Danh mục

Văn bản Luật Hành chính - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 6 văn bản: Hành chính
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12103:2017 ISO 16439:2014 Thông tin và tư liệu - Phương pháp và thủ tục đánh giá tác động của thư viện

Ban hành: 29/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9735-4:2003 ISO 9735-4:2002 Trao đổi dữ liệu điện tử trong quản lý hành chính, thương mại và vận tải (EDIFACT) - Các quy tắc cú pháp mức ứng dụng (số hiệu phiên bản cú pháp: 4, số hiệu phát hành cú pháp: 1) - Phần 4: Thông điệp báo cáo dịch vụ và cú pháp cho EDI lô (kiểu thông điệp - CONTRL)

Ban hành: 31/12/2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2020
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9735-3:2003 ISO 9735-3:2002 Trao đổi dữ liệu điện tử trong quản lý hành chính, thương mại và vận tải (EDIFACT) - Các quy tắc cú pháp mức ứng dụng (số hiệu phiên bản cú pháp: 4, số hiệu phát hành cú pháp: 1) - Phần 3: Quy tắc cú pháp đặc trưng cho EDI tương tác

Ban hành: 31/12/2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2020
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9735-2:2003 ISO 9735-2:2002 Trao đổi dữ liệu điện tử trong quản lý hành chính, thương mại và vận tải (EDIFACT) - Các quy tắc cú pháp mức ứng dụng (Số hiệu phiên bản cú pháp: 4, Số hiệu phát hành cú pháp: 1) - Phần 2: Quy tắc cú pháp đặc trưng cho edilô

Ban hành: 31/12/2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2020
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9735-1:2003 ISO 9735-1:2002 Trao đổi dữ liệu điện tử trong quản lý hành chính, thương mại và vận tải (EDIFACT) - Các quy tắc cú pháp mức ứng dụng (Số hiệu phiên bản cú pháp: 4, Số hiệu phát hành cú pháp: 1) - Phần 1: Quy tắc cú pháp chung

Ban hành: 31/12/2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2020
06

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7436:2004 Phong bì sử dụng trong cơ quan hành chính

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
Vui lòng đợi