Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
__________

Số: 25/2021/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn việc tổ chức triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 (sau đây viết tắt là Đề án), bao gồm: những quy định chung; đối tượng và tiêu chuẩn tuyển chọn, quyền và trách nhiệm của người học; yêu cầu và tiêu chí xét chọn cơ sở đào tạo, trách nhiệm và quyền hạn của cơ sở đào tạo, cơ sở cử đi và tổ chức thực hiện Đề án.
2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học trong phạm vi Đề án.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Cơ sở cử đi là cơ sở giáo dục đại học trong nước (không bao gồm những cơ sở giáo dục đại học tư thục có vốn đầu tư nước ngoài) có nhu cầu nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên ở trình độ tiến sĩ và trình độ thạc sĩ trong phạm vi Đề án.
2. Cơ sở đào tạo là cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, tổ chức giáo dục trong nước và ở nước ngoài được cấp có thẩm quyền của nước sở tại cho phép tổ chức đào tạo và cấp bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ; đáp ứng quy định của Thông tư này, được Bộ Giáo dục và Đào tạo xét chọn và công bố trong phạm vi Đề án.
3. Giảng viên cơ hữu là giảng viên của cơ sở cử đi đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 10 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
4. Giảng viên nguồn là những người tại thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành đã trúng tuyển hoặc đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong nước hoặc ở nước ngoài, chưa là giảng viên cơ hữu nhưng có nguyện vọng và được cơ sở cử đi cam kết tiếp nhận làm giảng viên cơ hữu sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ thông qua hợp đồng đào tạo giảng viên nguồn.
5. Người học là giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đáp ứng quy định của Thông tư này, được cơ sở cử đi tuyển chọn và được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt cấp kinh phí hỗ trợ từ Đề án trong thời gian theo học các chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, trong đó người học tiến sĩ là người học chương trình đào tạo tiến sĩ, người học thạc sĩ là người học chương trình đào tạo thạc sĩ.
Điều 3. Trình độ, ngành đào tạo và hình thức đào tạo
1. Trình độ và ngành đào tạo trong phạm vi Đề án bao gồm:
a) Đào tạo trình độ tiến sĩ tất cả các ngành; ưu tiên những ngành được xác định cần tập trung đào tạo trong chiến lược phát triển nhân lực trình độ cao của Việt Nam ở từng thời điểm cho đến năm 2030 và trong giai đoạn tiếp theo;
b) Đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành thể dục, thể thao.
2. Hình thức đào tạo bao gồm:
a) Đào tạo tập trung toàn thời gian trong nước;
b) Đào tạo tập trung toàn thời gian ở nước ngoài;
c) Liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ một phần thời gian học tập trung trong nước và một phần thời gian học tập trung ở nước ngoài, trong đó thời gian đào tạo ở nước ngoài tối đa không quá 02 năm.
Điều 4. Chính sách hỗ trợ người học
1. Kinh phí hỗ trợ cho người học tập trung toàn thời gian trong nước bao gồm:
a) Học phí nộp cho cơ sở đào tạo;
b) Chi phí hỗ trợ học tập, nghiên cứu;
c) Chi phí hỗ trợ 01 lần cho người học tiến sĩ tham dự hội thảo, hội nghị ở nước ngoài hoặc thực tập ngắn hạn ở nước ngoài tối đa 03 tháng trong thời gian học tập, nghiên cứu.
2. Kinh phí hỗ trợ cho người học tập trung toàn thời gian ở nước ngoài bao gồm:
a) Học phí nộp cho cơ sở đào tạo;
b) Chi phí hỗ trợ học tập, nghiên cứu.
3. Đối với liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ, người học được nhận kinh phí hỗ trợ theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này khi học tập, nghiên cứu trong nước và theo quy định tại khoản 2 Điều này khi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.
4. Kinh phí hỗ trợ cấp cho người học trong thời hạn theo quyết định phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại khoản 5 Điều 12 của Thông tư này; được tính từ thời điểm người học nhập học chính thức tại cơ sở đào tạo hoặc từ thời điểm quyết định có hiệu lực đối với người học tiến sĩ; nhưng tối đa không quá 04 năm (48 tháng) đối với người học tiến sĩ và không quá 02 năm (24 tháng) đối với người học thạc sĩ.
5. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này với nội dung chi và mức chi cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không bao gồm chi phí đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (nếu có) cho người học trước khi nhập học các chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ chính thức.
Chương II
ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN THAM GIA TUYỂN CHỌN, QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI HỌC
Điều 5. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia tuyển chọn
1. Giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn được tham gia tuyển chọn để nhận kinh phí hỗ trợ của Đề án khi đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Là công dân Việt Nam, tuổi không quá 40 tính đến năm tham gia tuyển chọn; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để đi học; không trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật hoặc thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên; không thuộc trường hợp chưa được xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật khi tham gia tuyển chọn đi học toàn thời gian ở nước ngoài;
b) Tham gia tuyển chọn đi học tiến sĩ, thạc sĩ hoặc đang theo học các chương trình đào tạo tiến sĩ lần đầu tiên;
c) Giảng viên cơ hữu đã đáp ứng điều kiện tuyển sinh của chương trình đào tạo, được cơ sở đào tạo dự kiến tiếp nhận học chính thức trong năm đăng ký tuyển chọn hoặc năm kế tiếp liền kề; hoặc giảng viên nguồn, giảng viên cơ hữu đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ phải còn thời gian học tập, nghiên cứu ít nhất từ 18 tháng trở lên tính đến thời điểm tham gia tuyển chọn;
d) Chưa nhận hoặc chưa cam kết nhận học bổng toàn phần từ ngân sách Nhà nước hoặc từ các nguồn kinh phí khác cho việc học tập, nghiên cứu ở trình độ dự tuyển tính đến thời điểm được tuyển chọn.
2. Đối tượng tham gia tuyển chọn để được nhận kinh phí hỗ trợ của Đề án khi đi học thạc sĩ phải là giảng viên cơ hữu giảng dạy những ngành đào tạo thuộc lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành thể dục, thể thao của các cơ sở cử đi thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao.
Điều 6. Quyền và trách nhiệm của người học
1. Người học có các quyền sau:
a) Được cấp kinh phí hỗ trợ của Đề án theo thời hạn phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian theo học các chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tại cơ sở đào tạo;
b) Được cơ sở cử đi tạo điều kiện, bố trí thời gian để hoàn thành chương trình đào tạo và tiếp nhận trở lại làm việc sau khi tốt nghiệp;
c) Được nhận thêm hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân khác trong quá trình học tập, nghiên cứu trong trường hợp khoản hỗ trợ tài chính này không phải là học bổng toàn phần, đồng thời không có mâu thuẫn giữa quyền lợi và trách nhiệm của người học được nhận hỗ trợ kinh phí của Đề án với quyền lợi và trách nhiệm của người học được nhận hỗ trợ tài chính theo quy định của các tổ chức, cá nhân này;
d) Được hưởng các quyền của công dân Việt Nam khi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài theo quy định hiện hành.
2. Người học có các trách nhiệm sau:
a) Tuân thủ quy định và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo trong thời gian học tập, nghiên cứu; báo cáo cơ sở cử đi tiến độ, kết quả học tập và nghiên cứu định kỳ 06 tháng hoặc khi kết thúc kỳ học, năm học trong thời gian đào tạo và khi tốt nghiệp chương trình đào tạo;
b) Hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn và được cấp bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ theo quy định của cơ sở đào tạo;
c) Trong thời gian học tập, nghiên cứu hoặc chậm nhất trong 12 tháng sau khi tốt nghiệp, người học tiến sĩ phải công bố kết quả nghiên cứu liên quan trực tiếp tới đề tài luận án, được minh chứng bằng ít nhất 02 công bố khoa học đối với người học tập trung toàn thời gian ở nước ngoài, hoặc ít nhất 01 công bố khoa học đối với người học ở các hình thức còn lại trong các ấn phẩm thuộc danh mục Web of Science hoặc Scopus (sau đây viết tắt là WoS/Scopus) với tư cách là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ. Riêng đối với người học tiến sĩ các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành thể dục thể thao có thể thay thế công bố khoa học bằng 01 giải thưởng chính thức của các cuộc thi quốc gia hoặc quốc tế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận;
d) Tự bảo đảm tài chính để tiếp tục học tập, nghiên cứu và hoàn thành chương trình đào tạo trong trường hợp thời gian đào tạo theo tiếp nhận của cơ sở đào tạo dài hơn thời hạn tối đa được nhận kinh phí hỗ trợ từ Đề án quy định tại khoản 4 Điều 4 của Thông tư này;
đ) Thực hiện trách nhiệm của người học theo pháp luật của nước sở tại và theo quy định hiện hành đối với công dân Việt Nam khi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài;
e) Quay trở về cơ sở cử đi ngay sau khi tốt nghiệp và làm việc trong thời gian tối thiểu theo quy định của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo đối với người học không phải là công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định 143); theo quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định 101) đối với người học là công chức, viên chức và các quy định hiện hành khác có liên quan;
g) Thực hiện bồi hoàn kinh phí hỗ trợ đã nhận từ Đề án trong thời gian học tập, nghiên cứu theo quy định tại Nghị định 143 đối với người học không phải là công chức, viên chức và theo quy định tại Nghị định 101 đối với người học là công chức, viên chức và các quy định hiện hành khác có liên quan trong trường hợp vi phạm những quy định tại Điều 3 của Nghị định 143, Điều 7 của Nghị định 101 và không thực hiện đầy đủ những trách nhiệm khác của người học quy định tại Điều này.
Điều 7. Quy định đối với người học trong quá trình đào tạo
1. Người học có nguyện vọng và lý do chính đáng để tạm dừng học tập, nghiên cứu phải có đơn đề nghị và được cơ sở cử đi, cơ sở đào tạo chấp thuận. Trong thời gian tạm dừng học tập, nghiên cứu, người học không được nhận kinh phí hỗ trợ của Đề án. Người học tiếp tục được cấp kinh phí hỗ trợ khi quay trở lại học tập, nghiên cứu tại cơ sở đào tạo nếu tổng thời gian tạm dừng không quá 12 tháng đối với người học tiến sĩ và không quá 06 tháng đối với người học thạc sĩ. Tổng thời gian được cấp kinh phí hỗ trợ của Đề án không vượt quá thời hạn tối đa quy định tại khoản 4 Điều 4 của Thông tư này.
2. Người học có nguyện vọng chuyển ngành đào tạo hoặc chuyển cơ sở đào tạo không vì lý do bị kỷ luật hoặc bị buộc thôi học phải có đơn đề nghị và được cơ sở cử đi chấp thuận. Kinh phí hỗ trợ của Đề án tiếp tục được cấp cho người học nếu đáp ứng những yêu cầu sau:
a) Việc chuyển ngành đào tạo hoặc cơ sở đào tạo chỉ thực hiện 01 lần trong cả quá trình học tập, nghiên cứu khi thời hạn được nhận kinh phí hỗ trợ từ Đề án còn bằng hoặc hơn một nửa thời gian theo quyết định phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Kinh phí hỗ trợ cho người học khi theo học ngành mới hoặc tại cơ sở xin chuyển đến bằng hoặc thấp hơn tổng mức kinh phí dự kiến người học được hỗ trợ theo quyết định phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo trừ đi số kinh phí đã cấp cho người học khi theo học ngành đào tạo hoặc tại cơ sở đào tạo xin chuyển đi; trong trường hợp cao hơn, người học tự bảo đảm phần kinh phí chênh lệch nhưng phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người học theo quy định của Thông tư này;
c) Thời gian được cấp kinh phí hỗ trợ không vượt quá thời hạn tối đa quy định tại khoản 4 Điều 4 của Thông tư này tính từ thời điểm nhập học chính thức theo ngành đào tạo hoặc tại cơ sở đào tạo xin chuyển đi theo quyết định phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Kinh phí hỗ trợ sẽ dừng cấp cho người học trong trường hợp người học vi phạm pháp luật dẫn đến bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị kết án tù giam hoặc bị buộc thôi học do vi phạm quy định của cơ sở đào tạo trong quá trình học tập, nghiên cứu.
4. Người học thạc sĩ được đăng ký dự tuyển để chuyển tiếp theo học ngay tiến sĩ và nhận kinh phí hỗ trợ của Đề án khi đáp ứng những yêu cầu sau:
a) Đã tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ hoặc chứng nhận tốt nghiệp thạc sĩ trong cùng năm đăng ký tuyển chọn đi học tiến sĩ;
b) Có điểm đánh giá của tối thiểu 60% số học phần trong chương trình đào tạo thạc sĩ ở mức xếp hạng cao nhất;
c) Được cơ sở đào tạo tiếp nhận vào học ngay chương trình đào tạo tiến sĩ phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo ở trình độ thạc sĩ.
5. Căn cứ vào đề nghị của người học và của cơ sở cử đi, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định đối với những nội dung quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này.
Chương III
YÊU CẦU VÀ TIÊU CHÍ XÉT CHỌN CƠ SỞ ĐÀO TẠO; TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO, CƠ SỞ CỬ ĐI
Điều 8. Yêu cầu và tiêu chí xét chọn cơ sở đào tạo
1. Cơ sở đào tạo nếu có nguyện vọng tham gia đào tạo trong phạm vi Đề án phải đáp ứng những yêu cầu sau:
a) Đối với cơ sở đào tạo trong nước: ngành đào tạo có tên trong những bảng xếp hạng ngành hoặc lĩnh vực đào tạo có uy tín của thế giới được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận ít nhất 01 lần trong 05 năm cuối tính đến thời điểm được xét chọn; hoặc ngành đào tạo ở trình độ tiến sĩ đã tuyển sinh và tổ chức đào tạo từ 05 năm trở lên, có ít nhất 05 nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp và được cấp bằng trong vòng 05 năm gần nhất; ngành đào tạo ở trình độ thạc sĩ có ít nhất 05 khóa đào tạo đã tốt nghiệp và được cấp bằng;
b) Đối với cơ sở đào tạo ở nước ngoài: ngành đào tạo ở trình độ tiến sĩ, trừ các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật, nhóm ngành thể dục và thể thao, nằm trong nhóm 500 tốt nhất của những bảng xếp hạng ngành hoặc lĩnh vực đào tạo có uy tín của thế giới (được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận) ít nhất 01 lần trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách các cơ sở đào tạo trong phạm vi Đề án. Danh sách các cơ sở đào tạo những ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật, nhóm ngành thể dục và thể thao (bao gồm cả trình độ tiến sĩ và thạc sĩ) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất;
c) Cơ sở đào tạo thực hiện liên kết đào tạo ở trình độ tiến sĩ phải đáp ứng yêu cầu tại điểm a khoản 1 Điều này đối với cơ sở đào tạo ở trong nước, yêu cầu tại điểm b khoản 1 Điều này đối với cơ sở đào tạo nước ngoài và những quy định hiện hành về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
2. Những ngành đào tạo của cơ sở đào tạo trong nước đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được xét chọn căn cứ vào những tiêu chí xếp theo thứ tự ưu tiên sau:
a) Ngành đào tạo có vị trí xếp hạng cao trong các bảng xếp hạng quốc tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;
b) Ngành đào tạo có đội ngũ giảng viên có trình độ và chuyên môn cao thể hiện ở số lượng giáo sư, phó giáo sư, số lượng công bố quốc tế, hoặc số đề tài cấp nhà nước, hoặc giải thưởng quốc gia, quốc tế tính, trên một giảng viên;
c) Cân đối về cơ cấu ngành hoặc lĩnh vực và theo vùng, miền đối với các cơ sở đào tạo trong nước đáp ứng đủ điều kiện bảo đảm chất lượng.
Điều 9. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo
1. Các cơ sở đào tạo trong nước có trách nhiệm:
a) Xây dựng quy định chi tiết về tuyển sinh và tổ chức đào tạo đối với người học trong phạm vi Đề án trên cơ sở quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của cơ sở đào tạo và những quy định liên quan tại Thông tư này;
b) Tổ chức tuyển sinh, tiếp nhận, quản lý và hỗ trợ người học hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu trong quá trình đào tạo; phân công những giảng viên có kinh nghiệm và uy tín khoa học để giảng dạy và hướng dẫn người học;
c) Cung cấp thông tin cho cơ sở cử đi và cơ quan có thẩm quyền về kết quả học tập và tiến độ học tập của người học khi có yêu cầu;
d) Thông báo cho cơ sở cử đi khi người học vi phạm hoặc không tuân thủ quy định của cơ sở đào tạo;
đ) Từ chối tiếp nhận, xử lý vi phạm hoặc cho thôi học khi người học không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn hoặc không tuân thủ quy định của cơ sở đào tạo;
e) Chủ trì và phối hợp với cơ sở cử đi quyết định việc cử người học tham dự hội thảo, hội nghị hoặc thực tập ngắn hạn ở nước ngoài để hỗ trợ nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo hoặc bài báo khoa học liên quan đến đề tài luận án công bố trong các ấn phẩm thuộc danh mục WoS/Scopus;
g) Thực hiện chế độ báo cáo, lưu trữ các văn bản, tài liệu liên quan theo quy định của Thông tư này và các quy định hiện hành có liên quan khác.
2. Cơ sở đào tạo ở nước ngoài quản lý người học trong quá trình đào tạo; phối hợp, cung cấp thông tin về tiến độ và kết quả học tập của người học cho cơ sở cử đi khi có yêu cầu và theo quy định của cơ sở đào tạo, của pháp luật nước sở tại.
Điều 10. Trách nhiệm của cơ sở cử đi
1. Xây dựng kế hoạch đào tạo giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn có trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ theo Đề án từng năm đến năm 2030 phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của cơ sở.
2. Bồi dưỡng tạo nguồn, hỗ trợ giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn về ngoại ngữ và những kỹ năng khác đáp ứng điều kiện tuyển sinh của các cơ sở đào tạo trong nước và ở nước ngoài để tăng cường khả năng hoàn thành nhiệm vụ học tập và nghiên cứu.
3. Xây dựng và ban hành quy định chi tiết của cơ sở về việc tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi học theo Đề án, trong đó bao gồm quy định về hồ sơ xét tuyển, minh chứng cho các yêu cầu về chuyên môn và năng lực nghiên cứu (nếu có), cam kết giữa cơ sở cử đi và giảng viên cơ hữu, hợp đồng đào tạo với giảng viên nguồn, quy trình tổ chức tuyển chọn, quy định về việc bồi hoàn kinh phí hỗ trợ của Đề án trong trường hợp người học không thực hiện cam kết với cơ sở cử đi theo quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành khác có liên quan.
4. Tổ chức tuyển chọn công khai, minh bạch và bảo đảm công bằng; chịu trách nhiệm giải trình về quy trình tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi đào tạo đúng đối tượng và đủ điều kiện; giải quyết những phát sinh thuộc thẩm quyền trong quá trình triển khai Đề án tại cơ sở.
5. Hỗ trợ người học liên hệ hoặc kết nối người học với những cơ sở đào tạo trong nước và ở nước ngoài đáp ứng quy định tại Điều 8 của Thông tư này theo các hình thức đào tạo đã đăng ký.
6. Phối hợp với cơ sở đào tạo quản lý, hỗ trợ người học trong quá trình học tập và nghiên cứu bao gồm cả xem xét những đề nghị thay đổi của người học trong quá trình đào tạo, cử người học tham dự hội thảo, hội nghị hoặc thực tập ngắn hạn ở nước ngoài; tiếp nhận, phân công công tác đối với người học đã tốt nghiệp chương trình đào tạo trong thời gian tối đa 12 tháng kể từ thời điểm người học hoàn thành chương trình đào tạo và đôn đốc người học thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ đã cam kết.
7. Thực hiện chế độ báo cáo, lưu trữ văn bản, tài liệu liên quan theo quy định hiện hành và theo quy định của Thông tư này; quản lý thông tin về người học do cơ sở cử đi, cập nhật thông tin về người học và những thay đổi trong quá trình đào tạo vào hệ thống cơ sở dữ liệu về Đề án theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện thủ tục chi trả kinh phí hỗ trợ người học; chịu trách nhiệm về số liệu, thông tin liên quan tới người học trong quá trình học tập, nghiên cứu; thu hồi chi phí hỗ trợ đào tạo người học đã nhận của Đề án khi người học vi phạm những quy định tại điểm g khoản 2 Điều 6 của Thông tư này hoặc bồi hoàn chi phí đào tạo cho Nhà nước trong trường hợp không tiếp nhận, bố trí công tác cho người học quy định tại khoản 6 Điều này theo các quy định hiện hành.
9. Thực hiện những hoạt động khác liên quan trong phạm vi Đề án.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Đăng ký đào tạo theo Đề án
1. Đối với hình thức đào tạo toàn thời gian ở trong nước, những cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Thông tư này xây dựng đề án theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này, gửi 01 bản đề án cùng các minh chứng về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 9 hằng năm.
2. Đối với hình thức liên kết đào tạo, các cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 của Thông tư này phối hợp hoàn thiện hồ sơ liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy định của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, gửi 01 bộ hồ sơ cùng các minh chứng về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 9 hằng năm.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét chọn cơ sở đào tạo ở trong nước, các chương trình liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ và công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách cơ sở đào tạo trong nước, chương trình liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ và tên các bảng xếp hạng quốc tế theo ngành hoặc lĩnh vực đào tạo được chấp nhận trong phạm vi Đề án.
Điều 12. Xây dựng kế hoạch và tuyển chọn người học
1. Căn cứ nhu cầu nâng cao trình độ giảng viên, cơ sở cử đi xây dựng kế hoạch tuyển chọn và cử giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi học tiến sĩ, thạc sĩ trong phạm vi Đề án của năm kế tiếp, gửi kế hoạch theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 4 hằng năm, đồng thời cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu về Đề án.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kế hoạch cùng dự toán kinh phí của các cơ sở cử đi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Thông tư này và gửi Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 6 hằng năm để thẩm định.
3. Trên cơ sở tổng dự toán đã được thẩm định và phê duyệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định và thông báo cho cơ sở cử đi số lượng người học được nhận kinh phí hỗ trợ từ Đề án theo từng nhóm ngành, trình độ đào tạo và hình thức đào tạo trước ngày 15 tháng 01 hằng năm và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu về Đề án.
4. Cơ sở cử đi tổ chức tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn theo số lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo ở từng nhóm ngành, trình độ đào tạo và hình thức đào tạo, hoàn thành việc tuyển chọn trước ngày 15 tháng 3 hàng năm và cập nhật kết quả tuyển chọn vào hệ thống cơ sở dữ liệu về Đề án.
5. Định kỳ hoặc khi có thông tin từ cơ sở đào tạo, cơ sở cử đi gửi danh sách người học được tiếp nhận vào học chính thức theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ danh sách này, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định phê duyệt đối với từng cá nhân người học, gửi cơ sở cử đi hoàn thiện hồ sơ tài chính và thủ tục cử người đi học.
Điều 13. Bảo lưu kết quả tuyển chọn
1. Người học được bảo lưu kết quả tuyển chọn ở cơ sở cử đi quy định tại khoản 4 Điều 12 của Thông tư này tính từ khi có kết quả tuyển chọn tới thời điểm được cơ sở đào tạo thông báo tiếp nhận vào học chính thức trong thời gian:
a) Tối đa đến 06 tháng đối với người học tập trung toàn thời gian trong nước và người học các chương trình liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ;
b) Tối đa đến 12 tháng đối với người học tập trung toàn thời gian ở nước ngoài.
2. Sau thời hạn 03 tháng đối với trường hợp học tập trung toàn thời gian trong nước hoặc sau 06 tháng đối với trường hợp học tập trung toàn thời gian ở nước ngoài trong giai đoạn bảo lưu quy định tại khoản 1 Điều này, người học được đề nghị với cơ sở cử đi và Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép chuyển cơ sở đào tạo hoặc hình thức đào tạo nếu chưa hoặc không được nhập học chính thức tại cơ sở đào tạo đã đăng ký khi đáp ứng những yêu cầu sau:
a) Được các cơ sở đào tạo xin chuyển đến tiếp nhận vào học chính thức;
b) Kinh phí hỗ trợ cho người học tại cơ sở đào tạo xin chuyển đến bằng hoặc thấp hơn tổng kinh phí dự kiến chi cho người học theo kết quả tuyển chọn của cơ sở cử đi quy định tại khoản 4 Điều 12 của Thông tư này.
3. Quá thời hạn bảo lưu quy định tại khoản 1 Điều này, nếu người học không nhập học chính thức tại cơ sở đào tạo đã đăng ký hoặc tại cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép chuyển đến sẽ bị loại khỏi danh sách tuyển chọn của cơ sở cử đi quy định tại khoản 4 Điều 12 của Thông tư này. Người học nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia tuyển chọn lại tại cơ sở cử đi trong các đợt triển khai tiếp theo.
4. Thời gian được nhận kinh phí hỗ trợ của Đề án tính từ thời điểm người học bắt đầu nhập học chính thức tại cơ sở đào tạo đã đăng ký hoặc tại cơ sở đào tạo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép chuyển đổi.
5. Việc chuyển cơ sở đào tạo quy định tại Điều này không thuộc phạm vi chuyển cơ sở đào tạo quy định tại Điều 7 của Thông tư này.
Điều 14. Quản lý và thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ của Đề án
1. Cơ sở cử đi:
a) Xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ người học hằng năm trong phạm vi Đề án phù hợp với kế hoạch quy định tại khoản 1 Điều 12 của Thông tư này theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo với nội dung chi, mức chi cụ thể theo quy định của Bộ Tài chính và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Định kỳ và khi cần thiết, hoàn thiện hồ sơ tài chính của người học đã có quyết định phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhập học chính thức theo hướng dẫn và yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; theo dõi, tổng hợp thông tin về việc cấp kinh phí hỗ trợ của Đề án cho người học trong cả quá trình đào tạo và cập nhật thường xuyên vào hệ thống cơ sở dữ liệu về Đề án;
c) Thực hiện những quy định liên quan khác theo hướng dẫn về chế độ tài chính thực hiện Đề án của Bộ Tài chính.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo:
a) Hoàn thiện tổng dự toán thực hiện Đề án hằng năm theo hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính trên cơ sở tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ người học của các cơ sở cử đi gửi Bộ Tài chính để thẩm định và thực hiện quy trình phê duyệt theo quy định;
b) Thực hiện việc cấp phát kinh phí hỗ trợ cho người học đã có quyết định phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhập học chính thức theo quy định về kiểm soát thanh toán chi trả hiện hành khi nhận được đầy đủ hồ sơ tài chính của người học từ cơ sở cử đi, thông báo tiến độ cấp phát kinh phí hỗ trợ người học cho cơ sở cử đi để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu về Đề án;
c) Thực hiện những quy định liên quan khác theo hướng dẫn về chế độ tài chính thực hiện Đề án của Bộ Tài chính.
Điều 15. Chế độ báo cáo, thanh tra và kiểm tra
1. Chậm nhất trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, cơ sở cử đi và cơ sở đào tạo trong nước thực hiện và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo định kỳ theo đúng hình thức, phương thức gửi, nhận báo cáo quy định tại Điều 6 Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2020 quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu về Đề án những nội dung yêu cầu báo cáo sau:
a) Cơ sở cử đi báo cáo theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này bao gồm: danh sách người học đã có quyết định phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhập học chính thức trong năm theo các hình thức đào tạo; danh sách người học chưa nhập học chính thức và dự kiến sẽ nhập học chính thức trong năm kế tiếp; số lượng người học dự kiến cử đi đào tạo năm kế tiếp theo nhóm ngành, trình độ đào tạo và hình thức đào tạo;
b) Cơ sở đào tạo trong nước báo cáo theo mẫu tại Phụ lục V kèm theo Thông tư này danh sách người học đang theo học các trình độ bao và dự kiến số người học tốt nghiệp trong năm kế tiếp;
c) Thời gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.
2. Cơ sở cử đi, cơ sở đào tạo trong nước có trách nhiệm định kỳ kiểm tra, thanh tra nội bộ, giám sát và tự đánh giá việc tổ chức thực hiện những quy định tại Thông tư này.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo định kỳ tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Thông tư này tại các cơ sở cử đi và cơ sở đào tạo trong nước.
Điều 16. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 10 năm 2021 và thay thế Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012 ban hành quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ (Thông tư 35).
2. Những đối tượng đã được tuyển chọn và đi học tiến sĩ theo quy định tại Thông tư 35 tiếp tục thực hiện những quy định của Thông tư 35 cho đến khi hoàn thành chương trình đào tạo theo quyết định phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học; Viện trưởng các viện nghiên cứu có đào tạo tiến sĩ; Hiệu trưởng hoặc Giám đốc các cơ sở giáo dục khác được phép hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGD của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục KTVBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử của Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Như khoản 3 Điều 16;
- Lưu: VT, PC, GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Sơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Phụ lục I

(Kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đề cương ĐỀ ÁN

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÀO TẠO

TIẾN SĨ (hoặc THẠC SĨ) TOÀN THỜI GIAN TRONG NƯỚC

 

theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030

 

A. ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Tên cơ sở đào tạo:
             Phần I. Thông tin chung

Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo: lịch sử phát triển, năm thành lập, năm bắt đầu đào tạo tiến sĩ; số lượng các ngành đào tạo tiến sĩ và những ngành thuộc thế mạnh của cơ sở đào tạo; quy mô nghiên cứu sinh (NCS), tổng số NCS đã tốt nghiệp và được cấp bằng; thành tích nghiên cứu khoa học, tổng nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đăng ký đào tạo cho Đề án; tạp chí khoa học do cơ sở đào tạo xuất bản (nếu có): tên, năm bắt đầu ấn hành, số kỳ xuất bản mỗi năm, tổ chức và hoạt động, cơ chế biên tập và phản biện, uy tín và chất lượng,... và những thông tin liên quan khác

Phần II. Điều kiện và năng lực đào tạo của từng ngành đăng ký đào tạo

2.1. Ngành đào tạo...................

2.1.1. Thông tin về ngành đào tạo:

- Năm được giao đào tạo và minh chứng

- Tổng số NCS đã tốt nghiệp

- Đơn vị quản lý chuyên môn (khoa, bộ môn, phòng chuyên môn)

2.1.2 Kết quả đào tạo trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đăng ký đào tạo cho Đề án

Bảng 2.1.2. Kết quả đào tạo

STT

Nội dung

Năm.....

Năm......

Năm......

Năm....

Năm....

1

Quy mô đào tạo

 

 

 

 

 

2

Số NCS tuyển mới

 

 

 

 

 

3

Số NCS tốt nghiệp và được cấp bằng tiến sĩ

 

 

 

 

 

4

Số NCS thôi học

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu tham gia đào tạo

Bảng 2.1.3. Danh sách đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức danh

Trình độ

Số NCS hướng dẫn đã bảo vệ

Số NCS đang hướng dẫn

Số bài báo Wos/Scopus công bố trong 5 năm gần nhất

Số bài báo khác công bố trong 5 năm gần nhất

Số đề tài cấp nhà nước đã tham gia trong 5 năm gần nhất

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo chất lượng

a) Thư viện

Bảng 2.1.4a Danh sách các thư viện, mạng cơ sở dữ liệu (CSDL) thông tin khoa học trong nước, ở ngoài nước có khả năng kết nối và khai thác

STT

Tên thư viện, mạng CSDL, thông tin khoa học

Tên nước

Đường dẫn và địa chỉ website

1

 

 

 

2

 

 

 

 

b) Phòng làm việc

- Chỗ làm việc cho người hướng dẫn NCS: bình quân số m2/l người hướng dẫn

- Chỗ làm việc cho NCS tại cơ sở đào tạo: bình quân số m2/l NCS
             c) Phòng thí nghiệm phục vụ ngành đào tạo

Bảng 2,1,4c. Danh sách phòng thí nghiệm, cơ sở thực nghiệm

STT

Tên phòng thí nghiệm, cơ sở thực nghiệm

Tình trạng trang thiết bị và hiệu suất hoạt động hiện tại

1

 

 

2

 

 

 

2.1.5. Hợp tác quốc tế

a) Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế

Bảng 2,1.5a. Danh sách hội nghị, hội thảo quốc tế trong 05 năm gần nhất

STT

Tên hội nghị, hội thảo

Thời gian, địa điểm tổ chức

Đơn vị phối hợp tổ chức

Thông tin về Hội nghị (Trên tạp chí hoặc Website)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

b) Chương trình, đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học hợp tác với nước ngoài
             Bảng 2.1.
5b. Kết quả hợp tác nghiên cứu khoa học trong 05 năm gần nhất

STT

Tên chương trình, đề tài

Đơn vị hợp tác và Website của đơn vị hợp tác

Năm bắt đầu/Năm kết thúc

Số NCS tham gia (nếu có)

Kết quả nghiên cứu minh chứng bằng công bố khoa học hoặc hình thức khác

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

c) Hợp tác đào tạo với các cơ sở giáo dục ở nước ngoài

Bảng 2.1.5c. Các chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ với các cơ sở giáo dục ở nước ngoài

STT

Tên chương trình

Đơn vị hợp tác và Website của đơn vị hợp tác

Năm bắt đầu/Năm kết thúc

Số NCS theo học

Số NCS đã tốt nghiệp

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2.2. Ngành đào tạo.........................

... (các nội dung tương tự như 2.1.)

2.3. Ngành đào tạo.........................

... (các nội dung tương tự như 2.1.)

Ghi chú: Trường hợp có nhiều ngành cùng nhóm ngành thì các phần từ 2.1.4 đến 2.1.5 có thể viết chung cho cả nhóm ngành.

Phần III. Tổ chức triển khai

3.1. Nêu rõ dự kiến kế hoạch và phương thức tuyển sinh, tổ chức đào tạo, quy trình tổ chức đào tạo, cách thức triển khai cho người học trong phạm vi Đề án.

3.2. Cam kết về kết quả đầu ra của NCS theo quy định của cơ sở đào tạo và của Đề án

- Số lượng bài báo khoa học công bố trong nước (tạp chí ngành tính đến 0,75 điểm trở lên của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước quy định)

- Số lượng công bố trong các ấn phẩm Wos/Scopus

- Số lượng hội thảo khoa học (trong nước, nước ngoài) tham gia có báo cáo

3.3. Dự toán chi phí đào tạo 01 NCS học trong nước và mức học phí công bố (có thể tính theo ngành, nhóm ngành nếu có sự khác nhau giữa các ngành).

B. ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO THẠC

Tên cơ sở đào tạo:
             Phần I. Thông tin chung

1.1. Giới thiệu về cơ sở đào tạo:

Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo: lịch sử phát triển, năm thành lập, năm bắt đầu đào tạo thạc sĩ; số lượng các ngành đào tạo, những ngành thuộc thế mạnh của cơ sở đào tạo; quy mô đào tạo và kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong đào tạo và những thông tin liên quan khác.

Phần II. Điều kiện và năng lực đào tạo của từng ngành đăng ký đào tạo

2.1. Ngành đào tạo.........................

2.1.1. Thông tin về ngành đào tạo

- Năm được giao đào tạo kèm theo minh chứng

- Số khóa đào tạo đã tốt nghiệp

- Đơn vị quản lý chuyên môn (khoa, bộ môn, phòng chuyên môn)

2.1.2 Kết quả đào tạo trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đăng ký đào tạo cho Đề án

Bảng 2.1.2. Kết quả đào tạo của ngành

STT

Thông tin chung

Năm.....

Năm......

Năm......

Năm....

Năm....

1

Quy mô đào tạo

 

 

 

 

 

2

Số học viên tuyển mới

 

 

 

 

 

 

Số học viên tốt nghiệp và cấp bằng

 

 

 

 

 

 

Số học viên thôi học

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Đội ngũ cán bộ khoa học cơ hữu tham gia đào tạo ngành

Bảng 2.1.3. Danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức danh

Trình độ

Số học viên cao học đã hướng dẫn (nếu có)

Số bài báo WoS/Scopus công bố trong 5 năm gần nhất

Số bài báo khác công bố trong 5 năm gần nhất

Số đề tài cấp nhà nước đã tham gia trong 5 năm gần nhất

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo chất lượng

Phòng học, thực hành, thí nghiệm, thư viện...

2.1.5. Hợp tác quốc tế

a) Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế

b) Hợp tác đào tạo với các cơ sở giáo dục ở nước ngoài

2.2. Ngành đào tạo.....................

... (các nội dung tương tự như 2.1)

2.3. Ngành đào tạo.....................

... (các nội dung tương tự như 2.1)

Ghi chú: Trường hợp có nhiều ngành cùng nhóm ngành thì các phần từ 2.1.4 đến 2.1.5 có thể viết chung cho cả nhóm ngành.

Phần III. Tổ chức triển khai

3.1. Nêu rõ dự kiến kế hoạch và phương thức tuyển sinh, tổ chức đào tạo, quy trình tổ chức đào tạo, cách thức triển khai cho người học trong phạm vi Đề án.

3.3. Cam kết về kết quả đầu ra của học theo quy định của cơ sở đào tạo và theo Đề án (nếu có).

3.3. Dự toán chi phí đào tạo 01 học viên học trong nước, mức học phí công bố (tính theo ngành, nhóm ngành nếu có sự khác nhau giữa các ngành).

 

Nơi nhận:

- ...................

- ...................

- Lưu: ...........................

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Phụ lục II

(Kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

TÊN CƠ SỞ CỬ ĐI
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH CỬ GIẢNG VIÊN ĐI ĐÀO TẠO TIẾN SĨ, THẠC SĨ THEO ĐỀ ÁN 89 NĂM ...

(Kèm theo Công văn số                     /       ngày      tháng      năm 20...)

 

1. Đào tạo trình độ tiến sĩ tập trung toàn thời gian trong nước

STT

Số lượng

Ngành cử đi đào tạo

Mã ngành (nếu có)

Đối tượng

Ghi chú

Số giảng viên cơ hữu

Số giảng viên nguồn

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

Danh sách dự kiến có .... ứng viên

2. Đào tạo trình độ tiến sĩ tập trung toàn thời gian ở nước ngoài
 

STT

Số lượng

Ngành cử đi đào tạo

Mã ngành (nếu có)

Đối tượng

Nước gửi đi đào tạo (*)

Số giảng viên cơ hữu

Số giảng viên nguồn

Nga

Mỹ

Pháp

Nhật Bản

....

....

....

....

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách dự kiến có .... ứng viên

3. Đào tạo trình độ tiến sĩ theo các chương trình liên kết đào tạo
 

STT

Số lượng

Ngành cử đi đào tạo

Mã ngành (nếu có)

Đối tượng

Chương trình liên kết

Đối tác liên kết nước ngoài

Số giảng viên cơ hữu

Số giảng viên nguồn

Cơ sở đào tạo Việt Nam

Cơ sở đào tạo nước ngoài

Website của cơ sở đào tạo

Nước

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách dự kiến có .... ứng viên

4. Đào tạo trình độ thạc sĩ tập trung toàn thời gian trong nước (Chỉ đối với các ngành nghệ thuật và thể dục, thể thao)

STT

Số lượng

Ngành đào tạo

Mã ngành

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

Danh sách dự kiến có .... ứng viên

5. Đào tạo trình độ thạc sĩ tập trung toàn thời gian ở nước ngoài (Chỉ đối với các ngành nghệ thuật và thể dục, thể thao

STT

Số lượng

Ngành đào tạo

Mã ngành

Nước gửi đi đào tạo (*)

Nga

Mỹ

Pháp

Nhật Bản

....

....

....

....

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách dự kiến có .... ứng viên.

6. Số người học đang trong thời hạn bảo lưu kết quả để chờ nhập học chính thức (nếu có)

STT

Số lượng

Trình độ đào tạo

Hình thức đào tạo

Thời gian dự kiến nhập học

Ghi chú

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Ở trong nước

Ở nước ngoài

Liên kết (trình độ tiến sĩ)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách dự kiến có .... người học.

(*) Danh mục các nước được chia theo số cột và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Lưu ý: Mỗi một ứng viên được cơ sở cử đi chỉ đăng ký 01 lựa chọn ở trình độ đào tạo (hoặc tiến sĩ hoặc thạc sĩ), 01 lựa chọn ở hình thức đào tạo (hoặc ở trong nước, hoặc ở nước ngoài, hoặc liên kết đào tạo) và 01 lựa chọn đối với nước đào tạo nếu đăng ký đi học ở nước ngoài. Trường hợp đăng ký từ 02 lựa chọn trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách.

Người lập danh sách

Liên hệ (số điện thoại và email)

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ CỬ ĐI

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phụ lục III

(Kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

TÊN CƠ SỞ CỬ ĐI
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI HỌC ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐI ĐÀO TẠO TIẾN SĨ, THẠC SĨ THEO ĐỀ ÁN 89 đợt tháng ............ NĂM...

(Kèm theo Công văn số       /         ngày     tháng      năm 20...)

 

1. Đào tạo trình độ tiến sĩ tập trung toàn thời gian trong nước

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Giới tính (*)

Đối tượng (*)

Ngành học

Mã ngành

Cơ sở đào tạo

Quyết định công nhận nghiên cứu sinh của cơ sở đào tạo

Nam

Nữ

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên nguồn

1

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách có .... người học

2. Đào tạo trình độ tiến sĩ tập trung toàn thời gian ở nước ngoài

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Giới tính (*)

Đối tượng (*)

Ngành học

Mã ngành (nếu có)

Cơ sở đào tạo (bao gồm cả website)

Nước gửi đi đào tạo (**)

Minh chứng tiếp nhận của cơ sở đào tạo

Nam

Nữ

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên nguồn

Nga

Mỹ

Pháp

Nhật Bản

...

 

1

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

2

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách có .... người học

3. Đào tạo trình độ tiến sĩ theo các chương trình liên kết

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Giới tính (*)

Đối tượng (*)

Ngành đào tạo

Mã ngành (nếu có)

Chương trình liên kết

Đối tác liên kết nước ngoài

Minh chứng tiếp nhận của chương trình đào tạo

Nam

Nữ

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên nguồn

Cơ sở đào tạo Việt Nam

Cơ sở đào tạo nước ngoài và Website của cơ sở đào tạo

Nước

1

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách có .... người học

4. Đào tạo trình độ thạc sĩ tập trung toàn thời gian trong nước (Chỉ đối với các ngành nghệ thuật và thể dục, thể thao)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Giới tính (*)

Ngành đào tạo

Mã ngành

Cơ sở đào tạo

Quyết định công nhận học viên cao học

Ghi chú

Nam

Nữ

1

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách có .... người học

5. Đào tạo trình độ thạc sĩ tập trung toàn thời gian ở nước ngoài (Chỉ đối với các ngành nghệ thuật và thể dục, thể thao)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Giới tính (*)

Ngành học

Mã ngành (nếu có)

Cơ sở đào tạo

Nước gửi đi đào tạo (**)

Minh chứng tiếp nhận của cơ sở đào tạo

Nam

Nữ

Nga

Mỹ

Pháp

Nhật Bản

...

...

...

...

1

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách có .... người học

(*) Dùng dấu X để điền vào cột

(**) Danh mục các nước được chia theo số cột và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Lưu ý: Mỗi một ứng viên được cơ sở cử đi chỉ đăng ký 01 lựa chọn ở trình độ đào tạo (hoặc tiến sĩ hoặc thạc sĩ) 01 lựa chọn ở hình thức đào tạo (hoặc ở trong nước, hoặc ở nước ngoài, hoặc liên kết đào tạo) và 01 lựa chọn đối với nước đào tạo (nếu đăng ký đi học ở nước ngoài). Trường hợp đăng ký từ 02 lựa chọn trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách.

 

Người lập danh sách

Liên hệ (số điện thoại và email)

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ CỬ ĐI

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Phụ lục IV

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

TÊN CƠ SỞ CỬ ĐI
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

BÁO CÁO TRIỂN KHAI CỬ GIẢNG VIÊN ĐI ĐÀO TẠO TIẾN SĨ, THẠC SĨ THEO ĐỀ ÁN 89 NĂM ...

(Kèm theo Công văn số       /        ngày     tháng     năm 20...)

 

1. Danh sách người học tiến sĩ đã nhập học chính thức

STT

Quyết định phê duyệt của Bộ GDĐT

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Giới tính

Đối tượng (*)

Ngành học

Mã ngành (nếu có)

Hình thức đào tạo (*)

Cơ sở đào tạo tại Việt Nam

Đào tạo ở nước nước ngoài

Quyết định công nhận nghiên cứu sinh và học viên cao học

Nam

Nữ

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên nguồn

Trong nước

Nước ngoài

Liên kết

Tên cơ sở đào tạo và Website của cơ sở đào tạo

Nước đến học

1

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách có .... người học

2. Danh sách người học tiến sĩ chờ nhập học chính thức tại các cơ sở đào tạo trong nước năm kế tiếp (nếu có)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Giới tính (*)

Đối tượng (*)

Ngành học

Mã ngành (nếu có)

Cơ sở đào tạo

Ngày tháng dự kiến nhập học

Nam

Nữ

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên nguồn

1

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

2

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách có .... người học

3. Danh sách người học tiến sĩ chờ nhập học chính thức tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài năm kế tiếp (nếu có)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Giới tính (*)

Đối tượng (*)

Ngành học

Mã ngành (nếu có)

Đào tạo ở nước nước ngoài

Ngày tháng dự kiến nhập học

Nam

Nữ

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên nguồn

Tên cơ sở đào tạo dự kiến và Website của cơ sở đào tạo

Nước đến học dự kiến

1

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách có .... người học

4. Danh sách người học tiến sĩ chờ nhập học chính thức theo các chương trình liên kết đào tạo năm kế tiếp (nếu có)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Giới tính (*)

Đối tượng (*)

Ngành đào tạo

Mã  ngành (nếu có)

Chương trình liên kết dự kiến

Đối tác liên kết nước ngoài dự kiến

Ngày tháng dự kiến nhập học

Nam

Nữ

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên nguồn

Cơ sở đào tạo Việt Nam

Cơ sở đào tạo nước ngoài và Website của cơ sở đào tạo

Nước

 

1

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách có .... người học

5. Đào tạo trình độ thạc sĩ tập trung toàn thời gian trong nước (Chỉ đối với các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật và thể dục, thể thao)

STT

Quyết định phê duyệt của Bộ GDĐT

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Giới tính (*)

Ngành đào tạo

Mã ngành

Cơ sở đào tạo

Quyết định công nhận học viên cao học của cơ sở đào tạo

Nam

Nữ

1

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách có .... người học

6. Đào tạo trình độ thạc sĩ tập trung toàn thời gian ở nước ngoài (Chỉ đối với các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật và thể dục, thể thao)

STT

Quyết định phê duyệt của Bộ GDĐT

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Giới tính (*)

Ngành đào tạo

Mã ngành (nếu có)

Cơ sở đào tạo

Nước đến học

Nam

Nữ

1

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách có .... người học

7. Danh sách người học thạc sĩ chờ nhập học chính thức tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài năm kế tiếp (Chỉ đối với các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật và thể dục, thể thao)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Giới tính (*)

Ngành học

Mã ngành (nếu có)

Đào tạo ở nước nước ngoài

Ngày tháng dự kiến nhập học ở nước ngoài

Nam

Nữ

Tên cơ sở đào tạo dự kiến

Nước đến học dự kiến

1

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

2

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách có .... người học

 

(*) sử dụng dấu X để điền vào các dòng

 

Người lập danh sách

Liên hệ (số điện thoại và email)

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ CỬ ĐI

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phụ lục V

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

BÁO CÁO TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO TIẾN SĨ, THẠC SĨ THEO ĐỀ ÁN 89 NĂM ...

(Kèm theo Công văn số         /        ngày    tháng    năm 20...)

 

1. Danh sách người học tiến sĩ đã nhập học chính thức

STT

Quyết định phê duyệt của Bộ GDĐT

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Giới tính (*)

Cơ sở cử đi học

Ngành học

Mã ngành

Quyết định công nhận NCS

Năm dự kiến kết thúc khóa học

Nam

Nữ

1

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách có .... người học

2. Danh sách người học thạc sĩ đã nhập học chính thức (Chỉ đối với các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật và thể dục, thể thao)

STT

Quyết định phê duyệt của Bộ GDĐT

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Giới tính (*)

Cơ sở cử đi

Ngành học

Mã ngành

Quyết định công nhận học viên cao học

Năm dự kiến kết thúc khóa học

Nam

Nữ

1

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách có .... người học

 

(*) sử dụng dấu X để điền vào các dòng

 

Người lập danh sách

Liên hệ (số điện thoại và email)

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ CỬ ĐI

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

thuộc tính Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT

Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:25/2021/TT-BGDĐTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Hoàng Minh Sơn
Ngày ban hành:08/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

03 yêu cầu để thạc sĩ được hỗ trợ kinh phí học ngay tiến sĩ theo Đề án 89

Ngày 08/9/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030.

Theo quy định mới, trong cả quá trình học tập, nghiên cứu khi thời gian được nhận kinh phí hỗ trợ từ Đề án còn bằng hoặc hơn một nửa thời gian theo quyết định phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo, người học có thể chuyển ngành đào tạo hoặc cơ sở đào tạo 01 lần không vì lý do bị kỷ luật hoặc bị buộc thôi học.

Đáng chú ý, người học thạc sĩ được đăng ký dự tuyển để chuyển tiếp theo học ngay tiến sĩ và nhận kinh phí hỗ trợ của Đề án khi đáp ứng 03 yêu cầu sau:

Thứ nhất, đã tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ hoặc chứng nhận tốt nghiệp thạc sĩ trong cùng năm đăng ký tuyển chọn đi học tiến sĩ.

Thứ hai, có điểm đánh giá của tối thiểu 60% số học phần trong chương trình đào tạo thạc sĩ ở mức xếp hạng cao nhất.

Thứ ba, được cơ sở đào tạo tiếp nhận vào học ngay chương trình đào tạo tiến sĩ phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo ở trình độ thạc sĩ.

Lưu ý, trình độ và ngành đào tạo thuộc Đề án này bao gồm: đào tạo trình độ tiến sĩ tất cả các ngành; đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành thể dục, thể thao.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24/10/2021.

Xem chi tiết Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
___________

No. 25/2021/TT-BGDDT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

_______________________

Hanoi, September 08, 2021

 

CIRCULAR

Providing guidelines for the implementation of doctoral and master training for lecturers of higher education institutions according to the Prime Minister’s Decision No. 89/QD-TTg dated January 18, 2019, approving the Scheme on improving the capacity of lecturers and managers of higher education institutions to meet the requirements of fundamental and comprehensive renovation of education and training in the 2019 - 2030 period

___________

 

Pursuant to the Education Law dated June 14, 2019;

Pursuant to the Law on Higher Education dated June 18, 2012 and the Law on Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Higher Education dated November 19, 2018;

Pursuant to the Government's Decree No. 69/2017/ND-CP dated May 25, 2017, defining functions, tasks, powers and organizational structure of Ministry of Education and Training;

Pursuant to the Government's Decree No. 99/2019/ND-CP dated December 30, 2019, on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Higher Education;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 89/QD-TTg dated January 18, 2019, approving the Scheme on improving the capacity of lecturers and managers of higher education institutions to meet the requirements of fundamental and comprehensive renovation of education and training in the 2019 - 2030 period;

At the proposal of the Director of the Department of Higher Education;

The Minister of Education and Training hereby promulgates the Circular providing guidelines for the implementation of doctoral and master training for lecturers of higher education institutions according to the Prime Minister’s Decision No. 89/QD-TTg dated January 18, 2019, approving the Scheme on improving the capacity of lecturers and managers of higher education institutions to meet the requirements of fundamental and comprehensive renovation of education and training in the 2019 - 2030 period.

 

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

 

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

1. This Circular provides guidelines for the organization of implementation of doctoral and master training for lecturers of higher education institutions according to the Prime Minister’s Decision No. 89/QD-TTg dated January 18, 2019, approving the Scheme on improving the capacity of lecturers and managers of higher education institutions to meet the requirements of fundamental and comprehensive renovation of education and training in the 2019 - 2030 period (hereinafter referred to as the Scheme), including  general provisions; subjects and criteria for selection, rights and responsibilities of learners; requirements and criteria for selecting a training institution, responsibilities and powers of the training institution, sending institution and organization of implementation of the Scheme.

2. This Circular applies to higher education institutions, organizations and individuals related to the achievement of objectives and tasks of doctoral and master training for lecturers of higher education institutions within the scope of the Scheme.

Article 2. Interpretation of terms

1. Sending institution means a domestic higher education institution (excluding foreign-invested private higher education institutions) wishing to improve the capacity of lecturers for the doctoral and master's levels within the scope of the Scheme.

2. Training institution means a higher education institution, research institute, domestic and overseas educational organization that is permitted by the competent authorities of the host country to organize training and grant doctoral and master diplomas; meet the provisions of this Circular, selected and announced by the Ministry of Education and Training within the scope of the Scheme.

3. Tenured lecturers mean lecturers of the sending institution that meet the requirements at Point e, Clause 1, Article 10 of the Government's Decree No. 99/2019/ND-CP dated December 30, 2019, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Higher Education;

4. Source lecturers are those who, at the effective date of this Circular, have been admitted or are studying doctoral training programs at domestic or overseas training institutions, are not yet tenured lecturers but have the desire and commitment to be accepted by the sending institution as tenured lecturers after graduating from the doctoral training program through a contract to train source lecturers.

5. Learners who are tenured or source lecturers meeting the provisions of this Circular, are selected by the sending institution and approved by the Ministry of Education and Training to provide financial support from the Scheme during their study in doctoral or master training programs, in which a doctoral learner is a student of a doctoral training program, a master learner is a student of a master training program.

Article 3. Degrees, majors and forms of training

1. Training degrees and majors within the scope of the Scheme include:

a) To provide doctoral training in all majors; in which priority is given to the majors identified as needing training focus on Vietnam's high-skilled human resource development strategy in each period, until 2030 and in the next period;

b) To provide master training in majors of art and physical training and sports.

2. Forms of training include:

a) Full-time domestic training;

b) Full-time training abroad;

c) Joint doctoral training with one part the course is organized domestically and another is organized abroad, of which the maximum duration of overseas training is not more than 2 years.

Article 4. Policies supporting learners

1. Financial support for full-time domestic learners includes:

a) Tuition fees paid to training institutions;

b) Study and research support costs;

c) One-time support cost for doctoral learners attending overseas seminars, conferences or short-term internship abroad for up to 3 months during their study and research period.

2. Financial support for full-time overseas learners includes:

a) Tuition fees paid to training institutions;

b) Study and research support costs;

3. For joint doctoral training, learners are entitled to receive financial support as prescribed at Points a and b, Clause 1 of this Article when studying or researching at home and as prescribed in Clause 2 of this Article when studying or researching abroad.

4. Financial support for learners within the time limit under the approval decision of the Ministry of Education and Training specified in Clause 5, Article 12 of this Circular; is calculated from the time the student officially enrolls at the training institution or from the time the decision takes effect for the doctoral learner; but not more than 4 years (48 months) for doctoral learners and not more than 2 years (24 months) for master learners.

5. Funding from the state budget for the implementation of the Scheme specified in Clauses 1, 2 and 3 of this Article with expenditure content and specific levels according to the guidance of the Ministry of Finance excludes the cost of training and improving foreign languages (if any) for learners before entering official doctoral and master training programs.

 

Chapter II

SUBJECTS AND CRITERIA FOR PARTICIPATING IN THE SELECTION, RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF LEARNERS

 

Article 5. Subjects and criteria for participating in the selection

1. Tenured or source lecturers may participate in the selection to receive the Scheme's financial support when meeting the following requirements:

a) Being a Vietnamese citizen with the age of no more than 40 years as of the year of selection; having good political and moral qualities; healthy enough to go to school; not in the period of being considered, disciplined, or being subject to the discipline of reprimand or higher; not in the circumstances of not being allowed to exit or enter the country as prescribed by law when participating in the selection to study abroad full-time;

b) Participating in the selection to study for a doctoral or master's degree or studying a doctoral training program for the first time;

c) Tenured lecturers who have met the enrollment conditions of the training program and are accepted by the training institution in the year of enrollment registration or the following year; or source lecturers, tenured lecturers who are studying a doctoral training program with the remaining study and research time of at least 18 months up to the time of selection;

d) Having not yet received or committed to receive a full scholarship from the state budget or from other funding sources for study and research at the candidate level up to the time of being selected.

2. Subjects selected to receive the Scheme's financial support while studying for a master's degree must be tenured lecturers teaching majors in the field of arts or physical training or sports of sending institutions in the cultural, arts and physical training and sports sectors.

Article 6. Rights and responsibilities of learners

1. Learners have the following rights:

a) Being provided with financial support of the Scheme according to the time limit approved by the Ministry of Education and Training during the period of studying doctoral and master training programs at training institutions;

b) Being facilitated and arranged time to complete the training program and accepted to return to work after graduation by the sending institution;

c) Being received additional financial support from other organizations and individuals during their study and research in case this financial support is not a full scholarship, and at the same time there is no conflict between the rights and responsibilities of the learners receiving the Scheme's financial support and the rights and responsibilities of learners receiving financial support according to regulations of these organizations and individuals;

d) Being entitled to the rights of Vietnamese citizens when studying and researching abroad according to current regulations.

2. Learners have the following responsibilities:

a) Complying with regulations and being subject to the management of the training institution during the study and research period; reporting to the sending institution on the progress and learning and research results biannually or at the end of the semester or the academic year during the training period and upon graduation from the training program;

b) Completing the training program on time and being granted a doctoral or master's degree according to the regulations of the training institution;

c) During the period of study, research or within 12 months after graduation, the doctoral learners must publish research results directly related to the thesis topic, as evidenced by at least 2 scientific publications for full-time learners studying abroad, or at least 1 scientific publication for learners in the remaining forms in publications in the list of Web of Science or Scopus (hereinafter abbreviated as WoS/Scopus) as lead or contact author. Particularly for doctoral learners in majors of art and physical training and sports, the scientific publication may be replaced by an official award of national or international competitions recognized by the Ministry of Culture, Sports and Tourism;

d) Self-financing to continue studying, researching and completing the training program in case the training period received by the training institution is longer than the maximum time limit for receiving financial support from the Scheme as specified in Clause 4, Article 4 of this Circular;

dd) Performing learners’ responsibilities according to the law of the host country and current regulations for Vietnamese citizens when studying or researching abroad;

e) Returning to the sending institution immediately after graduation and working for a minimum period according to the Government's Decree No. 143/2013/ND-CP dated October 24, 2013, on reimbursement of scholarships and training expenses for learners other than civil servants or public employees (hereinafter referred to as the Decree 143); the Government's Decree No. 101/2017/ND-CP dated September 01, 2017, on training and fostering cadres, civil servants and public employees (hereinafter referred to as the Decree 101) for learners who are civil servants, public employees, and other relevant current regulations;

g) Refunding the financial support received from the Scheme during the study and research period according to the Decree 143 for learners who are not civil servants or public employees and according to the Decree 101 for learners who are civil servants, public employees and other relevant current regulations in case of violating the provisions of Article 3 of the Decree 143, Article 7 of the Decree 101 and failing to fulfill other responsibilities of learners as specified in this Article.

Article 7. Regulations for learners during training period

1. Learners with legitimate aspirations and reasons to suspend their study or research must submit an application and be approved by the sending institution or training institution. During the period of suspension of study and research, learners shall not receive financial support from the Scheme. Learners shall continue to be provided financial support when they return to study and research at the training institution if the total suspension period does not exceed 12 months for doctoral learners and not exceed 6 months for master learners. The total funding duration of the Scheme must not exceed the maximum time limit specified in Clause 4, Article 4 of this Circular.

2. Learners who wish to change their majors or training institutions without being disciplined or forced to leave school shall submit an application and be approved by the sending institution. The Scheme's financial support shall continue to be provided to learners if the following requirements are met:

a) The change of training majors or training institutions shall be only carried out once during the whole progress of study or research when the time limit for receiving funding from the Scheme is equal to or more than half of the time according to the approval decision of the Ministry of Education and Training;

b) Financial support for learners studying a new major or at the latter institution they wish to study is equal to or lower than the total amount of funding expected to be supported according to the approval decision of the Ministry of Education and Training minus the amount of funding already provided to learners when they are studying the current training major or at the current training institution; in the higher case, the learners shall themselves cover the difference in funding but must fulfill the learners' responsibilities according to this Circular;

c) The time for the provision of financial support shall not exceed the maximum time limit specified in Clause 4, Article 4 of this Circular, from the time of official enrollment according to the current training major or at the current training institution under the approval decision of the Ministry of Education and Training.

3. Learners shall be stopped from supporting in case they violate the law leading to penal liability examination, imprisonment or being forced out of school due to violations of the training institution's regulations in the progress of study or research.

4. Master learners are eligible to apply for immediate change to doctoral training program and receive the Scheme's financial support when they meet the following requirements:

a) Having graduated and being granted a master's degree or a master's graduation certificate in the same year of applying for enrollment to study for a doctoral degree;

b) Having an assessment score of at least 60% of the study credits in the master training program at the highest grade;

c) Being immediately accepted by the training institution to study a doctoral training program relevant to the majors trained at the master's level.

5. Based on the request of learners and sending institutions, the Ministry of Education and Training shall consider and decide on the contents specified in Clauses 1, 2, 3 and 4 of this Article.

 

Chapter III

REQUIREMENTS AND CRITERIA FOR SELECTION OF TRAINING INSTITUTIONS; RESPONSIBILITIES AND RIGHTS OF TRAINING INSTITUTIONS AND SENDING INSTITUTIONS

 

Article 8. Requirements and criteria for selection of training institutions

1. Training institutions wishing to participate in training within the scope of the Scheme must meet the following requirements:

a) For domestic training institutions: training majors are listed in the world’s prestigious training majors or sectors recognized by the Ministry of Education and Training at least once in the last 5 years up to the time of selection; or training majors at the doctoral level has been recruited and trained for 5 years or more, with at least 5 graduate students who have graduated and been granted a degree within the last 5 years; or training majors at the master level with at least 5 completed training courses of which the degrees had been granted;

b) For oversea training institutions: training majors at the doctoral degree, excluding those in the field of art, physical training or sports, in the best 500 of the world’s prestigious training majors or sectors (recognized by the Ministry of Education and Training) at least once in the last 5 years up to the time the Ministry of Education and Training publishes the list of training institutions within the scope of the Scheme. List of training institutions in the fields in the field of art, physical training or sports (including doctoral and master's degrees) proposed by the Ministry of Culture, Sports and Tourism;

c) Training institutions implementing joint training at the doctoral degree must satisfy the requirements at Point a, Clause 1 of this Article, for domestic training institutions, and the requirements at Point b, Clause 1 of this Article, for foreign training institutions and current regulations on foreign cooperation and investment in education.

2. The training majors of domestic training institutions satisfying the provisions of Point a, Clause 1 of this Article shall be considered and selected based on the following criteria in order of priority:

a) Having high ranking position in international rankings recognized by the Ministry of Education and Training;

b) Having highly qualified and professional lecturers, reflected in the number of professors and associate professors, the number of international publications, or the number of state-level projects, or national or international awards per lecturer;

b) Having a balance in the structure of majors or fields and according to the areas and regions, for domestic training institutions that fully satisfy the conditions for quality assurance.

Article 9. Responsibilities of training institutions

1. Domestic training institutions have the following responsibilities:

a) Formulating detailed regulations on enrollment and training organization for learners within the scope of the Scheme on the basis of the current regulations on enrollment and training of doctoral degrees of the Ministry of Education and Training, regulations of training institutions and relevant regulations in this Circular;

b) Organizing enrollment, receiving, managing and supporting learners to complete their study and research tasks during the training process; assigning lecturers with experience and scientific prestige to teach and guide learners;

c) Providing information to the sending institution and competent agencies on learners' learning results and learning progress upon request;

d) Notifying the sending institution when learners violate or fail to comply with regulations of training institutions;

dd) Refusing to accept, handle violations or expel learners when the learners fail to meet professional requirements or fail to comply with regulations of training institutions;

e) Assuming the prime responsibility for, and coordinating with the sending institution in, deciding whether to send learners to attend seminars, conferences, or short-term internships abroad to support research, complete reports or scientific articles related to the thesis topics published in publications in the list of WoS/Scopus;

g) Implementing reporting and archiving regime of related documents and materials according to this Circular and other relevant current regulations.

2. Overseas training institutions shall manage learners during the training process; coordinate and provide information on the progress and learning results of learners to sending institutions upon request and according to regulations of training institutions and the laws of the host country.

Article 10. Responsibilities of sending institutions

1. Formulating plans for training of tenured and source lecturers with doctoral and master's degrees according to the annual scheme to 2030 in line with the institution's human resource development strategy.

2. Improving, creating resources, supporting tenured lecturers and source lecturers in foreign languages and other skills to meet the enrollment requirements of domestic and oversea training institutions to enhance the ability to complete learning and research tasks.

3. Formulating and issuing detailed regulations of the institution on the selection of tenured and source lecturers to study under the Scheme, including regulations on application dossiers, proof of professional requirements and research capacity (if any), commitment between sending institution and tenured lecturers, training contracts with source lecturers, selection process, regulations on reimbursement of the Scheme's financial support in case the learners fail to fulfill their commitments with sending institutions according to this Circular and other relevant current regulations.

4. Organizing the selection in an open, transparent and fair manner; taking responsibility for the process of selecting the proper and qualified tenured and source lecturers to be trained; settling arising problems within the competence during the implementation of the Scheme at the institution.

5. Supporting learners to contact or connect learners with domestic and overseas training institutions that meet the requirements of Article 8 of this Circular according to registered training forms.

6. Coordinating with training institutions to manage and support learners in the study and research process, including considering changes made by learners during the training process, sending learners to attend seminars, conferences or short-term internships abroad; receiving and assigning work to learners who have graduated from the training program within a maximum period of 12 months from the time the learners complete the training program and urging learners to fulfill their committed responsibilities and obligations.

7. Implementing reporting and archiving regime of related documents and materials according to this Circular and current regulations; managing information about learners sent by the institution, updating information about learners and changes in the training process into the database system on the Scheme according to the guidance of the Ministry of Education and Training.

8. Coordinating with the Ministry of Education and Training in carrying out procedures for payment of financial support for learners; taking responsibility for data and information related to learners in the study and research process; retrieving financial support that learners have received under the Scheme in case they violate the provisions of Point g, Clause 2, Article 6 of this Circular, or reimbursing the State for training costs in case of failure to accept or arrange jobs for learners specified in Clause 6 of this Article according to current regulations.

9. Implementing other related activities within the scope of the Scheme.

 

Chapter IV

IMPLEMENTATION ORGANIZATION

 

Article 11. Register for training under the Scheme

1. For the form of full-time domestic training, training institutions that meet the requirements at Point a, Clause 1, Article 8 of this Circular shall formulate a scheme according to the form provided in Appendix I to this Circular, and send 1 copy of the scheme and proofs to the Ministry of Education and Training before September 30 of each year.

2. For the form of joint training, training institutions that meet the requirements at Point c, Clause 1, Article 8 of this Circular shall coordinate in completing the dossiers of joint doctoral training according to the Government's regulations on foreign investment and cooperation in the field of education, send 1 set of dossiers and proofs to the Ministry of Education and Training before September 30 of each year.

3. The Ministry of Education and Training shall organize the selection of domestic training institutions, and joint training programs for the doctoral level, then publish on the e-portal of the Ministry of Education and Training the list of domestic training institutions, joint training programs for the doctoral level and names of international rankings by training majors or sectors accepted within the scope of the Scheme.

Article 12. Formulation of plans and selection of learners

1. Based on the need to improve the qualifications of lecturers, sending institutions shall formulate plans to select and send tenured and source lecturers to study for a doctoral or master's degree within the scope of the Scheme of the next year, send the plans according to the form provided in Appendix II to this Circular to the Ministry of Education and Training before April 15 of each year, and at the same time update them in the database system on the Scheme.

2. The Ministry of Education and Training shall summarize the plans and cost estimates of sending institutions as specified at Point a, Clause 1, Article 14 of this Circular and send them to the Ministry of Finance before June 15 every year for appraisal.

3. On the basis of the total estimates that have been appraised and approved, the Ministry of Education and Training shall decide and notify sending institutions the number of learners to receive funding from the Scheme according to each training major, level and training form before January 15 of each year and update it into the database system on the Scheme.

4. Sending institutions shall organize the selection of tenured and source lecturers according to the number announced by the Ministry of Education and Training in each training major, level and form, and complete the selection before March 15 every year and update the selection results in the database system on the Scheme.

5. Periodically or upon receiving information from training institutions, sending institutions shall send a list of learners who are officially admitted according to the form provided in Appendix III ton this Circular to the Ministry of Education and Training. Based on this list, the Ministry of Education and Training shall issue an approval decision for each learner and assign sending institutions to complete the financial dossiers and procedures for sending the learner to study.

Article 13. Preservation of selection results

1. Learners shall be entitled to reserve the results of selection at sending institutions specified in Clause 4, Article 12 of this Circular from the time the selection results are available to the time when training institutions officially announce the enrollment in the period:

a) Up to 6 months for full-time domestic learners and doctoral learners in joint doctoral training programs;

b) Up to 12 months for full-time overseas learners.

2. After 3 months for full-time domestic learners or after 6 months for full-time oversea learners during the reservation period specified in Clause 1 of this Article, learners may send a request to the sending institutions and the Ministry of Education and Training for permission to change the training institution or training form if they have not yet admitted or are not officially admitted by the registered training institution when meeting the following requirements:

a) Being officially accepted by training institutions that they have applied for the change;

b) Funding for learners at the new training institutions is equal to or lower than the total funding expected to be spent for learners according to the selection results of sending institutions as specified in Clause 4, Article 12 of this Circular.

3. Upon the expiration of the reservation period specified in Clause 1 of this Article, if a learner fails to officially enroll at a registered training institution or at the new training institution as authorized by the Ministry of Education and Training, he/she shall be excluded from the selection list of the sending institution specified in Clause 4, Article 12 of this Circular. Learners, if they wish, shall be able to register for re-selection at the sending institution in the next deployments.

4. The time to receive funding under the Scheme shall be counted from the time when learners officially start their study at registered training institutions or at the new training institutions as authorized by the Ministry of Education and Training.

5. The change of training institutions specified in this Article is not within the scope of the change of training institutions specified in Article 7 of this Circular.

Article 14. Management and provision of the Scheme's financial support

1. Sending institutions shall:

a) Formulate an annual cost estimate to support learners within the scope of the Scheme in accordance with plans specified in Clause 1, Article 12 of this Circular under the guidance of the Ministry of Education and Training, with specific expenditure contents and levels according to the regulations of the Ministry of Finance and sent it to the Ministry of Education and Training;

b) Complete financial dossiers of learners who have been approved by the Ministry of Education and Training and officially admitted to the institutions under instructions and requirements of the Ministry of Education and Training periodically and when necessary; monitor and synthesize information on the provision of the Scheme's financial support to learners during the training process and regularly update the database system on the Scheme;

c) Comply with other relevant regulations under the Finance Ministry's guidance on the financial regime for the implementation of the Scheme.

2. The Ministry of Education and Training shall:

a) Complete the total cost estimate for the implementation of the annual Project according to the Ministry of Finance's guidance on the formulation of state budget estimates on the basis of summarizing the cost estimates to support learners of sending institutions and then send it to the Ministry of Finance for appraisal and approval process according to regulations;

b) Allocate funding to learners who have been approved by the Ministry of Education and Training and officially admitted to the institutions according to current regulations on payment control when receiving complete financial dossiers of learners from the sending institution, notify the progress of allocating funding to learners for sending institutions to update the database system on the Scheme;

c) Comply with other relevant regulations under the Finance Ministry's guidance on the financial regime for the implementation of the Scheme.

Article 15. Reporting, inspection and supervision regime

1. Before December 20 of each year, sending institutions and the domestic training institutions shall make and send periodic reports to the Ministry of Education and Training according to the form and method of sending and receiving reports specified in Article 6 of the Circular No. 19/2020/TT-BGDDT dated June 29, 2020, providing the periodical reporting regime under the state management scope of the Ministry of Education and Training, and at the same time update the database on the Scheme with the following reporting requirements:

a) Sending institutions shall make a report according to the form provided in Appendix IV to this Circular, including: a list of learners who have been approved by the Ministry of Education and Training and officially enrolled in the year according to the training forms; a list of learners who have not officially enrolled and are expected to officially enroll in the following year; a number of learners expected to be sent for training next year under training majors, levels and forms;

b) Domestic training institutions shall make a report according to the form provided in Appendix V to this Circular a list of learners currently studying at various degrees and the expected number of graduates in the following year;

c) The deadline for closing the report data is from December 15 of the year prior to the reporting period to December 14 of the reporting year.

2. Sending institutions and domestic training institutions shall be responsible for periodically inspecting, internally supervising, monitoring and self-assessing the implementation of the provisions of this Circular.

3. The Ministry of Education and Training shall periodically organize and inspect the implementation of this Circular at sending institutions and domestic training institutions.

Article 16. Effect and transitional regulations

1. This Circular takes effect from October 24, 2021, and replaces Circular No. 35/2012/TT-BGDDT dated October 12, 2012. promulgating the regulations on doctoral degree training according to the scheme on “doctoral training for university and college lecturers during the period 20102020” approved by the Prime Minister in the Decision No. 911/QD-TTg dated June 17, 2010 (Circular 35).

2. Subjects who have been selected and studied for a doctoral degree under the provisions of the Circular 35 shall continue to comply with the Circular 35 until they complete the training program under the approval decision of the Ministry of Education and Training.

3. The Chief of Office, the Director of the Higher Education Department, Heads of relevant units under the Ministry of Education and Training; presidents of universities and academies; principals of universities; directors of research institutes with doctoral training; principals or directors of other educational institutions permitted to provide doctoral training programs; relevant organizations, and individuals shall implement this Circular./.

 

 

FOR THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER

 

 

 

Hoang Minh Son

 

 

* All Appendices are not translated herein.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Circular 25/2021/TT-BGDDT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Circular 25/2021/TT-BGDDT PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban Dân tộc

Quyết định 1127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban Dân tộc

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cơ cấu tổ chức

Vui lòng đợi