Quyết định 5516/QĐ-BGDĐT 2015 sửa đổi quy định tại Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 5516/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2016

--------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 (HKPĐ) ban hành kèm theo Quyết định số 2336/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:
1. Khoản 2, Điều 4, Chương I sửa đổi, bổ sung, như sau:
a) Đối tượng được tham dự HKPĐ:
Học sinh đang học tại các loại hình trường phổ thông, bao gồm: Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, các trung tâm giáo dục thường xuyên và bổ túc văn hóa, trong năm học 2015 - 2016; có đủ sức khoẻ thi đấu môn thể thao mà học sinh đó đăng ký tham gia; có kết quả xếp loại học lực từ trung bình trở lên và hạnh kiểm từ khá trở lên (không áp dụng đối với HS tiểu học).
b) Đối tượng không được tham dự HKPĐ:
Học sinh là vận động viên đang được đào tạo tại các trung tâm đào tạo vận động viên của tỉnh, thành phố, quốc gia và trường năng khiếu thể thao (do ngành Thể dục thể thao thành lập) các học sinh đã tham gia các giải vô địch quốc gia về các môn thể thao; các học sinh đã đoạt huy chương Vàng, Bạc và Đồng tại các giải trẻ quốc gia (từ U 17 trở lên) do Tổng cục TDTT và các liên đoàn thể thao quốc gia tổ chức.
2. Số môn thi đấu được bổ sung, như sau:
- Tại Vòng thi đấu toàn quốc: Giữ nguyên 15 môn thể thao như điều lệ đã ban hành;
- Tại Vòng thi đấu khu vực: Bổ sung tối đa 2 môn thể thao cổ truyền đặc trưng theo địa phương, vùng, miền (do các khu vực lựa chọn và đề xuất). Mỗi môn tổ chức không quá 05 nội dung, do Ban Tổ chức Khu vực quyết định.
3. Hình thức tổ chức thi đấu được bổ sung, như sau:
HKPĐ được tổ chức thi đấu 2 hệ (nâng cao và phong trào) đối với 3 môn thể thao: Điền kinh, Bơi và Cờ vua;
- Hệ nâng cao: Dành cho các đối tượng học sinh được quy định tại Điểm b Khoản 1 của Quyết định này;
- Hệ phong trào: Dành cho đối tượng học sinh còn lại.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ: Công tác học sinh, sinh viên, Kế hoạch Tài chính, Giáo dục Trung học, Giáo dục tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng các cấp, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo và các thành viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính;
- TCTDTT - BVHTTDL;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các sở GDĐT, sở VHTTDL;
- Website của BGDĐT;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

UBND TỈNH..............................                                                                                                                                    Mẫu 1

     Sở Giáo dục và Đào tạo 

ĐĂNG KÝ SƠ BỘ THAM GIA HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC

 LẦN THỨ  IX- 2016

 

                                    Số lượng thành viên:................................................................người

                                            -  Tổng số cán bộ, Huấn luyện viên:..................................người

                                              -  Tổng số VĐV,  ...................... .......................................người

                                                   -  Họ và tên Trưởng đoàn: ...........................điện thoạị CĐ: ....................DĐ:...........................

             Đăng ký môn thi và số lượng vận động viên từng môn

TT

MÔN

TH

THCS

THPT

TỔNG SỐ

   (VĐV)

GHI CHÚ

 

 

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

1

Điền kinh

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bơi lội

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Bóng bàn

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bóng chuyền

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Bóng đá

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Bóng rổ

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Đá cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Cầu lông

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          ...................., ngày ......tháng .....năm 20

                                                                                                                                 Giám đốc Sở GD&ĐT

                                                                                                     ( ký tên  và đóng dấu )

UBND TỈNH..............................                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM                                  Mẫu 2

 

     Sở Giáo dục và Đào tạo                                                              Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 

 ĐĂNG KÝ DANH SÁCH CÁN BỘ VẬN ĐỘNG VIÊN  THAM GIA

HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ  IX- 2016

-----------------------

                         

                                            -  Tổng số cán bộ:........................................người ( Nm:......................Nữ: ..........................)

                                              -  Tổng số Huấn luyện viên:.............  .........người ( Nam:.....................Nữ: ..........................)

                                            -  Tổng số VĐV,  ........................ ...............người ( Nam:.....................Nữ: ..........................)

                                                   -  Tổng số các thành viên củat đoàn:...........người ( Nam:.....................Nữ: ..........................)

                                            -  Họ và tên Trưởng đoàn: .........................điện thoạị CĐ: ................. .DĐ:...........................

              Danh dách cán bộ và VĐV của đoàn:

TT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

NĂM SINH

DÂN TỘC

CHỨC VỤ

NƠI CÔNG TÁC(HỌC TẬP)

MÔN THI

GHI CHÚ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của y tế:                                                                              ...................., ngày ......tháng .....năm 20

                                                                                                Giám đốc Sở GD&ĐT  

                                                                                                     ( ký tên  và đóng dấu )

 

UBND TỈNH..............................                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM                          Mẫu  3

 

     Sở Giáo dục và Đào tạo                                                              Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 

ĐĂNG KÝ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ  IX- 2016

BẢN ĐĂNG KÝ MÔN THI

                                                                      

                                                              MÔN THI:..................................................

 -----------------------

 

                                    Cán bộ phụ trách:......................điện thoạị CĐ: ....................DĐ:...........................

              Danh dách cán bộ và VĐV tham dự

TT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

NĂM SINH

DÂN TỘC

CHỨC VỤ

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của y tế:                                                                              ...................., ngày ......tháng .....năm 20

                                                                                                Giám đốc Sở GD&ĐT  

                                                                                                     ( ký tên  và đóng dấu )

 

 

 

                                Lưu ý:  Các đơn vị đăng ký cụ thể tất cả các nội dung mà VĐV dự thi.

UBND tỉnh..............................                                                                                 Mẫu 4

Sở Giáo dục và Đào tạo                                                              

 

ĐĂNG KÝ ẢNH CÁC THÀNH VIÊN

THAM DỰ HỘI KHỎA PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX- 2016

(để làm thẻ VĐV )

 

Đơn vị………………………………….....................................................
 

thuộc tính Quyết định 5516/QĐ-BGDĐT

Quyết định 5516/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5516/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành:12/11/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 5516/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2016

--------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 (HKPĐ) ban hành kèm theo Quyết định số 2336/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:

1. Khoản 2, Điều 4, Chương I sửa đổi, bổ sung, như sau:

a) Đối tượng được tham dự HKPĐ:

Học sinh đang học tại các loại hình trường phổ thông, bao gồm: Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, các trung tâm giáo dục thường xuyên và bổ túc văn hóa, trong năm học 2015 - 2016; có đủ sức khoẻ thi đấu môn thể thao mà học sinh đó đăng ký tham gia; có kết quả xếp loại học lực từ trung bình trở lên và hạnh kiểm từ khá trở lên (không áp dụng đối với HS tiểu học).

b) Đối tượng không được tham dự HKPĐ:

Học sinh là vận động viên đang được đào tạo tại các trung tâm đào tạo vận động viên của tỉnh, thành phố, quốc gia và trường năng khiếu thể thao (do ngành Thể dục thể thao thành lập) các học sinh đã tham gia các giải vô địch quốc gia về các môn thể thao; các học sinh đã đoạt huy chương Vàng, Bạc và Đồng tại các giải trẻ quốc gia (từ U 17 trở lên) do Tổng cục TDTT và các liên đoàn thể thao quốc gia tổ chức.

2. Số môn thi đấu được bổ sung, như sau:

- Tại Vòng thi đấu toàn quốc: Giữ nguyên 15 môn thể thao như điều lệ đã ban hành;

- Tại Vòng thi đấu khu vực: Bổ sung tối đa 2 môn thể thao cổ truyền đặc trưng theo địa phương, vùng, miền (do các khu vực lựa chọn và đề xuất). Mỗi môn tổ chức không quá 05 nội dung, do Ban Tổ chức Khu vực quyết định.

3. Hình thức tổ chức thi đấu được bổ sung, như sau:

HKPĐ được tổ chức thi đấu 2 hệ (nâng cao và phong trào) đối với 3 môn thể thao: Điền kinh, Bơi và Cờ vua;

- Hệ nâng cao: Dành cho các đối tượng học sinh được quy định tại Điểm b Khoản 1 của Quyết định này;

- Hệ phong trào: Dành cho đối tượng học sinh còn lại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ: Công tác học sinh, sinh viên, Kế hoạch Tài chính, Giáo dục Trung học, Giáo dục tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng các cấp, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo và các thành viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính;
- TCTDTT - BVHTTDL;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các sở GDĐT, sở VHTTDL;
- Website của BGDĐT;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

 

 

 

UBND TỈNH..............................

 

Mẫu 1
     Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

ĐĂNG KÝ SƠ BỘ THAM GIA HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC

 LẦN THỨ  IX- 2016

 

 
 
 

 

 

                                    Số lượng thành viên:................................................................người

                                            -  Tổng số cán bộ, Huấn luyện viên:..................................người

                                              -  Tổng số VĐV,  ...................... .......................................người

                                                   -  Họ và tên Trưởng đoàn: ...........................điện thoạị CĐ: ....................DĐ:...........................

             Đăng ký môn thi và số lượng vận động viên từng môn

TT

MÔN

TH

THCS

THPT

TỔNG SỐ

   (VĐV)

GHI CHÚ

 

 

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

1

Điền kinh

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bơi lội

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Bóng bàn

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bóng chuyền

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Bóng đá

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Bóng rổ

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Đá cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Cầu lông

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          ...................., ngày ......tháng .....năm 20

                                                                                                                                 Giám đốc Sở GD&ĐT     

                                                                                                     ( ký tên  và đóng dấu )

 

Mẫu 2
UBND TỈNH..............................                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

 

     Sở Giáo dục và Đào tạo                                                              Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 

 ĐĂNG KÝ DANH SÁCH CÁN BỘ VẬN ĐỘNG VIÊN  THAM GIA

HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ  IX- 2016

-----------------------

                         

                                            -  Tổng số cán bộ:........................................người ( Nm:......................Nữ: ..........................)

                                              -  Tổng số Huấn luyện viên:.............  .........người ( Nam:.....................Nữ: ..........................)

                                            -  Tổng số VĐV,  ........................ ...............người ( Nam:.....................Nữ: ..........................)

                                                   -  Tổng số các thành viên củat đoàn:...........người ( Nam:.....................Nữ: ..........................)

                                            -  Họ và tên Trưởng đoàn: .........................điện thoạị CĐ: ................. .DĐ:...........................

              Danh dách cán bộ và VĐV của đoàn:

TT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

NĂM SINH

DÂN TỘC

CHỨC VỤ

NƠI CÔNG TÁC(HỌC TẬP)

MÔN THI

GHI CHÚ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của y tế:                                                                              ...................., ngày ......tháng .....năm 20

                                                                                                Giám đốc Sở GD&ĐT  

                                                                                                     ( ký tên  và đóng dấu )

 

 

 

Mẫu 3
UBND TỈNH..............................                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

 

     Sở Giáo dục và Đào tạo                                                              Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 

ĐĂNG KÝ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ  IX- 2016

BẢN ĐĂNG KÝ MÔN THI

                                                                      

                                                              MÔN THI:..................................................

 -----------------------

 

                                    Cán bộ phụ trách:......................điện thoạị CĐ: ....................DĐ:...........................

              Danh dách cán bộ và VĐV tham dự

TT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

NĂM SINH

DÂN TỘC

CHỨC VỤ

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của y tế:                                                                              ...................., ngày ......tháng .....năm 20

                                                                                                Giám đốc Sở GD&ĐT  

                                                                                                     ( ký tên  và đóng dấu )

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                                Lưu ý:  Các đơn vị đăng ký cụ thể tất cả các nội dung mà VĐV dự thi.

 

 

 

 

 

Mẫu 4
UBND tỉnh..............................                                                                                 Mẫu 4

 

Sở Giáo dục và Đào tạo                                                              

 

ĐĂNG KÝ ẢNH CÁC THÀNH VIÊN

THAM DỰ HỘI KHỎA PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX- 2016

(để làm thẻ VĐV )

 

Đơn vị: ………………………………….....................................................

 

 

       
 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:                        

Ngày,tháng, năm sinh:       

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:                        

Ngày,tháng, năm sinh:      

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:                        

Ngày,tháng, năm sinh:      

 

 

       
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:                        

Ngày,tháng, năm sinh:     

 

 

       
   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:                        

Ngày,tháng, năm sinh:      

 

 

 

       
   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:                        

Ngày,tháng, năm sinh:     

 

       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Tỉnh (Thành phố):..............................................                                                             Mẫu 5

 

              PHIẾU DỰ THI  HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX- 2016

 

Ảnh cỡ 3x4 có dấu giáp lai của trường

Ảnh cở 3x4 có dấu giáp lai của trường

 
                                         Môn thi :                                           Bậc học:

 

 

       
 
   
 

 

 

                                      - Họ và tên học sinh :                                Nam               nữ :

                                      - Ngày tháng năm sinh :

                                      - Lớp :              Trường :

                                                         - Địa chỉ theo hộ khẩu thường trú :

Chữ ký của học sinh:                        - Xếp loại học lực :                    Hạnh kiểm:

                                                        

Hiệu trưởng trường                                                       GĐ Sở GD & ĐT

(Ký, đóng dấu)                                                             (Ký, đóng dấu)                                                      

                                                                                         

 

 

          Lưu ý: Đối với HS tiểu học không phải ghi phần xếp loại học lực và hạnh kiểm

 

 

 

 

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi