Quyết định 1406/QĐ-BCT 2022 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1406/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đ
 b/c);
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- V
ăn phòng Bộ (THCC);
- Lưu: VT, XNK (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Khánh

 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1406/QĐ-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

 

TT

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

Cấp văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (thông qua phương thức đấu giá) của Bộ Công Thương cho thương nhân

Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường thông qua phương thức đấu giá

Xuất nhập khẩu

Bộ Công Thương

 

 

 

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1. Cấp văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của Bộ Công Thương cho thương nhân (thông qua phương thức đấu giá)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Thương nhân chỉ gửi một túi hồ sơ đề nghị tham gia đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá theo đường bưu điện hoặc trực tiếp về bộ phận thường trực của Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá của Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khu - Bộ Công Thương, địa chỉ 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) sau khi có thông báo tổ chức Phiên đấu giá.

Thời gian nhận hồ sơ được công bố tại Thông báo mời tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá. Thời điểm nhận hồ sơ tính theo dấu công văn đến của Bộ Công Thương.

Bước 2: Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đu giá của Bộ Công Thương kitra xét duyệt hồ sơ và thông báo cho thương nhân kết quả xét duyệt hồ sơ: đủ điều kiện tham gia, cần bổ sung hồ sơ hoặc không đủ điều kiện tham gia.

1. Hội đồng đấu giá thông báo cho thương nhân đủ điều kiện tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá chậm nhất là 02 (hai) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá (có thể thông báo bằng văn bản hoặc email, fax).

2. Trường hợp cần phải bổ sung hồ sơ, Hội đồng đấu giá thông báo để thương nhân nộp hồ sơ bổ sung cho bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá (có thể thông báo bằng văn bản hoặc email, fax).

3. Trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá, Hội đồng đấu giá thông báo cho thương nhân biết chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá (có thể thông báo bằng văn bản hoặc email, fax).

Bước 3: Tổ chức Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

1. Tại Phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá tiến hành mở phong bì Phiếu bỏ giá của thương nhân đủ điều kiện tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá. Sau đó, Hội đồng công bố toàn bộ kết quả đấu giá của tất cả các thương nhân được xét chọn tham gia Phiên đấu giá.

2. Thương nhân trúng đấu giá là thương nhân có Phiếu bỏ giá với mức giá cao từ trên xuống theo thứ tự đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được bán đấu giá nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm.

Trường hợp các thương nhân có Phiếu bỏ giá với mức giá đưa ra bằng nhau với tổng lượng hạn ngạch thuế quan đăng ký lớn hơn lượng hạn ngạch thuế quan còn lại thì sẽ chia lượng hạn ngạch đó theo số lượng thương nhân đăng ký tại mỗi Phiếu bỏ giá. Trường hợp số lượng hạn ngạch được chia bị lẻ sẽ được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn số hoặc theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng đấu giá.

3. Kết quả đấu giá của tất cả các thương nhân cùng với danh sách thương nhân trúng đấu giá sẽ được công b trên Cng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, Báo Công Thương, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Thời báo Tài chính Việt Nam ngay sau Phiên đấu giá.

Bước 4: Công bố kết quả phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường sau khi kết thúc Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khu đường theo phương thức đấu giá.

Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương về kết quả đấu giá, sau khi thương nhân trúng đấu giá đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BCT , Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

Trường hợp thương nhân trúng đấu giá từ chối nhận kết quả trúng đấu giá trước khi Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá, Hội đồng đấu giá quyết định xem xét phê duyệt trúng đấu giá bổ sung cho thương nhân trả giá thấp hơn liền kề.

Trường hợp dư hạn ngạch do thương nhân không đấu giá, không đấu giá hết hoặc trúng đấu giá không hết, Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương để Bộ Công Thương xem xét, quyết định phương án tiếp tục phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá đối với lượng hạn ngạch còn lại hoặc hủy bỏ lượng hạn ngạch còn lại, căn cứ vào diễn biến tình hình cung cầu mặt hàng đường tại thời điểm kết thúc đấu giá.

Bước 5: Ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá

Sau khi thương nhân trúng đấu giá đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 11/2022/TT-BCT và Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương về kết quả đấu giá, Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

b) Cách thức thực hiện:

- Đối với việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá của Bộ Công Thương: Trực tiếp tại Trụ sở Bộ Công Thương hoặc theo đường bưu điện.

- Đối với việc tổ chức Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá của Bộ Công Thương: Tại Trụ sở Bộ Công Thương.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

c.1) Thương nhân chỉ gửi một túi hồ sơ đề nghị đăng ký tham gia Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá của Bộ Công Thương. Túi hồ sơ được dán kín, có dấu niêm phong và ghi rõ trên mặt ngoài túi hồ sơ các nội dung: (i) Hồ sơ đề nghị tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá; (ii) Tên thương nhân; (iii) Thông tin liên lạc chi tiết của thương nhân (địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử).

Bên trong túi hồ sơ gồm các tài liệu sau:

1. Phiếu bỏ giá (theo Mu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BCT). Phiếu bỏ giá được để trong phong bì riêng, niêm phong, có chữ ký của thương nhân tại các mép của phong bì và đặt vào trong túi hồ sơ đề nghị tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá. Phiếu bỏ giá này chỉ được mở tại Phiên đu giá.

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương đương: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

3. Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bộ Công Thương: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

c.2) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết:

1. Bộ Công Thương thông báo cho thương nhân đủ điều kiện tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá chậm nhất là 02 (hai) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá.

2. Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá sau khi thương nhân trúng đấu giá đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá và Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương về kết quả đấu giá.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Thương nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá, gồm: Lãnh đạo Bộ Công Thương (là Chủ tịch Hội đồng), đại diện các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài chính là Ủy viên Hội đồng.

- Bộ phận thường trực của Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá của Bộ Công Thương (là cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC): Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân (bản giấy).

h) Lệ phí: không

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Hiệp định về Cấp phép nhập khẩu của WTO.

- Luật Quản lý ngoại thương năm 2017.

- Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

- Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ tởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khu đối với mặt hàng đường thông qua phương thức đấu giá.

 

Mẫu Phiếu bỏ giá

(thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư s 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường thông qua phương thức đấu giá)

 

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 202...

 

Kính gửi: Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá
(Địa ch: Số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

1. Tên Thương nhân:

2. Địa chỉ:

Điện thoại:                                        Email:

4. Ngành nghề kinh doanh: (nêu cụ thể)

5. Tên sản phẩm sản xuất, tinh luyện: (bánh kẹo, nước giải khát, đường tinh luyện, v.v...)

6. Thuộc hiệp hội, nhóm doanh nghiệp liên kết: (nêu cụ thể)

7. Nhu cầu sử dụng đường để sản xuất sản phẩm năm ... (tấn): (nêu cụ thể)

TT

Lượng đăng ký đấu giá (tấn)

Loại đường (đường thô, đường tinh luyện)

Giá đăng ký (nghìn VNĐ)

Trị giá của đơn đấu giá (nghìn VNĐ)

Số tiền đặt trước (nghìn VNĐ)

Đơn giá 1

1.000

 

A

x 1.000

10% (giá khởi điểm x 1.000)

Đơn giá 2

1.000

 

B

 

 

Đơn giá 3

1.000

 

C

 

 

...

 

 

 

 

 

Đơn giá 20

1.000

 

C

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tổng số lượng đăng ký không vượt quá 20 đơn giá.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi