Quyết định 256/QĐ-UBDT2018 Kế hoạch xây dựng đề án Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 256/QĐ-UBDT

Quyết định 256/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số"
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:256/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành:10/05/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Trích 50 triệu để đào tạo cán bộ xã vùng dân tộc thiểu số

Ngày 10/05/2018, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 256/QĐ-UBDT phê duyệt kế hoạch xây dựng Đề án “Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, có tất cả 16 nội dung công việc cần làm trong 06 tháng tới (từ tháng 05 đến tháng 11 năm 2018) để xây dựng Đề án nhằm xác định đối tượng, nội dung, lộ trình … để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã cho vùng dân tộc thiểu số.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Học viện Dân tộc và các Vụ, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Dự toán kinh phí cho việc thực hiện là 50 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 256/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

Số: 256/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO CÁN BỘ CẤP XÃ CHO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ”

--------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-UBDT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Văn phòng Ủy ban;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/2/2018 về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban năm 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Tổ chức Cán bộ

,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng đề án “Đào tạo, cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào thiểu số”.

Điều 2. Giao Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Giám đốc Học viện Dân tộc, Vụ trưởng, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Vụ KHTC, VPUB;
- Cổng TTĐT UBDT;

- Lưu: VT, TCCB (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn

 

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO CÁN BỘ CẤP XÃ CHO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ”
(Kèm theo Quyết định số : 256/QĐ-UBDT ngày 10/5/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/2/2018 của Bộ trưởng,Chủ nhiệm Ủy ban về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng,Chủ nhiệm Ủy ban năm 2018, Ủy ban Dân tộc xây dựng kế hoạch Đề án “Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đề án được xây dựng nhằm xác định đối tượng, nội dung, lộ trình, cách thức tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

2. Triển khai các hoạt động xây dựng đề án “Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào thiểu số” đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định và tiến độ thời gian trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

II. NỘI DUNG VÀ TIN Đ THC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kết quả thực hiện

1

Xây dựng kế hoạch thực hiện trình Bộ trưởng Chủ nhiệm phê duyệt

Tháng 5/2018

Vụ TCCB

 

KH được phê duyệt

2

Gửi Văn bản đề nghị các Bộ, ngành liên quan, các Vụ, đơn vị cử người tham gia Ban soạn thảo, T biên tập; trình Bộ trưởng Quyết định thành lập Ban soạn tho,Tổ biên tập

Tháng 4,5/2018

Vụ TCCB

 

Công văn, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm

3

Thẩm định kinh phí xây dựng Đề án

Tháng 5/2018

Vụ TCCB; Vụ KHTC

 

Biên bản

4

Triển khai Đề tài cấp cơ sở về việc nghiên cu thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã cho vùng dân tộc thiểu svà miền núi để phục vụ Đề tài

Tháng 3-6/2018

Học viện Dân tộc

Vụ TCCB

Báo cáo

5

Tiếp nhận báo cáo để hoàn thiện các dự thảo

Tháng 6/2018

Vụ TCCB

Học viện Dân tộc

Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

6

Hội thảo góp ý dự thảo đề cương Đề án (Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 1)

Tháng 7/2018

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan, Bộ, ngành

 

7

Tổ chức hội thảo vùng tại các địa phương (tại 03 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ)

Tháng 7/2018

Vụ TCCB

Các địa phương

 

8

Hoàn thiện dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định

Tháng 7/2018

Vụ TCCB

 

 

9

Hội thảo góp ý dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định (Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 2)

Tháng 7/2018

Vụ TCCB

Bộ, ngành và các đơn vị liên quan,

 

10

Xin ý kiến tập thể Lãnh đạo Ủy ban vào dự thảo Đề án chi tiết và dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (bng văn bản)

Tháng 8/2018

Vụ TCCB

 

 

11

Tiếp thu ý kiến Lãnh đạo Ủy ban, hoàn thiện dự thảo Đề án

Tháng 8/2018

Vụ TCCB

 

 

12

Xin ý kiến Bộ, ngành bng văn bản vào dự thảo Đề án chi tiết và dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 8/2018

Vụ TCCB

 

Công văn gửi các Bộ, ngành kèm văn bản dự tho

13

Đăng tải lên cổng TTĐT Chính phủ và Cổng TTĐT UBDT để xin ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án

Tháng 8/2018

Vụ TCCB

 

 

14

- Tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện các văn bản dự thảo.

- Họp xin ý kiến tập thể Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban vào dự thảo Đề án chi tiết và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 8/2018

Vụ TCCB

 

Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

15

Tiếp thu ý kiến lãnh đạo Ủy ban, hoàn thiện dự thảo Đề án gửi Bộ Tư pháp thẩm định (trường hợp là văn bản QPPL)

Tháng 10/2018

Vụ TCCB

 

Hsơ và các văn bản dự thảo theo quy định

16

Hoàn thiện các văn bản dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định

Tháng 11/2018

Vụ TCCB

 

Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Dự toán kinh phí: 50 triệu đồng, từ nguồn kinh phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc.

2. Lập dự toán và chi trả cho các nội dung hoạt động trong kế hoạch thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Quyết định số 288/QĐ-UBDT ngày 31/5/2017 về quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Cơ quan Ủy ban Dân tộc.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì, phối hợp với Học viện Dân tộc và các Vụ, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này;

2. Học viện Dân tộc thực hiện việc mở Đtài nghiên cứu xây dựng đề án “Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào thiu số”; Quá trình trin khai đề tài phải đảm bảo tuân thủ các quy định cung cấp đủ luận chứng, cơ sở khoa học và thực tiễn; cung cấp hệ thống số liệu đảm bảo sát thực, tin cậy, có cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (hoặc Nghị định Chính phủ),

3. Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ thẩm định dự toán chi tiết và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho các hoạt động trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất; hướng dẫn và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ triển khai kế hoạch theo nội dung và tiến độ thời gian được phê duyệt./.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi