Quyết định 1949/QĐ-BGDĐT điều động cơ sở giáo dục đại học coi thi tốt nghiệp THPT 2021

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______

Số: 1949/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

 

                                                                       

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động các cơ sở giáo dục đại học tham gia kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

_________________

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2021 của Chính phủ;

Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 25/5/2020, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-BGDĐT ngày 06/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều động các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm (gọi tắt là các trường) làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 tại các Hội đồng thi (có Danh sách các Trường và số lượng điều động cán bộ, viên chức kèm theo).

Điều 2. Các trường có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 có trách nhiệm:

1. Lập danh sách cán bộ, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nêu tại khoản 2, mục III Công văn số 1952/BGDĐT-TTr ngày 13/5/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

3. Thủ trưởng các trường chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ, viên chức khi lựa chọn, lập danh sách (theo mẫu gửi kèm) về Bộ GDĐT (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 23/6/2021, file mềm gửi vào các địa chỉ email trong phụ lục kèm theo.

4. Chịu trách nhiệm thanh toán chế độ công tác phí, chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức của trường tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc Sở giáo dục, khoa học và công nghệ Bạc Liêu; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học, Cao đẳng Sư phạm có tên trong danh sách nêu tại Điều 1, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Ban Chỉ đạo cấp quốc gia;

- Thanh tra Chính phủ;

- Bộ Y tế;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Các Thứ trưởng;

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT, Thanh tra Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______

 

 

 

 

DANH SÁCH

Các trường Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động tham gia kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
(Kèm theo Quyết định số 1949/QĐ-BGDĐT ngày 17/6/2021 của Bộ GDĐT)

__________

 

I. Danh sách chính thức

TT

Sở GDĐT

Các trường

Số lượng điều động các trường

Tổng số

PTĐ

T. Số1

1

Hà Nội

Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội

1

4

680

680

2

TP. Hồ Chí Minh

ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

1

7

600

600

3

Hải Phòng

Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam

1

 

80

160

Trường ĐH Hải Phòng

 

1

60

Trường ĐH Y Dược Hải Phòng

 

1

20

4

Đà Nẵng

ĐH Đà Nẵng

1

1

100

100

5

Cần Thơ

Trường ĐH Cần Thơ (1)

1

1

90

90

6

Lào Cai

Học viện Cảnh sát nhân dân

1

 

35

60

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

 

1

25

7

Lai Châu

Học viện An ninh nhân dân

1

 

30

50

Trường ĐH Xây dựng

 

1

20

8

Điện Biên

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

1

 

30

60

Trường ĐH Công đoàn

 

1

30

9

Cao Bằng

ĐH Thái Nguyên (2)

1

 

20

60

Trường ĐH Giao thông vận tải

 

1

40

10

Hà Giang

Trường ĐH Mỏ địa chất

1

 

45

85

Trường ĐH Nội vụ

 

1

40

11

Sơn La

Trường ĐH Tây Bắc

1

 

60

110

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

 

1

50

12

Lạng Sơn

Trường ĐH Luật Hà Nội

1

 

40

80

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

 

1

40

13

Bắc Kạn

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

1

 

20

35

Học viện Quản lý giáo dục

 

1

15

14

Yên Bái

Học viện Ngân hàng

1

 

40

70

Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông

 

1

30

15

Tuyên Quang

Trường ĐH Thương mại

1

 

50

90

Trường ĐH Tân Trào

 

1

40

16

Hòa Bình

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

1

 

75

100

Trường ĐH Công nghiệp Việt - Hung

 

1

25

17

Phú Thọ

Trường ĐH Thủy lợi

1

 

45

125

Trường ĐH Hùng Vương

 

1

45

Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì

 

1

35

18

Bắc Giang

Trường ĐH Y Hà Nội

1

 

40

140

Trường ĐH Nông - Lâm Bắc Giang

 

1

70

Trường Sĩ quan Chính trị

 

1

30

19

Thái Nguyên

ĐH Thái Nguyên (1)

1

3

120

120

20

Vĩnh Phúc

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải

1

 

50

100

Trường ĐH Hà Nội

 

1

50

21

Hải Dương

Trường ĐH Sao Đỏ

1

 

70

150

Trường ĐH Hải Dương

 

1

60

Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

 

1

10

Trường ĐH Thành Đông

 

1

10

22

Bắc Ninh

Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam

1

 

30

110

Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh

 

1

35

Trường ĐH Công nghệ Đông Á

 

1

25

Trường ĐH Công nghiệp dệt may Hà Nội

 

1

20

23

Hưng Yên

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

1

 

60

110

Trường ĐH Tài chính -Quản trị kinh doanh

 

1

50

24

Hà Nam

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

1

 

45

85

Trường ĐH Mở Hà Nội

 

1

40

25

Nam Định

Trường ĐH Điện lực

1

 

60

140

Trường ĐH Điều Dưỡng Nam Định

 

1

30

Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp

 

1

50

26

Thái Bình

Học viện Tài chính

1

 

70

150

Trường ĐH Y Dược Thái Bình

 

1

20

Trường ĐH Thái Bình

 

1

60

27

Quảng Ninh

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

1

 

60

130

Trường ĐH Hạ Long

 

1

40

Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

 

1

30

28

Ninh Bình

Trường ĐH Ngoại thương

1

 

60

90

Trường ĐH Hoa Lư

 

1

30

29

Thanh Hóa

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

1

 

110

270

Trường ĐH Tài nguyên &Môi trường Hà Nội

 

1

40

Trường ĐH Hồng Đức

 

1

90

Trường ĐH VHTT&DL Thanh Hóa

 

1

30

30

Nghệ An

Trường ĐH Vinh

1

 

140

230

Trường ĐH Công nghiệp Vinh

 

1

60

Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân

 

1

30

31

Hà Tĩnh

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

1

 

50

120

Trường ĐH Hà Tĩnh

 

1

70

32

Quảng Bình

Trường ĐH Quảng Bình

1

 

75

100

Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

 

1

25

33

Quảng Trị

ĐH Huế (2)

1

1

65

85

Trường ĐH Phú Xuân

 

1

20

34

Thừa Thiên Huế

ĐH Huế (1)

1

2

110

110

35

Quảng Nam

Trường ĐH Duy Tân

1

 

60

145

Trường ĐH Quảng Nam

 

1

65

Trường ĐH Phan Châu Trinh

 

1

20

36

Phú Yên

Trường ĐH Phú Yên

1

 

40

90

Trường ĐH Xây dựng Miền Trung

 

1

50

37

Quảng Ngãi

Trường ĐH Tài chính - Kế toán

1

 

30

110

Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

 

1

45

Trường ĐH Phạm Văn Đồng

 

1

35

38

Bình Định

Trường ĐH Quy Nhơn

1

 

70

150

115

Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng

 

1

20

Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

 

1

20

Trường Sĩ quan thông tin

 

1

40

39

Gia Lai

Học viện Hải quân

1

 

45

Trường ĐH YERSIN Đà Lạt

 

1

30

Trường Sĩ quan Không quân

 

1

40

40

Đắk Nông

Trường ĐH Đà Lạt (2)

1

 

40

70

Trường ĐH Buôn Ma Thuột

 

1

30

41

Khánh Hòa

Trường ĐH Khánh Hòa (1)

1

 

90

110

Trường ĐH Thái Bình Dương

 

1

20

42

Kon Tum

Trường ĐH Đông Á

1

1

40

40

43

Đắk Lắk

Trường ĐH Tây Nguyên

1

 

105

135

Phân hiệu trường ĐH Luật Hà Nội tại Đắk Lắk

 

1

30

44

Lâm Đồng

Trường ĐH Đà Lạt (1)

1

1

115

115

45

Ninh Thuận

Trường ĐH Nha Trang

1

1

60

60

46

Bình Thuận

Trường ĐH Khánh Hòa (2)

1

 

55

95

Trường ĐH Phan Thiết

 

1

40

47

Bình Phước

Phân hiệu Trường ĐH Lâm nghiệp tại Đồng Nai

1

 

45

85

Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước

 

1

40

48

Bình Dương

Trường ĐH Thủ Dầu Một

1

 

65

100

Trường ĐH Bình Dương

 

1

35

49

Tây Ninh

Trường Sĩ quan Công binh

1

 

50

75

Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An

 

1

25

50

Đồng Nai

Trường ĐH Đồng Nai

1

 

70

210

Trường ĐH Lạc Hồng

 

1

75

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

 

1

65

51

Long An

Trường ĐH Nguyễn Huệ

1

 

60

130

Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

 

1

50

Trường ĐH Tân Tạo

 

1

20

52

Đồng Tháp

Trường ĐH Đồng Tháp

1

1

110

110

53

An Giang

Trường ĐH An Giang - ĐHQG Hồ Chí Minh

1

1

125

125

54

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu

1

 

40

90

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

 

1

50

55

Tiền Giang

Trường ĐH Tiền Giang

1

1

120

120

56

Hậu Giang

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

1

 

20

60

Trường ĐH Võ Trường Toản

 

1

40

57

Bến Tre

Trường ĐH Cần Thơ (2)

1

1

105

105

58

Vĩnh Long

Trường ĐHSP Kỹ thuật Vĩnh Long

1

 

60

100

Trường ĐH Xây dựng Miền Tây

 

1

40

59

Trà Vinh

Trường ĐH Trà Vinh (1)

1

1

90

90

60

Sóc Trăng

Trường ĐH Trà Vinh (2)

1

1

80

80

61

Bạc Liêu

Trường ĐH Bạc Liêu

1

1

50

50

62

Kiên Giang

Trường ĐH Kiên Giang

1

1

100

100

63

Cà Mau

Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

1

 

45

80

Trường ĐH Nam Cần Thơ

 

1

35

TỔNG CỘNG

63

96

7.747

 

 

___________________

1 Tổng số trong đó đã bao gồm Trưởng đoàn (TĐ) hoặc Phó Trưởng đoàn (PTĐ). Ví dụ ĐH Quốc gia Hà Nội trong số 680 cán bộ, viên chức được điều động đã bao gồm TĐ, PTĐ; Trường ĐH Hải Phòng trong số 60 cán bộ, viên chức đã có 01 PTĐ.

 

II. Danh sách dự phòng

TT

Tên cơ sở GDĐH

Dự kiến điều động dự phòng

Ghi chú

1

Trường ĐH Dược Hà Nội

30

 

2

Học viện Báo chí tuyên truyền

50

 

3

Học viện Kỹ thuật mật mã

30

 

4

Học viện Biên phòng

60

 

5

Trường ĐH Y tế Công cộng

30

 

6

Trường ĐH Lâm nghiệp

80

 

7

Trường ĐH Lao động - Xã hội

60

 

8

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp

30

 

9

Học viện Hậu cần (hệ Quân sự)

50

 

10

Học viện Khoa học Quân sự (hệ Quân sự)

50

 

11

Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự)

60

 

12

Trường ĐH Trần Quốc Tuấn

60

 

13

Trường Sỹ quan Pháo binh

50

 

14

Trường Sỹ quan Phòng hóa

20

 

15

Học viện Phòng không - Không quân

60

 

16

Học viện Ngoại giao

20

 

17

Học viện Phụ nữ Việt Nam

20

 

18

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

20

 

19

Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

60

 

20

Trường ĐH Thăng Long

60

 

21

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

20

 

22

Trường ĐH FPT

80

 

23

Trường ĐH Đại Nam

60

 

24

Trường ĐH PHENIKAA

80

 

25

Trường ĐHSP TDTT Hà Nội

20

 

26

Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội

40

 

27

Trường ĐH Nguyễn Trãi

30

 

28

Trường ĐH Hòa Bình

50

 

29

Trường ĐH Dân lập Phương Đông

50

 

30

Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

40

 

31

Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

20

 

32

Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

20

 

33

Trường ĐH Thành Đô

40

 

34

Trường ĐH Kinh Bắc

20

 

35

Học viện Chính sách và Phát triển

30

 

36

Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội

15

 

37

Trường ĐH Phòng cháy Chữa cháy

35

 

38

Trường ĐH Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

20

 

39

Trường ĐH Y khoa Vinh

50

 

40

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

60

 

41

Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh

80

 

42

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

60

 

43

Trường ĐH TDTT TP. Hồ Chí Minh

20

 

44

Trường ĐH Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

50

 

45

Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

10

 

46

Trường ĐH Gia Định

30

 

47

Trường ĐH Hoa Sen

90

 

48

Trường ĐH Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

10

 

49

Trường ĐH Văn Lang

120

 

50

Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn

40

 

51

Trường ĐH Quốc tế Miền Đông

30

 

52

Trường ĐH Cửu Long

40

 

53

Trường ĐH Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh

60

 

54

Trường ĐH Tây Đô

40

 

55

Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh

55

 

56

Trường Sĩ quan Đặc công

30

 

57

Trường ĐH Tôn Đức Thắng

80

 

58

Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh

20

 

59

Trường ĐH An ninh nhân dân

25

 

60

Trường ĐH CN Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh

55

 

61

Trường ĐH Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh

50

 

62

Trường ĐH Cảnh sát nhân dân

30

 

63

Trường ĐH GTVT TP.Hồ Chí Minh

30

 

64

Trường ĐH Sài Gòn

50

 

65

Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.Hồ Chí Minh

30

 

66

Trường ĐH Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh

25

 

67

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

60

 

68

Trường ĐH Tài Chính - Marketing

50

 

69

Trường ĐH Văn hóa TP.Hồ Chí Minh

20

 

70

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

35

 

71

Trường ĐH Văn Hiến

50

 

72

Trường ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

100

 

73

Trường ĐH Mở TP.Hồ Chí Minh

50

 

74

Học viện Hàng không

25

 

75

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.Hồ Chí Minh

25

 

76

Trường ĐH Sư phạm TP.Hồ Chí Minh

55

 

77

Trường ĐH TN&MT TP.Hồ Chí Minh

25

 

78

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

50

 

79

Trường ĐH Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh

40

 

80

Trường ĐH Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

30

 

81

Trường ĐH Công nghệ Miền Đông

30

 

Tổng cộng

3.485

 

 

(Danh sách gồm có 123 trường chính thức và 81 cơ sở trường dự phòng)

 

 

PHỤ LỤC

Mẫu danh sách cán bộ, giảng viên cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 20212

(Kèm theo Quyết định số 1949/QĐ-BGDĐT ngày 17/6/2021 của Bộ GDĐT)

______________

 

TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

__________

 

 

 

DANH SÁCH
Tham gia Đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Hội đồng thi....

__________

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Nguyễn Văn

A

Phó Hiệu trưởng

Trưởng đoàn

2

Bùi Văn

B

Trưởng phòng Thanh tra

Phó Trưởng đoàn

3

Hoàng Thị

C

Giảng viên Khoa

Thành viên

4

...

...

5

...

...

 

.

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

........ Ngày …. tháng 6 năm 2021

Thủ trưởng

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

________________________

2 Lưu ý khi lập và gửi danh sách các bộ, viên chức về Bộ:

- Lập danh sách đúng mẫu trên file word, phông chữ tiếng Việt Times New Roman; không thêm, bớt cột (chú ý thống nhất để tên ở một cột riêng).

- Danh danh các trường nộp về Bộ GDĐT (qua Thanh tra) trước ngày 23/6/2021 bao gồm 01 file word kèm theo 01 bản dấu đỏ gửi về địa chỉ email của cán bộ theo dõi các trường: dqtam@moet.gov.vn (Đỗ Quang Tám - 0913984469); thminh@moet.gov.vn (Trần Hải Minh - 0902123666); nbngan@moet.gov.vn (Nguyễn Bích Ngân - 0915486606); ntnguyen@moet.gov.vn (Nguyễn Thị Nguyên - 0972.035.689); hatuan@moet.gov.vn (Hoàng Anh Tuấn - 0978738688); trandinhquan@moet.gov.vn (Trần Đình Quân - 0902101919). Nếu có khó khăn, vướng mắc trao đổi qua điện thoại trực thanh tra thi 0877836798.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1949/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều động các cơ sở giáo dục đại học tham gia kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1949/QĐ-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 17/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!