

4

 

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

 1.  

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm bằng tài sản là động sản khác

4

 

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

 1.  

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác

4

 

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

 1.  

Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác

4

 

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

 1.  

Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác

4

 

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

 1.  

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký bằng tài sản là động sản khác

4

 

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

 1.  

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam)

4

 

Lý lịch tư pháp

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

 1.  

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú)

4

 

Lý lịch tư pháp

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

 1.  

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam, công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú

4

 

Lý lịch tư pháp

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

 1.  

 

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

4

 

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

 1.  

Đề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

4

 

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

 1.  

Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đối với luật sư, kiểm toán viên, người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 05 năm trở lên

4

 

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đối với luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về luật sư, kiểm toán viên là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về kiểm toán

4

 

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Cấp giấy phép thành lập Trung tâm Trọng tài

4

 

Trọng tài thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

4

 

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Trung tâm Trọng tài

4

 

Trọng tài thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

4

 

Trọng tài thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

4

 

Trọng tài thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Cấp lại Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

4

 

Trọng tài thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

3

 

Nuôi con nuôi

Cục con nuôi

 1.  

Gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

3

 

Nuôi con nuôi

Cục con nuôi

 1.  

Sửa đổi giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

3

 

Nuôi con nuôi

Cục con nuôi

 1.  

Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam ở trong nước đủ điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi

3

Quý I, năm 2021

Nuôi con nuôi

Cục con nuôi

 1.  

Cấp Giấy phép thành lập Trung tâm hoà giải thương mại

3

Quý I, năm 2021

Hòa giải thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Cấp lại Giấy phép thành lập Trung tâm hoà giải thương mại, Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

3

Quý I, năm 2021

Hòa giải thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Bổ sung hoạt động hoà giải thương mại cho Trung tâm trọng tài

3

Quý I, năm 2021

Hòa giải thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở Trung tâm hoà giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; tên gọi, Trưởng chi nhánh, địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

3

Quý I, năm 2021

Hòa giải thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

3

Quý I, năm 2021

Hòa giải thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài

3

Quý I, năm 2021

Công chứng

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát lại ở nước ngoài

3

Quý I, năm 2021

Thừa phát lại

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Hợp nhất công ty luật nước ngoài

3

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Sáp nhập công ty luật nước ngoài

3

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Công nhận Giấy Chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài

3

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá

3

Quý I, năm 2021

Đấu giá tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá

3

Quý I, năm 2021

Đấu giá tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

2

Quý I, năm 2021

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Chấm dứt hoạt động theo Điều lệ của Trung tâm trọng tài

2

Quý I, năm 2021

Trọng tài thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài bị chấm dứt hoạt động theo quyết định của Tổ chức trọng tài nước ngoài hoặc Tổ chức trọng tài nước ngoài thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại Việt Nam đã chấm dứt hoạt động ở nước ngoài

2

Quý I, năm 2021

Trọng tài thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương  mại tự chấm dứt hoạt động

2

Quý I, năm 2021

Hòa giải thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài

2

Quý I, năm 2021

Hòa giải thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

2

Quý I, năm 2021

Công chứng

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Thay đổi nội dung giấy phép thành lập của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong trường hợp thôi hành nghề theo nguyện vọng

2

Quý I, năm 2021

Đấu giá tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Cấp giấy phép thành lập Công ty luật nước ngoài

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Gia hạn Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Cấp lại Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

 1.  

Thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư của Liên đoàn luật sư Việt Nam

2

Quý I, năm 2021

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

 

 

 

thuộc tính Quyết định 2237/QĐ-BTP

Quyết định 2237/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2237/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành:03/11/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tư pháp công bố 56 TTHC tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công

Ngày 03/11/2020, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2237/QĐ-BTP về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tư pháp.

Cụ thể, 21 thủ tục hành chính mức độ 4 gồm: Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản là động sản khác có bảo lưu quyền sở hữu; Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam, công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; Cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên; Đề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;…

Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính được nâng lên mức độ 4 vào quý I/2020 gồm: Công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài; Sáp nhập công ty luật nước ngoài; Chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam; Gia hạn Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2237/QĐ-BTP tại đây

tải Quyết định 2237/QĐ-BTP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi