Quyết định 500/QĐ-UBDT 2016 tổ chức lớp bồi dưỡng về kiến thức tin học 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------
Số: 500/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG VỀ KIẾN THỨC TIN HỌC NĂM 2016
-------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBDT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBDT ngày 23/3/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước năm 2016;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng về kiến thức tin học năm 2016 (có kế hoạch kèm theo).
Điều 2. Kinh phí thực hiện: 35.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi năm triệu đồng chẵn) được giao theo Quyết định số 108/QĐ-UBDT.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng, PCN UBDT;
- Trung tâm Thông tin;
- Các vụ, đơn vị thuộc UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TCCB (5b).
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 
 
KẾ HOẠCH
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG VỀ KIẾN THỨC TIN HỌC NĂM 2016
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 500/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mc đích
- Bồi dưỡng kiến thức lý thuyết và thực hành về việc sử dụng hệ điều hành tác nghiệp của Ủy ban Dân tộc: quy trình xử lý văn bản đi, đến và tạo lập hồ sơ công việc trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành.
- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo và chuyên viên các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hành nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu
- Tổ chức lớp bồi dưỡng phải tính thiết thực hiệu quả và và tiết kiệm.
- Sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng, công chức, viên chức thực hành thành thục các bước, quy trình xử lý văn bản theo điều hành tác nghiệp của Ủy ban Dân tộc.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung, phương pháp
1.1. Nội dung
- Giới thiệu và thực hành quy trình xử lý văn bản đi, đến và tạo lập hồ sơ công việc trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành.
- Các chức năng mở rộng nâng cấp trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành.
- Các tiện ích trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành.
Nội dung học gồm 2 phần lý thuyết và thực hành, cụ thể như sau:
a) Nội dung lý thuyết
- Quy trình tổng thể xử lý văn bản đến.
- Quy trình tổng thể xử lý văn bản đi.
- Quy trình tạo lập hồ sơ xử lý công việc và giao việc.
- Chức năng và tiện ích thuộc hệ thống điều hành tác nghiệp.
b) Nội dung thực hành
- Xử lý văn bản đến:
+ Bàn làm việc của Chuyên viên tổng hợp.
+ Bàn làm việc của Lãnh đạo Vụ, đơn vị.
+ Bàn làm việc của các chuyên viên.
- Xử lý văn bản đi:
+ Bàn làm việc của các chuyên viên.
+ Bàn làm việc của Lãnh đạo Vụ, đơn vị.
+ Bàn làm việc của Chuyên viên tổng hợp.
- Tạo lập hồ sơ công việc:
+ Tạo mới hồ sơ công việc.
+ Phân công cán bộ/phòng ban xử lý, theo dõi.
+ Theo dõi tiến độ xử lý, hạn xử lý.
+ Kết thúc xử lý hồ sơ công việc.
- Tiện ích điều hành tác nghiệp nội bộ:
+ Giao việc, nhắc việc.
+ Báo cáo thống kê.
+ Tìm kiếm, tra cứu văn bản.
+ Danh bạ điện tử.
1.2. Phương pháp
- Hình thức: bồi dưỡng lý thuyết, thực hành.
- Tổng hợp và giải đáp các ý kiến vướng mắc.
2. Thành phần
2.1. Giảng viên: Chuyên gia Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin.
2.2. Học viên: Lãnh đạo, chuyên viên tổng hợp của vụ, đơn vị (30 người).
3. Thời gian: 02 ngày, 07 - 08/10/2016. (có công văn triệu tập sau)
4. Địa điểm: Hội trường nhà C, Ủy ban Dân tộc - Số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
III. KINH PHÍ: 35.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi năm triệu đồng chẵn) được giao theo Quyết định số 108/QĐ-UBDT.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Tổ chức cán bộ: Phối hợp với Văn phòng Ủy ban, Trung tâm Thông tin tổ chức lớp học.
- Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức lớp học, quản lý lớp học, chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ lớp học, tài liệu cho học viên.
- Có trách nhiệm xây dựng dự toán, quyết toán tài chính và chịu trách nhiệm về các khoản chi phí tài chính phục vụ cho các hoạt động của lớp bồi dưỡng nghiệp.
3. Văn phòng Ủy ban: Chuyển kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng về kiến thức tin học năm 2016 (được cấp theo Quyết định số 108/QĐ-UBDT) cho Trung tâm Thông tin.
4. Các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban: Tạo điều kiện, bố trí thời gian cho công chức, viên chức tham gia khóa bồi dưỡng khi có công văn triệu tập.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời có văn bản phản ánh về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo, giải quyết./.
 
PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG VỀ KIẾN THỨC TIN HỌC (HỆ ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP NĂM 2016)
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 500/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 

STT
Tên Vụ, đơn vị
Slượng
Ghi chú
1
Vụ Tổ chức Cán bộ
02
 
2
Thanh tra Ủy ban
02
 
3
Vụ Kế hoạch - Tài chính
02
 
4
Văn phòng Ủy ban
02
 
5
Vụ Hợp tác Quốc tế
02
 
6
Vụ Pháp chế
02
 
7
Vụ Tổng hợp
02
 
8
Vụ Chính sách dân tộc
02
 
9
Vụ Dân tộc thiểu số
02
 
10
Vụ Địa phương I
02
 
11
Vụ Tuyên truyền
02
 
12
VP Điều phối chương trình 135
01
 
13
Ban Quản lý xây dựng cơ bản
01
 
14
Ban Quản lý Dự án điện mặt trời
01
 
15
Học viện Dân tộc
02
 
16
Tạp chí Dân tộc
01
 
17
Báo Dân tộc và phát triển
01
 
18
Nhà khách Dân tộc
01
 
 
Tng cộng
30
 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi