Quyết định 82/QĐ-TTg 2020 nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 82/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường sắt
thời kỳ
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

--------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 16 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 11337/TTr-BGTVT ngày 27 tháng 11 năm 2019 và Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại văn bản số 11338/BC-BGTVT ngày 27 tháng 11 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung chính sau đây:

1. Tên quy hoạch, thời kỳ quy hoạch, đối tượng và phạm vi quy hoạch

a) Tên quy hoạch: Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

b) Thời kỳ quy hoạch: quy hoạch được lập cho thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

c) Đối tượng và phạm vi quy hoạch:

Quy hoạch mạng lưới đường sắt là quy hoạch ngành quốc gia, bao gồm hệ thống đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao, các kết nối tại khu vực đầu mối với đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng.

Phạm vi nghiên cứu của quy hoạch là toàn bộ ranh giới quốc gia thuộc chủ quyền của Việt Nam, có xét đến kết nối quốc tế.

2. Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch

a) Quan điểm lập quy hoạch

- Quy hoạch mạng lưới đường sắt phải cụ thể hóa chiến lược của Đảng; phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước và quy hoạch tổng thể quốc gia, đảm bảo phát huy hiệu quả của toàn hệ thống giao thông vận tải, phát huy tối đa lợi thế của vận tải đường sắt; đồng thời, cần lồng ghép các yếu tố tích hợp đa ngành, phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch.

- Quy hoạch mạng lưới đường sắt phải đáp ứng được nhu cầu về vận tải hàng hóa, hành khách với chất lượng tốt và giá cả hợp lý, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hạn chế ô nhiễm môi trường.

- Quy hoạch mạng lưới đường sắt phải có tính kế thừa, bảo đảm tính khoa học; ứng dụng công nghệ hiện đại trong quá trình lập quy hoạch; đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

- Nội dung của quy hoạch mạng lưới đường sắt phải thống nhất, liên kết với các quy hoạch khác và được thể hiện bằng báo cáo quy hoạch và hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch.

- Quy hoạch mạng lưới đường sắt nhằm hướng tới hoạch định đường lối cho quá trình phát triển mạng lưới đường sắt tại Việt Nam; bảo đảm tính linh hoạt và có tính mở để thu hút đa dạng các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt.

b) Mục tiêu lập quy hoạch

- Nghiên cứu các phương án phát triển mạng lưới đường sắt quốc gia đến năm 2050, đưa ra lộ trình đầu tư phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, đảm bảo kết nối ngành, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và hạn chế ô nhiễm môi trường.

- Tăng cường năng lực hội nhập của nền kinh tế trên cơ sở xây dựng mạng lưới đường sắt hiện đại, nâng cao tính thị trường, tập trung phát triển các hành lang vận tải gắn kết chặt chẽ với các hành lang kinh tế đô thị và nông thôn .

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chủ yếu về cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới đường sắt.

- Là một công cụ hiệu quả, hiệu lực của Nhà nước trong việc điều hành phát triển giao thông vận tải đường sắt, đồng thời là cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển ngành giao thông vận tải 5 năm và hằng năm.

c) Nguyên tắc lập Quy hoạch

- Tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch, các nghị định, văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch, các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

- Bảo đảm tính thống nhất, kết nối, đồng bộ giữa quy hoạch mạng lưới đường sắt với các quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; đồng bộ giữa kết cấu hạ tầng với phương tiện, dịch vụ, công nghiệp; giữa quy hoạch ngành với quy hoạch địa phương.

- Bảo đảm phù hợp quy chuẩn và tương thích về tiêu chuẩn kỹ thuật trong toàn mạng lưới đường sắt.

- Phù hợp xu hướng công nghệ, vật liệu, quản lý, khai thác hiện đại, tiết kiệm năng lượng, hạn chế ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Bảo đảm tính khả thi của quy hoạch, phù hợp nguồn lực để thực hiện.

3. Các nội dung chủ yếu của nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới đường sắt

a) Phân tích, đánh giá yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng về phân bố, sử dụng không gian của mạng lưới đường sắt.

b) Dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến mạng lưới đường sắt.

c) Đánh giá về sự liên kết ngành, liên kết vùng trong việc phát triển mạng lưới đường sắt

- Đánh giá sự liên kết, kết nối, đồng bộ của mạng lưới đường sắt trong phạm vi cả nước; sự liên kết giữa mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế.

- Đánh giá sự liên kết, kết nối giữa mạng lưới đường sắt với hệ thống kết cấu hạ tầng khác trong phạm vi vùng lãnh thổ.

- Đánh giá về liên kết vùng, liên kết giữa các tỉnh trong phát triển mạng lưới đường sắt.

d) Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với việc phát triển mạng lưới đường sắt trong kỳ quy hoạch; những cơ hội và thách thức

- Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với ngành đường sắt , gồm nhu cầu vận tải, phương thức vận tải, ứng dụng công nghệ và phương tiện mới trong lĩnh vực đường sắt.

- Phân tích, đánh giá những cơ hội, thách thức phát triển mạng lưới đường sắt trong thời kỳ quy hoạch.

- Phân tích, đánh giá cơ hội, thách thức phát triển mạng lưới đường sắt.

đ) Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển mạng lưới đường sắt.

e) Phương án phát triển mạng lưới đường sắt

- Định hướng phân bố không gian phát triển mạng lưới đường sắt, xác định quy mô, mạng lưới đường, định hướng kết nối với các lĩnh vực giao thông vận tải khác và kết nối với các đầu mối giao thông quan trọng (cảng hàng không, cảng biển, cảng đường thủy nội địa,...).

- Xác định loại hình, vai trò, vị trí, quy mô, định hướng khai thác, sử dụng và các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, công nghệ gắn với phân cấp, phân loại theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với các tuyến đường quan trọng trong mạng lưới đường sắt.

- Định hướng kết nối giữa các phương thức vận tải, giữa mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế, kết nối với hệ thống đô thị và nông thôn, hệ thống cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi, hệ thống du lịch và các hệ thống kết cấu hạ tầng khác.

- Giải pháp về quản lý khai thác và bảo đảm an toàn đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trước rủi ro thiên tai và bối cảnh biến đổi khí hậu.

g) Định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia có liên quan đến phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt.

h) Danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư của ngành và thứ tự ưu tiên thực hiện

- Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư phát triển mạng lưới đường sắt trong thời kỳ quy hoạch.

- Luận chứng xây dựng danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư của ngành trong thời kỳ quy hoạch, dự kiến tổng mức đầu tư, đề xuất thứ tự ưu tiên thực hiện và phương án phân kỳ đầu tư.

i) Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

- Giải pháp về cơ chế, chính sách.

- Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực .

- Giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ.

- Giải pháp về liên kết, hợp tác phát triển.

- Giải pháp về giáo dục, tuyên truyền.

- Giải pháp về hợp tác quốc tế.

- Giải pháp về huy động và phân bổ vốn đầu tư.

- Giải pháp về mô hình quản lý, phương thức hoạt động.

- Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch.

k) Yêu cầu về hồ sơ quy hoạch

Xây dựng báo cáo quy hoạch (gồm báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt), bản đồ, sơ đồ và cơ sở dữ liệu về quy hoạch mạng lưới đường sắt.

4. Yêu cầu về phương pháp lập quy hoạch

Đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch.

5. Chi phí lập quy hoạch

- Chi phí lập Quy hoạch mạng lưới đường sắt sử dụng từ nguồn vốn đầu tư công của Bộ Giao thông vận tải được phê duyệt theo đúng quy định.

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định cụ thể và chịu trách nhiệm về chi phí lập Quy hoạch mạng lưới đường sắt theo đúng hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về định mức cho hoạt động quy hoạch, quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan.

6. Thời hạn lập quy hoạch: Không quá 12 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

7. Tổ chức thực hiện

- Cấp phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ.

- quan tổ chức lập quy hoạch: Bộ Giao thông vận tải.

- quan lập quy hoạch: do Bộ Giao thông vận tải quyết định.

- Tổ chức tư vấn lập quy hoạch: lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giao thông vận tải là cơ quan tổ chức lập Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chịu trách nhiệm đảm bảo việc triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch và các quy định của pháp luật có liên quan. Trong quá trình lập quy hoạch, trường hợp cần đáp ứng yêu cầu nghiên cứu chuyên sâu, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo chất lượng, tiến độ công tác lập quy hoạch.

2. Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình lập quy hoạch theo quy định của pháp luật và phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Kiểm toán Nhà nước;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, PL, TH;

- Lưu: VT, CN (02). y

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

thuộc tính Quyết định 82/QĐ-TTg

Quyết định 82/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:82/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:14/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030

Ngày 14/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 82/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với phạm vi là toàn bộ ranh giới quốc gia thuộc chủ quyền của Việt Nam, có xét đến kết nối quốc tế.

Quy hoạch được lập với mục tiêu chính là nghiên cứu các phương án phát triển mạng lưới đường sắt quốc gia đến năm 2050, đưa ra lộ trình đầu tư phù hợp, đáp ứng nhu cầu vận tải, đảm bảo kết nối ngành; tăng cường năng lực hội nhập của nền kinh tế trên cơ sở xây dựng mạng lưới đường sắt hiện đại, nâng cao tính thị trường, tập trung phát triển các hành lang vận tải gắn kết chặt chẽ với các hành lang kinh tế đô thị và nông thôn.

Ngoài ra, Quy hoạch cũng là một công cụ hiệu quả, hiệu lực của Nhà nước trong việc điều hành phát triển giao thông vận tải đường sắt, đồng thời là cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển ngành giao thông vận tải 5 năm và hằng năm. Việc lập quy hoạch còn có đóng góp không nhỏ cho việc đề xuất các giải pháp chủ yếu về cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới đường sắt.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 82/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE PRIME MINISTER

 

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness
_____________________________

No. 82/QD-TTg

 

Hanoi, January 14, 2020

DECISION

Approving the task of formulating the master plan on railway network for the 2021-2030 period, with a vision toward 2050

 

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the November 24, 2017 Planning Law;

Pursuant to the November 20, 2016 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of Thirty Seven Laws Related to the Planning Law;

Pursuant to the June 16, 2017 Railway Law;

Pursuant to the Government’s Decree No. 37/2019/ND-CP of May 7, 2019, detailing the implementation of a number of articles of the Planning Law;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 995/QD-TTg of August 9, 2018, assigning ministries to formulate national master plans of sectors for the 2021-2030 period, with a vision toward 2050;

At the proposal of the Minister of Transport in Report No. 11337/TTr-BGTVT of November 27, 2019, and Appraisal Report of the Council for Appraisal of the Task of Planning the Railway Network for the 2021-2030 period, with a vision toward 2050, in Document No. 11338/BC-BGTVT of November 27, 2019,

DECIDES:

Article 1. To approve the task of formulating the master plan on railway network for the 2021-2030 period, with a vision toward 2050, with the following principal contents:

1. Title, period, subjects and scope of the master plan

a/ Title of the master plan: Master plan on railway network for the 2021-2030 period, with a vision toward 2050.

b/ Planning period: Master plan is formulated for the 2021-2030 period, with a vision toward 2050.

c/ Subjects and scope of the master plan:

The master plan on railway network is a national master plan of a sector, which covers the national railway system, high-speed railways, connections at hubs with urban railways and special-use railways.

The study scope of the master plan is the entire national boundaries under Vietnam's sovereignty, taking into account international connectivity.

2. Planning viewpoints, objectives and principles

a/ Planning viewpoints

- The master plan must concretize the Party's strategy, be in line with the national socio-economic development strategy and national overall master plan, help ensure the highest efficiency of the entire transport system, maximize advantages of railway transport, and at the same time incorporate multidisciplinary integration elements in accordance with the Planning Law.

- The master plan must meet demands for transport of goods and passengers with good quality and reasonable prices, ensuring national defense and security and limiting environmental pollution.

- The master plan must be of continuous and scientific nature, apply modern technologies in the planning process, satisfy standards and technical regulations, and conform to requirements of the country's development and international integration.

- Contents of the master plan must be uniform and linked to other master plans and reflected in planning reports and a system of planning diagrams, maps and databases.

- The master plan aims to pave the way for the railway network to develop in Vietnam and ensure flexibility and openness to attract diverse resources for railway infrastructure investment.

b/ Planning objectives

- To study plans on development of the national railway network until 2050, putting forth appropriate investment schedules to meet transport demands, ensure sectoral connectivity and contribute to maintaining national defense and security and limiting environmental pollution.

- To strengthen the integration capacity of the economy on the basis of building a modern railway network with higher marketability, focusing on developing transport routes in close association with urban and rural economic areas.

- To propose major solutions with regard to railway network development mechanisms and policies.

- To serve as an effective and efficient tool of the State in the operation and development of the railway transport, and at the same time as the basis for formulation of five-year and annual transport development plans.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decision 82/QD-TTg (Manuscript) DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decision 82/QD-TTg (Manuscript) PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi