Quyết định 43/QĐ-HĐTĐQH thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa 2021-2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 43/QĐ-HĐTĐQH

Quyết định 43/QĐ-HĐTĐQH của Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa về việc ban hành Kế hoạch và phân công nhiệm vụ thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:43/QĐ-HĐTĐQHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:31/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030

Ngày 31/3/2021, Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa đã ra Quyết định 43/QĐ-HĐTĐQH về việc ban hành Kế hoạch và phân công nhiệm vụ thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, tháng 3/2021, cơ quan thường trực Hội đồng ban hành Kế hoạch tổ chức thẩm định và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng thẩm định; Tháng 3/2021, cơ quan thường trực Hội đồng cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các thành viên Hội đồng thẩm định; Tháng 5/2021, trình Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch;…

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ thẩm định, đánh giá bao gồm: Sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch; Đánh giá định hướng liên kết ngành, vùng trong Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; Liên kết hạ tầng giao thông đường sắt, hàng không, đường bộ, hàng hải; Kết nối tổng thể ngành nông nghiệp, phòng chống thiên tai; Kết nối hạ tầng văn hóa thể thao và du lịch;…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 43/QĐ-HĐTĐQH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH KẾT CU HẠ TNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
-------

Số: 43/QĐ-HĐTĐQH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

-------------

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

 

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Tổ chức Chính phvà Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định s 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 ca Chính phquy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2020 ca Thtướng Chính phvề việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định s2082/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Theo đề nghị ca Bộ Giao thông vận tải (Cơ quan thường trực Hội đồng thm định).

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch và phân công nhiệm vụ thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định này và nhiệm vụ lập Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, các thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH,
QHĐP, PL, TH, QHQT, CN, NN;
- Lưu: VT, HĐTĐQH (2)
.

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

TRIỂN KHAI THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
(Kèm theo Quyết định s 43/QĐ-HĐTĐQH ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa)

1. Mục đích

Cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa), đồng thời làm căn cứ phân công trách nhiệm cụ thể đối với các bộ, ngành và địa phương (thông qua các thành viên Hội đồng thẩm định) trong quá trình thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch thẩm định bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tuân thủ trình tự, thtục thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạchNghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

- Thể hiện sự phân công, phối hợp giữa các thành viên Hội đồng thẩm định từ các bộ, ngành và địa phương trong quá trình thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

3. Tiến độ thực hiện

Các nhiệm vụ chủ yếu và tiến độ khung dự kiến thực hiện như sau:

Thời gian

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Tháng 03/2021

Ban hành kế hoch tổ chức thẩm định và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng

Các thành viên Hội đồng thm định

Tháng 04/2021

Cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các thành viên Hội đồng thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

Tháng 05/2021

Trình Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Hội đng thẩm định Quy hoạch

Cơ quan thường trực Hội đồng

 

Tháng 05/2021

Họp thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa - lần 1

Các thành viên Hội đồng thẩm định

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

Tháng 5/2021

Tiếp thu chnh sửa hồ sơ Quy hoạch theo ý kiến nhận xét, đánh giá của Hội đồng thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

Tháng 6/2021

Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa - lần 2

Các thành viên Hội đồng thẩm định

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

Tháng 6/2021

Lập dự thảo Báo cáo thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Các thành viên Hội đồng thẩm định

Tháng 6/2021

Trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định phê duyệt Báo cáo thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

 

Tháng 6/2021

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tng đường thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

Trong quá trình thực hiện, nếu cn thiết phải điều chỉnh, b sung, đnghị các thành viên Hội đồng thẩm định đề xuất bằng văn bản và gửi về Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định (Bộ Giao thông vận tải) để tổng hợp, trình Chtịch Hội đồng xem xét, quyết định.

4. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng

a) Phân công nhiệm vụ

- Dựa trên nguyên tắc Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất (Điều 4, Luật Quy hoạch), liên kết ngành (Điều 23 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ) với các lĩnh vực khác, đề xuất nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng thẩm định như sau:

TT

Nội dung nhiệm vụ thẩm định, đánh giá

Thành viên thực hiện thẩm định

1

Sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch

Các thành viên Hội đồng thẩm định

2

Việc tuân thquy trình lập quy hoạch

Các thành viên Hội đồng thẩm định

3

Các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bi cảnh và thực trạng về phân bố, sử dụng không gian của kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

Tình hình thực hiện quy hoạch thời kỳ trước

Các thành viên Hội đồng

4

Dự báo xu thế phát triển, xác định nhu cầu vận tải hàng hóa bàng đường thủy nội địa phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, phát triển kinh tế vùng, địa phương và các kịch bản phát triển ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống luồng đường thủy nội địa, hệ thống cảng, bến thủy nội địa

Các thành viên Hội đồng

5

Đánh giá định hướng liên kết ngành, vùng trong Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

 

 

- Liên kết các hành lang kinh tế, các cực tăng trưng;

- Liên kết vùng;

- Liên kết tỉnh.

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 07 địa phương (Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh; Hải Phòng; Quảng Ninh; Thanh Hóa; Cn Thơ; Đồng Tháp); Tổ Tư vn kinh tế của Thtướng Chính phủ

 

- Liên kết hệ thống đô thị - nông thôn quốc gia

- Các loại khoáng sn làm vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng, 07 địa phương (Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh; Hải Phòng; Quảng Ninh; Thanh Hóa; Cần Thơ; Đồng Tháp)

 

- Liên kết hạ tầng giao thông: đường st, hàng không, đường bộ, hàng hải

Bộ Giao thông vận tải

 

- Kết nối tổng thể ngành nông nghiệp; phòng chống thiên tai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

- Kết ni tổng thể ngành công nghiệp

- Kết nối tổng thể hệ thống thương mại

- Kết nối hạ tầng năng lượng, điện lực, khí đốt...

Bộ Công Thương

 

- Kết nối hạ tầng văn hóa thể thao và du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

- Kết nối hạ tầng thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

- Kết nối hạ tầng khoa học công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

- Kết nối hạ tầng giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

- Kết ni hệ thống kho dự trữ quốc gia

Bộ Tài chính

 

- Liên kết hạ tầng quốc tế

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao

6

Đánh giá sự phù hợp về các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

7

Yêu cầu của phát triển kinh tế xã hội đối với việc phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa trong kỳ quy hoạch; những cơ hội và thách thức

Các thành viên Hội đồng thẩm định

8

Xác định các yêu cầu về nhu cầu vận tải, phương thức vận tải, ứng dụng công nghệ và phương tiện mới trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ

9

Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch

Các thành viên Hội đồng thẩm định

10

Xác định loại hình, vai trò, vị trí, quy mô, định hướng khai thác, sử dụng đối với các tuyến luồng đường thủy nội địa, cảng đường thủy nội địa

Các thành viên Hội đồng thẩm định

11

Định hướng bố trí sử dụng đất, mặt nước cho phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12

Danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư cùa ngành và thứ tự ưu tiên thực hiện

Các thành viên Hội đồng thẩm định

13

Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, các địa phương

14

Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và xử lý, tích hợp vào báo cáo quy hoạch

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, các thành viên Hội đng thẩm định có trách nhiệm nghiên cứu tham gia ý kiến đối với các vấn đề liên quan khác của quy hoạch nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

b) Quyền, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng thẩm định

- Được yêu cầu Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định cung cấp các hồ sơ, tài liệu quy hoạch; được đề xuất Cơ quan thường trực của Hội đng thẩm định mời các chuyên gia, nhà khoa học đến tham dự và đóng góp ý kiến tại phiên họp Hội đồng thẩm định.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đng thẩm định và Thủ trưởng cơ quan về nội dung công việc được Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao nhiệm vụ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ý kiến tham gia đối với quy hoạch.

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng thẩm định khi được triệu tập.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao.

- Các thành viên phản biện nghiên cứu, đánh giá và báo cáo Hội đồng thẩm định toàn diện nội dung quy hoạch; thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo Điều 35 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.

c) Quyền và trách nhiệm của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

- Thực hiện theo Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình họp Hội đồng thẩm định; mời họp, chuẩn bị tài liệu và phương tiện phục vụ các cuộc họp ca Hội đồng thẩm định.

- Đôn đốc các thành viên Hội đồng thẩm định triển khai công tác thẩm định theo nhiệm vụ được giao.

- Tổng hợp các nội dung còn có ý kiến khác nhau liên quan đến ngành, địa phương trong quá trình thẩm định; báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi