Nghị quyết 150/NQ-CP 2022 Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 150/NQ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Ban hành Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

____________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch s 329/KH-UBTVQH15 ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi);

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để triển khai thực hiện Kế hoạch số 329/KH-UBTVQH15 ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ 
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (2)
.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

 

 

KẾ HOẠCH

HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
(Kèm theo Nghị quyết số 150/NQ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Cụ thể hóa mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đến năm 2023 hoàn thành việc trình Quốc hội thông qua dự án Luật Đất đai (sa đi) theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đt, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” (Nghị quyết số 18-NQ/TW).

- Cụ thể hóa Kế hoạch số 329/KH-UBTVQH15 ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

- Tập trung nguồn lực hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án Luật; xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.

2. Yêu cầu:

- Thể chế hóa đúng, đầy đủ các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là 8 nhóm vấn đề trọng tâm trong hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được xác định trong Nghị quyết số 18-NQ/TW.

- Phát huy vai trò của nguồn lực đất đai, khắc phục nhữnhạn chế, bất cập đã được xác định trong quá trình tng kết việc thi hành Luật Đất đai năm 2013.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình phục vụ thẩm tra và hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua.

- Việc triển khai các nhiệm vụ phải được tiến hành kịp thời, đồng bộ và hiệu quả; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội thực hiện tham vấn rộng rãi, đầy đủ, thực chất các đối tượng có liên quan.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ các kỳ họp thứ 4, 5 và 6 của Quốc hội khóa XV theo Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này.

2. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức các đoàn công tác làm việc với các địa phương để lấy ý kiến, tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) (từ tháng 11/2022 đến hết tháng 4/2023).

4. Phân công các bộ chủ trì, phối hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến pháp luật đất đai; xây dựng các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này.

5. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm triển khai thực hiện việc ly ý kiến Nhân dân và xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với các nội dung liên quan đến cơ quan, đơn vị mình gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp (từ tháng 01 năm 2023 đến hết tháng 02 năm 2023).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm đưa nội dung Kế hoạch này vào Chương trình công tác của Chính phủ để chỉ đạo thực hiện.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan giúp Chính phủ tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh để sửa đổi các luật, pháp lệnh có quy định liên quan đến quản lý, sử dụng đất trình Chính phủ và gửi Bộ Tư pháp để lập đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

4. Bộ Tư pháp có trách nhiệm giúp Chính phủ lập đề nghị về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trên cơ sở các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh đã được Chính phủ thông qua.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí có trách nhiệm tổ chức truyền thông về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo trung thực, khách quan.

6. Các bộ, ngành có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp tổ chức lấý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn và xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến tại địa phương gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp./.

 

 

PHỤ LỤC I

CÁC NHIỆM VỤ PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP THỨ 4, 5 VÀ 6 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XV
(Kèm theo Nghị quyếsố 150/NQ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ)

 

STT

Nhiệm vụ công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian/Kết quả

I

Xây dựng sửa đổi, bổ sung các Luật có liên quan; xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

1

Đề xuất vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 về sa đổi, bổ sung các Luật có liên quan đến quản lý, sử dụng đất

Bộ Tư pháp

Các bộ, ngành có liên quan

Trình Chính phủ vào kỳ họp thường kỳ tháng 11/2022

2

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

2.1

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Trình Chính phủ ban hành trong tháng 4/2024

2.2

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Trình Chính phủ ban hành trong tháng 4/2024

2.3

Nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành có liên quan

Trình Chính phủ ban hành trong tháng 4/2024

II

Các nhiệm vụ phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

1

Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Trước ngày 01/9/2022 (Đã thực hiện)

2

Gửi hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Trước ngày 14/9/2022 (Đã thực hiện)

3

Tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội để trình Quốc hội

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Trước ngày 01/10/2022 (Đã trình ngày 27/9/2022)

4

Phối hợp với cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Trước 20/10/2022

5

Tham gia các phiên họp thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

20/10/2022 - 19/11/2022

6

Tổ chức lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

20/10/2022 - 19/11/2022

III

Các nhiệm vụ phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

1

Chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế, Thường trực Ủy ban Pháp luật nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật và xây dựng dự thảo Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội những vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

- Trình Chính phủ trước ngày 27/11/2022

- Gửi Ủy ban Kinh tế trước ngày 01/12/2022

2

Phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

- Trình Chính phủ trước ngày 27/11/2022

- Gi Ủy ban Kinh tế trước ngày 01/12/2022

3

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật theo Nghị quyết của Ủy ban Thườnvụ Quốc hội (Kế hoạch chi tiết tại Ph lc II)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 01 - 02/2023

4

Tiếp thu giải trình ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Trước 15/3/2023

5

Hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật gửi cơ quan chủ trì thẩm tra (Ủy ban Kinh tế), Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

- Trình Chính phủ trước ngày 15/3/2022

- Gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trước ngày 01/4/2023

6

Gửi hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 năm 2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 12/4/2023

7

Nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý dự án Luật trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gửi Hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến cơ quan thẩm tra và đại biểu Quốc hội

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

- Trình Chính phủ trước ngày 15/4/2023

- Gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trước ngày 25/4/2023

- Gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 01/5/2023

8

Phối hợp với cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Trước 20/5/2023

9

Tham gia các phiên họp thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Từ 20/5/2023 - 19/6/2023

10

Tổ chức lấy ý kiến các đại biểu Quốc hi

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Từ 20/5/2023 - 19/6/2023

IV

Các nhim v phc vụ kỳ hp thứ 6, Quốc hi khóa XV

1

Phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và xây dựng dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 6 - 7/2023

2

Tham gia ý kiến bằng văn bản về những nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, trong đó nêu rõ những vấn đề có ý kiến khác với dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và đề xuất phương án để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

- Trình Chính phủ trước ngày 25/7/2023

- Gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 31/7/2023

3

Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 8 - 9/2023

 

 

 

PHỤ LỤC II

KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
(Kèm theo Nghị quyết s 150/NQ-CP ngày 14 tháng 11 năm của Chính phủ)

 

STT

Nhiệm vụ công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian/Kết quả

1

Phối hợp xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

- Trình Chính phủ trước ngày 25/11/2022

- Gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 01/12/2022

2

Xây dựng nội dung lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 11/2022

3

Đăng tải dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lấy ý kiến công khai

Cổng thông tin điện tử Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan thông tấn báo chí

Tháng 12/2022 - Tháng 01/2023

4

Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (theo Kế hoạch của Quốc hội)

Bộ Tài nguyên và Môi trường; các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các bộ, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố lấy ý kiến nhân dân đối với nội dung mình phụ trách gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tng hợp

Tháng 01 - 02/2023

5

Tổng hợp và xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

- Trình Chính phủ trước ngày 10/3/2023

- Gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 01/4/2023

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Nghị quyết 150/NQ-CP

Nghị quyết 150/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:150/NQ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Lê Văn Thành
Ngày ban hành:14/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 14/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 150/NQ-CP về việc ban hành Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai như Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuế đất, trình Chính phủ ban hành trong tháng 4/2024.

Bên cạnh đó, từ ngày 20/10/2022 – 19/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia các phiên họp thảo luật cho ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và tổ chức lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội.

Tiếp đó, chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế, Thường trực Ủy ban Pháp luật nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật và xây đựng dự thảo Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội những vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, trình Chính phủ trước ngày 27/11/2022.

Bội Tài nguyên và Môi trường cũng được giao nhiệm vụ phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật, trình Chính phủ trước ngày 27/11/2022...

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết150/NQ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi