Quyết định 659/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Điều kiện chuyên môn bảo đảm đào tạo Hộ sinh trình độ đại học, cao đẳng tại Việt Nam

BỘ Y TẾ
-------
Số: 659/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐIỀU KIỆN CHUYÊN MÔN BẢO ĐẢM ĐÀO TẠO HỘ SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TẠI VIỆT NAM
-------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
Căn cứ Luật Khám, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Điều kiện chuyên môn bảo đảm đào tạo Hộ sinh trình độ đại học, cao đẳng tại Việt Nam”.
Điều 2. Điều kiện này được sử dụng là một trong những cơ sở thẩm định các điều kiện chuyên môn cho việc mở ngành đào tạo Hộ sinh tại Việt Nam; là căn cứ để các cơ sở đào tạo sử dụng biên soạn chương trình đào tạo Hộ sinh chính quy và đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực cho việc tổ chức triển khai đào tạo Hộ sinh đảm bảo chất lượng; là cơ sở để các cơ quan quản lý đào tạo nhân lực y tế giám sát, đánh giá chất lượng đào tạo Hộ sinh tại các cơ sở đào tạo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Khoa học Công Nghệ và Đào tạo, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, K2ĐT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Cường

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực