Quyết định 703/QĐ-BGTVT 2019 Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư Dự án cao tốc Bắc Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 703/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐOẠN NHA TRANG - CAM LÂM THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

---------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đưng bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính ph quy  định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức ca Bộ Giao thông vận tải,

Căn cNghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu vlựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị định s59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính ph v quản lý dự án đu tư xây dựng; Nghị định s 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, b sung một sđiều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ v qun lý dự án đầu tư xây dng;

Căn cứ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thc đi tác công tư;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ny 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý;

Căn cứ Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ về Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; .

Xét Tờ trình số 482/TTr-BĐHCM ngày 11/3/2019 của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về việc trình phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, kèm theo Hồ sơ mời sơ tuyển do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh lập;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ đối tác công - tư, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định số 248/ĐTCT ngày 23/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng /một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, với những nội dung chủ yếu sau:

- Phạm vi, quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế và các nội dung liên quan của Dự án: Theo Quyết định số 2351/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Hồ sơ mời sơ tuyển gồm các phần chính sau:

Phần 1. Thủ tục sơ tuyển

Chương I. Chỉ dẫn nhà đầu tư;

Chương II. Bảng dữ liệu;

Chương III. Quy trình và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển;

Chương IV. Biểu mẫu dự sơ tuyển.

Phần 2. Báo cáo tóm tắt dự án

Chương V. Báo cáo tóm tắt dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm:

- Tiếp thu đầy đủ nội dung thm định tại Báo cáo kết quả thẩm định số 248/ĐTCT ngày 23/4/2019 của Vụ đối tác công - tư và ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, hoàn chỉnh Hồ sơ mời sơ tuyển trước khi phát hành.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, thống nhất nội dung giữa hồ sơ mời sơ tuyển ngôn ngữ tiếng Việt và hồ sơ mời sơ tuyển ngôn ngữ tiếng Anh.

- Thực hiện đăng tải thông báo mời sơ tuyển tuân thủ các quy định tại Điều 8 Luật đấu thầu, Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, khoản 3 Điều 12 Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải và các quy định khác có liên quan,

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bên mời thầu, tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội và Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ủy ban Kinh tế Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Tư pháp;
- Lưu: VT, ĐTCT (Việt 05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

 

 

thuộc tính Quyết định 703/QĐ-BGTVT

Quyết định 703/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:703/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đình Thọ
Ngày ban hành:25/04/2019Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm

Ngày 25/04/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 703/QĐ-BGTVT phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, phê duyệt Hồ sơ mời tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án trên với phạm vi, quy mô, giải pháp thiết kế được quy định tại quyết định 2351/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2018. Hồ sơ mời sơ tuyển bao gồm 02 phần: Thủ tục sơ tuyển và báo cáo tóm tắt dự án. Thủ tục sơ tuyển gồm 03 chương: Chỉ dẫn nhà đầu tư, bảng dữ liệu, quy trình và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự tuyển, biểu mẫu dự sơ tuyển.

Các nhiệm vụ về đăng tải thông báo, nội dung Hồ sơ mời tuyển… được giao cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thực hiện.

Xem chi tiết Quyết định703/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi