Quyết định 2108/QĐ-BGTVT 2018 Kế hoạch thực hiện một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Bộ Giao thông Vận tải

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2108/QĐ-BGTVT

Quyết định 2108/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2108/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành:28/09/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Quý IV/2018: Thành lập Bộ phận Một cửa Bộ GTVT

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 2108/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông Vận tải ngày 28/09/2018.

Cụ thể:

- Quý IV/2018: Triển khai thành lập Bộ phận Một cửa (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) và ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận Một cửa;

- Quý I/2019 và hàng năm: Ban hành quy trình nội bộ và quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính;

- Quý II/2019: Nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến tập trung của Bộ Giao thông Vận tải;

- Từ quý IV/2019 đến quý IV/2020: Kết nối Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ Giao thông Vận tải, Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Giao thông Vận tải với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh và cổng thanh toán tập trung quốc gia để hỗ trợ xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2108/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 2108/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ GTVT
;
- Lưu: VT, VP (KSTTHC).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2108/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm tạo ra bước chuyển biến căn bản về cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước, hạn chế tiêu cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 61/2018/NĐ-CP).

3. Kết quả triển khai Kế hoạch này làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Bộ gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp.

2. Văn phòng Bộ chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

3. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải do ngân sách nhà nước cấp, được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác (nếu có). Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí của các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2108/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

 

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I

THÀNH LẬP TCHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRỤ SỞ CỦA BỘ PHẬN MỘT CỬA

1

Ban hành Quyết định về tchức Bộ phận Một cửa tại Bộ GTVT (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 10/2018

Quyết định được ban hành.

2

Triển khai thành lập Bộ phận Một cửa (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) và ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận Một cửa

Văn phòng Bộ, các Cục, Tng cục

 

Quý IV/2018

Bộ phận một cửa được thành lp và quy chế tổ chức hoạt động được ban hành

3

Hoàn thành việc chuyển đổi hoặc nâng cấp, cải tạo trụ sở, bổ sung trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa

Văn phòng Bộ, các Cục, Tổng Cục

 

Quý IV/2018

Bộ phận Một cửa được bố trí trụ sở, trang thiết bị hoạt động.

4

Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa; danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp bộ

Văn phòng Bộ

các Cục, Tổng Cục

Quý IV/2018 và triển khai hàng năm.

Quyết định công bố được ban hành.

5

Ban hành quy trình nội bộ đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ, các Cục, Tổng Cục

TTCNTT, các Vụ có liên quan

Quý I/2019 và hàng năm

Các quy trình được ban hành.

6

Ban hành quy trình trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ, TTCNTT

Các Vụ Cục, Tổng Cục

Quý I/2019 và hàng năm

Các quy trình được ban hành.

7

Rà soát, công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Bộ GTVT giao cho UBND cấp tnh tiếp nhận.

Văn phòng Bộ

các Cục, Tổng Cục

Quý II/2019 và triển khai hàng năm.

Quyết định công bố được ban hành.

8

Rà soát, đề xuất các thủ tục hành chính thực hiện liên thông và xây dựng văn bản quy đnh việc thực hiện.

Văn phòng Bộ

các Cục, Tổng Cục

Hàng năm

Văn bn báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9

Tổ chức đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính.

Văn phòng Bộ

Các Cục, Tng Cục

Hàng năm

Kết qu đánh giá được công khai

II

THC HIỆN TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến tập trung của Bộ GTVT

TTCNTT

Văn phòng Bộ, các Vụ, các Cục, Tổng cục

Quý II/2019

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ; quy chế hoạt động được ban hành.

2

Xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ và ban hành quy chế hoạt động.

TTCNTT

Văn phòng Bộ, các Vụ, các Cục, Tổng cục

Quý II/2019

Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ GTVT theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ; quy chế hoạt động được ban hành.

3

Tổ chức chuyn đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử.

Văn phòng Bộ, các Vụ, các Cục, Tổng Cục, TTCNTT

 

Thường xuyên

Hồ sơ, tài liệu giấy được chuyển đổi thành hồ sơ điện tử.

4

Kết nối Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ GTVT, Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh và cổng thanh toán tập trung quốc gia để hỗ trợ xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp và có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

TTCNTT

Văn phòng Bộ, các Cục, Tng Cục

Quý IV/2019: Kết nối với CSDL về đăng ký kinh doanh.

Quý III/2020: Kết nối với CSDL về người dân.

Quý IV/2020: Kết nối với Cổng thanh toán tập trung

Các hệ thống được kết nối với nhau.

III

TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, PH BIN

1

Tchức tập huấn nghiệp vụ, sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

TTCNTT

Văn phòng Bộ, các Cục, Tổng Cục

Hàng năm

Các lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch.

2

Tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Nghđịnh số 61/2018/NĐ-CP của Chính ph.

Văn phòng Bộ

Các Cục, Tổng Cục, TTCNTT

Thường xuyên

Nghị định được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hiệu qu.

 

 

 

BẢNG GIẢI TRÌNH CÁC NỘI DUNG GÓP Ý KIẾN

CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CUA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Tên cơ quan, đơn vị

Nội dung ý kiến

Tiếp thu, giải trình

Vụ TCCB

Mục 1 Phn I của Phụ lục đnghị sửa như sau:

- Nội dung thực hiện: “Xây dựng đề án thành lập/kiện toàn Bộ phận Một cửa.".

- Cơ quan chủ trì: “Văn phòng Bộ.".

- Lý do điều chỉnh: Theo Mục 2 Phn II Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Ban hành kèm theo Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Thành lập, kiện toàn tchức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn và btrí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa các cấp., để thành lập/kiện toàn một tổ chức hành chính thì cn xây dựng Đ án. Trong đó, bao gm: Sự cn thiết; cơ sở pháp lý; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị khác; biên chế...Trên cơ sở đó, mới trình Bộ trưởng xem xét vic thành lập/kiện toàn Bộ phận Một cửa. Bên cạnh đó, Đán cũng cần đảm bảo thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đnghị giữ nguyên như dự thảo vì dự kiến tổ chức bộ phận một cửa không làm phát sinh tổ chức mới mà chỉ sdụng đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm sẵn có, nòng cốt là Văn phòng Bộ. Ngoài ra, việc lập Đề án sẽ không đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ theo Kế hoạch được giao tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Vụ VT

Đnghị b sung “Quyết định s985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tưng Chính phủ

Tiếp thu

Tại khoản 3, phần III Tchức thực hiện: Đnghị bỏ cụm từ “thực hiện”.

Tiếp thu

Vụ KHĐT

Chưa nhận được ý kiến

 

Vụ KCHT

Chưa nhận được ý kiến

 

Vụ KHCN

Chưa nhận được ý kiến

 

Vụ TC

Chưa nhận được ý kiến

 

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Đề nghbổ sung “Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 ca Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” tại mục căn cứ của Dự thảo Quyết định.

Tiếp thu

- Mục II.1 nội dung: “Xây dựng hoặc nâng cấp Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một ca điện tử cp bộ theo tiêu chí, quy định thng nhất vchức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ và ban hành quy chế hoạt động” (trang 2, Phụ lục), đề nghị sửa thành:

1. Nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến tập trung của Bộ GTVT

- Cơ quan chủ trì: TTCNTT

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, các Vụ, các Cục, Tổng cục

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2019

- Sản phẩm dự kiến hoàn thành: Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ; quy chế hoạt động được ban hành.

- Lý do điều chỉnh: + Theo văn bản 7683/VPCP-KSTTHC ngày 14/8/2018 của VPCP, mỗi bộ, ngành chỉ có một Cổng DVC trực tuyến tập trung.

+ Bộ GTVT đã có Cổng DVC trực tuyến tại địa ch http://www.dichvucong.mt.gov.vn, để đáp ứng theo Yêu cầu của Thtướng Chính phủ tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018, cần nâng cấp hệ thống để đáp ứng các tiêu chí của Bộ TTTT và VPCP.

2. Xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT

- Cơ quan chủ trì: TTCNTT

- Cơ quan phối hp: Văn phòng Bộ, các Vụ, các Cục, Tổng cục

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2019

- Sản phẩm dự kiến hoàn thành: Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ GTVT theo tiêu chí, quy định thống nht về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết ni theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ; quy chế hoạt động được ban hành.

- Lý do điều chỉnh: Do Bộ GTVT chưa có hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử nên cần thực hiện Xây dựng mới.

Tiếp thu

Mục II.2 nội dung: “Trin khai nhân rộng phần mềm một cửa điện tử thống nhất theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ và ban hành quy chế hoạt động” (trang 3, Phụ lục). Đề nghị bỏ nội dung này, lý do như sau:

Theo Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018, đây là hạng mục công việc của các bộ, ngành triển khai mà chưa đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính ph. Đối với Bộ GTVT, hạng mục này được triển khai tại Mục II. 1 nêu trên và trong quá trình thực phải đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ. Thời gian hoàn thành và triển khai sử dụng rộng rãi từ Quý II/2019.

Tiếp thu

Mục II.3 (trang 3, Phụ lục) đề nghị bổ sung đơn vị phối hợp thực hiện là Trung tâm CNTT

Tiếp thu

Mục II.4 (trang 3, Phụ lục) để nghị sửa nội dung thực hiện như sau:

Kết nối Cng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ GTVT, Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT cấp bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh và cng thanh toán tập trung quốc gia để hỗ trợ xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp và có th thanh toán phí, lệ phí trực tuyến

Lý do điều chnh: - Nhiệm vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với các cơ sở dữ liệu trên là nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ, không phải là nhiệm vụ ca các bộ.

- Bổ sung cụm từ “trực tuyến Bộ GTVT”, “Bộ GTVT” để rõ nghĩa

Tiếp thu

Mục III. 1 (trang 4, Phụ lục) đề nghị sửa thời gian hoàn thành từ Quý IV/2018 thành Quý III/2019. Lý do theo Kế hoạch việc xây dựng hệ thống một cửa điện tử dự kiến hoàn thành và ban hành quy chế hoạt động (Mục II.1, II.2) dự kiến hoàn thành trong Quý II/2019. Sau khi hoàn thành hệ thống sẽ thực hiện công việc Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử cho cán bộ công chức, viên chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tiếp thu

Mục III.2 (trang 4, Phụ lục) đề nghị bổ sung đơn vị phối hợp thực hiện là Trung tâm Công nghệ thông tin do Cổng thông tin điện tử là kênh tuyên truyền và phổ biến triển khai nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiếp thu

Tổng Cục Đường bộ VN

Đề nghị thay đổi thời gian hoàn thành đối với việc triển khai Bộ phận một cửa (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) và ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận một cửa của Tổng cục, các Cục: từ quý IV/2018 thành quý I/2019.

Đnghị giữ nguyên như dự thảo vì thực hiện theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định s 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 ca Thủ tướng Chính phủ

Cục HHVN

- Tại phần căn cứ ban hành Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: đề nghị bổ sung căn cứ “Quyết định s985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định s61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”

Tiếp thu

- Tại đim 1, Mục I của Phụ lục Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định: việc ban hành Quyết định thành lập Bộ phận Một cửa giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp. Tuy nhiên, nội dung này chưa xác định cụ thể nhiệm vụ của Tổng cục và các Cục

Nhiệm vụ của Tổng cục và các Cục sẽ được giao cụ thể trong Quyết định thành lập Bộ phận Một cửa chung của Bộ GTVT

- Tại điểm 7, Mục I sửa lại thành “Rà soát, công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thm quyền tiếp nhận của Bộ Giao thông vận tải giao cho UBND cấp tỉnh tiếp nhận”.

Tiếp thu

Cục ĐTNĐ

- Tại đim 2 Mục I đnghị sửa thời gian hoàn thành từ Quý IV/2018 thành Quy II/2019.

- Tại điểm 3 Mục I đề nghị sửa thi gian hoàn thành từ Quý IV/2018 thành Quý III/2019 (Lý do: Phụ thuộc kinh phí để thực hiện).

- Tại điểm 5 Mục I đề nghị sửa thời gian hoàn thành từ Quý I/2019 và hàng năm thành Quý II/2019 và hàng năm.

- Tại điểm điểm 6 Mục I đề nghị sa thời gian hoàn thành từ Quý I/2019 và hàng năm thành Quý III/2019 và hàng năm.

- Tại điểm điểm 7 Mục I đề nghị sửa thời gian hoàn thành từ Quý II/2019 và triển khai hàng năm thành Quý III/2019 và triển khai hàng năm.

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì thực hiện theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định s985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Cục ĐSVN, Cục HKVN, Cục ĐKVN

Thống nhất với Dự thảo Quyết định

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi