Quyết định 501/QĐ-UBDT 2016 tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------
Số:  501/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2016
----------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBDT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBDT ngày 23/3/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước năm 2016;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc năm 2016 (có kế hoạch kèm theo).
Điều 2. Kinh phí thực hiện: 45.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi năm triệu đồng chẵn) được giao theo Quyết định số 108/QĐ-UBDT.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Học viện Dân tộc, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng PCN UBDT;
- Học viện Dân tộc;
- Các vụ, đơn vị thuộc UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TCCB (5b).
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc)
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ công tác dân tộc cho công chức, viên chức thuộc Ủy ban Dân tộc.
- Học viên được bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ công tác dân tộc phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của công tác dân tộc; kiến thức bồi dưỡng được cập nhật thông tin mới có tính thời sự, tăng cường thời lượng trao đổi thảo luận và nghiên cứu thực tế.
2. Yêu cầu
Để tổ chức có hiệu quả lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cần chuẩn bị tốt nội dung chương trình bồi dưỡng; đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có kinh nghiệm; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, phục vụ tốt lớp học.
Lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc phối hợp và tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng; công chức, viên chức chủ động sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ các chuyên đề của lớp.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng
1.1. Công chức là lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ thuộc các vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc.
- Tổng số học viên: 39 người.
1.2. Viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Dân tộc.
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian học tập: 04 ngày.
+ Khai giảng: 11/10/2016.
+ Bế giảng: 14/10/2016.
- Địa điểm: Hội trường nhà C, Ủy ban Dân tộc, số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
3. Nội dung bồi dưng: gồm 04 chuyên đề giảng dạy, thời gian: 04 ngày.
Chuyên đề 1. Một số nội dung liên quan đến công tác dân tộc trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Chuyên đề 2. Những vấn đề cơ bản khi tổ chức thực hiện Nghị quyết số 52/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về “Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030”.
Chuyên đề 3. Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững.
Chuyên đề 4. Hiệp định đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) và những tác động, ảnh hưởng đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Tài liệu các chuyên đề trên Học viện Dân tộc chưa có; Nội dung kiến thức cần cập nhật mới nhất, do vậy để có tài liệu phục vụ lớp bồi dưỡng, Học viện phải biên soạn tài liệu (thực hiện theo Thông tư số 123/2009/TT-BTC vquy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình).
Giám đốc Học viện dân tộc ký Quyết định cấp giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình học.
1. Đối vi đối tượng là công chức thuộc các vụ, đơn vị của y ban Dân tộc
Kinh phí thực hiện: 45.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bn mươi năm triệu đồng chẵn) được giao theo Quyết định số 108/QĐ-UBDT.
2. Đối với đối tượng khác: Kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Tổ chức cán bộ: Phối hợp với Văn phòng Ủy ban, Học viện Dân tộc tổ chức lớp học.
2. Học viện Dân tộc
- Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức lớp học, quản lý lớp học, chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ lớp học, tài liệu cho học viên.
- Có trách nhiệm xây dựng dự toán, quyết toán tài chính và chịu trách nhiệm về các khoản chi phí tài chính phục vụ cho các hoạt động của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc.
3. Văn phòng Ủy ban: Chuyển kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc (được cấp theo Quyết định số 108/QĐ-UBDT) cho Học viện Dân tộc.
4. Các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc: Bố trí thời gian, tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh kịp thời báo cáo về lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để có biện pháp giải quyết./.
 
PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG CÔNG THỨC THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc)
 

STT
Tên V, đơn v
Slượng
Ghi chú
1
Vụ Tổ chức cán bộ
02
 
2
Thanh tra Ủy ban
03
 
3
Vụ Kế hoạch - Tài chính
03
 
4
Văn phòng Ủy ban
11
 
5
Vụ Hợp tác Quốc tế
01
 
6
Vụ Pháp chế
01
 
7
Vụ Tổng hợp
01
 
8
Vụ Chính sách dân tộc
02
 
9
Vụ Dân tộc thiểu số
01
 
10
Vụ Địa phương I
01
 
11
Vụ Tuyên truyền
01
 
12
VP Điều phối chương trình 135
01
 
13
Ban Quản lý xây dựng cơ bản
01
 
14
Trung tâm Thông tin
01
 
15
Học viện Dân tộc
02
 
16
Tạp chí Dân tộc
01
 
17
Báo Dân tộc và phát triển
02
 
18
Nhà khách Dân tộc
02
 
19
Văn phòng Đảng ủy CQ UBDT
02
 
 
Tng cộng
39
 

thuộc tính Quyết định 501/QĐ-UBDT

Quyết định 501/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc năm 2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:501/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành:22/09/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi