Quyết định 1924/QĐ-BQP 2020 thủ tục hành chính mới lĩnh vực chứng thực điện tử

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1924/QĐ-BQP

Quyết định 1924/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1924/QĐ-BQPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tân Cương
Ngày ban hành:19/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Quốc phòng hướng dẫn thủ tục cấp mới chứng thư số cho cá nhân

Ngày 19/6/2020, Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định 1924/QĐ-BQP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, thủ tục cấp mới chứng thư số cho cá nhân gồm các bước sau:

Bước thứ nhất, cá nhân có văn bản đề nghị cấp mới chứng thư số, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp, gửi Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước thứ hai, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tổ chức tạo cặp khóa, tạo chứng thư số, bảo đảm thiết bị lưu khóa bí mật cho thuê bao. Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận thiết bị lưu khóa bí mật cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp thuê bao….

Bước cuối cùng, trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị thời điểm có hiệu lực của chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm công bố chứng thư số của thuê bao trên Trang thông tin điện tử của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1924/QĐ-BQP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
____________

Số: 1924/-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 09/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 ca Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản , sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký schuyên dùng Chính phủ;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực điện tử được công bố tại Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đ/c Lãnh đạo BQP;
- Các Bộ cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tỉnh
y, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Tr
ung ương Mặt trận Tổ quc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Cơ y
ếu Chính phủ02;
- Cục Kiểm soát TTHC/VPCP;
- Cổng TTĐT BQP (để đăng tải);
- Lưu: VT, CCHC. Tr273.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Nguyễn Tân Cương

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1924/QĐ-BQP ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưng Bộ Quc phòng)

Phần I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

STT

Số hồTTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Cơ quan quyết định

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH CP TRUNG ƯƠNG

1

 

Thủ tục cấp mới chứng thư số cho cá nhân

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng,

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

2

 

Thủ tục cấp mới chứng thư số cho ngưi có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

3

 

Thủ tục cấp mới chứng thư số cho cơ quan, tổ chức

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

4

 

Thủ tục cấp mới chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

5

 

Thủ tục gia hạn chứng thư số cho cá nhân

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

6

 

Thủ tục gia hạn chứng thư số cho người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Cục Chứng thực số và Bo mật thông tin

7

 

Thủ tục gia hạn chứng thư số cho cơ quan, tổ chức

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

8

 

Thủ tục gia hạn chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

9

 

Thủ tục thay đổi nội dung thông tin của chứng thư số của cá nhân

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

10

 

Thủ tục thay đổi nội dung thông tin của người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng.

Chứng thực điện t

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Cục Chứng thực số và Bo mật thông tin

11

 

Thủ tục thay đổi nội dung thông tin của cơ quan, tổ chức

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng,

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

12

 

Thủ tục thay đổi nội dung thông tin của thiết bị, dịch vụ, phần mềm

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Cục Chứng thực số và Bo mật thông tin

13

 

Thủ tục thu hồi chứng thư số của cá nhân

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

14

 

Thủ tục thu hồi chứng thư số của cá nhân người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

15

 

Thủ tục thu hồi chứng thư số của cơ quan, tổ chức

- Nghị định số 13 0/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

16

 

Thủ tục thu hồi chứng thư số của thiết bị, dịch vụ, phần mềm

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

17

 

Thủ tục khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

 

Thủ tục cấp chứng thư số cho cá nhân

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bo mật thông tin

2

 

Thủ tục cấp chứng thư số cho người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con du, người có chức danh nhà nước

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

3

 

Thủ tục cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

4

 

Thủ tục cấp chng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

5

 

Thủ tục gia hạn chứng thư số cho cá nhân

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

6

 

Thủ tục gia hạn chứng thư số cho người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

7

 

Thủ tục gia hạn chứng thư số cho cơ quan, tổ chức

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

8

 

Thủ tục gia hạn chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ,

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

9

 

Thủ tục thu hồi chứng thư số của cá nhân

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

10

 

Thủ tục thu hồi chứng thư số của cá nhân người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

11

 

Thủ tục thu hồi chứng thư số của cơ quan, tổ chức

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

12

 

Thủ tục thu hồi chứng thư số của thiết bị, dịch vụ, phần mềm

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính ph

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

13

 

Thủ tc khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

Chứng thực điện tử

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Phần II.

NỘI DUNG CỤ THCỦA TNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

 

1. Thủ tục cấp mới chứng thư số cho cá nhân

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có văn bản đề nghị cấp mới chứng thư số, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp, gửi Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tổ chức tạo cặp khóa, tạo chứng thư số, bảo đảm thiết bị lưu khóa bí mật cho thuê bao. Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận thiết bị lưu khóa bí mật cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp thuê bao.

Bước 3. Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp thuê bao, có trách nhiệm tiếp nhận thiết bị lưu khóa bí mật từ tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Sau khi bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật cho thuê bao, cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp gửi đề nghị thời điểm có hiệu lực của chứng thư số về Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 4. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị thời điểm có hiệu lực của chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm công bố chứng thư số của thuê bao trên Trang thông tin điện tử của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ. Chứng thư số của thuê bao có hiệu lực kể từ thời điểm được Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ công bố.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng.

- Thành phần h sơ: Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Kết quả thực hiện thtục hành chính: Chứng thư số cho cá nhân, thiết bị lưu khóa bí mật.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân thực hiện theo Mẫu 01 gửi đến cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

+ Văn bản đề nghị cấp chứng thư số thực hiện theo Mẫu 02 gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tc hành chính (nếu có):

+ Phải là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước có nhu cu giao dịch điện tử;

+ Có văn bản đề nghị và được người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp xác nhận.

- Căn cứ pháp lý của thtục hành chính:

+ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

+ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

 

Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

ĐNGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ CHO CÁ NHÂN

Kính gửi: <Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp>.

 

Họ và tên (chữ in hoa): ………………………………………….. Giới tính:.... Nam ........ Nữ

Ngày sinh: ……/……/……………… Nơi sinh: …………………………………………………….

S CMND/CCCD/Hchiếu: ……………….Ngày cấp: ……………Nơi cấp: ............................

Địa chỉ thư điện tử công vụ (1): ……………………………………………………………………..

Cơ quan, tổ chức công tác: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại di động: …………………………………………………………………………………

SIM PKI (2): …………………………………………………………………………………………….

Số hiệu chứng thư số cũ (nếu có): ………………… Ngày cấp: ………… Ngày hết hạn: ………

 

 

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Địa chỉ hộp thư điện tử của cá nhân được cấp bởi cơ quan nhà nước (không sử dụng các địa chỉ thư điện tử gmail, yahoo, hotmail...).

(2) SIM PKI là thiết bị thẻ SIM điện thoại có chức năng lưu khóa bí mật phục vụ ký số dữ liệu trên thiết bị di động đảm bảo an toàn. Nếu Thuê bao muốn đăng ký sử dng SIM PKI thì điền thông tin nhà mạng viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone); Thuê bao muốn chuyển số đang sử dụng sang SIM PKI thì ghi thêm ký hiệu “cs” (Ví dụ: Viettel/cs).

 

 

Mẫu 02

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIP>

____________

<Số, ký hiệu>
V/v Đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (thiết bị lưu khóa bí mật):

- Họ và tên: ………………………… SCMND/CCCD/Hchiếu: …………….Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ……………………………………..

- Chức vụ: …………………………… Số điện thoại di động: ………………………………… Địa chỉ thư điện tử công vụ: …………………………..

- Địa chỉ tiếp nhận: <Chi tiết địa chỉ của cơ quan, tchức công tác>.

2. Số lượng và danh sách đăng ký: <Tng s cá nhân đăng ký>, gồm:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

SCMND/ CCCD/Hchiếu; Ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ thư điện tử công vụ (1)

Tên cơ quan, tổ chức công tác

Tỉnh/Thành phố (2)

Chức vụ

Số điện thoại di đng

Số hiệu chứng thư số cũ (nếu có)

SIM PKI (3)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (4)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ h tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Địa chỉ hộp thư điện tử của cá nhân được cấp bởi cơ quan nhà nước (không sử dụng các địa chỉ thư điện tử gmail, yahoo, hotmail..).

(2) Tnh/Thành phcủa cơ quan, tchức công tác.

(3) Nếu Thuê bao muốn đăng ký sử dụng SIM PKI thì điền thông tin nhà mạng viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone); Thuê bao muốn chuyển số đang sử dụng sang SIM PKI thì ghi thêm ký hiệu “cs” (Ví dụ: Viettel/cs).

(4) Đi vi Bộ Quốc phòng Bộ Công an, Bộ Ngoại giao là người đứng đầu các tchức Cơ yếu trực thuộc.

 

 

2. Thủ tục cấp mới chứng thư số cho người có thẩm quyền của cơ quan, tchức theo quy định ca pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước phải có văn bản đề nghị cấp chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp và gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tổ chức tạo cặp khóa, tạo chứng thư số, bảo đảm thiết bị lưu khóa bí mật cho thuê bao. Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận thiết bị lưu khóa bí mật cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp thuê bao.

Bước 3. Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp thuê bao có trách nhiệm tiếp nhận thiết bị lưu khóa bí mật từ tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Sau khi bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật cho thuê bao, cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp gửi đề nghthời điểm có hiệu lực của chứng thư số về Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 4. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị thời điểm có hiệu lực của chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm công bố chứng thư số của thuê bao trên Trang thông tin điện tử của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ. Chứng thư số của thuê bao có hiệu lực kể từ thời điểm được Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ công bố.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị cấp chứng thư số của của người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

- Số lượng h sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ;

+ Cơ quan hoặc người có thm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thư số cho người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức; thiết bị lưu khóa bí mật.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân thực hiện theo Mẫu 01 gửi đến cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp;

+ Văn bản đề nghị cấp mới chứng thư số thực hiện theo Mẫu 02 gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Phải là người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước có nhu cầu giao dịch điện tử;

+ Có văn bản đề nghị và được người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp xác nhận.

- Căn cpháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

+ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

 

Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

ĐNGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ CHO CÁ NHÂN

Kính gửi: <Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp>.

 

Họ và tên (chữ in hoa): ………………………………………….. Giới tính:.... Nam ........ Nữ

Ngày sinh: ……/……/……………… Nơi sinh: …………………………………………………….

S CMND/CCCD/Hchiếu: ……………….Ngày cấp: ……………Nơi cấp: ............................

Địa chỉ thư điện tử công vụ (1): ……………………………………………………………………..

Cơ quan, tổ chức công tác: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại di động: …………………………………………………………………………………

SIM PKI (2): …………………………………………………………………………………………….

Số hiệu chứng thư số cũ (nếu có): ………………… Ngày cấp: ………… Ngày hết hạn: ………

 

 

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Địa chỉ hộp thư điện tử của cá nhân được cấp bởi cơ quan nhà nước (không sử dụng các địa chỉ thư điện tử gmail, yahoo, hotmail...).

(2) SIM PKI là thiết bị thẻ SIM điện thoại có chức năng lưu khóa bí mật phục vụ ký số dữ liệu trên thiết bị di động đảm bảo an toàn. Nếu Thuê bao muốn đăng ký sử dng SIM PKI thì điền thông tin nhà mạng viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone); Thuê bao muốn chuyển số đang sử dụng sang SIM PKI thì ghi thêm ký hiệu “cs” (Ví dụ: Viettel/cs).

 

 

Mẫu 02

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIP>

________________

<Số, ký hiệu>
V/v Đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (thiết bị lưu khóa bí mật):

- Họ và tên: ………………………… S CMND/CCCD/Hchiếu: …………….Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ……………………………………..

- Chức vụ: …………………………… Số điện thoại di động: ………………………………… Địa chỉ thư điện tử công vụ: …………………………..

- Địa chỉ tiếp nhận: <Chi tiết địa chỉ của cơ quan, tchức công tác>.

2. Số lượng và danh sách đăng ký: <Tng s cá nhân đăng ký>, gồm:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

S CMND/ CCCD/Hchiếu; Ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ thư điện tử công vụ (1)

Tên cơ quan, tổ chức công tác

Tỉnh/Thành phố (2)

Chức vụ

Số điện thoại di đng

Số hiệu chứng thư số cũ (nếu có)

SIM PKI (3)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (4)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ h tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Địa chỉ hộp thư điện tử của cá nhân được cấp bởi cơ quan nhà nước (không sử dụng các địa chỉ thư điện tử gmail, yahoo, hotmail..).

(2) Tnh/Thành phcủa cơ quan, tchức công tác.

(3) Nếu Thuê bao muốn đăng ký sử dụng SIM PKI thì điền thông tin nhà mạng viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone); Thuê bao muốn chuyển số đang sử dụng sang SIM PKI thì ghi thêm ký hiệu “cs” (Ví dụ: Viettel/cs).

(4) Đi vi Bộ Quốc phòng Bộ Công an, Bộ Ngoại giao là người đứng đầu các tchức Cơ yếu trực thuộc.

 

 

3. Thủ tục cấp mới chứng thư số cho cơ quan, tchức

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số của cơ quan, tổ chức phải có văn bản đề nghị cấp chứng thư số có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tổ chức tạo cặp khóa, tạo chứng thư số, bảo đảm thiết bị lưu khóa bí mật cho thuê bao. Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận thiết bị lưu khóa bí mật cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp thuê bao.

Bước 3. Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp thuê bao có trách nhiệm tiếp nhận thiết bị lưu khóa bí mật từ tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Sau khi bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật cho thuê bao, cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp gửi đề nghị thời điểm có hiệu lực của chứng thư số về Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 4. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị thời điểm có hiệu lực của chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm công bố chứng thư số của thuê bao trên Trang thông tin điện tử của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ. Chứng thư số của thuê bao có hiệu lực kể từ thời điểm được Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ công bố.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số của cơ quan, tổ chức và được người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp xác nhận.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.

- Đi tượng thực hiện thtục hành chính: Cơ quan, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thư số cho cơ quan, tổ chức; thiết bị lưu khóa bí mật.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức thực hiện theo Mẫu 03 gửi đến cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp;

+ Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức thực hiện theo Mẫu 04 gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Phải là cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân;

+ Có quyết định thành lập cơ quan, tổ chức hoặc xác nhận của người đứng đu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp;

+ Có văn bản đề nghị của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số của cơ quan, tổ chức và được người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp xác nhận.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

+ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

 

Mẫu 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

ĐNGHỊ CẤP CHNG THƯ SỐ CHO CƠ QUAN, TCHỨC

Kính gửi: <Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp>.

 

Tên cơ quan, tổ chức được cấp chứng thư số: ……………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………

Mã quan hệ ngân sách: ………………………………………………………………...

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử công vụ (1): ………………………………………………………………………

Số hiệu chứng thư số cũ (nếu có): ………….. Ngày cấp: ……………. Ngày hết hạn:………….

 

 

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...
Người quản lý chứng thư số
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ghi chú:

(1) Địa chỉ hộp thư điện tử của cơ quan, tổ chức sử dụng chứng thư sđược cấp bởi cơ quan nhà nước (không sử dụng các địa chỉ thư điện tử gmail, yahoo, hotmail..).

 

 

Mẫu 04

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIP>

____________

<Số, ký hiệu>
V/v Đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (thiết bị lưu khóa bí mật):

- Họ và tên: ………………………… S CMND/CCCD/Hchiếu: …………….Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ……………………………………..

- Chức vụ: …………………………… Số điện thoại di động: ………………………………… Địa chỉ thư điện tử công vụ: …………………………..

- Địa chỉ tiếp nhận: <Chi tiết địa chỉ của cơ quan, tchức công tác>.

2. Số lượng và danh sách đăng ký: <Tng s cá nhân đăng ký>, gồm:

TT

Tên cơ quan, tổ chức

Địa chỉ

Mã số thuế

Mã quan hệ ngân sách

Tnh/Thành phố (1)

Địa chỉ thư điện tử công vụ (2)

Số hiệu chứng thư scũ (nếu có)

01

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (3)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ h tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Tnh/Thành phcủa cơ quan, tchức.

(2) Địa chhộp thư điện tcủa cơ quan, tổ chức sử dụng chứng thư sđược cấp bởi cơ quan nhà nước (không sử dụng các địa chỉ thư điện tử gmail, yahoo, hotmail..).

(3) Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao là người đứng đầu các tổ chức Cơ yếu trực thuộc.

 

 

4. Thủ tục cấp mới chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm

- Trình tthực hiện:

Bước 1. Người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm phải có văn bản đề nghị cấp chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tổ chức tạo cặp khóa, tạo chứng thư số, bảo đảm thiết bị lưu khóa bí mật cho thuê bao. Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận thiết bị lưu khóa bí mật cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp thuê bao.

Bước 3. Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp thuê bao có trách nhiệm tiếp nhận thiết bị lưu khóa bí mật từ tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính ph. Sau khi bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật cho thuê bao, cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp gửi đề nghị thời điểm có hiệu lực của chứng thư số về Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 4. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị thời điểm có hiệu lực của chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm công bố chứng thư số của thuê bao trên Trang thông tin điện tử của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ. Chứng thư số của thuê bao có hiệu lực kể từ thời điểm được Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phcông bố.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghcủa ngưi được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số của thiết bị, dịch vụ, phần mềm, giấy xác nhận sở hữu bản quyền phn mềm của cơ quan, tổ chức qun lý phần mềm đó và được người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp xác nhận.

- Số lượng h sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tc hành chính: Cơ quan, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

+ Cơ quan phi hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm; thiết bị lưu khóa bí mật.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị của người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng con dấu được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số của thiết bị, dịch vụ, phần mềm thực hiện theo Mẫu 05 gửi cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp;

+ Văn bản đề nghị cấp mới chứng thư số thực hiện theo Mẫu 06 gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Thiết bị, dịch vụ và phần mềm thuộc sở hữu, quản lý của cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân;

+ Người quản lý chứng thư số của thiết bị, dịch vụ và phần mềm phải là người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu;

+ Có văn bản đề nghị của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số của thiết bị, dịch vụ, phần mềm và được người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp xác nhận.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

+ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

 

Mẫu 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ CHO THIẾT BỊ, DỊCH VỤ, PHN MỀM

Kính gửi: <Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp>.

 

Loại chứng thư số (1): …………………………………………………………………………………

Tên chứng thư số (2): ………………………………………………………………………………….

Cơ quan, tổ chức (3): ………………………………………………………………………………….

 

 

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...
Người quản lý chứng thư số
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Các loại chứng thư số Web Server (SSL), VPN Server, Mail Server, Code Signing... thuộc quyền sở hữu của cơ quan, tổ chức.

(2) Tên đăng ký chứng thư số được khai báo theo thứ tự ưu tiên như sau: Tên miền hoặc địa chỉ IP hoặc Tên thiết bị.

(3) Cơ quan, tchức qun lý thiết bị, dịch vụ, phần mềm.

 

 

Mẫu 06

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIP>

______________

<Số, ký hiệu>
V/v Đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (Thiết bị lưu khóa bí mật):

- Họ và tên: ………………………… S CMND/CCCD/Hchiếu: …………….Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ……………………………………..

- Chức vụ: …………………………… Số điện thoại di động: ………………………………… Địa chỉ thư điện tử công vụ: …………………………..

- Địa chỉ tiếp nhận: <Chi tiết địa chỉ của cơ quan, tchức công tác>.

2. Số lượng và danh sách đăng ký: <Tng s cá nhân đăng ký>, gồm:

TT

Loại chứng thư số (1)

Tên chứng thư số (2)

Cơ quan, tổ chức (3)

01

 

 

 

02

 

 

 

...

 

 

 

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (4)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ h tên)

 

 

 

Ghi chú:

(1) Các loại chứng thư số Web Server (SSL), VPN Server, Mail Server, Code Signing... thuộc quyền sở hữu của cơ quan, tổ chức.

(2) Tên đăng ký chứng thư số được khai báo theo thứ tự ưu tiên như sau: Tên miền hoặc địa chIP hoặc Tên thiết b

(3) Cơ quan, tchức quản lý thiết bị, dịch vụ, phn mm.

(4) Đối với Bộ Quốc phòng; Bộ Công an, Bộ Ngoại giao là người đứng đầu các tổ chức Cơ yếu trực thuộc.

 

 

5. Thủ tục gia hạn chứng thư số cho cá nhân

- Trình tthực hiện:

Bước 1. Cá nhân phải có văn bản đề nghị gia hạn chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đề nghị gia hạn chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm gia hạn chứng thư số cho thuê bao và thông báo cho cơ quan, tchức quản lý trực tiếp biết.

Trường hp không chấp nhận đề nghị gia hạn chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp biết.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng.

- Thành phần h sơ: Văn bản đề nghị gia hạn chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thi hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thtục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chng thư số cho cá nhân được gia hạn.

Lệ phí (nếu có): Không.

Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

+ Văn bản đề nghị gia hạn chứng thư số thực hiện theo Mẫu 07 gửi đến cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp;

+ Văn bản đề nghị gia hạn chứng thư số thực hiện theo Mẫu 08 gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Chứng thư số chỉ được đề nghị gia hạn 01 lần và phải đảm bảo còn thời hạn sử dụng ít nhất 60 ngày;

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải có văn bản đề nghị, được cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp phê duyệt và đề nghị gia hạn chứng thư số.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

+ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

 

Mẫu 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

ĐNGHỊ GIA HẠN, THAY ĐI NỘI DUNG THÔNG TIN CHNG THƯ S

Kính gửi: <Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp>.

 

I. Thông tin chứng thư số:

Loại chứng thư số: □ Cá nhân □ Cơ quan, tổ chức □ Thiết bị, dịch vụ, phần mềm

Tên chứng thư số (1): ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại di động (2): ………………………………………………………………………………

Số hiệu chứng thư số: …………………. Ngày cấp: …………. Ngày hết hạn: ……………………

Địa chthư điện tử công vụ (3): ……………………………………………………………………….

II. Thông tin đề nghị (4):

1. Gia hạn chứng thư số: □

2. Thay đổi nội dung thông tin chứng thư số: □

Thông tin cần thay đổi

Thông tin mới

 

 

 

 

 

 

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...
Người quản lý chứng thư số
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(2) Trường hợp gia hạn, thay đi nội dung thông tin chứng thư số đi với SIM PKI.

(3) Địa chthư điện tử công vụ thuê bao đã đăng ký trong đề nghị cấp chng thư số.

(4) Gia hạn hoặc thay đổi nội dung thông tin hoặc gia hạn và thay đi nội dung thông tin.

 

 

Mẫu 08

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIP>

_____________

<Số, ký hiệu>
V/v Đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (Thiết bị lưu khóa bí mật):

- Họ và tên: ………………………… S CMND/CCCD/Hchiếu: …………….Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ……………………………………..

- Chức vụ: …………………………… Số điện thoại di động: ………………………………… Địa chỉ thư điện tử công vụ: …………………………..

- Địa chỉ tiếp nhận: <Chi tiết địa chỉ của cơ quan, tchức công tác>.

2. Số lượng và danh sách đăng ký: <Tng s cá nhân đăng ký>, gồm:

TT

Tên chứng thư số (1)

Số hiệu chứng thư số

Địa chỉ thư điện tử công vụ

số điện thoại di đng (2)

Thông tin cần thay đổi (3)

Thông tin mới (4)

Dịch vụ yêu cầu (5)

Gia hn (6)

Thay đi thông tin (7)

01

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (8)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ h tên)

 

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(2) Trường hợp gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số đi với SIM PKI.

(3) và (4) Trường hợp đăng ký thay đi nội dung thông tin chứng thư số.

(5) Nếu đăng ký gia hạn chứng thư số đánh dấu “x” vào ô vuông “□” trng tại cột (6); nếu đăng ký thay đi nội dung thông tin chứng thư số đánh dấu “x” vào ô vuông trng “□” tại cột (7); Nếu đăng ký cả gia hạn và thay đổi nội dung thông tin chứng thư số thì đánh dấu “x” vào ô vuông “□” trng tại cột (6) và (7).

(8) Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao là người đứng đầu các tổ chức Cơ yếu trực thuộc. 

 

6. Thủ tục gia hạn chứng thư số cho người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước

- Trình tthực hiện:

Bước 1. Cá nhân người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước phải có văn bản đề nghị gia hạn chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đề nghị gia hạn chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm gia hạn chứng thư số cho thuê bao và thông báo cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp biết.

Trường hợp không chấp nhận đề nghị gia hạn chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp biết

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị gia hạn chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ;

+ Cơ quan hoặc người có thm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Kết quả thực hiện thtục hành chính: Chứng thư số cho người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức được gia hạn.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị gia hạn chứng thư số thực hiện theo Mẫu 07 gửi đến cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp;

+ Văn bản đề nghị gia hạn chứng thư số thực hiện theo Mẫu 08 gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Chứng thư số chỉ được đề nghị gia hạn 01 lần và phải đảm bảo còn thời hạn sử dụng ít nhất 60 ngày;

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải có văn bản đề nghị, được cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp phê duyệt và đề nghị gia hạn chứng thư số.

Căn cứ pháp lý ca thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

+ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

 

Mẫu 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, THAY ĐỔI NỘI DUNG THÔNG TIN CHNG THƯ S

Kính gửi: <Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp>.

 

I. Thông tin chứng thư số:

Loại chứng thư số: □ Cá nhân □ Cơ quan, tổ chức □ Thiết bị, dịch vụ, phần mềm

Tên chứng thư số (1): …………………………………………………………………………………

Số điện thoại di động (2): …………………………………………………………………………….

Số hiệu chứng thư số: ………………. Ngày cấp: ……………. Ngày hết hạn: ………………….

Địa chỉ thư điện tử công vụ (3): ………………………………………………………………………

II. Thông tin đề nghị (4):

1. Gia hạn chứng thư số: □

2. Thay đổi nội dung thông tin chứng thư số: □

Thông tin cần thay đổi

Thông tin mới

 

 

 

 

 

 

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...
Người quản lý chứng thư số
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng trong đề nghị cp chứng thư số.

(2) Trường hợp gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số đi với SIM PKI.

(3) Địa chthư điện tử công vụ thuê bao đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(4) Gia hạn hoặc thay đổi nội dung thông tin hoặc gia hạn và thay đổi nội dung thông tin.

 

 

Mẫu 08

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIP>

______________

<Số, ký hiệu>
V/v Đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (Thiết bị lưu khóa bí mật):

- Họ và tên: ………………………… S CMND/CCCD/Hchiếu: …………….Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ……………………………………..

- Chức vụ: …………………………… Số điện thoại di động: ………………………………… Địa chỉ thư điện tử công vụ: …………………………..

- Địa chỉ tiếp nhận: <Chi tiết địa chỉ của cơ quan, tchức công tác>.

2. Số lượng và danh sách đăng ký: <Tng s cá nhân đăng ký>, gồm:

TT

Tên chứng thư số (1)

Số hiệu chứng thư số

Địa chỉ thư điện tử công vụ

số điện thoại di đng (2)

Thông tin cần thay đổi (3)

Thông tin mới (4)

Dịch vụ yêu cầu (5)

Gia hn (6)

Thay đi thông tin (7)

01

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (8)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ h tên)

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(2) Trường hợp gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số đi với SIM PKI.

(3) và (4) Trường hợp đăng ký thay đi nội dung thông tin chứng thư số.

(5) Nếu đăng ký gia hạn chứng thư số đánh dấu “x” vào ô vuông “□” trng tại cột (6); nếu đăng ký thay đi nội dung thông tin chứng thư số đánh dấu “x” vào ô vuông trng “□” tại cột (7); Nếu đăng ký cả gia hạn và thay đổi nội dung thông tin chứng thư số thì đánh dấu “x” vào ô vuông “□” trng tại cột (6) và (7).

(8) Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao là người đứng đầu các tổ chức Cơ yếu trực thuộc. 

 

7. Thủ tục gia hạn chứng thư scho cơ quan, tổ chức

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số của cơ quan, tổ chức phải có văn bản đề nghị gia hạn chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yểu Chính phủ.

Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đề nghị gia hạn chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm gia hạn chứng thư số cho thuê bao và thông báo cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp biết.

Trường hợp không chấp nhận đề nghị gia hạn chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp biết.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị gia hạn chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện th tc hành chính: Cơ quan, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thư số cho cơ quan, tổ chức được gia hạn.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị gia hạn chứng thư số thực hiện theo Mẫu 07 gửi đến cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp;

+ Văn bản đề nghị gia hạn chứng thư số thực hiện theo Mẫu 08 gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yểu Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Chứng thư số chỉ được đề nghị gia hạn 01 lần và phải đảm bảo còn thời hạn sử dụng ít nhất 60 ngày;

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải có văn bản đề nghị, được cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp phê duyệt và đề nghị gia hạn chứng thư số.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

+ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

 

Mẫu 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, THAY ĐI NỘI DUNG THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ

Kính gửi: <Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp>.

 

I. Thông tin chứng thư số:

Loại chứng thư số: □ Cá nhân □ Cơ quan, tổ chức □ Thiết bị, dịch vụ, phần mềm

Tên chứng thư số (1): …………………………………………………………………………………

Số điện thoại di động (2): ……………………………………………………………………………..

Số hiệu chứng thư số: …………….. Ngày cấp: ………….. Ngày hết hạn: ………………………

Địa chỉ thư điện tử công vụ (3): ………………………………………………………………………

II. Thông tin đề nghị (4):

1. Gia hạn chứng thư số: □

2. Thay đổi nội dung thông tin chứng thư số: □

Thông tin cần thay đổi

Thông tin mới

 

 

 

 

 

 

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...
Người quản lý chứng thư số
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(2) Trường hợp gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số đối với SIM PKI.

(3) Địa chthư điện tử công vụ thuê bao đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(4) Gia hạn hoặc thay đổi nội dung thông tin hoặc gia hạn và thay đổi nội dung thông tin.

 

 

Mẫu 08

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIP>

____________

<Số, ký hiệu>
V/v Đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (Thiết bị lưu khóa bí mật):

- Họ và tên: ………………………… S CMND/CCCD/Hchiếu: …………….Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ……………………………………..

- Chức vụ: …………………………… Số điện thoại di động: ………………………………… Địa chỉ thư điện tử công vụ: …………………………..

- Địa chỉ tiếp nhận: <Chi tiết địa chỉ của cơ quan, tchức công tác>.

2. Số lượng và danh sách đăng ký: <Tng s cá nhân đăng ký>, gồm:

TT

Tên chứng thư số (1)

Số hiệu chứng thư số

Địa chỉ thư điện tử công vụ

số điện thoại di đng (2)

Thông tin cần thay đổi (3)

Thông tin mới (4)

Dịch vụ yêu cầu (5)

Gia hn (6)

Thay đi thông tin (7)

01

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (8)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ h tên)

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(2) Trường hợp gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số đi với SIM PKI.

(3) và (4) Trường hợp đăng ký thay đi nội dung thông tin chứng thư số.

(5) Nếu đăng ký gia hạn chứng thư số đánh dấu “x” vào ô vuông “□” trng tại cột (6); nếu đăng ký thay đi nội dung thông tin chứng thư số đánh dấu “x” vào ô vuông trng “□” tại cột (7); Nếu đăng ký cả gia hạn và thay đổi nội dung thông tin chứng thư số thì đánh dấu “x” vào ô vuông “□” trng tại cột (6) và (7).

(8) Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao là người đứng đầu các tổ chức Cơ yếu trực thuộc. 

 

8. Thủ tục gia hạn chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm

- Trình tthực hin:

Bước 1. Người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phn mềm phải văn bản đề nghị gia hạn chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đề nghị gia hạn chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm gia hạn chứng thư số cho thuê bao và thông báo cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp biết.

Trường hợp không chấp nhận đề nghị gia hạn chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp biết.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị gia hạn chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm được gia hạn.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị gia hạn chứng thư số thực hiện theo Mu 07 gửi đến cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp;

+ Văn bản đề nghị gia hạn chứng thư số thực hiện theo Mu 08 gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Chứng thư số chỉ được đề nghị gia hạn 01 lần và phải đảm bảo còn thời hạn sử dụng ít nhất 60 ngày.

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải có văn bản đề nghị, được cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp phê duyệt và đề nghị gia hạn chứng thư số.

- Căn c pháp lý ca thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

+ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

 

Mẫu 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, THAY ĐỔI NỘI DUNG THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ

Kính gửi: <Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp>.

 

I. Thông tin chứng thư số:

Loại chứng thư số: □ Cá nhân □ Cơ quan, tổ chức □ Thiết bị, dịch vụ, phần mềm

Tên chứng thư số (1): ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại di động (2): ………………………………………………………………………………

Số hiệu chứng thư số: ……………….. Ngày cấp: …………… Ngày hết hạn: ………………

Địa chthư điện tử công vụ (3): ……………………………………………………………………….

II. Thông tin đề nghị (4):

1. Gia hạn chứng thư số: □

2. Thay đổi nội dung thông tin chứng thư số: □

Thông tin cần thay đổi

Thông tin mới

 

 

 

 

 

 

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...
Người quản lý chứng thư số
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư s.

(2) Trường hợp gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư sđối với SIM PKI.

(3) Địa chỉ thư điện tử công vụ thuê bao đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(4) Gia hạn hoặc thay đổi nội dung thông tin hoặc gia hạn và thay đi nội dung thông tin.

 

 

Mẫu 08

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIP>

_______________

<Số, ký hiệu>
V/v Đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (Thiết bị lưu khóa bí mật):

- Họ và tên: ………………………… S CMND/CCCD/Hchiếu: …………….Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ……………………………………..

- Chức vụ: …………………………… Số điện thoại di động: ………………………………… Địa chỉ thư điện tử công vụ: …………………………..

- Địa chỉ tiếp nhận: <Chi tiết địa chỉ của cơ quan, tchức công tác>.

2. Số lượng và danh sách đăng ký: <Tng s cá nhân đăng ký>, gồm:

TT

Tên chứng thư số (1)

Số hiệu chứng thư số

Địa chỉ thư điện tử công vụ

số điện thoại di đng (2)

Thông tin cần thay đổi (3)

Thông tin mới (4)

Dịch vụ yêu cầu (5)

Gia hn (6)

Thay đi thông tin (7)

01

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (8)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ h tên)

 

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(2) Trường hợp gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số đi với SIM PKI.

(3) và (4) Trường hợp đăng ký thay đi nội dung thông tin chứng thư số.

(5) Nếu đăng ký gia hạn chứng thư số đánh dấu “x” vào ô vuông “□” trng tại cột (6); nếu đăng ký thay đi nội dung thông tin chứng thư số đánh dấu “x” vào ô vuông trng “□” tại cột (7); Nếu đăng ký cả gia hạn và thay đổi nội dung thông tin chứng thư số thì đánh dấu “x” vào ô vuông “□” trng tại cột (6) và (7).

(8) Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao là người đứng đầu các tổ chức Cơ yếu trực thuộc. 

 

9. Thủ tục thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của cá nhân

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân phải có văn bản đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm thay đổi nội dung thông tin chứng thư số và thông báo cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp biết.

Trường hợp không chấp nhận đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho cơ quan, tchức quản lý trực tiếp biết,

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn gii quyết: 03 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thư số cho cá nhân được thay đổi nội dung thông tin.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số thực hiện theo Mu 07 gửi đến cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

+ Văn bản đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số thực hiện theo Mẫu 08 gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện th tc hành chính (nếu có):

+ Chứng thư số yêu cầu thay đổi nội dung thông tin phải đảm bảo còn thời hạn sử dụng ít nhất 60 ngày và thời hạn của chứng thư số sau khi được thay đổi nội dung thông tin sẽ giữ nguyên thời hạn sử dụng của chứng thư số trước khi thay đổi thông tin;

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải có văn bản đề nghị được cơ quan, tchức quản lý trực tiếp phê duyệt và đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

+ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

 

 

Mẫu 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, THAY ĐỔI NỘI DUNG THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ

Kính gửi: <Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp>.

 

I. Thông tin chứng thư số:

Loại chứng thư số: □ Cá nhân □ Cơ quan, tổ chức □ Thiết bị, dịch vụ, phần mềm

Tên chứng thư số (1): ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại di động (2): ………………………………………………………………………………

Số hiệu chứng thư số: ……………….. Ngày cấp: …………… Ngày hết hạn: ………………

Địa chthư điện tử công vụ (3): ……………………………………………………………………….

II. Thông tin đề nghị (4):

1. Gia hạn chứng thư số: □

2. Thay đổi nội dung thông tin chứng thư số: □

Thông tin cần thay đổi

Thông tin mới

 

 

 

 

 

 

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...
Người quản lý chứng thư số
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư s.

(2) Trường hợp gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư sđối với SIM PKI.

(3) Địa chỉ thư điện tử công vụ thuê bao đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(4) Gia hạn hoặc thay đổi nội dung thông tin hoặc gia hạn và thay đi nội dung thông tin.

 

 

Mẫu 08

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIP>

_______________

<Số, ký hiệu>
V/v Đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (Thiết bị lưu khóa bí mật):

- Họ và tên: ………………………… S CMND/CCCD/Hchiếu: …………….Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ……………………………………..

- Chức vụ: …………………………… Số điện thoại di động: ………………………………… Địa chỉ thư điện tử công vụ: …………………………..

- Địa chỉ tiếp nhận: <Chi tiết địa chỉ của cơ quan, tchức công tác>.

2. Số lượng và danh sách đăng ký: <Tng s cá nhân đăng ký>, gồm:

TT

Tên chứng thư số (1)

Số hiệu chứng thư số

Địa chỉ thư điện tử công vụ

số điện thoại di đng (2)

Thông tin cần thay đổi (3)

Thông tin mới (4)

Dịch vụ yêu cầu (5)

Gia hn (6)

Thay đi thông tin (7)

01

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (8)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ h tên)

 

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(2) Trường hợp gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số đi với SIM PKI.

(3) và (4) Trường hợp đăng ký thay đi nội dung thông tin chứng thư số.

(5) Nếu đăng ký gia hạn chứng thư số đánh dấu “x” vào ô vuông “□” trng tại cột (6); nếu đăng ký thay đi nội dung thông tin chứng thư số đánh dấu “x” vào ô vuông trng “□” tại cột (7); Nếu đăng ký cả gia hạn và thay đổi nội dung thông tin chứng thư số thì đánh dấu “x” vào ô vuông “□” trng tại cột (6) và (7).

(8) Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao là người đứng đầu các tổ chức Cơ yếu trực thuộc. 

 

10. Thủ tục thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của cá nhân người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước phải văn bản đề nghị thay đổi nội dung thông tin của chứng thư số có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm thay đổi nội dung thông tin chứng thư số và thông báo cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp biết.

Trường hợp không chấp nhn đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp biết.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thm quyền quyết định: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thư số cho cá nhân người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước được thay đổi nội dung thông tin.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số thực hiện theo

Mu 07 gửi đến cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp;

+ Văn bản đề nghị thay đi nội dung thông tin chứng thư số thực hiện theo Mẫu 08 gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Chứng thư số yêu cầu thay đổi nội dung thông tin phải đảm bảo còn thời hạn sử dụng ít nhất 60 ngày và thời hạn của chứng thư số sau khi được thay đổi nội dung thông tin sẽ giữ nguyên thời hạn sử dụng của chứng thư số trước khi thay đổi thông tin;

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải có văn bản đề nghị được cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp phê duyệt và đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghđịnh số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

+ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. 

 

 

Mẫu 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, THAY ĐỔI NỘI DUNG THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ

Kính gửi: <Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp>.

 

I. Thông tin chứng thư số:

Loại chứng thư số: □ Cá nhân □ Cơ quan, tổ chức □ Thiết bị, dịch vụ, phần mềm

Tên chứng thư số (1): ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại di động (2): ………………………………………………………………………………

Số hiệu chứng thư số: ……………….. Ngày cấp: …………… Ngày hết hạn: ………………

Địa chthư điện tử công vụ (3): ……………………………………………………………………….

II. Thông tin đề nghị (4):

1. Gia hạn chứng thư số: □

2. Thay đổi nội dung thông tin chứng thư số: □

Thông tin cần thay đổi

Thông tin mới

 

 

 

 

 

 

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...
Người quản lý chứng thư số
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư s.

(2) Trường hợp gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư sđối với SIM PKI.

(3) Địa chỉ thư điện tử công vụ thuê bao đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(4) Gia hạn hoặc thay đổi nội dung thông tin hoặc gia hạn và thay đi nội dung thông tin.

 

 

Mẫu 08

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIP>

_______________

<Số, ký hiệu>
V/v Đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (Thiết bị lưu khóa bí mật):

- Họ và tên: ………………………… S CMND/CCCD/Hchiếu: …………….Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ……………………………………..

- Chức vụ: …………………………… Số điện thoại di động: ………………………………… Địa chỉ thư điện tử công vụ: …………………………..

- Địa chỉ tiếp nhận: <Chi tiết địa chỉ của cơ quan, tchức công tác>.

2. Số lượng và danh sách đăng ký: <Tng s cá nhân đăng ký>, gồm:

TT

Tên chứng thư số (1)

Số hiệu chứng thư số

Địa chỉ thư điện tử công vụ

số điện thoại di đng (2)

Thông tin cần thay đổi (3)

Thông tin mới (4)

Dịch vụ yêu cầu (5)

Gia hn (6)

Thay đi thông tin (7)

01

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (8)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ h tên)

 

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(2) Trường hợp gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số đi với SIM PKI.

(3) và (4) Trường hợp đăng ký thay đi nội dung thông tin chứng thư số.

(5) Nếu đăng ký gia hạn chứng thư số đánh dấu “x” vào ô vuông “□” trng tại cột (6); nếu đăng ký thay đi nội dung thông tin chứng thư số đánh dấu “x” vào ô vuông trng “□” tại cột (7); Nếu đăng ký cả gia hạn và thay đổi nội dung thông tin chứng thư số thì đánh dấu “x” vào ô vuông “□” trng tại cột (6) và (7).

(8) Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao là người đứng đầu các tổ chức Cơ yếu trực thuộc. 

 

11. Thủ tục thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của cơ quan, tổ chức

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số của cơ quan, tổ chức phải có văn bản đề nghị thay đổi nội dung thông tin của chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm thay đổi nội dung thông tin chứng thư số và thông báo cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp biết.

Trường hợp không chấp nhận đề nghị thay đi nội dung thông tin chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp biết

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thtục hành chính: Cơ quan, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện th tc hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Kết quthực hiện thủ tục hành chính: Chứng thư số cho cá nhân, tổ chức được thay đổi nội dung thông tin.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số thực hiện theo Mẫu 07 gửi đến cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp;

- Văn bản đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số thực hiện theo Mẫu 08 gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Chứng thư số yêu cầu thay đi nội dung thông tin phải đảm bảo còn thời hạn sử dụng ít nhất 60 ngày và thời hạn của chứng thư số sau khi được thay đổi nội dung thông tin sẽ giữ nguyên thời hạn sử dụng của chứng thư số trước khi thay đổi thông tin;

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải có văn bản đề nghị được cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp phê duyệt và đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

+ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hưng dẫn việc cung cấp, qun lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

 

Mẫu 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, THAY ĐỔI NỘI DUNG THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ

Kính gửi: <Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp>.

 

I. Thông tin chứng thư số:

Loại chứng thư số: □ Cá nhân □ Cơ quan, tổ chức □ Thiết bị, dịch vụ, phần mềm

Tên chứng thư số (1): ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại di động (2): ………………………………………………………………………………

Số hiệu chứng thư số: ……………….. Ngày cấp: …………… Ngày hết hạn: ………………

Địa chthư điện tử công vụ (3): ……………………………………………………………………….

II. Thông tin đề nghị (4):

1. Gia hạn chứng thư số: □

2. Thay đổi nội dung thông tin chứng thư số: □

Thông tin cần thay đổi

Thông tin mới

 

 

 

 

 

 

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...
Người quản lý chứng thư số
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư s.

(2) Trường hợp gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư sđối với SIM PKI.

(3) Địa chỉ thư điện tử công vụ thuê bao đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(4) Gia hạn hoặc thay đổi nội dung thông tin hoặc gia hạn và thay đi nội dung thông tin.

 

 

Mẫu 08

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIP>

_______________

<Số, ký hiệu>
V/v Đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (Thiết bị lưu khóa bí mật):

- Họ và tên: ………………………… S CMND/CCCD/Hchiếu: …………….Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ……………………………………..

- Chức vụ: …………………………… Số điện thoại di động: ………………………………… Địa chỉ thư điện tử công vụ: …………………………..

- Địa chỉ tiếp nhận: <Chi tiết địa chỉ của cơ quan, tchức công tác>.

2. Số lượng và danh sách đăng ký: <Tng s cá nhân đăng ký>, gồm:

TT

Tên chứng thư số (1)

Số hiệu chứng thư số

Địa chỉ thư điện tử công vụ

số điện thoại di đng (2)

Thông tin cần thay đổi (3)

Thông tin mới (4)

Dịch vụ yêu cầu (5)

Gia hn (6)

Thay đi thông tin (7)

01

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (8)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ h tên)

 

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(2) Trường hợp gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số đi với SIM PKI.

(3) và (4) Trường hợp đăng ký thay đi nội dung thông tin chứng thư số.

(5) Nếu đăng ký gia hạn chứng thư số đánh dấu “x” vào ô vuông “□” trng tại cột (6); nếu đăng ký thay đi nội dung thông tin chứng thư số đánh dấu “x” vào ô vuông trng “□” tại cột (7); Nếu đăng ký cả gia hạn và thay đổi nội dung thông tin chứng thư số thì đánh dấu “x” vào ô vuông “□” trng tại cột (6) và (7).

(8) Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao là người đứng đầu các tổ chức Cơ yếu trực thuộc.  

 

12. Thủ tục thay đổi nội dung thông tin chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm phải có văn bản đề nghị thay đi nội dung thông tin của chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm thay đổi nội dung thông tin chứng thư số và thông báo cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp biết.

Trường hợp không chấp nhận đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp biết.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thư số cho cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm được thay đi nội dung thông tin.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

+ Văn bản đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số thực hiện theo Mẫu 07 gửi đến cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp;

+ Văn bản đề nghị thay đi nội dung thông tin chứng thư số thực hiện theo Mẫu 08 gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Chứng thư số yêu cầu thay đổi nội dung thông tin phải đảm bảo còn thời hạn sử dụng ít nhất 60 ngày và thời hạn của chứng thư số sau khi được thay đổi nội dung thông tin sẽ giữ nguyên thời hạn sử dụng của chứng thư số trước khi thay đổi thông tin;

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải có văn bản đề nghị được cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp phê duyệt và đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư số.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

+ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

 

 

Mẫu 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, THAY ĐỔI NỘI DUNG THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ

Kính gửi: <Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp>.

 

I. Thông tin chứng thư số:

Loại chứng thư số: □ Cá nhân □ Cơ quan, tổ chức □ Thiết bị, dịch vụ, phần mềm

Tên chứng thư số (1): ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại di động (2): ………………………………………………………………………………

Số hiệu chứng thư số: ……………….. Ngày cấp: …………… Ngày hết hạn: ………………

Địa chthư điện tử công vụ (3): ……………………………………………………………………….

II. Thông tin đề nghị (4):

1. Gia hạn chứng thư số: □

2. Thay đổi nội dung thông tin chứng thư số: □

Thông tin cần thay đổi

Thông tin mới

 

 

 

 

 

 

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...
Người quản lý chứng thư số
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư s.

(2) Trường hợp gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư sđối với SIM PKI.

(3) Địa chỉ thư điện tử công vụ thuê bao đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(4) Gia hạn hoặc thay đổi nội dung thông tin hoặc gia hạn và thay đi nội dung thông tin.

 

 

Mẫu 08

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIP>

_______________

<Số, ký hiệu>
V/v Đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (Thiết bị lưu khóa bí mật):

- Họ và tên: ………………………… S CMND/CCCD/Hchiếu: …………….Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ……………………………………..

- Chức vụ: …………………………… Số điện thoại di động: ………………………………… Địa chỉ thư điện tử công vụ: …………………………..

- Địa chỉ tiếp nhận: <Chi tiết địa chỉ của cơ quan, tchức công tác>.

2. Số lượng và danh sách đăng ký: <Tng s cá nhân đăng ký>, gồm:

TT

Tên chứng thư số (1)

Số hiệu chứng thư số

Địa chỉ thư điện tử công vụ

số điện thoại di đng (2)

Thông tin cần thay đổi (3)

Thông tin mới (4)

Dịch vụ yêu cầu (5)

Gia hn (6)

Thay đi thông tin (7)

01

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (8)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ h tên)

 

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(2) Trường hợp gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số đi với SIM PKI.

(3) và (4) Trường hợp đăng ký thay đi nội dung thông tin chứng thư số.

(5) Nếu đăng ký gia hạn chứng thư số đánh dấu “x” vào ô vuông “□” trng tại cột (6); nếu đăng ký thay đi nội dung thông tin chứng thư số đánh dấu “x” vào ô vuông trng “□” tại cột (7); Nếu đăng ký cả gia hạn và thay đổi nội dung thông tin chứng thư số thì đánh dấu “x” vào ô vuông “□” trng tại cột (6) và (7).

(8) Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao là người đứng đầu các tổ chức Cơ yếu trực thuộc. 

 

13. Thủ tục thu hồi chứng thư số của cá nhân

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân được cấp chứng thư số có văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số của cá nhân có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc cơ quan, tổ chức quản lý thuê bao có văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số của cá nhân gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 2. Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được đề nghthu hồi chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ phải làm mất hiệu lực của chứng thư số và công bố chứng thư số bị thu hồi trên trang Thông tin điện tử của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin; đồng thời thông báo thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 12 giờ.

- Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Kết quthực hiện thủ tục hành chính: Chứng thư số bị mất hiệu lực; thiết bị lưu khóa bí mật được thu hồi.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

+ Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số thực hiện theo Mu 09 gửi đến cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp;

+ Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số thực hiện theo Mẫu 10 gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Chứng thư số hết hạn sử dụng;

+ Theo yêu cầu bằng văn bản từ thuê bao, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp trong các trường hợp: Khóa bí mật bị lộ hoặc nghi bị lộ; thiết bị lưu khóa bí mật bị thất lạc hoặc các trường hợp mất an toàn khác; thiết bị lưu khóa bí mật bị hỏng;

+ Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan công an;

+ Thuê bao vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật được quy định tại Điều 74 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP;

+ Cá nhân thay đổi vị trí công tác mà thông tin về vị trí công tác mới không phù hợp với thông tin trong chứng thư số;

+ Cá nhân nghỉ hưu, thôi việc, từ trần.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

+ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. 

 

Mẫu 09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

ĐỀ NGHỊ THU HI CHỨNG THƯ S

Kính gửi: <Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp>.

 

Họ và tên (chữ in hoa): ………………………………………….. Giới tính: ... □... Nam ........ Nữ

Ngày sinh: ………………….. Nơi sinh: ……………………………………………………………..

Số CMND/CCCD/Hchiếu: ………………. Ngày cấp: ……………….. Nơi cấp: ………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………….

Cơ quan, tổ chức công tác: ………………………………………………………………………….

Số điện thoại di động: …………………………………………………………………………………

Đề nghị thu hồi chứng thư số:

Tên chứng thư số (1): …………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hchiếu (2): …………………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp: …………

Mã số thuế (3): ………………………………………………………………………………………….

Mã quan hệ ngân sách (4): ……………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử công vụ (5): ………………………………………………………………………

Số hiệu chứng thư số: …………………………………………………………………………………

Số hiệu Thiết bị lưu khóa bí mật: …………………………………………………………………….

Số điện thoại di động (6): ……………………………………………………………………………..

Lý do thu hồi: …………………………………………………………………………………………..

 

 

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(2) Trường hợp thu hồi chứng thư số của cá nhân.

(3), (4) Trường hợp thu hồi chứng thư scủa cơ quan, tổ chức.

(5) Địa chỉ thư điện tử của Thuê bao đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(6) Trường hợp thu hồi chứng thư số đi với SIM PKI.

 

 

Mẫu 10

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIP>

_____________

<Số, ký hiệu>
V/v Đề nghị thu hồi chứng thư số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (Thiết bị lưu khóa bí mật):

- Họ và tên: ………………………… S CMND/CCCD/Hchiếu: …………….Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ……………………………………..

- Chức vụ: …………………………… Số điện thoại di động: ………………………………… Địa chỉ thư điện tử công vụ: …………………………..

- Địa chỉ tiếp nhận: <Chi tiết địa chỉ của cơ quan, tchức công tác>.

2. Số lượng và danh sách đăng ký: <Tng số chứng thư số đề nghị thu hồi>, gồm:

TT

Tên chứng thư số

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp (1)

Mã số thuế (2)

Mã quan hệ ngân sách (3)

Địa chỉ thư điện tử công vụ (4)

Shiệu chứng thư s

Số hiệu thiết bị lưu khóa bí mật

Số điện thoại di động (5)

Lý do thu hồi

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (6)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ h tên)

Ghi chú:

(1) Trường hợp thu hồi chứng thư scủa cá nhân.

(2), (3) Trường hợp thu hồi chứng thư số của cơ quan, tổ chức.

(4) Địa chỉ thư điện tử của Thuê bao đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(5) Trường hợp thu hồi chứng thư số đối với SIM PKI.

(6) Đối với Bộ Quốc phòng Bộ Công an, Bộ Ngoại giao là người đứng đầu các tchức Cơ yếu trực thuộc.

 

 

14. Thủ tục thu hồi chứng thư số của cá nhân người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước

- Trình tthực hiện:

Bước 1. Người có thm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước hoặc người có trách nhiệm phải có văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 2. Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị thu hồi chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ làm mất hiệu lực của chứng thư số và công bố chứng thư số bị thu hồi trên trang Thông tin điện tử của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin; đồng thời thông báo thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng.

- Thành phần h sơ: Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 12 giờ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thư số bị mất hiệu lực; thiết bị lưu khóa bí mật được thu hồi.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

+ Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số thực hiện theo Mu 09 gửi đến cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp;

+ Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số thực hiện theo Mẫu 10 gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Chứng thư số hết hạn sử dụng;

+ Theo yêu cầu bằng văn bản từ thuê bao, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp trong các trường hp: Khóa bí mật bị lộ hoặc nghi bị lộ; thiết bị lưu khóa bí mật bị thất lạc hoặc các trường hp mất an toàn khác; thiết bị lưu khóa bí mật bị hỏng;

+ Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan công an;

+ Thuê bao vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng thiết, bị lưu khóa bí mật được quy định tại Điều 74 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP;

+ Cá nhân thay đổi vị trí công tác mà thông tin về vị trí công tác mới không phù hợp với thông tin trong chứng thư số;

+ Cá nhân nghỉ hưu, thôi việc, từ trần;

+ Cá nhân thay đổi thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, thay đổi chức danh nhà nước.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

+ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

 

Mẫu 09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

ĐỀ NGHỊ THU HI CHỨNG THƯ S

Kính gửi: <Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp>.

 

Họ và tên (chữ in hoa): ………………………………………….. Giới tính: ... □... Nam ........ Nữ

Ngày sinh: ………………….. Nơi sinh: ……………………………………………………………..

Số CMND/CCCD/Hchiếu: ………………. Ngày cấp: ……………….. Nơi cấp: ………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………….

Cơ quan, tổ chức công tác: ………………………………………………………………………….

Số điện thoại di động: …………………………………………………………………………………

Đề nghị thu hồi chứng thư số:

Tên chứng thư số (1): …………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hchiếu (2): …………………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp: …………

Mã số thuế (3): ………………………………………………………………………………………….

Mã quan hệ ngân sách (4): ……………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử công vụ (5): ………………………………………………………………………

Số hiệu chứng thư số: …………………………………………………………………………………

Số hiệu Thiết bị lưu khóa bí mật: …………………………………………………………………….

Số điện thoại di động (6): ……………………………………………………………………………..

Lý do thu hồi: …………………………………………………………………………………………..

 

 

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(2) Trường hợp thu hồi chứng thư số của cá nhân.

(3), (4) Trường hợp thu hồi chứng thư scủa cơ quan, tổ chức.

(5) Địa chỉ thư điện tử của Thuê bao đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(6) Trường hợp thu hồi chứng thư số đi với SIM PKI.

 

 

Mẫu 10

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIP>

_____________

<Số, ký hiệu>
V/v Đề nghị thu hồi chứng thư số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (Thiết bị lưu khóa bí mật):

- Họ và tên: ………………………… S CMND/CCCD/Hchiếu: …………….Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ……………………………………..

- Chức vụ: …………………………… Số điện thoại di động: ………………………………… Địa chỉ thư điện tử công vụ: …………………………..

- Địa chỉ tiếp nhận: <Chi tiết địa chỉ của cơ quan, tchức công tác>.

2. Số lượng và danh sách đăng ký: <Tng số chứng thư số đề nghị thu hồi>, gồm:

TT

Tên chứng thư số

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp (1)

Mã số thuế (2)

Mã quan hệ ngân sách (3)

Địa chỉ thư điện tử công vụ (4)

Shiệu chứng thư s

Số hiệu thiết bị lưu khóa bí mật

Số điện thoại di động (5)

Lý do thu hồi

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (6)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ h tên)

Ghi chú:

(1) Trường hợp thu hồi chứng thư scủa cá nhân.

(2), (3) Trường hợp thu hồi chứng thư số của cơ quan, tổ chức.

(4) Địa chỉ thư điện tử của Thuê bao đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(5) Trường hợp thu hồi chứng thư số đối với SIM PKI.

(6) Đối với Bộ Quốc phòng Bộ Công an, Bộ Ngoại giao là người đứng đầu các tchức Cơ yếu trực thuộc 

 

15. Thủ tục thu hồi chứng thư số của cơ quan, tchức

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số của cơ quan, tổ chức hoặc người có trách nhiệm phải có văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban.Cơ yếu Chính phủ.

Bước 2. Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị thu hồi chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ làm mất hiệu lực của chứng thư số và công bố chứng thư số bị thu hồi trên trang Thông tin điện tử của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin; đồng thời thông báo thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 12 giờ.

- Đối tượng thực hiện th tc hành chính: Cơ quan, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thư số bị mất hiệu lực; thiết bị lưu khóa bí mật được thu hồi.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số thực hiện theo Mu 09 gửi đến cơ quan, tchức quản lý trực tiếp;

+ Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số thực hiện theo Mẫu 10 gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Chứng thư số hết hạn sử dụng;

+ Theo yêu cu bằng văn bản từ thuê bao, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp trong các trường hợp: Khóa bí mật bị lộ hoặc nghi bị lộ; thiết bị lưu khóa bí mật bị thất lạc hoặc các trường hợp mất an toàn khác; thiết bị lưu khóa bí mật bị hỏng;

+ Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan công an;

+ Thuê bao vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật được quy định tại Điều 74 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP;

+ Cơ quan, tổ chức giải thể.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

+ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

 

Mẫu 09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

ĐỀ NGHỊ THU HI CHỨNG THƯ S

Kính gửi: <Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp>.

 

Họ và tên (chữ in hoa): ………………………………………….. Giới tính: ... □... Nam ........ Nữ

Ngày sinh: ………………….. Nơi sinh: ……………………………………………………………..

Số CMND/CCCD/Hchiếu: ………………. Ngày cấp: ……………….. Nơi cấp: ………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………….

Cơ quan, tổ chức công tác: ………………………………………………………………………….

Số điện thoại di động: …………………………………………………………………………………

Đề nghị thu hồi chứng thư số:

Tên chứng thư số (1): …………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hchiếu (2): …………………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp: …………

Mã số thuế (3): ………………………………………………………………………………………….

Mã quan hệ ngân sách (4): ……………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử công vụ (5): ………………………………………………………………………

Số hiệu chứng thư số: …………………………………………………………………………………

Số hiệu Thiết bị lưu khóa bí mật: …………………………………………………………………….

Số điện thoại di động (6): ……………………………………………………………………………..

Lý do thu hồi: …………………………………………………………………………………………..

 

 

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(2) Trường hợp thu hồi chứng thư số của cá nhân.

(3), (4) Trường hợp thu hồi chứng thư scủa cơ quan, tổ chức.

(5) Địa chỉ thư điện tử của Thuê bao đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(6) Trường hợp thu hồi chứng thư số đi với SIM PKI.

 

 

Mẫu 10

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIP>

_____________

<Số, ký hiệu>
V/v Đề nghị thu hồi chứng thư số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (Thiết bị lưu khóa bí mật):

- Họ và tên: ………………………… S CMND/CCCD/Hchiếu: …………….Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ……………………………………..

- Chức vụ: …………………………… Số điện thoại di động: ………………………………… Địa chỉ thư điện tử công vụ: …………………………..

- Địa chỉ tiếp nhận: <Chi tiết địa chỉ của cơ quan, tchức công tác>.

2. Số lượng và danh sách đăng ký: <Tng số chứng thư số đề nghị thu hồi>, gồm:

TT

Tên chứng thư số

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp (1)

Mã số thuế (2)

Mã quan hệ ngân sách (3)

Địa chỉ thư điện tử công vụ (4)

Shiệu chứng thư s

Số hiệu thiết bị lưu khóa bí mật

Số điện thoại di động (5)

Lý do thu hồi

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (6)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ h tên)

Ghi chú:

(1) Trường hợp thu hồi chứng thư scủa cá nhân.

(2), (3) Trường hợp thu hồi chứng thư số của cơ quan, tổ chức.

(4) Địa chỉ thư điện tử của Thuê bao đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(5) Trường hợp thu hồi chứng thư số đối với SIM PKI.

(6) Đối với Bộ Quốc phòng Bộ Công an, Bộ Ngoại giao là người đứng đầu các tchức Cơ yếu trực thuộc 

 

16. Thủ tục thu hồi chứng thư số của thiết bị, dịch vụ, phần mềm

- Trình tthực hiện:

Bước 1. Người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số của thiết bị, dịch vụ, phần mềm hoặc người có trách nhiệm phải có văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 2. Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị thu hồi chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ làm mất hiệu lực của chứng thư số và công bố chứng thư số bị thu hồi trên trang Thông tin điện tử của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin; đồng thời thông báo thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 12 giờ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thư số bị mất hiệu lực; thiết bị lưu khóa bí mật được thu hồi.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số thực hiện theo Mẫu 09 gửi đến cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp;

+ Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số thực hiện theo Mẫu 10 gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Chứng thư số hết hạn sử dụng;

+ Theo yêu cầu bằng văn bản từ thuê bao, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp trong các trường hợp: Khóa bí mật bị lộ hoặc nghi bị lộ; thiết bị lưu khóa bí mật bị thất lạc hoặc các trường hợp mất an toàn khác; thiết bị lưu khóa bí mật bị hỏng;

+ Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan công an;

+ Thuê bao vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng thiết , bị lưu khóa bí mật được quy định tại Điều 74 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP;

+ Thiết bị, dịch vụ, phần mềm ngừng hoạt động.

- Căn cứ pháp lý của th tc hành chính:

+ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

+ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

 

Mẫu 09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

ĐỀ NGHỊ THU HI CHỨNG THƯ S

Kính gửi: <Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp>.

 

Họ và tên (chữ in hoa): ………………………………………….. Giới tính: ... □... Nam ........ Nữ

Ngày sinh: ………………….. Nơi sinh: ……………………………………………………………..

Số CMND/CCCD/Hchiếu: ………………. Ngày cấp: ……………….. Nơi cấp: ………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………….

Cơ quan, tổ chức công tác: ………………………………………………………………………….

Số điện thoại di động: …………………………………………………………………………………

Đề nghị thu hồi chứng thư số:

Tên chứng thư số (1): …………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hchiếu (2): …………………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp: …………

Mã số thuế (3): ………………………………………………………………………………………….

Mã quan hệ ngân sách (4): ……………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử công vụ (5): ………………………………………………………………………

Số hiệu chứng thư số: …………………………………………………………………………………

Số hiệu Thiết bị lưu khóa bí mật: …………………………………………………………………….

Số điện thoại di động (6): ……………………………………………………………………………..

Lý do thu hồi: …………………………………………………………………………………………..

 

 

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(2) Trường hợp thu hồi chứng thư số của cá nhân.

(3), (4) Trường hợp thu hồi chứng thư scủa cơ quan, tổ chức.

(5) Địa chỉ thư điện tử của Thuê bao đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(6) Trường hợp thu hồi chứng thư số đi với SIM PKI.

 

 

Mẫu 10

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIP>

_____________

<Số, ký hiệu>
V/v Đề nghị thu hồi chứng thư số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (Thiết bị lưu khóa bí mật):

- Họ và tên: ………………………… S CMND/CCCD/Hchiếu: …………….Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ……………………………………..

- Chức vụ: …………………………… Số điện thoại di động: ………………………………… Địa chỉ thư điện tử công vụ: …………………………..

- Địa chỉ tiếp nhận: <Chi tiết địa chỉ của cơ quan, tchức công tác>.

2. Số lượng và danh sách đăng ký: <Tng số chứng thư số đề nghị thu hồi>, gồm:

TT

Tên chứng thư số

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp (1)

Mã số thuế (2)

Mã quan hệ ngân sách (3)

Địa chỉ thư điện tử công vụ (4)

Shiệu chứng thư s

Số hiệu thiết bị lưu khóa bí mật

Số điện thoại di động (5)

Lý do thu hồi

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (6)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ h tên)

Ghi chú:

(1) Trường hợp thu hồi chứng thư scủa cá nhân.

(2), (3) Trường hợp thu hồi chứng thư số của cơ quan, tổ chức.

(4) Địa chỉ thư điện tử của Thuê bao đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(5) Trường hợp thu hồi chứng thư số đối với SIM PKI.

(6) Đối với Bộ Quốc phòng Bộ Công an, Bộ Ngoại giao là người đứng đầu các tchức Cơ yếu trực thuộc 

 

Mẫu 09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

ĐỀ NGHỊ THU HI CHỨNG THƯ S

Kính gửi: <Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp>.

 

Họ và tên (chữ in hoa): ………………………………………….. Giới tính: ... □... Nam ........ Nữ

Ngày sinh: ………………….. Nơi sinh: ……………………………………………………………..

Số CMND/CCCD/Hchiếu: ………………. Ngày cấp: ……………….. Nơi cấp: ………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………….

Cơ quan, tổ chức công tác: ………………………………………………………………………….

Số điện thoại di động: …………………………………………………………………………………

Đề nghị thu hồi chứng thư số:

Tên chứng thư số (1): …………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hchiếu (2): …………………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp: …………

Mã số thuế (3): ………………………………………………………………………………………….

Mã quan hệ ngân sách (4): ……………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử công vụ (5): ………………………………………………………………………

Số hiệu chứng thư số: …………………………………………………………………………………

Số hiệu Thiết bị lưu khóa bí mật: …………………………………………………………………….

Số điện thoại di động (6): ……………………………………………………………………………..

Lý do thu hồi: …………………………………………………………………………………………..

 

 

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(2) Trường hợp thu hồi chứng thư số của cá nhân.

(3), (4) Trường hợp thu hồi chứng thư scủa cơ quan, tổ chức.

(5) Địa chỉ thư điện tử của Thuê bao đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(6) Trường hợp thu hồi chứng thư số đi với SIM PKI.

 

 

Mẫu 10

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIP>

_____________

<Số, ký hiệu>
V/v Đề nghị thu hồi chứng thư số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (Thiết bị lưu khóa bí mật):

- Họ và tên: ………………………… S CMND/CCCD/Hchiếu: …………….Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ……………………………………..

- Chức vụ: …………………………… Số điện thoại di động: ………………………………… Địa chỉ thư điện tử công vụ: …………………………..

- Địa chỉ tiếp nhận: <Chi tiết địa chỉ của cơ quan, tchức công tác>.

2. Số lượng và danh sách đăng ký: <Tng số chứng thư số đề nghị thu hồi>, gồm:

TT

Tên chứng thư số

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp (1)

Mã số thuế (2)

Mã quan hệ ngân sách (3)

Địa chỉ thư điện tử công vụ (4)

Shiệu chứng thư s

Số hiệu thiết bị lưu khóa bí mật

Số điện thoại di động (5)

Lý do thu hồi

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (6)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ h tên)

Ghi chú:

(1) Trường hợp thu hồi chứng thư scủa cá nhân.

(2), (3) Trường hợp thu hồi chứng thư số của cơ quan, tổ chức.

(4) Địa chỉ thư điện tử của Thuê bao đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(5) Trường hợp thu hồi chứng thư số đối với SIM PKI.

(6) Đối với Bộ Quốc phòng Bộ Công an, Bộ Ngoại giao là người đứng đầu các tchức Cơ yếu trực thuộc.

 

17. Thủ tục khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Thuê bao có văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 2. Trong thời hạn 24 gi, kể từ khi nhận được yêu cầu khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ hoặc tổ chức được ủy quyền khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật thực hiện việc khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật và thông báo cho thuê bao đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật và cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp biết

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 24 giờ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thiết bị lưu khóa bí mật được khôi phục.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

+ Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật thực hiện theo Mẫu 11 gửi đến cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

+ Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật thực hiện theo Mẫu 12 gửi đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ hoặc tổ chức được Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ ủy quyền.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Thiết bị lưu khóa bí mật sẽ bị khóa khi nhập sai mật khẩu quá số lần quy định do Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ thiết lập;

+ Để thiết bị lưu khóa bí mật hoạt động trở lại, cần phải thực hiện quy trình khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật;

+ Chỉ có Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ và các tổ chức được Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ ủy quyền mới có quyền khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật;

+ Danh sách các tổ chức được Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ ủy quyền khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật được công bố trên trang Thông tin điện tử của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

+ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ny 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

Mẫu 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

ĐNGHỊ KHÔI PHỤC THIẾT BỊ LƯU KHÓA BÍ MẬT

Kính gửi: <Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp>.

 

Họ và tên (chữ in hoa): ………………………………………….. Giới tính:.... Nam ........ Nữ

Ngày sinh: ……………………………….. Nơi sinh: …………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hchiếu: ………………….. Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ………………..

Cơ quan, tổ chức công tác: ……………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại di động: ………………………………………………………………………………….

Đề ngh khôi ph