Thông tư 20/2011/TT-BGDĐT Mẫu bằng Tiến sĩ danh dự

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2011/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2011

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Thông tư số 26/2008/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này mẫu bằng tiến sĩ danh dự.
Bằng tiến sĩ danh dự gồm bốn (4) trang, mỗi trang có kích thước 29cm x 21cm.
Trang 1 và trang 4 có nền màu đỏ; trang 1 có hình Quốc huy, các chữ in trên trang 1 có màu vàng; trang 2 và trang 3 có nền màu vàng nhạt, hoa văn viền màu vàng đậm, tên bằng tiến sĩ danh dự bằng tiếng Việt và tiếng Anh có màu đỏ, các chữ khác có màu đen; hình trống đồng in chìm chính giữa trang 2, hình Quốc huy in chìm chính giữa trang 3.
Cách ghi nội dung trên bằng tiến sĩ danh dự quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2011. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ và Viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- UBVHGDTNTN&NĐ của QH;
- Như Điều 3;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Kiểm toán nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ;
- Lưu VT, Vụ PC.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

PHỤ LỤC

CÁCH GHI CÁC NỘI DUNG TRÊN BẰNG TIẾN SĨ DANH DỰ
(Kèm theo Thông tư số 20/2011/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(1) Ghi chức danh của thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc viện nghiên cứu khoa học có thẩm quyền phong tặng bằng tiến sĩ danh dự, bằng Tiếng Việt.

(2) Ghi tên cơ sở giáo dục hoặc viện nghiên cứu khoa học, bằng Tiếng Việt.

(3) Ghi rõ họ tên của người được phong tặng bằng tiến sĩ danh dự, theo giấy khai sinh. Phía trước họ tên, nếu là Nam ghi “Ông”, nếu là Nữ ghi “Bà”.

(4) Ghi ngày, tháng, năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9, tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; ghi năm sinh đầy đủ 04 chữ số.

(5) Ghi quốc tịch của người được phong tặng bằng tiến sĩ danh dự, bằng Tiếng Việt. Trường hợp người được phong tặng bằng tiến sĩ danh dự có hai quốc tịch thì ghi quốc tịch theo đề nghị của người được phong tặng.

(6) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục phong tặng bằng tiến sĩ danh dự đặt trụ sở chính.

(7) Ghi ngày, tháng, năm phong tặng bằng tiến sĩ danh dự.

(8) Ghi rõ chức danh Thủ trưởng có thẩm quyền ký; ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo quy định.

(9) Do cơ quan in phôi văn bằng ghi khi cấp phôi.

(10) Do cơ sở giáo dục ghi vào sổ gốc cấp bằng khi phong tặng bằng tiến sĩ danh dự.

(11), (12) Ghi chức danh của thủ trưởng và tên cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu khoa học có thẩm quyền phong tặng bằng tiến sĩ danh dự, bằng Tiếng Anh.

(13) Ghi đầy đủ họ tên như đã ghi ở điểm (3) bằng Tiếng Việt nhưng không có dấu. Phía trước họ tên, nếu là Nam ghi “Mr”, nếu là Nữ ghi “Ms”.

(14), (17) Ghi ngày và năm bằng số, ghi tháng bằng chữ tiếng Anh. (Ví dụ: Tiếng Việt ghi "ngày 07 tháng 10 năm 2005" thì Tiếng Anh ghi "07 October 2005").

(15) Ghi quốc tịch của người được phong tặng bằng tiến sĩ danh dự, bằng Tiếng Anh. Trường hợp người được phong tặng bằng tiến sĩ danh dự có hai quốc tịch thì ghi quốc tịch theo đề nghị của người được phong tặng.

(16) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục phong tặng bằng tiến sĩ danh dự đặt trụ sở chính (Ví dụ: Tiếng Việt ghi "Hà Nội” thì Tiếng Anh ghi "Hanoi”).

(3), (4), (5), (13), (14), (15) Nếu người được phong tặng bằng tiến sĩ danh dự là người nước ngoài thì ghi theo hộ chiếu.

MẪU BẰNG TIẾN SĨ DANH DỰ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2011/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trang 4                                                                                                             Trang 1

29 cm

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

 

 

 

 

 

 

 

Quốc huy

 

 

 

 

BẰNG TIẾN SĨ DANH DỰ

the degree of honorary doctor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 cm

 

Trang 2                                                                                                          Trang 3

29 cm

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

 

…………………………..(11)

………………..……..…..(12)

 

has awarded

THE DEGREE OF HONORARY DOCTOR

 

 

To: (13)…………..……..…...………..…

Date of birth: (14)………….…….......….

Nationality: (15)…....................................

(16).......,................. (17)

 

                          

 

 

 

Reg. No: (10)……….

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

…………………………..(1)

...................………….......(2)

 

phong tặng

BẰNG TIẾN SĨ DANH DỰ

 

 

Cho:(3)……...........…………………….

Ngày sinh:(4)….……………...………..

Quốc tịch:(5)………................................

......(6), ngày ... tháng ... năm...(7)

...................................(8)

 

 

 

 

Số hiệu: (9)……….

Số vào sổ cấp bằng: (10)……….

 

 

 

21 cm

 

thuộc tính Thông tư 20/2011/TT-BGDĐT

Thông tư 20/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Mẫu bằng Tiến sĩ danh dự
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:20/2011/TT-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành:24/05/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 20/2011/TT-BGDĐT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------------------
Số: 20/2011/TT-BGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2011

 
 
THÔNG TƯ
BAN HÀNH MẪU BẰNG TIẾN SĨ DANH DỰ
----------------------------
 
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Thông tư số 26/2008/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này mẫu bằng tiến sĩ danh dự.
Bằng tiến sĩ danh dự gồm bốn (4) trang, mỗi trang có kích thước 29cm x 21cm.
Trang 1 và trang 4 có nền màu đỏ; trang 1 có hình Quốc huy, các chữ in trên trang 1 có màu vàng; trang 2 và trang 3 có nền màu vàng nhạt, hoa văn viền màu vàng đậm, tên bằng tiến sĩ danh dự bằng tiếng Việt và tiếng Anh có màu đỏ, các chữ khác có màu đen; hình trống đồng in chìm chính giữa trang 2, hình Quốc huy in chìm chính giữa trang 3.
Cách ghi nội dung trên bằng tiến sĩ danh dự quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2011. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ và Viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;                                        
- UBVHGDTNTN&NĐ của QH;
- Như Điều 3;  
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);                          
- Công báo;
- Kiểm toán nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ;
- Lưu VT, Vụ PC.
BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
Phạm Vũ Luận
 
 
 
 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi