Quyết định 2321/QĐ-BGTVT 2019 đính chính Thông tư 43/2019/TT-BGTVT

B GIAO THÔNG VN TẢI

------------

Số: 2321/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VlT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

--------------

Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Thông tư số 43/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện
để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

---------------
B
TRƯỞNG B GIAO THÔNG VN TI

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 43/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam như sau:
Tại khoản 5 Điều 1, thay cụm từ "khoản 4 Điều 5" thành "khoản 5 Điều 5" và thay cụm từ "4.Quyết định" thành "5.Quyết định".
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯNG

                                                          

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Công

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực