Thông tư 30/2015/TT-BGTVT sửa quy định về cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
1. Sửa đổi điểm b khoản 12 Điều 5 như sau:
"b) Thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo lái xe. Có thể sử dụng xe hợp đồng thời hạn từ 01 năm trở lên với số lượng không vượt quá 30% số xe sở hữu cùng hạng tương ứng của cơ sở đào tạo; đối với xe tập lái hạng FC có thể sử dụng xe hợp đồng với thời hạn và số lượng phù hợp với nhu cầu đào tạo."
2. Sửa đổi khoản 2 Điều 8 như sau:
"2. Đủ tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khoẻ, trình độ văn hóa theo quy định; đối với người học để nâng hạng giấy phép lái xe, có thể học trước nhưng chỉ được dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định."
3. Sửa đổi khoản 4 Điều 8 như sau:
"4. Người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn như sau:
a) B1 lên B2: thời gian hành nghề 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên;
b) B2 lên C, C lên D, D lên E; các hạng B2, D, E lên hạng F tương ứng: thời gian hành nghề 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên;
c) C, D, E lên FC: thời gian hành nghề 01 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên;
d) B2 lên D, C lên E: thời gian hành nghề 05 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.”
4. Sửa đổi khoản 1 Điều 26 như sau:
"1. Thời gian đào tạo
a) Hạng B1 lên B2: 94 giờ (lý thuyết: 44, thực hành lái xe: 50);
b) Hạng B2 lên C: 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144);
c) Hạng C lên D: 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144);
d) Hạng D lên E: 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144);
đ) Hạng B2 lên D: 336 giờ (lý thuyết: 56, thực hành lái xe: 280);
e) Hạng C lên E: 336 giờ (lý thuyết: 56, thực hành lái xe: 280);
g) Hạng B2, D, E lên F tương ứng: 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144);
h) Hạng C, D, E lên FC: 272 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 224)."
5. Sửa đổi khoản 3 Điều 26 như sau: "3. Chương trình và phân bổ thời gian đào tạo

Số TT

Chỉ tiêu
tính toán
các môn học

Đơn vị tính

Hạng giấy phép lái xe

B1 lên B2

B2 lên C

C lên D

D lên E

B2, D, E lên F

C, D, E lên FC

B2 lên D

C lên E

1

Pháp luật giao thông đường bộ

giờ

16

16

16

16

16

16

20

20

2

Kiến thức mới về xe nâng hạng

giờ

-

8

8

8

8

8

8

8

3

Nghiệp vụ vận tải

giờ

16

8

8

8

8

8

8

8

4

Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông

giờ

12

16

16

16

16

16

20

20

5

Tổng số giờ học thực hành lái xe/1 xe tập lái

giờ

50

144

144

144

144

224

280

280

 

- Số giờ thực hành lái xe/học viên

giờ

10

18

18

18

18

28

28

28

 

- Số km thực hành lái xe/học viên

km

150

240

240

240

240

380

380

380

 

- Số học viên/1 xe tập lái

học viên

5

8

8

8

8

8

10

10

6

Số giờ học/học viên/khóa đào tạo

giờ

54

66

66

66

66

76

84

84

7

Tổng số giờ một khóa học

giờ

94

192

192

192

192

272

336

336

Thời gian đào tạo

1

Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học

ngày

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Số ngày thực học

ngày

13

24

24

24

24

34

42

42

3

Số ngày nghỉ lễ, khai bế giảng

ngày

3

4

4

4

4

4

8

8

4

Cộng số ngày/khóa học

ngày

18

30

30

30

30

40

52

52

            
6. Sửa đổi khoản 4 Điều 27 như sau:
"4. Đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe

Số TT

Nội dung

Đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe

B1 lên B2 (giờ)

B2 lên C (giờ)

C lên D (giờ)

D lên E (giờ)

B2, D, E lên F (giờ)

C, D, E lên FC (giờ)

B2 lên
D (giờ)

C
lên
E (giờ)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Pháp luật giao thông đường bộ

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

20,5

20,5

 

Phần I. Luật Giao thông đường bộ

4

4

4

4

4

4

6

6

 

- Chương I: Những quy định chung

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

 

- Chương II: Quy tắc giao thông đường bộ

1

1

1

1

1

1

2

2

 

- Chương III: Xe ô tô tham gia giao thông đường bộ

1

1

1

1

1

1

1

1

 

- Chương IV: Người lái xe ô tô tham gia giao thông đường bộ

1

1

1

1

1

1

1

1

 

- Chương V: Vận tải đường bộ

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

 

Phần II. Hệ thống báo hiệu đường bộ

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

10,5

10,5

 

- Chương I: Quy định chung

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

- Chương II: Hiệu lệnh điều khiển giao thông

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

 

- Chương III: Biển báo hiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Biển báo cấm

1

1

1

1

1

1

1

1

 

+ Biển báo nguy hiểm

1

1

1

1

1

1

1

1

 

+ Biển hiệu lệnh

1

1

1

1

1

1

1

1

 

+ Biển chỉ dẫn

1

1

1

1

1

1

1

1

 

+ Biển phụ

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

- Chương IV: Các báo hiệu đường bộ khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Vạch kẻ đường

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

 

+ Cọc tiêu, tường bảo vệ và hàng rào chắn

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

+ Cột kilômét

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

+ Mốc lộ giới

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

+ Gương cầu lồi và dải phân cách tôn sóng

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

+ Báo hiệu trên đường cao tốc

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

+ Báo hiệu cấm đi lại

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

+ Báo hiệu tuyến đường bộ đối ngoại

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Phần III. Xử lý các tình huống giao thông

3

3

3

3

3

3

4

4

 

- Chương I: Các đặc điểm của sa hình

1

1

1

1

1

1

1

1

 

- Chương II: Các nguyên tắc đi sa hình

1

1

1

1

1

1

1

1

 

- Chương III: Vận dụng các tình huống giao thông trên sa hình.

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Kiến thức mới về xe nâng hạng

-

8

8

8

8

8

8

8

 

- Giới thiệu cấu tạo chung, vị trí, cách sử dụng các thiết bị trong buồng lái

-

1

1

1

1

1

1

1

 

- Một số đặc điểm về kết cấu điển hình trên động cơ ô tô hiện đại

-

2

2

2

2

2

2

2

 

- Một số đặc điểm điển hình về hệ thống điện ô tô hiện đại

-

2

2

2

2

2

2

2

 

- Một số đặc điểm về kết cấu điển hình hệ thống truyền động ô tô hiện đại

-

2

2

2

2

2

2

2

 

- Kiểm tra

-

1

1

1

1

1

1

1

3

Nghiệp vụ vận tải

16

8

8

8

8

8

8

8

 

- Khái niệm chung về vận tải ô tô, quản lý vận tải, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

4

2

2

2

2

2

2

2

 

- Công tác vận chuyển hàng hóa, hành khách

5

2

2

2

2

2

2

2

 

- Các thủ tục trong vận tải

3

2

2

2

2

2

2

2

 

- Quy trình làm việc của người lái xe

3

1

1

1

1

1

1

1

 

- Kiểm tra

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông

12

16

16

16

16

16

20

20

 

- Những vấn đề cơ bản và yêu cầu về phẩm chất đạo đức trong giai đoạn hiện nay

2

3

3

3

3

3

4

4

 

- Đạo đức nghề nghiệp của người lái xe

2

3

3

3

3

3

4

4

            

- Cơ chế thị trường và sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh vận tải

2

3

3

3

3

3

4

4

 

- Những quy định về trách nhiệm, quyền hạn của người sử dụng lao động, của lái xe trong kinh doanh vận tải

3

4

4

4

4

4

5

5

 

- Thực hành cấp cứu

2

2

2

2

2

2

2

2

 

- Kiểm tra

1

1

1

1

1

1

1

1

5

Thực hành lái xe (*)

50

144

144

144

144

224

280

280

 

- Tập lái xe trong bãi phẳng (sân tập lái)

-

4

4

4

4

4

8

8

 

- Tập lái xe trên đường bằng (sân tập lái)

2

4

4

4

4

4

8

8

 

- Tập lái xe trong hình số 3, số 8 ghép (sân tập lái)

4

4

4

4

-

-

8

8

 

- Tập lái xe trong hình chữ chi (sân tập lái)

4

4

4

4

-

-

16

16

 

- Tập lái xe tiến, lùi thẳng (sân tập lái)

-

-

-

-

8

8

-

-

 

- Tập lái trên đường trung du, đèo núi

6

20

20

20

20

36

32

32

 

- Tập lái xe trên đường phức tạp

6

20

20

20

20

36

40

40

 

- Tập lái ban đêm

6

16

16

16

16

32

32

32

 

- Tập lái xe có tải

12

40

40

40

40

56

72

72

 

- Bài tập lái tổng hợp

6

32

32

32

32

48

64

64

 

- Tập lái trên đường với xe ôtô có hộp số tự động

4

-

-

-

-

-

-

-

 
Ghi chú (*): Môn học thực hành lái xe chỉ được thực hiện sau khi học viên đã được kiểm tra đạt yêu cầu các môn: Pháp luật giao thông đường bộ và Kiến thức mới về xe nâng hạng."
7. Sửa đổi khoản 2 Điều 34 như sau:
"2. Đầu tư xe cơ giới dùng để sát hạch lái xe đảm bảo điều kiện sau:
a) Xe sát hạch lái xe trong hình thuộc tổ chức, cá nhân có Trung tâm sát hạch, phải có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ còn giá trị sử dụng và giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực. Đối với xe sát hạch lái xe trong hình hạng FC có thể sử dụng xe hợp đồng với thời hạn và số lượng phù hợp với nhu cầu sát hạch.
b) Xe dùng để sát hạch lái xe trên đường phải đảm bảo các điều kiện tham gia giao thông theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; có hệ thống phanh phụ bố trí bên ghế ngồi của sát hạch viên, kết cấu chắc chắn, thuận tiện, an toàn, bảo đảm hiệu quả phanh trong quá trình sử dụng; có gắn 02 biển “XE SÁT HẠCH” được chế tạo và lắp đặt theo quy cách quy định tại điểm i khoản 12 Điều 5 của Thông tư này. Đối với xe dùng để sát hạch lái xe trên đường hạng FC có thể sử dụng xe hợp đồng với thời hạn và số lượng phù hợp với nhu cầu sát hạch."
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2015.
Điều 3. Tổ chức thực hiện Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia;

- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Cổng TTĐT Chính phủ;

- Cổng TTĐT Bộ GTVT;

- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;

- Lưu: VT, VTải (Lg10).

BỘ TRƯỞNG
 

 

 

 

 

 

Đinh La Thăng

thuộc tính Thông tư 30/2015/TT-BGTVT

Thông tư 30/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:30/2015/TT-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Đinh La Thăng
Ngày ban hành:14/07/2015Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chưa đủ tuổi vẫn được học trước để nâng hạng Giấy phép lái xe ô tô

Theo Thông tư số 30/2015/TT-BGTVT ngày 14/07/2015 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, từ ngày 01/09/2015, người chưa đủ tuổi vẫn được học trước để nâng hạng Giấy phép lái xe ô tô; tuy nhiên chỉ được dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định.
Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về điều kiện thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn để nâng hạng Giấy phép lái xe. Theo đó, để nâng hạng Giấy phép lái xe C, D, E lên FC, người học phải có thời gian hành nghề từ 01 năm và có từ 50.000km lái xe an toàn trở lên. Tương tự, thời gian đào tạo với trường hợp nâng hạng Giấy phép lái xe hạng C, D, E lên FC là 272 giờ, trong đó, có 48 giờ lý thuyết và 224 giờ thực hành lái xe. Với các trường hợp còn lại vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.
Về đầu tư xe cơ giới dùng để sát hạch lái xe, Thông tư quy định, xe sát hạch phải có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ còn giá trị sử dụng và Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự hiệu lực; đối với xe sát hạch lái xe trong hình dạng FC, có thể sử dụng xe hợp đồng với thời hạn và số lượng phù hợp với nhu cầu sát hạch...
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015.

Xem chi tiết Thông tư 30/2015/TT-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 23/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

Thông tư 23/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

Giao thông

Vui lòng đợi