Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT 2018 tăng cường công tác quản lý, nâng cao đạo đức nhà giáo

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 1737/CT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2018

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO

 

Quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, trong những năm qua, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp đã phát triển nhanh về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao, trong đó đa số có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức, lối sống trong sáng, mẫu mực, hết lòng vì học sinh thân yêu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đã xảy ra tình trạng một số giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo, gây bức xúc trong ngành và dư luận xã hội.

Đ nâng cao đạo đức nhà giáo, chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:

1. Đối với các sở giáo dục và đào tạo

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố tiếp tục rà soát, có giải pháp phù hợp để thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đào tạo, đặc biệt là Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

- Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, quy chế làm việc và quy tắc ứng xử của đơn vị tới tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và người học.

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên xây dựng và tập huấn cho giáo viên cách nhận diện và phòng ngừa những tình huống, nguy cơ có thể dẫn đến hành vi vi phạm đạo đức, hỗ trợ tư vấn tâm lý cho nhà giáo và người học khi có tình huống xảy ra.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra nền nếp, kỷ cương trường học; xử lý nghiêm các giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi vi phạm đạo đức, hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh và người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhà giáo, đồng thời vinh danh, tuyên truyền nhân rộng những tấm gương tiêu biểu nhà giáo tận tụy, hết lòng vì học sinh để lan tỏa trong toàn ngành và tại địa phương.

2. Đối với các cơ sở đào tạo giáo viên

- Tiến hành rà soát, cập nhật, đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, hình thức đào tạo; gắn yêu cầu kiến thức, nghiệp vụ sư phạm với năng lực, phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Tăng cường tổ chức các chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, thực hành, thực tập sư phạm để rèn các kỹ năng sư phạm, kỹ năng ứng xử, giải quyết tình huống sư phạm và bồi dưỡng đạo đức nhà giáo cho sinh viên sư phạm.

3. Đối với các cơ sở giáo dục

- Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học; rà soát và bổ sung nội dung thực hiện đạo đức nhà giáo trong quy chế hoạt động của nhà trường; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên hàng năm theo quy định.

- Tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động về tư tưởng chính trị, đạo đức nhà giáo, kiến thức pháp luật, các quy định của ngành, trách nhiệm cá nhân trong việc xây dựng và thực hiện nền nếp, kỷ cương trường học.

- Đối với những trường hợp giáo viên vi phạm, tùy theo mức độ và quy định của pháp luật liên quan, tạm dừng việc giảng dạy, bố trí làm công việc khác để chờ xử lý hoặc xem xét đưa vào diện tinh giản biên chế, chấm dứt hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động.

4. Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động

- Cán bộ quản lý, đặc biệt người đứng đầu các cơ sở giáo dục phải gương mẫu, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở giáo viên, nhân viên, người lao động, người học thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức, nền nếp, kỷ cương trường học; có biện pháp ngăn ngừa, can thiệp hỗ trợ kịp thời không để xảy ra tình trạng giáo viên, nhân viên và người lao động vi phạm đạo đức.

- Giáo viên, nhân viên và người lao động phải nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ. Khắc phục tình trạng quản lý, giáo dục “quyền uy”, áp đặt đối với học sinh. Đặc biệt, các thầy giáo, cô giáo phải có ý thức và trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, uy tín, danh dự “người thầy”; luôn “tự soi”, “tự sửa”; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Đối với các đơn vị thuc B Giáo dục và Đào tạo

- Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chủ trì hoàn thiện các chuẩn nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý, trong đó có bổ sung, cập nhật các quy định về đạo đức nhà giáo tại Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT; xây dựng chương trình bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp; rà soát, hướng dẫn nội dung bồi dưỡng thường xuyên, chú trọng bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, knăng xử lý tình huống sư phạm.

- Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên: Đẩy nhanh xây dựng Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học để thực hiện từ năm học 2018-2019; chỉ đạo lồng ghép các nội dung giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý vào các hoạt động giáo dục; phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các trường học.

- Thanh tra Bộ: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo; chỉ đạo các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các chủ thể quản lý về công tác dân chủ trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo các quy định hiện hành.

- Văn phòng, Vụ Thi đua - Khen thưởng: Tăng cường nắm bắt các thông tin xử lý tại địa phương, các tấm gương người tt, việc tốt để kịp thời tuyên truyền rộng rãi trong toàn ngành.

- Các đơn vị: Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục thường xuyên chỉ đạo các nhà trường tăng cường các biện pháp bảo đảm nền nếp, kỷ cương, giáo dục kỷ luật tích cực. Tham mưu sửa đổi, bổ sung điều lệ trường học các cấp học trong đó quy định cụ thể các chế tài xử lý các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo.

6. Tổ chức thực hiện

- Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo tổ chức, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 15/6 hằng năm.

- Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chủ trì, phối hợp với các đơn vị: Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục thường xuyên, Vụ Giáo dục dân tộc, Cục Cơ sở vật chất, Thanh tra Bộ tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc triển khai Chỉ thị tại các địa phương; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị tại hội nghị tổng kết năm học hằng năm.

Chỉ thị này được phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp quản lý giáo dục và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và người học tại các cơ sở giáo dục để quán triệt và thực hiện./.

 

  Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTgCP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);
- Ủy ban VHGDTNTNN
Đ Quc hội (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp c/đ);
- Các Thứ trưởng (để t/h);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để t/h);
- Các sở giáo dục và đào tạo (để t/h);
- Các cơ sở đào tạo giáo viên (để t/h);
- Lưu: VT, Cục NGCBQLGD.

BỘ TRƯỞNG
 

 

Phùng Xuân Nhạ

 

thuộc tính Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT

Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1737/CT-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Phùng Xuân Nhạ
Ngày ban hành:07/05/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo có thể bị nghỉ việc

Trước tình trạng một số giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo, gây bức xúc trong ngành và dư luận xã hội trong thời gian, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Tại Chỉ thị này, Bộ yêu cầu như sau:

Xử lý nghiêm giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo

- Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm các giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi vi phạm đạo đức, hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh và người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm.

- Tùy theo mức độ vi phạm, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo phải tạm dừng việc giảng dạy, bố trí làm công việc khác để chờ xử lý hoặc xem xét đưa vào diện tinh giản biên chế, chấm dứt hợp đồng làm việc.

Tập huấn kĩ năng “mềm” cho giáo viên

- Phối hợp với các trường sư phạm xây dựng và tập huấn cho giáo viên cách nhận diện và phòng ngừa những tình huống, nguy cơ có thể dẫn đến hành vi vi phạm đạo đức, hỗ trợ tư vấn tâm lý cho nhà giáo và người học khi có tình huống xảy ra.

- Các trường sư phạm rà soát, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, gắn yêu cầu kiến thức, nghiệp vụ sư phạm với năng lực, phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm. Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, thực hành, thực tập để rèn luyện kỹ năng sư phạm, kỹ năng ứng xử, giải quyết tình huống sư phạm.

Giáo viên phải tự ý thức giữ gìn hình ảnh

- Giáo viên, nhân viên và người lao động phải nêu cao tình thần tự học, tự bồi dưỡng; khắc phục tình trạng quản lý, giáo dục “quyền uy”, áp đặt đối với học sinh. Đặc biệt, giáo viên phải tự ý thức và trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, uy tín, danh dự “người thân”; luôn tự soi, tự sửa.

Chỉ thị này được ban hành ngày 07/05/2018.

Xem chi tiết Chỉ thị1737/CT-BGDĐT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi