Quyết định 1140/QĐ-BTP Kế hoạch tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật 2017-2021

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

______

Số: 1140/QĐ-BTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021;

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đơn vị tham mưu về phổ biến, giáo dục pháp luật của các đoàn thể ở Trung ương, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- PTTgTTCP Trương Hòa Bình (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các tổ chức đoàn thể (để chỉ đạo thực hiện);

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương (để chỉ đạo thực hiện);

- Lưu: VT, PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

BỘ TƯ PHÁP

_______

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

(Kèm theo Quyết định số 1140/QĐ-BTP ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Chương trình) và Quyết định số 1163/QĐ-BTP ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; đánh giá những kết quả đã đạt được, mô hình, cách thức PBGDPL hiệu quả, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

- Đề xuất các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác PBGDPL giai đoạn 2022-2027 phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu của công tác PBGDPL trong tình hình mới.

2. Yêu cầu:

- Việc tổng kết, đánh giá phải bảo đảm tính toàn diện, khoa học, thực chất, hiệu quả; được tiến hành đồng bộ, đảm bảo thiết thực, nghiêm túc, tiết kiệm và đúng tiến độ; phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

- Gắn việc tổng kết với công tác thi đua - khen thưởng, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 để đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp.

II. PHẠM VI, HÌNH THỨC TỔNG KẾT

1. Về mốc thời gian tổng kết:

Thông tin, số liệu thống kê để phục vụ tổng kết tính từ ngày 01/6/2017 đến ngày 01/6/2021.

2. Đối tượng thực hiện tổng kết

Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3. Hình thức tổng kết

Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của mình để tổ chức tổng kết và gửi báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp (qua Vụ PBGDPL, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và qua email: nguyenthuynhung@)moj.gov.vn) trước ngày 30/7/2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

(Theo nội dung đã được hướng dẫn tại Công văn số 1028/BTP-PBGDPL ngày 08/4/20212 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021).

III. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Đối với kết quả thực hiện Chương trình

1.1. Đánh giá những kết quả đạt được trong 05 năm thực hiện Chương trình, trong đó nhấn mạnh các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL.

1.2. Xác định những tồn tại, hạn chế trong tổ chức triển khai Chương trình; nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai Chương trình.

1.3. Xác định phương hướng, nhiệm vụ trong tâm và giải pháp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới. Trong đó tập trung đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022-2027.

2. Đối với kết quả thực hiện các Đề án trong Chương trình

Thực hiện theo hướng dẫn riêng của các cơ quan chủ trì Đề án.

IV. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình, các văn bản hướng dẫn

- quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- quan phối hợp: Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Kế hoạch tổng kết hoàn thành trước 15/7/2021.

- Sản phẩm: Kế hoạch tổng kết, công văn hướng dẫn được ban hành.

2. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình (lồng ghép với các đoàn kiểm tra Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương)

- quan chủ trì: Bộ Tư pháp và một số Trưởng đoàn là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương.

- quan phối hợp: Một số bộ, ngành, đoàn thể trung ương và UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được kiểm tra.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2021.

- Sản phẩm: Các đoàn kiểm tra được tổ chức, báo cáo kết quả kiểm tra.

3. Tổng kết thực hiện Chương trình; xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình

3.1. Tổng kết, xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình của các bộ, ngành và địa phương

- quan chủ trì: Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Tổ chức pháp chế, đơn vị tham mưu về phổ biến, giáo dục pháp luật; Sở Tư pháp tham mưu giúp tổ chức thực hiện).

- Thời gian thực hiện: gửi Báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 30/7/2021.

- Sản phẩm: Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình.

3.2. Xây dựng báo cáo tổng kết các Đề án trong Chương trình

- quan chủ trì: Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương chủ trì thực hiện các Đề án được giao trong Chương trình (10 Đề án).

- quan phối hợp: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: gửi Báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 30/7/2021.

- Sản phẩm: Báo cáo tổng kết các Đề án.

3.3. Xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết toàn quốc thực hiện Chương trình, gửi lấy ý kiến và hoàn thiện Báo cáo

- quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- quan phối hợp: Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/10/2021.

- Sản phẩm: Dự thảo báo báo tổng kết được hoàn thiện trên cơ sở các ý kiến góp ý.

4. Tổ chức các hoạt động truyền thông về kết quả tổng kết Chương trình và các Đề án trong Chương trình

4.1. Xây dựng phóng sự tổng kết Chương trình

- quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- quan phối hợp: Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2021.

- Sản phẩm: Phóng sự được đăng tải hoặc phát sóng.

4.2. Xây dựng số chuyên đề Tạp chí Dân chủ và Pháp luật về “Tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2017-2021”

- quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2021.

- Sản phẩm: Tạp chí được in ấn, phát hành.

4.3. Thực hiện các tin bài, chương trình phỏng vấn, tọa đàm, giao lưu, đối thoại trực tuyến, thông cáo báo chí truyền thông về kết quả tổng kết Chương trình và các Đề án trong Chương trình

- quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- quan phối hợp: Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2021.

- Sản phẩm: Chương trình, giao lưu, tọa đàm, tin, bài được đăng tải hoặc phát sóng.

5. Tổ chức tổng kết Chương trình bằng hình thức phù hợp

- quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- quan phối hợp: Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: tháng 11/2021.

- Sản phẩm: Báo cáo tổng kết hoặc Hội nghị tổng kết được tổ chức.

6. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tại bộ, ngành, địa phương

6.1. Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khen thưởng (nếu có)

- quan chủ trì: Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2021.

- Sản phẩm: Quyết định tặng bằng khen của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

6.2. Bộ Tư pháp khen thưởng theo thẩm quyền, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình

- quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- quan phối hợp: Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2021.

- Sản phẩm: Quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

7. Xây dựng dự thảo Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027

7.1. Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027 và xây dựng Kế hoạch xây dựng dự thảo Chương trình

- quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- quan phối hợp: Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/7/2021.

- Sản phẩm: Quyết định thành lập Ban Soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Chương trình; Kế hoạch xây dựng dự thảo Chương trình được ban hành.

7.2. Xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027

- quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- quan phối hợp: Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/10/2021.

- Sản phẩm: dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027 được xây dựng.

7.3. Tổ chức lấy ý kiến của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học về dự thảo Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022- 2027

- quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- quan phối hợp: Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/11/2021.

- Sản phẩm: Dự thảo được lấy ý kiến (qua hội thảo và lấy ý kiến bằng văn bản).

8. Hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo Báo cáo tổng kết; dự thảo Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022- 2027

- quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- quan phối hợp: Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý I/2022.

- Sản phẩm: dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dự thảo Tờ trình được hoàn thiện, báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

- Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Tư pháp chỉ đạo tổ chức pháp chế, đơn vị tham mưu về phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ quan tư pháp địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, phù hợp.

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn, triển khai, theo dõi thực hiện Kế hoạch này.

- Kinh phí tổ chức các hoạt động trong Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm đã giao cho quan, tổ chức chủ trì hoạt động triển khai thực hiện./.

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1140/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1140/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 12/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!