Quyết định 767/QĐ-BVHTTDL 2017 đào tạo kỹ năng ứng dụng CNTT cho lãnh đạo, công chức

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 767/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 767/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:767/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Thị Bích Liên
Ngày ban hành:06/03/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tháng 3, 4/2017, đào tạo kỹ năng CNTT cho viên chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 06/03/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 767/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017.
Theo Quyết định, dự kiến trong tháng 03 và 04/2017, sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017.
Cụ thể, cuối tháng 03/2017, sẽ đào tạo, cập nhật xu hướng phát triển, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và nâng cao trình độ, năng lực sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn cho lãnh đạo cấp trưởng phòng trở lên; trong đó, mỗi lớp học 03 ngày; mỗi cơ quan, đơn vị được cử tối thiểu 02 đồng chí; riêng Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục, Thể thao cử tối thiểu 05 đồng chí.
Từ 18/04/2017, sẽ tổ chức bồi dưỡng kiến thức về quản trị mạng, quản trị cống thông tin, website và phát triển hệ thống công nghệ thông tin cho kỹ thuật viên, quản trị hệ thống của Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế, Bảo tàng lịch sử Quốc gia, Văn phòng Bộ, Ban Quản lý Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam, Tổng cục Thể dục, Thể thao và Tổng cục Du lịch…

 

 

 

Xem chi tiết Quyết định 767/QĐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------
Số: 767/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯÕNG NÂNG CAO KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2017
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4165/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Kết nối cổng thông tin Chính phủ”;
Căn cứ Hợp đồng số 01/2016/HĐ-ĐT giữa Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017 (có kế hoạch kèm theo).
Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, VP(THTT), CNTT.HL.100.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

 
 
KẾ HOẠCH
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2017
(Ban hành theo Quyết định số 767/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch)
 
1. Tên nhiệm vụ: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017.
2. Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 3, tháng 4 năm 2017.
3. Đối tượng đào tạo: Lãnh đạo, công chức, viên chức và kỹ thuật phụ trách về hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
II- MỤC ĐÍCH
Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nâng cao trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
III- NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
1. Chương trình bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đối tượng là lãnh đạo (đối tượng 1).
Nội dung: Cập nhật xu hướng phát triển CNTT, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nâng cao trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đối tượng tham dự: Lãnh đạo cấp trưởng phòng trở lên.
Số lượng học viên: Các cơ quan, đơn vị cử tối thiểu 02 đồng chí (riêng Tổng Cục Du lịch, Tng Cục Thể dục, Ththao cử tối thiểu 05 đồng chí)
Thời gian học: dự kiến cuối tháng 3/2017, mỗi lớp học trong 03 ngày
2. Chương trình bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thôngtin cho công chức, viên chức (đối tượng 2).
Nội dung: Giới thiệu các dịch vụ trên mạng WAN và Cổng thông tin điện tử của Bộ và nâng cao trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đi tượng tham dự: công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ.
Số Iượng học viên: Các cơ quan, đơn vị cử tối thiểu 05 đồng chí (riêng Tổng Cục Du lịch, Tổng Cục Thể dục, Thể thao cử tối thiểu 10 đồng chí)
Thời gian học: dự kiến bắt đầu từ cuối tháng 3/2017, mỗi lớp học trong 03 ngày
3. Chương trình bồi dưỡng Quản trị mạng, quản trị cổng và phát triển hệ thống (đối tượng 3).
Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức về quản trị mạng, quản trị cổng thông tin, website và phát triển hệ thống CNTT.
Thời gian học: dự kiến bắt đầu 18/4/2017, mỗi lớp học trong 03 ngày
Đối tượng và số lượng tham dự: kỹ thuật viên, quản trị hệ thống của các đơn vị sau:
- Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Điện ảnh, Cục Bản quyền tác giả, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Công tác phía Nam, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Viện phim Việt Nam, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Khu liên hợp Thể thao Quốc gia, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: mỗi đơn vị cử 01 đồng chí.
- Văn phòng Bộ, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: mỗi đơn vị cử 02 đồng chí.
- Tổng cục Thể dục, Thể thao, Tổng cục Du lịch, Trung tâm Công nghệ thông tin: mỗi đơn vị cử 05 đồng chí.
Kết quả khóa học: Đối tượng 1 và đối tượng 2 thi cấp Chứng chỉ tin học chuẩn kỹ năng CNTT; Đối tượng 3 cấp Chứng nhận tham gia đào tạo.
IV- TCHỨC THỰC HIỆN
Giao Trung tâm Công nghệ thông tin lập danh sách và triệu tập học viên theo đúng đối tượng của lớp học; Kiểm tra, giám sát lớp học để đảm bảo lớp học có chương trình và thời lượng phù hợp với yêu cầu của hợp đồng.
V- KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí để thực hiện Kế hoạch là nguồn ngân sách cấp cho Dự án “Kết nối Cổng thông tin Chính phủ” do Trung tâm Công nghệ thông tin làm Chủ đầu tư, chi phí đi lại, ăn, ở của các học viên do cơ quan, đơn vị cử đi học chi trả.
Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ mục tiêu, nội dung, phân công triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi