Quyết định 722/QĐ-BGTVT 2019 hồ sơ sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án cao tốc Bắc Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 722/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐOẠN CAM LÂM - VĨNH HẢO THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

--------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hn và cơ cu tchức của BGiao thông vận tải;

Căn cNghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều của Luật đấu thầu về la chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ vquản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ và sửa đi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đu tư xây dựng;

Căn cNghị đnh số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Thông tư s 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ trưng Bộ Kế hoạch và Đu tư hưng dn lập hồ sơ mời sơ tuyn, hồ sơ mời thầu la chn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thc đi tác công tư;

Căn cThông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti quy định về tổ chức thực hiện chc năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhàc có thm quyền ký kết và thực hiện hp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đi tác công tư do Bộ Giao thông vn tải quản lý;

Căn cứ Thông tư s 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy đnh một số nội dung v qun lý tài chính đối vi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ về Dự án xây dựng một sđoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2352/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phn đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án 85 tại Tờ trình số 419/TTr-BQL ngày 28/3/2019 và văn bản số 637/BQL-KHTH ngày 19/4/2019 về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 kèm theo Hồ sơ mời sơ tuyển do Ban Quản lý dự án 85 lập;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định số 252/ĐTCT ngày 23/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

- Phạm vi, quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế và các nội dung liên quan của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Theo Quyết định số 2352/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Hồ sơ mời sơ tuyển gồm các phần chính sau:

Phần 1. Thủ tục sơ tuyển

Chương I. Chỉ dẫn nhà đầu tư;

Chương II. Bảng dữ liệu;

Chương III. Quy trình và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển;

Chương IV. Biểu mẫu dự sơ tuyển.

Phần 2. Báo cáo tóm tắt dự án

Chương V. Báo cáo tóm tắt dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Ban Quản lý dự án 85 có trách nhiệm tiếp thu, hoàn thiện Hồ sơ mời sơ tuyển theo Báo cáo kết quả thẩm định số 252/ĐTCT ngày 23/4/2019 của Vụ Đối tác công - tư và ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan trước khi phát hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác, thống nhất nội dung giữa Hồ sơ mời sơ tuyển ngôn ngữ tiếng Việt và Hồ sơ mời sơ tuyển ngôn ngữ tiếng Anh.

- Giao Ban Quản lý dự án 85 thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bên mời thầu, tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội và Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ; thực hiện việc đăng tải thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định tại Điều 8 Luật đấu thầu, Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, khoản 3 Điều 12 Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng B; Vụ trưng các Vụ: Đối tác công - tư, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Pháp chế; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông; Giám đốc Ban Quản lý dự án 85; Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ
trưởng (để b/c);
- Ủy ban Kinh t
ế Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, TP;
- Lưu: VT, ĐTCT(TVH.02b
).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực