Quyết định 627/QĐ-BGTVT 2019 Tiêu chuẩn định mức sử dụng phương tiện thủy

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BGIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 627/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN THỦY CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CẢNG VỤ HÀNG HẢI

-------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng của các Cảng vụ hàng hải (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng được ban hành tại Điều 1 của Quyết định này triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài Chính (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cng TTĐT Bộ GTVT;
- Kho bạc nhà nước;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN THỦY CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CẢNG VỤ HÀNG HẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 627/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 04 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên Cảng vụ Hàng hải

Đơn vị

Định mc

Số lượng

Cấp phương tiện

1

Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa

3

Tàu

Tàu

2

01 tàu VRH II; 01 tàu VRH III

Ca nô

Ca nô

1

01 ca nô VR SB

2

Cảng vụ Hàng hải Nghệ An

3

Tàu

Tàu

2

01 tàu VRH II; 01 tàu VRH III

Ca nô

Ca nô

1

01 ca nô VR SB

3

Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình

3

Tàu

Tàu

2

01 tàu VRH II; 01 tàu VRH III

Ca nô

Ca nô

1

01 ca nô VR SB

4

Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị

2

Tàu

Tàu

2

02 tàu VRH III

5

Cảng vụ Hàng hải Đà Nng

4

Tàu

Tàu

2

02 tàu VRH III

Ca nô

Ca nô

2

02 ca nô VR SB

6

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi

5

Tàu

Tàu

3

03 tàu VRH III

Ca nô

Ca nô

2

02 ca nô VRH III

7

Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn

4

Tàu

Tàu

1

01 tàu VRH II

Ca nô

Ca nô

3

03 ca nô VR SB

8

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

5

Tàu

Tàu

1

01 tàu VRH III

Ca nô

Ca nô

4

03 ca nô VR SB; 01 ca nô VR SI

9

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang

5

Tàu

Tàu

2

01 tàu VRH II; 01 tàu VRH III

Ca nô

Ca nô

3

03 ca nô VR SB

thuộc tính Quyết định 627/QĐ-BGTVT

Quyết định 627/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng của các Cảng vụ hàng hải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:627/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành:11/04/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Cảng vụ hàng hải được sử dụng tối đa 05 phương tiện thủy chuyên dùng

Ngày 11/04/2019, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định 627/QĐ-BGTVT ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng của các cảng vụ hàng hải.

Theo đó, định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng của các cảng vụ hàng hải cụ thể như sau:

Các cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Kiên Giang được sử dụng tổng số tàu và cano là 05/cảng vụ, đây là các cảng có định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng cao nhất trong các Cảng vụ. Cụ thể: Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi được sử dụng 03 tàu, 02 cano; cảng vụ hàng hải Vũng Tàu được sử dụng 01 tàu, 04 cano; cảng vụ hàng hải Kiên Giang được sử dụng 02 tàu, 03 cano.

Riêng cảng vụ hàng hải Quảng Trị chỉ được sử dụng 02 tàu, không được sử dụng cano, đây là cảng vụ hàng hải có định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng thấp nhất trong các cảng vụ Hàng hải.

Bên cạnh đó, Quyết định này còn quy định cụ thể các loại tàu, cano và số lượng từng loại được cấp cho các cảng vụ hàng hải.

Xem chi tiết Quyết định 627/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi